ôn thi vật lý sơ đồ tư duy 5 điểm lý thuyết 5 ngày thắp sáng ước mơ

117 1.9K 4
ôn thi vật lý sơ đồ tư duy 5 điểm lý thuyết 5 ngày thắp sáng ước mơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 HÃY CÙNG TƠI ĐĨNG VAI TRỊ NGƯỜI LÀM SÁCH GIAO KHOA – ĐỂ TÌM RA CÁCH SẮP XẾP LẠI KIẾN THỨC KHOA HỌC HƠN – HÃY CÙNG PHÂN TÍCH LOGIC CHƯƠNG TRÌNH CÁC BẠN ĐÃ HỌC VÀ SẼ THI 11 Phần – Cơ lý thuyết thi 15 NGÀY Vấn đề 1: Những khái niệm – chất dao động – sóng – điện xoay chiều – sóng điện từ 15 Vấn đề 2: Tính chất tuần hồn - Chu kì – tần số 23 NGÀY Vấn đề 3: Tính chất điều hòa - tức thời - cực đại – hiệu dụng – pha dao động 28 Vấn đề 4: Thời gian – quãng đường – tốc độ trung bình 39 Vấn đề 5: NĂNG LƯỢNG – CÔNG SUẤT 41 Vấn đề 6: hao phí – cưỡng 44 NGÀY Vấn đề 7: SỰ KẾT HỢP CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU HÒA 47 Vân đề 8: Cực trị điện xoay chiều 53 Vấn đề 9: Nguyên nhân gây dao động điều hòa 58 NGÀY Vấn đề 10: Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng 63 NGÀY Vấn đề 11 – Hạt nhân 77 Vấn đề 12- Bài toán thực hành 86 Phần – Nhìn lại chặng đường 89 Phần – Luyện đề siêu lí thuyết – chất đơn – định tính – trắc nghiệm sai – hồn thành đoạn hội thoại 92 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 C 3/10(s) D 1/30(s) Câu 9: Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phịng, nơi có g = 10 m/s2 Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hịa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi ∆t khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị∆t gần giá trị sau đây? A 8,12 s B 2,36 s C 7,20 s D.0,45 s Câu 10: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lị xo có độ cứng N/m Vật nhỏđược đặt giá đỡ cốđịnh nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lị xo bị nén 10 cm buông nhẹđể lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏđạt trình dao động HÃY CÙNG TƠI PHÂN TÍCH TỈ LỆ SỐ CÂU LÍ THUYẾT QUA ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIAO DỤC 2015 LÍ THUYẾT 26 DAO ĐỘNG CƠ SÓNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU SÓNG ĐIỆN TỪ SÓNG ÁNH SÁNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ THỰC HÀNH TỔNG BÀI TẬP 5 2 24 A A 2 m k B 2 m k C 2 k m D 2 B C Cho biết: số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; tốc độánh sáng chân không c = 3.108 m/s DAO ĐỘNG CƠ(4LT) Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính cm) Chất điểm dao động với biên độ A cm B.4 cm C cm D cm Câu 2: Một lắc lị xo gồm lị xo nhẹ có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m Cho lắc dao động điều hịa theo phương ngang Chu kì dao động lắc 40 3(m / s ) 20 3(m / s ) 10 3(m / s ) D 40 2(m / s ) SÓNG CƠ(2 LT) Câu 11: Phát biểu sau nói sóng cơ? A.Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang C Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 12: Hai âm độ cao hai âm có A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Câu 13: Một thiết bị tạo sóng hình sin truyền mơi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm thuộc Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 90 cm/s B.80 cm/s C 85 cm/s D 100 cm/s Câu 14: Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm xem nhưđẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ r2 âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r2/r1 A B 1/2 C D 1/4 Câu 15: Một học sinh làm thực hành tạo mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO k m Câu 3: Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A.biên độ lượng B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ gia tốc Câu 4: Dao động lắc đồng hồ A dao động điện từ B dao động tắt dần C dao động cưỡng D.dao động trì Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hịa theo phương trình x = 10cos6t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật A 36 mJ B.18 mJ C 18 J D 36 J Câu 6: Hai dao động điều hòa phương, tần số, lệch pha 0,5π, có biên độ cm 15 cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ 23 cm B cm C.11 cm D.17 cm Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α0 Biết lực căng dây có giá trị lớn 1,02 lần giá trị nhỏ Giá trị α0 A 6,6o B 3,3o o C 9,6 D 5,6o Câu 8: Một lắc lò xo dao động điều hịa theo phương thẳng đứng với chu kì biên độ 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian (t = 0) vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lị xo có độ lớn cực tiểu A 4/15(s) B.7/30(s) A 10(cm) B 2(cm) C 2(cm ) D 10(cm ) Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1và O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ tọa độ vng góc xOy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ vị trí Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 đặt nguồn O1 nguồn O2 nằm trục Oy Hai điểm P Q nằm Ox có OP = 4,5 cm OQ = cm Dịch chuyển nguồn O2 trục Oy đến vị trí cho PO2Q C.87,7% có giá trị lớn Câu 24: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuầncó độ tự cảm L, điện trở R1 = 100 Ω, tụđiện có điện dung C điện trở R2 =100 Ω mắc nối thứ tự Gọi M điểm nối R1và tụđiện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 200 cosωt (V) Khi mắc ampe kế có điện trở nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MB ampe kế 1A Khi thay ampe kế vơn kế có điện trở lớn hệ số công suất đoạn mạch AB cực đại Số vơn kế phần tử nước P khơng dao động cịn phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q khơng cịn cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 3,4 cm B.2,0 cm C 2,5 cm D 1,1 cm A ĐIỆN XOAY CHIỀU(6 LT) Câu 17: Cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch 60 p n B f  np C f  np 60 D f  60n p Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có dung kháng lớn cảm kháng Để có cộng hưởng điện A giảm điện dung tụđiện B giảm độ tự cảm cuộn dây C tăng điện trởđoạn mạch D tăng tần số dòng điện Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, mắc nối tiếp với tụđiện Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụđiện A R2  Z L – ZC  Z L C R  ZC – Z L  Z L B Câu 27:Đặt điện áp 50 2(V ) D 100 2(V ) u  120 cos 2 ft (V ) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụđiện có điện dung C, với CR2  2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụđiện đạt cực đại Khi f  f2  f1 R2  ZL – ZC  ZC D B Câu 25: Trong thực hành, học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở 40 Ω, tụđiện có điện dung C thay đổi cuộn dây có độ tự cảm L nối thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụđiện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung tụđiện đến giá trị Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24 Ω B 16 Ω C 30 Ω D 40 Ω Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) Biết tụđiện có dung kháng ZC, cuộn cảm có cảm kháng ZL 3ZL = 2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điện áp hiệu dụng hai điểmM N A 173 V B 122 V C.86 V D 102 V A Tần số dòng điện 100 Hz B Cường độ dòng điện sớm pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ hiệu dụng dòng điện A D Cường độ dòng điện đổi chiều 50 lần giây Câu 18:Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dịng điện đoạn mạch có giá trị hiệu dụng I lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc φ Công suất tiêu thụđiện đoạn mạch A UI B UIsinφ.C UIcosφ D UItanφ Câu 19: Một trạm thủy điện nhỏở xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có máy phát điện xoay chiều pha với rơto nam châm có p cặp cực Khi rơto quay với tốc độ n vịng/giây từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số Hz? f  50( ) V V C 100( )  i  2 cos(100t  )(A) (t tính s) Phát biểu sau đúng? A D 92,8% R  Z L  ZC  ZC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trởđạt cực đại Khi f = f3 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmaxgần giá trị sau đây? A 85 V B 145 V C 57 V D 173 V Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos(100πt+π/4 ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụđiện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(100πt + φ) (A) Giá trị φ A −3π/4 B.−π/2 C.3π/4 D π/2 Câu 23:Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 89,2% SÓNG ĐIỆN TỪ(2LT) Câu 28: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với B.Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn C Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai môi trường bị phản xạ khúc xạ D Sóng điện từ truyền chân khơng Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Câu 29:Ở trụ sở Ban huy quân huyện đảo Trường Sa có máy phát sóng điện từ Vào thời điểm t, điểm M phương truyền theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từđang có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi đó, vectơ cường độđiện trường có độ lớn A cực đại hướng phía Tây B cực đại hướng phía Đơng C cực đại hướng phía Bắc D không Câu 30: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụđiện có điện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm µH Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụđiện 2,4 V Cường độ dịng điện cực đại mạch có giá trị A 212,54 mA B 65,73 mA C 92,95 mA D.131,45 mA Câu 31: Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất qua kinh độ số Coi Trái Đất cầu, bán kính 6370 km, khối lượng 6.1024 kg chu kỳ quay quanh trục 24 giờ; số hấp dẫn G = 6,67.10–11 N.m2/kg2 Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm Xích Đạo Trái Đất khoảng kinh độ nêu đây? A Từ kinh độ 81o20’Đ theo hướng Tây đến kinh độ 81o20’T B Từ kinh độ 81o20’Đ theo hướng Đông đến kinh độ 81o20’T C Từ kinh độ 81o20’T theo hướng Tây đến kinh độ 81o20’Đ D Từ kinh độ 8o40’ Đ theo hướng Tây đến kinh độ 8o40’T Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạđơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị khoảng từ 500 nm đến 575 nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm, có vân sáng màu lục Giá trị λ A 500 nm B 520 nm C 540 nm D 560 nm LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG(5 LT) Câu 38: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Phơtơn tồn trạng thái đứng yên B Với ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, phôtôn mang lượng C Năng lượng phơtơn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn D Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ Câu 39: Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Câu 40: Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại chùm hạt nhân heli B chiếu vào kim loại xạđiện từ có bước sóng thích hợp C cho dịng điện chạy qua kim loại D kim loại bị nung nóng nguồn nhiệt Câu 41: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹđạo K êlectron nguyên tử hiđrô r0 Khi êlectron chuyển từ quỹđạo N quỹđạo L bán kính quỹđạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 Câu 42: Một học sinh làm thực hành tượng quang điện cách chiếu xạ có bước sóng λ0/3 vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 Cho lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn xạ trên, phần dùng để giải phóng nó, phần cịn lại biến hồn tồn thành động Giá trịđộng SÓNG ÁNH SÁNG(4 LT) Câu 32: Tia tử ngoại A có chất với tia X B có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C mang điện tích âm D có chất với sóng âm Câu 33: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại B.Tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí D Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật khơng phát tia hồng ngoại Câu 34: Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tựđúng A.tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến B ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại C tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến D sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma Câu 35: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, ló ngồi khơng khí tia đơn sắc: A tím, lam, đỏ B.đỏ, vàng, lam C.đỏ, vàng D lam, tím Câu 36: Trong học thực hành, học sinh làm thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với khoảng cách hai khe 0,5 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng quan sát A 15 B 17 C 13 D 11 A 3hc 0 B hc 20 C hc 30 D 2hc 0 HẠT NHÂN(3LT) Câu 43: Phản ứng phân hạch A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B.là vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng Câu 44: Phóng xạβ- A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng C giải phóng êlectron từ lớp êlectron nguyên tử D.phản ứng hạt nhân toả lượng Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Câu 45: Một mẫu có N0 hạt nhân chất phóng xạ X Sau chu kì bán rã, số hạt nhân X lại A 0,25 N0 B 0,5 N0 C 0,75 N0 D.N0 Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân 01n + 23592U → 9438Sr + X + 201n.Hạt nhân X có cấu tạo gồm A 54 prôtôn 86 nơtron B 86 prôtôn 54 nơtron C 54 prôtôn 140 nơtron D 86 prôtôn 140 nơtron Câu 47: Một lò phản ứng phân hạch nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có cơng suất200 MW Cho tồn lượng mà lị phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị bị tiêu hao q trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vôga-đrô NA = 6,02.1023 mol–1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 kg B.230,8 kg C 230,8 g D 461,6 g Câu 48: Bắn hạt prôtôn với động KP = 1,46MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo hai hạt nhân giống có khối lượng mX động Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u, 1u=931,5MeV/c2 Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp góc A 168o36’ B 48o18’ o C 60 D 70o Câu 49: Dùng thước chia độđến milimet đo khoảng cách d hai điểm A B, lần đo cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết quảđo viết A d = (1345 ± 2) mm B.d = (1,345 ± 0,001) m C d = (1345 ± 3) mm D d = (1,3450 ± 0,0005) m Câu 50: Trong âm nhạc, khoảng cách hai nốt nhạc quãng tính cung nửacung (nc) Mỗi quãng tám chia thành12 nc Hai nốt nhạc cách nửa cung hai âm ĐÁP ÁN Câu số Đáp án Câu số Đáp án C 35 C 19 B 36 C A 20 D 37 D D 21 C 38 B B 22 C 39 B D 23 C 40 B A 24 C 41 A B 25 A 42 D D 26 C 43 B 10 D 27 B 44 D 11 A 28 B 45 B (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc có tần số thỏa mãn fc  ft Tập hợp tất âm quãng tám gọi gam (âm giai) Xét gam với khoảng cách từ nốt Đồđến nốt Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc Trong gam này, âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz âm ứng với nốt Sol có tần số A 330 Hz B 415 Hz C.392 Hz D 494 Hz 12 D 29 A 46 A 13 B 30 D 47 B 14 A 31 A 48 A 15 D 32 A 49 B Đấy bạn đếm lại số câu lý thuyết đề minh họa nhận vấn đề! Như biết cấu trúc đề thi năm có câu lí thuyết chưa??? 16 B 33 B 50 C 17 C 34 A 12 Câu số 18 B 10 B 12 Đáp án Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 HÃY CÙNG TƠI ĐĨNG VAI TRỊ NGƯỜI LÀM SÁCH GIAO KHOA – ĐỂ TÌM RA CÁCH SẮP XẾP LẠI KIẾN THỨC KHOA HỌC HƠN – HÃY CÙNG PHÂN TÍCH LOGIC CHƯƠNG TRÌNH CÁC BẠN ĐÃ HỌC VÀ SẼ THI 10 11 Khái Tính chất điều hịa – Tính chất tuần Tính chất điều Nguyên nhân Sự kết hợp Hao phí – Năng lượng – Cực trị Lưỡng tính Hạt nhân niệm Tính chất biểu thức tức thời – hoàn – chu kì hịa – thời gây hiện cưỡng công suất cực đại - pha – tần số gian dao động tượng tượng Hiện tượng DAO ĐỘNG CƠ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ SÓNG CƠ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ĐIỆN XOAY ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ sóng hạt ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ CHIỀU SÓNG ĐIỆN ♯ TỪ ♯ SÓNG ÁNH SÁNG ♯ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ♯ HẬT NHÂN NGUN TỬ Dấu ♯ có nghĩa học tính chất Nhìn vào bảng bạn có nhận lượt sách giáo khoa dạy bạn theo thứ tự chứ??? Đó học tượng – tượng nghiên cứu tât tính – sau tượng lại nghiên cứu tất tính chất….khi hết tượng thơi Lượt buộc ta phải học hiểu tượng lâu có hiên tượng học học lại VD: Bài tốn tính thời gian đao động – sóng –điện xoay chiều – sóng điện từ học … tính chất điều hịa – biểu thức tức thời - chu kì, tần số thế…… Nhưng ta mang tính chất ơn tập – hệ thống nhanh – dễ nhớ - Vậy bạn có tìm cách thâu tóm tồn vấn đề theo cách hồn tồn khác – nhanh hiệu khơng???? 11 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 CÁCH SẮP XÉP MỚI CỦA TÔI NHƯ SAU: ĐI THEO HÀNG DỌC – ĐÃ ĐI TÍNH CHẤT NÀO LÀ HẾT TÍNH CHẤT ĐĨ – KHƠNG CĨ LẬP LẠI – CỤ THỂ CHIA THÀNH MẢNG KIẾN THỨC NHƯ SAU – GỌI LÀ TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC 12 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Sơ lược ngày học 13 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 NGÀY THỨ – BẮT ĐẦU 14 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Phần – Cơ lý thuyết thi Các dạng lí thuyết: Lý thuyết đơn thuần(khái niệm – định nghĩa – tính chất…) + lý thuyết công thức, tập Vấn đề 1: Những khái niệm – chất dao động – sóng – điện xoay chiều – sóng điện từ LÝ THUYẾT THI Khái niệm tính chất dao động ÁP DỤNG GIẢI ĐỀ CÁC NĂM (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn Câu gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật Dao động cơ: Là chuyển động qua lại nhiều lần quanh vị trí cân A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox - ĐÃ LÀ DAO ĐỘNG CƠ THÌ PHẢI CĨ vị trí cân vị trí biên B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox Vị trí cân bằng: Hợp lực tác dụng lên vật khơng C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox Hai vị trí biên: hai vị trí ngồi q trình chuyển động Tại đây, tốc độ D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox vật không, vật đổi chiều chuyển động Câu VÍ DỤ: CÀNH CÂY ĐUNG ĐƯA – lắc đồng hồ = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? Vậy cánh quạt quay có phải dao động cơ??? Dao động tuần hoàn: dao động mà trạng thái vật lập lại sau (CĐ 2009): Khi nói vật dao động điều hịa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t A Sau thời gian T , vật quảng đường 0,5 A B Sau thời gian T , vật quảng đường A C Sau thời gian T , vật quảng đường A khoảng thời gian  Chu kì: Là thời gian ngắn để trạng thái dao động vật lập lại thời gian vật thực dao động Kí hiệu T – đơn vị s – công thức T=t/N=(thời gian)/số dao động  Tần số: số dao động vật thực 1s – kí hiệu f – đơn vị Hz – công thức f=1/T D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hịa trục Ox có phương trình Câu  x  cos( t  ) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox Dao động điều hòa: Dao động điều hịa dao động li độ vật B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm hàm côsin (hay sin) thời gian Phương trình dao động: C chu kì dao động 4s x = Acos(t + ) D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Trong đó: A biên độ 15 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 A gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm B chùm tia sáng hẹp song song C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm D chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần Câu 30 (CĐ 2008): Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xun mạnh, xun qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 31 (ĐH – 2008):: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Câu 32 (ĐH– CĐ 2010):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ Câu 33 ( ĐH– CĐ 2010): Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần B Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 34 (CĐ 2013): Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng hổn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ln ánh sáng trắng D Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 35 (CĐ 2013): Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số A nhỏ tần số tia màu đỏ B lớn tần số tia gamma C nhỏ tần số tia hồng ngoại.D lớn tần số tia màu tím Câu 36 (CĐ-2012):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ A  B  C  ( CĐ-2011): Một kim loại có giới hạn quang điện Câu 38 sóng 0 0 Chiếu xạ có bước vào kim loại Cho lượng mà eelectron quang điện hấp thụ từ photon xạ trên, phần dùng để giải phóng nó, phần cịn lại biến hồn tồn thành động Giá trị động A 3hc 0 B hc 20 C hc 30 D 2hc 0 Câu 39 Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng L F êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N, lực A F 16 B F C F D F 25 Câu 40 Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 0,60 m Năng lượng phơtơn ánh sáng A 4,07 eV B 5,14 eV C 3,34 eV D 2,07 eV Câu 41 Cơng êlectron kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,6 m B 0,3 m C 0,4 m D 0,2 m Câu 42 Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hidro là: A 132,5.10-11m B 84,8.10-11m C 21,2.10-11m D 47,7.10-11m HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 43 (CĐ 2007): Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B số nuclơn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 44 (CĐ 2008): Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Hạt nhân Câu 45 A2 Z2 Z1 X phóng xạ biến thành hạt nhân Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất D 2 phóng xạ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 37 (ĐH – CĐ 2010)Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K êlectron nguyên tử hiđrô r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 A1 A1 Z1 X có chu kì bán rã T Ban đầu có khối lượng chất A1 Z1 X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A 111 A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Câu 46 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 47 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân cịn lại chưa phân rã chất phóng xạ A N0 16 B N0 C N0 D PETER SCHOOL ĐỀ SIÊU LÝ THUYẾT SỐ 04 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Thầy Biên Công Lý Họ tên: N0 SƠ ĐỒ CHIẾN THUẬT: -6 -10 -4 – -6 - DAO ĐỘNG CƠ Câu (CĐ 2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu (ĐH 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng Câu 48 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 49 Tia α E Có vận tốc vận tốc ánh sáng chân khơng F Là dịng hạt nhân G Khơng bị lệch qua điện trường từ trường H Là dịng hạt nhân ngun tử hiđrơ Câu 50 Trong hạt nhân nguyên tử: ; ; ; ℎ, hạt nhân bền vững A B ℎ C D ; dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo lắc A 2 g l B 2 l g C 2 g l D l Chu kì dao động l g 2 Câu (ĐH – 2011): Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu (CĐ 2011): Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai ? A Tần số góc dao động điều hịa tốc độ góc chuyển động trịn B Biên độ dao động điều hịa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hịa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn …………………Hết………………… (CĐ - 2010): Một lắc lò xo dao động hòa với tần số Câu lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số A 2f1 B f1 C f1 f2 2f1 Động D f1 Câu (CĐ 2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng 112 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Câu (ĐH 2012): Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu Một vật dai động điều hòa với biên độ A, thời điểm t = vật vị trí cân bằng, 4s vật quãng đường 8A Thông tin sau đúng? A Chu kì dao động vật 2s B Tần số dao động vật 2Hz C Tại thời điểm t = 4s vật có li độ x = AD Tại thời điểm t = 2s vật có tốc độ nhỏ Câu 15 (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0sin (ωt +π/6) lên hai đầu A B dịng điện mạch có biểu thức i = I0sin(ωt - π/3) Đoạn mạch AB chứa A cuộn dây cảm (cảm thuần) B điện trở C tụ điện D cuộn dây có điện trở Câu 16 (CĐ- 2008):Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh Khi tần số dịng điện mạch lớn giá trị1/(2π√(LC)) A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 17 (ĐH – 2008): Nếu đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dịng điện trễ pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch, đoạn mạch gồm A tụ điện biến trở B cuộn dây cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng C điện trở tụ điện D điện trở cuộn cảm Câu 18 (CĐNĂM 2009): Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 19 (CAO ĐẲNG NĂM 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai SÓNG CƠ(6) Câu Sóng ngang sóng học có đặc điểm: A phần tử mơi trường truyền sóng dao động theo phương ngang B phương truyền sóng phương nằm ngang C lực tương tác phần tử mơi trường truyền sóng theo phương nằm ngang D phần tử môi trường truyền sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 10 Trên phương truyền sóng, hai điểm dao động pha với gần cách khoảng bằng: A bước sóng B số nguyên lần bước sóng C nửa bước sóng D hai lần bước sóng Câu 11 Đối với mtộ sợi dây có hai đầu cố định điều kiện để có sóng dừng dây chiều dài dây bằng: A số nguyên lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 12 Hai nguồn S1 S2 dao động với bước sóng  theo phương trình u1=u2=Asin2ft Xét điểm M cách S1, S2 khoảng d1, d2 Biên độ dao động tổng hợp M xác định biểu thức: A A 2π 2π   A M  A 21  sin (d1  d )  B A M  A  2sin (d1  d ) λ λ   C tụ điện 100V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn 2π 2π A M  A  cos (d1  d ) D A M  A  cos (d1  d ) λ λ Câu 20  B  C  D  (ĐH – 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi dịng điện có tần số góc Câu 13 Hạ âm sóng có tần số: A nhỏ 16000Hz B nhỏ 16Hz C nhỏ 20Hz D nhỏ 20000Hz Câu 14 Trong câu sau đây, câu sai? A Vận tốc truyền âm chất rắn lớn so với chất lỏng chất khí B Sóng âm truyền môi trường đàn hồi C Tai người cảm nhận tốt sóng siêu âm hạ âm D Sóng âm khơng truyền chân khơng LC chạy qua đoạn mạch hệ số cơng suất đoạn mạch A phụ thuộc điện trở đoạn mạch B C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch D Câu 21 (CĐNĂM 2009): Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay động có tần số A tần số dòng điện chạy cuộn dây stato B lớn tần số dòng điện chạy cuộn dây stato C lớn hay nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato, tùy vào tải D nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato Câu 22 (ĐH – 2009): Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dịng điện xoay chiều ĐIỆN XOAY CHIỀU 113 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 C làm tăng cơng suất dịng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 23 (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dịng điện qua cuộn cảm U0  cos(t  ) L U  i  cos(t  ) L A D U0  cos(t  ) C L U0  i cos(t  ) L B i i D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 31 (ĐH – 2009): Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 32 (ĐH – 2009): Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Các vật nhiệt độ 20000C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 33 (ĐH– CĐ 2010): Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A ánh sáng trắng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C vạch màu sáng, tối xen kẽ D bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối Câu 34 (CĐ-2012): Bức xạ có tần số nhỏ số xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma A gamma B hồng ngoại C Rơn-ghen D tử ngoại Câu 35 Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng lục A 546 mm B 546µm C 546 pmD 546 nm Câu 36 Gọi nđ, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nđ< nv< nt B nv> nđ> ntC nđ> nt> nv D nt> nđ> nv  Câu 24 (CAO ĐẲNG 2010): Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dịng điện qua cuộn cảm A U0 2 L B U0 U0 C 2 L L D SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 25 (CĐ 2008): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Câu 26 (CĐ - 2009): Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điện có điện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng)của mạch lúc A 4f B f/2 C f/4 D.2f Câu 27 (ĐH - 2009):: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 28 (ĐH – CĐ - 2010) Sóng điện từ A sóng dọc sóng ngang B điện từ trường lan truyền khơng gian C có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D không truyền chân không LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 37 Bạc kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,26m Bức xạ gây tượng quang điện Bạc? A Ánh sáng màu đỏ B Tia X C Ánh sáng màu chàm D Bức xạ hồng ngoại Câu 38 Trong tượng quang điện, phơtơn có lượng hf đập vào kim loại có cơng A làm bứt electrơn có khối lượng m khỏi kim loại với vận tốc v0 biểu thức sau đúng? mv A C SÓNG ÁNH SÁNG Câu 29 (ĐH – 2007): Các xạ có bước sóng khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m A tia tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia Rơnghen Câu 30 (ĐH– 2008):: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong mơi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ hf  A - mv hf  A  2 B hf  A  D hf  mv 2 mv -A Câu 39 Thông tin sau sai với nội dung thuyết lượng tử ánh sáng? A Ánh sáng sóng điện từ, gọi tắt phơtơn ánh sáng B Mỗi phơtơn ánh sáng có vận tốc vận tốc ánh sáng có động lượng xác định C Mỗi phôtôn ánh sáng mang lượng hf với h số Plăng f tần số ánh sáng D Năng lượng phôtôn ánh sáng không phụ thuộc vào khoảng cách từ đến nguồn sáng 114 Sơ đồ tư – điểm lí thuyết – ngày thắp sáng ước mơ – Never give up dream – Thầy Biên Công Lý – Trịnh Hiếu Vinh – Liên hệ: 0977 0304 12 Câu 40 Trong tượng quang dẫn, bán dẫn tinh khiết chiếu chùm sáng thích hợp độ dẫn điện bán dẫn tăng lên Nguyên nhân tác dụng ánh sáng: A electrôn liên kết bán dẫn bứt khỏi liên kết với nguyên tử, chuyển động tự do, đồng thời tạo lỗ trống B electrơn bứt khỏi khối bán dẫn làm khối bán dẫn bị nhiễm điện C electrôn sinh nhanh bên khối bán dẫn D liên kết khối bán dẫn bị phá vỡ tạo thành lỗ trống bên Câu 41 Trong quang phổ ngun tử hyđrơ, dãy Ban - me tạo thành electrôn chuyển từ quỹ đạo phía ngồi A quỹ đạo K B quỹ đạo L C quỹ đạo M D quỹ đạo N Câu 42 Trong quang phổ nguyên tử hyđrô, electrôn chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L nguyên tử phát xạ ứng với vạch dãy Ban - me? PETER SCHOOL Thầy Biên Công Lý SƠ ĐỒ CHIẾN THUẬT: -6 -10 -4 – -6 - DAO ĐỘNG CƠ(8) B Vạch H C Vạch H D Vạch H HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 43 (CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 44 (ĐH – 2007): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Hạt nhân 210 84 Po Câu Đặc điểm sau không với vật dao động học? A có vị trí cân xác định B quỹ đạo chuyển động đường thẳng C vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân D sau chu kì T, vật trở vị trí cũ với chiều chuyển động cũ HD: đk dao động cơ: vtcb chuyển động qua lại vd: lắc đơn Câu Trong q trình dao động điều hịa lắc lị xo, thơng tin sau đúng? A Dao động có biên độ thay đổi theo thời gian B Chu kì dao động phụ thuộc vào độ cứng k lò xo khối lượng m vật C Lực hồi phục ln có hướng xác định D Lực đàn hồi lị xo ln hướng vị trí cân HD: T=2π√(m/k); A số; Fph ln hướng vtcb, cịn Fđh chưa Câu Chu kì dao động tuần hồn là: A khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật có tốc độ B khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật có gia tốc C khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có vị trí có chiều chuyển động D khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp có tốc độ chiều chuyển động Câu Một vật dao động điều hịa có gia tốc biến thiên theo thời gian theo hàm số a=2Asin(t - ) Thông tin sau đúng? đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 46 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm.B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 47 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )So với hạt nhân 29 14 Si , hạt nhân 40 20 Ca Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: A Vạch H Câu 45 ĐỀ SIÊU LÝ THUYẾT SỐ 05 có nhiều A 11 nơtrơn prơtơn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 48 Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết riêng lớn.D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 49 Trong phản ứng hạt nhân khơng có bảo tồn A Năng lượng tồn phần B Số nuclơn C Động lượng D Số nơtron Câu 50 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan