0

Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn vật lý(NXB đại học sư phạm 2011) phạm đức cường phần 1

100 881 0
  • Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn vật lý(NXB đại học sư phạm 2011)   phạm đức cường phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 04:16

530.076 pHAM DLfC CLfdNG (Chu bien) L527TH E TAN Rl - BUI IRAN DLfC ANH THAI, THAN THANH SANG CAC DANG BAI TAP TQ CAC DE THI QUOC GIA (TOT NGHI EP - TUYEN k / INH) VAT^Y ^ Cac de chinh thiic va de luy^n tap p an va thang diem ciia BQ Giao due va Dao tao (Tai ban, svfa chvTa va bo sung) Cho mach dien xoay chieu nhif hinh ve. Bi^t cuon day c6 dien trd khong ~ dang ke. Khi khoa k dong dong dien qua mach cham pha hofn dien ap hai _ d^u mach la —. Khi khoa k md dong dien qua mach nhanh pha .i :4„: ,,_4_.i. horn dien ap hai dau mach la —. 4 Moi lien he giOfa cam dung khang Zc cua ma -|i4 A. ZL = (V3 + DZc M C. Z:. = ^ DVL011170 D. ZL = (73- DZC NHA XUAT BAN DAI HOC Si/ PHAM LE TAN Ri - PHAM DLfC CLfdNG (Chu bien) BUr TRAN DISC ANH THAI - THAN THANH SANG LUYEN THI CAP TOC • CAC DANG BAI TAP TlT CAC OE THI QUOC GIA (^at nqklift - ^tufln dnh) VAT LY Cac de chinh thCfc va de luyen tap Dap an va thang diem cua Bg Giao due va Dao tqo (Tdi ban, sura chufa va bd sung) THt; Via; TNVH BiNH VHUAW NHA XUAT BAN DAI HQC Si/ PHAM MUC LUC Phan 1: Tom tat giao khoa A. Phan chung cho cce ban va nang cao Dao dpng ca 3 Song ca 6 Dao dpng di^n tir - song difn tir 13 Dong di?n xoay chieu 17 Song anh sang 25 Lugng tir anh sang 31 H^t nhan nguyen tir 37 Tir vi mo den vT mo 43 B. Phan rieng cho chirong trinh nang cao Dpng lyre HQC vat ran 49 Con lac v§t K 53 Hi?u img Dop-ple 53 Thuyet tuong doi h^p 54 Thuyet Big bang 56 Phan 2: Kien thirc can nhor A. Phan chung cho co ban va nang cao Dao dpng CO 58 Song ca 64 Dong di?n xoay chieu 66 Dao dpng di^n tu 69 Song anh sang 70 Quang di^n 73 Vat li h^t nhan 74 B. Phan rieng cho chirong trinh nang cao Ca hpc v^t ran 77 Con lac v§t li 80 Hi?u irng Dop-ple 80 Quang di$n 80 Tia X (Ronghen) 82 Phan 3: Dap an va huoTig dan giai cac de on luyfn Tu Tai 83 Phan 4: Dap an va hv&ng dan giai cac de on luyf n Dai h9c - Cao dang 190 ^han t: TdM TAT GIAO KHOA Phan chujif cho ban of ban ad ndn^ eao DAO DONG CQ I. Dao d9ng dien hoa : * Dao dpng tuan hoan la dao dpng ma trang thai chuyen dpng cua vat dupe l$p lai nhu cij sau nhung khoang thai gian bSng nhau. * Chu ky la khoang thai gian ngan nhat de tr^ng thai dao dpng cua v^t l^p l^i nhu cu hay thai gian thvrc hi?n 1 dao dpng toan phan. * Dao dpng dieu hoa la dao dpng dupe mo ta bang djnh lu^t dang cos hoae sin: X = Acos(cot+ (p) Vai: + X la li dp ciia dao dpng (khoang each dgi sS tir vat den v/ tri can bdng) + A la bien dp cua dao dpng, don vj : m; em (A = /x„a.x/) + CO la tan so goc ciia dao dpng, don vj : rad/s (co cho biit dao dpng nhanh hay chants co Id toe dp bien doi ciia goc phaj + (cot + cp) la pha dao dpng t^i thai diem t, pha chinh la doi s6 cua ham cosin va la mpt goc. (Pha dao d0ng cho ta biet v/ tri vat dao d^ng, gid tri vd each bien thien cua vgn toe va gia toe vat dao dgng. Pha dao dgng xde dfnh trgng thai vat dao dqng). + (p la pha ban dau ciia dao dpng (Pha ban ddu xde dinh trgng thai ban ddu ciia vgt dao d(>ng, ph^i thuQc each chgn goc tog dp vd goc thai gian). + Vgn toe va gia toe v|it dao dpng dieu hoa bien thien cung tan so vai tan so v^t dao dpng. + V$n toe nhanh pha ^ so vai li dp x + Gia toe ngupc pha so vai li dp x * Lye tac diing lam vat dao dQng dieu hoa: + C6d9ngF = -kx + Lvrc nay luon huang ve VTCB nen dupe gpi la \\fc keo ve (hay lye hoi phye). * Dao dpng eiia con lac 16 xo la mpt dao dpng dieu hoa co chu ky: 3 * Voi goc l^ch nho, dao dgng ciia con lac don la mpt dao dgng dieu hoa c6 chu ky: T = 2n- Vg * Hf dao dQDg: + thvrc hi^n dao dpng t\ do dupe gpi la hf dao dpng. + Dao dpng t\ do la dao dpng xay ra duoi tac d\ing ciia npi l\rc (Noi each khdc dao dgng tir do c6 chu ky chi phu thuQC cac dgc tinh ciia h^, khong phu thuQC cdc yeu to ben ngoai). + Chu ky cua dao dpng t\ do con gpi la chu ky rieng. Vidu: + Con lac Id xo la rnqt h^ dao dgng (c6 chu ki chiphy thuQC vao m va k), l\cc dan hoi tac dung vac vgt la ngi l\rc. + Con lac dcm va Trdi ddt (hay con lac vgt It vd Trdi ddt) Id h? dao n. Cor nSng: Do v^t n^ng trong con iSc 16 xo chju tac dyng ciia l\rc dan hoi va trong con iSc don la trpng lyc nen ca nang ciia v$t dupe bao toan vi l^rc dan hoi va trpng Ivrc la nhung \\fc the. * Co' nang trong dao d$ng dieu hoa: + The nang: E, = ^ kx^ = ^ kA^cos^(cot + cp) + Dpng nang: Ea = ^ mv^ = ^ kA^sin^((ot + 9) + Ca nSng toan phan: E = E, + E^ = — kA^ =—mco^ = const V$y trong suot qua trinh dao dpng dieu hoa c6 s\f chuyen hoa nSng lupng gi&a the nSng va dpng nSng nhung ca nSng khong doi va ti I9 vai binh phuang bien dp dao dpng. III. Dao dgng t^t dan: Dao dpng tat dan la dao dpng c6 bien dp giam dan theo thai gian do tac dyng ctia ma sat nhot. * D^c diem: + Dao dpng tat dan noi chung khong c6 tinh dieu h6a nhung khi xet trong thai gian ngin ta c6 the coi la dao dpng dieu hoa vai chu ki rieng va tan so rieng. + L\rc can moi truang cang Ian (hay moi triwng cdng nhot) dao dpng tat dan cang nhanh. + Dp nhot cua moi truong tang theo thu t\r: khong khi, nuac, dau, dau rat nhot. 4 T IV. Dao d^ng duy tri: Dao dpng dupe cung cap nSng lupng de bu l^i phan nSng lupng mat di do ma sat ma khong lam thay d6i chu ki rieng cua no gpi la dao dpng duy tri. * Dao dpng duy tri eo ngo^i l^rc tac dyng, ngo^i l^rc nay dupe dieu khiSn + de CO tin so goe bSng tan so goc dao dpng t\ do cua h?. + boi chinh dao dpng ky qua mpt ca cau nao do. * Tan so va bien dp dao dpng duy tri vin bSng nhu khi h$ dao dpng t\ do. V. Dao d^ng cir&ng birc: la dao dpng dupe duy tri do tac dyng cua mpt ngo^ii l^rc bien doi dieu hoa: F = FoCosQt + Dao dpng cu&ng buc la dao dpng dieu hoa. + Tan so dao dpng eixong buc bSng tan so ngo^i Ivrc. + Bien dp dao dpng cuong buc ti I9 vai bien dp Fo cua ngo^i lyre va phy thupc tan so cuong buc D. cua ngoai l\rc ( AQQ e |Q - CO| ) . VI. Sy C9ng hirong: + Hi?n tupng bien dp dao dpng cu&ng buc tang nhanh den mpt gia trj eye d^i khi tan so f cua lyc cir&ng buc bang tan so rieng cua v^t dao d9ng gpi la hi$n tupng cpng huong. + Bien dp dao dpng d^t den gia trj khong doi va eye khi toe dp tieu hao nSng lupng do ma sat bSng toe dp cung cap nSng lupng cho h^. + Bien dp eye d^i ciia dao dpng khi cpng huong phy thupc ma sat moi truong: ma sat giam thi gia trj eye d^i bien dp ting. * Phan bi?t dao dpng cv&ng birc vol dao d9ng duy tri: + Dao dpng cu&ng buc la dao dpng xay ra dudi tac dyng ciia ngo^i lyc tuan hoan CO tan s6 goc Q bat ki. Khi on djnh dao dpng cuong buc c6 tan so biing tan so ngo^i lyc. + Dao dpng duy tri cung xay ra dudi tac dyng ngo^i lyc nhung ngo^i lyc dupe dieu khien (boi ehinh dao dpng ay) de c6 tan so goc bang tan so goc ciia dao dpng ty do ciia h?. VII. Tong h(fp dao d^ng: * Xet hai dao dpng dieu hoa cung phuong, cung ikn so: X] = Aicos(cot + cpi); X2 = A2cos(cot + 92) Tong hpp hai dao dpng dieu hoa cung phuong, cung tin so la mpt dao dpng dieu hoa cung phucmg, cung tan so voi hai dao dpng thanh phan. + Bien dp hai dao dpng tong hpp: A = ^Aj + Aj +2AiA2COs(92 + Pha ban dau hai dao dpng tong hpp la 9, voi: taiKp^ Aisincpi + A^sincp; AiCOSCpi + A2C0S(P2 + Neu hai dao dOng thanh phan cung pha: 92 - (Pi = 2kn => A = A, + A2 ; (() = (pi = 92 + Neu hai dao dgng thanh phan ngirgrc pha: 92 - (Pi = (2k + 1 )7t A = A| - A2 ; cp = (pi neu Ai > Aj Noi chung : A, -A2 < A<A, +A2 SONG ca I. Song ca: + Song CO hpc la nhCrng dao dpng co Ian truyen trong mOt moi truong. + Song CO du(?c t^ thanh nha lyc lien ket dan hoi giira cac phan tir ciia moi tmong truyen dao dpng di. Cac phan tir cang a xa tam dao dpng cang tre pha hon. + Khi song truyen chi c6 trang thai dao dpng (pha dao dgng) truyen di con ban than cac phan tOr vat chat chi dao dpng t^i cho. * Song ngang: + Co phuong dao dpng vuong goc vai phuong truyen song. + Truyen trong moi truong c6 l^rc dan hoi xuat hi?n khi bj bien dang l?ch (Vd: Song truyen tren mat nuac, spi day dan hoi, tam kim lo^i mong ). + Song tren m§t chat long la do hpp lyc c5ng mat ngoai va trpng lyc c6 tac dyng giong nhu lyc dan hoi. * Song d9c: + Co phuong dao dpng trung vai phuong truyen song. + Truyen trong moi truong c6 lyc dan hoi xuat hi^n khi bj bien dang nen, dan (Vd: Song truyen tren 16 xo khi 16 xo nen va dan ) II. Cac dai lirQiig dac trirng ciia song : * Chu ky, tan so ciia song: la chu ky, tan so dao dpng chung ciia cac phan tii v^t chat CO song truyen qua va bang chu ky, tan so ciia nguon song =:> Chu ki va tan so khong doi khi song truyen. * Toe d9 truyen song: la toe dp truyen pha dao dpng. Trong rnqt moi tru&ng toe dQ truyen song khong doi) * Buoc song X: Buac song la khoang each giua hai diem gan nhau nhat tren Cling mpt phuang truyen song va dao dpng ciing pha voi nhau. Buoc song cung la quang duong ma song truyen dupe trong mpt chu ky song. X = vT = ^ f 6 * Bien d9 song: Bien dp song t^ii mpt diem la bien dp dao dpng cua phan tii vat chat tai diem do khi c6 song truyen qua. * Nang liTQTig cua song: Qua trinh truyen song la qua trinh truyen nang lugng. Nang lugng song tai moi diem ti I9 vai binh phuomg bien dp song tai diem do. Mpt phan tir v$t chat dang dumg yen khi c6 song truyen den se dao dpng, nghia la phan tur do da nh$n dupe nang lugng tir song. Vay qua trinh truyen song cung la qua trinh truyen nang lupng. III. PhiroTig trinh song : Xet song truyen tir nguon O den diem M each O mpt doan OM = x. Gia sOr phuorng trinh dao dpng t^i nguon O la : UQ = Acoscot Song truyen tir O den M mat thai gian to = — Phuong trinh dao dpng tai M each O doan d la: UMCO = Uo(t - to) Uyj = Acos(©t-^) hay UM = Acoscot-Y'') (*) (•) cho ta xac djnh li dp ciia phan tur song t^i diem M bat ki tren ducmg truyen song, gpi la la phuong trinh song. * Neu song truyen nguQc chieu vai chieu dircmg true Ox thi phmxng trinh song CO dgng: = Acos(— t + — x) Tir (*) ta thay song c6 hai tinh chat: + Tinh tuan hoan theo thoi gian: Khi xet mpt diem P tren song c6 toa dp x = d. Ta thay li dp u cua P bien thien theo ham cos => chuyen dpng cua diem P la mpt dao dpng tuan hoan vai chu ki T = —. (0 + Tinh tuan hoan theo khong gian: Khi xet tat ca cac diem tren song vao thai diem to, (*) "M = Acos( Y to - Y x) Ta thay li dp u cua cac diem tren song bien thien tuan hoan theo li dp x => hinh dang song (hinh sin) tai thai diem to : cu sau mpt buac song thi song lai CO hinh dang nhu truac. 7 D^c bift: + NhiJng diem tren phuong truyen song dao dgng cung pha vai nguon khi — x = 2k7i=> x = kX vai Ikl =0,1,2, + Nhung diem tren phuang truyen song dao dpng ngugc pha vai nguon khi — x = (2k+ 1)71=^ x = (k + -)X A. 2 IV. Phan xa song: Song dang truyen trong mpt moi truong ma g^p v§t can thi bj phan x^. Song phan X9 c6 ciing tan so va buac song ciia song tai. + Neu v$t can c6 djnh thi song phan x^ luon luon ngugc pha vai song tai a diem phan x^. + Neu v^t can tyr do thi song phan x? luon luon ciing pha vai song tai a dilm phan x^. V. Song dirng: Song dCmg la song c6 nhCrng diem dung yen (nut song) va nhOng diem dao dgng vai bien dp c^rc d^i (byng song) trong khong gian. Dac dilm : + Song diing la svr giao thoa giua song tai va song phan x^ tren cdng phuang. + Vj tri cac nut va cac byng la c6 djnh. - Vj tri cac nut luon each diu c6 djnh nhirng khoang bSng mpt so nguyen Ian nua buac song. - Vj tri cac byng luon each dau c6 djnh nhung khoang bSng mpt so le l4n mpt phan tu buac song. 3l + Khoang each giua hai nut (ho$c hai byng) ke nhau dfiu bSng —. Dieu kif n c6 song dirng: - Khi hai dau day c6 djnh: De c6 song dung, chieu dai spi day b^ng so nguyen \kn nua buac song ^ = k| (vai k = 1,2, 3 ; => tren day c6 so byng bang so bo bang k, con so nut lak+ 1. - Khi mpt dau day ty do va mpt dau day c6 djnh: De c6 song dung, chieu dai spi day bang so nguyen le Ian mpt phan tu buac song l = m— (vai m = 1, 3, 5 ) 4 => tren day c6 so bung bang so nut bangn = ~~~ -^on so bo Ian -1 ifng dyng cua song dirng: Do v$n toe truyen song. 8 VI. Giao thoa song: * Hai nguon dao dpng cung tin s6 va c6 dp i?ch pha khong doi gpi la hai ngu6n ket hgrp. Song ma chiing t^o ra dugc gpi la song ket hgrp. * Giao thoa la s\c t6ng hgp cua hai song ket hgrp trong khong gian, trong do c6 nhixng cho c6 djnh ma bien dp song dugc tang cucmg ho^c bj giam bat. * Dieu kif n c6 giao thoa: Hai song la hai song ket hgrp va dao dpng cung phuong. * Ly thuyet ve giao thoa: Gia sir A va B la hai ngu6n ket hgrp c6 cung phuorng trinh dao dpng la: UA = UB = Acoscot Xet diSm M bat ky trong moi truong each A mpt doan di va each B mpt doan d2. Phuorng trinh dao dpng t^i M do song tCr A den: ui = Acos(cot - ) Phuorng trinh dao dpng t^i M do song tir B den: U2 = Acos(cot - ) K Dao dpng t^i M la tong hpp cua hai dao dpng tren. 2nd,, , , 2nd,, u = u, + U2 = Acos(cot -) + Acos(cot -) 7t(d2-d,) o u = 2Acos—^^^^ *^cos cot- 7t(d2 +d,) V$y dao dpng t^i M la dao dpng dieu hoa voi bien dp : A ^2 A cos- Ta thay A phy thupc vj tri cua diem M Nhir vay: * T^ii M CO bien dp c\rc d^i - 2A (hai dao dpng thanh phdn ciingpha : 7t(d2-di) = 2kK) khi : cos Vay: Tai nhirng diem M c6 hi^u dircmg di b§ng so nguyen Ian birffc song thi bien dao d9ng tong h9rp c^c dai va hpp thanh mpt hp cac duong hyperbol nh?in A va B lam tieu diem (ke ca duong trung tr\rc cua AB). = 1 o dj - d, = kA, voi k = 0, ±1, ±2, k = l k = 0 k = -l k = 2 k = -2 k'=-2 k-=o k'=-l [...]... urng di^n tir Luc eye bac cua roto doi difn cupn 1 thi tir thong qua cupn 1 eye dai Roto phai quay them 1/ 3 chu ky thi tir thong qua cupn 2 eye d^i va quay them 1/ 3 chu ky nua thi tir thong qua cupn 3 eye dai Nhu vay tir thong qua cac cupn day l^ch nhau 1/ 3 chu ky ve thai gian hay 12 0° ve pha Tuang ty suat di?n dpng trong ba cupn day cung l^eh pha nhau 12 0° Neu noi ba cupn day vdi ba m^ch ngoai giong... * Djnh lu|t 1 : Doi vai moi kim lo^i dung lam catot c6 mpt buac song giai h^n A, 0 nhat djnh ggi la giai h^n quang di^n Hi^n tugng quang di^n chi xay ra khi buac song X cua anh sang kich thich nho hon giai h^in quang di^n (X < ^o) VI * Djnh luat 2 : V a i anh sang kich thich c6 buac song thich hgp (X . (ke ca duong trung tr c cua AB). = 1 o dj - d, = kA, voi k = 0, 1, ±2, k = l k = 0 k = -l k = 2 k = -2 k' =-2 k-=o k'=-l * Tai M CO bien dp c c tieu = 0. thoa dieu ki^n : l = m- (vaim= 1, 3,5 )hay ^-m— . 4 4f - Noi each khac vai ong c6 chieu dai £ thi song dung xay ra khi tan so f=m-:^. - Khi thoi sao thi trong ong sao c6 song . Zc cua ma -| i4 A. ZL = (V3 + DZc M C. Z:. = ^ DVL 011 170 D. ZL = (7 3- DZC NHA XUAT BAN DAI HOC Si/ PHAM LE TAN Ri - PHAM DLfC CLfdNG (Chu bien) BUr TRAN DISC ANH THAI - THAN THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn vật lý(NXB đại học sư phạm 2011) phạm đức cường phần 1, Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn vật lý(NXB đại học sư phạm 2011) phạm đức cường phần 1,

Từ khóa liên quan