Tuyển tập câu hỏi và bài tập luyện thi đại học môn lịch sử

112 3.8K 3
Tuyển tập câu hỏi và bài tập luyện thi đại học môn lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

( CHÂU TIẾN LỘC Tuyển tập Câu hỏi và Bài tập Luyện thi Đại học, Cao đẳng và học sinh giỏi THPT MÔN LỊCH SỬ LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1918) 1. CÁCH MẠNG HÀ LAN & CÁCH MẠNG ANH Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa từ thời hậu kí trung đại dẫn đến bước chuyển từ chế độ  CÁCH MẠNG HÀ LAN GIỮA THẾ KỈ XVI Câu 1. Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển ? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống chính quyền Tây Ban Nha. Câu 2. Trình bày nét chính diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Nê-đéc-lan giữa thế kỉ XVI. Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nê-đéc-lan được xem là một cuộc cách mạng tư sản ?  CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH GIỮA THẾ KỈ XVII Câu 3. Hãy phân biệt những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến với những yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đang phát triển ở nước Anh thế kỷ XVII. Từ đó, rút ra những mâu thuẫn trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Theo anh (chị), mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết ? Câu 4. Đọc đoạn viết sau đây và chỉ ra những chi tiết không đúng về : “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. Những tiền đề của cách mạng”. - Thế kỉ XVII, Anh có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. - Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là miền Tây Bắc. - Công trường thủ công chiếm ưu thế trong nông nghiệp. - Ngoại thương phát triển (kể cả buôn bán nô lệ da đen và cướp biển. - Đặc điểm nổi bật của kinh tế Anh là nông nghiệp lạc hậu. - Sác-lơ I cai trị độc đoán. - Xã hội Anh phân hoá thành hai phe đối lập : Quý tộc phong kiến phản động – quý tộc mới, thực dân, nông dân, bình dân thành thị. Câu 5. 1. Trình bày những nét chính về diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 – 1689), phân tích và đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Anh trong cuộc cách mạng này. 2. Trên cơ sở đó, hãy lập bảng so sánh Cách mạng Anh với Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga Trang 1 ( CHÂU TIẾN LỘC phong kiến sang chế độ tư bản. Bước chuyển ấy được mở đầu bởi các cuộc cách mạng tư sản. Vào giữa thế kỉ XVI, cuộc đấu tranh cuả nhân dân Nêđéclan chống lại ách thống trị cuả Vương quốc Tây Ban Nha đã trở thành một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử loài người - thời cận đại Sau cách mạng Hà Lan gần một thế kỉ, một cuộc cách mạng khác đã nổ ra ở Anh. Đây là một cuộc cách mạng tư sản có ảnh hưởng rộng lớn, tấn công vào thành trì của chế độ cũ, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu và mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. theo các yêu cầu : lãnh đạo, động lực chính, nhiệm vụ của cách mạng, chính quyền sau cách mạng thành công, xu hướng phát triển và tính chất của cách mạng. Câu 6. Vì sao nói : Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? Đánh giá vai trò của Ôlivơ Crômoen trong tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ? Câu 7. Hãy phân tích những đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. Câu 8. Có ba biểu đồ dưới đây thể hiện tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, theo anh (chị) biểu đồ nào đúng nhất ? Vì sao ? (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2004) 2. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ NỬA SAU THẾ KỈ XVIII Vào nữa sau thế kỉ XVIII, một biến động xã hội – chính trị đã diễn ra tại các thuộc điạ cuả Anh ở Bắc Mĩ. Đó là cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng về bản Câu 9. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Câu 10. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII : a. Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính. b. Nêu nguyên nhân thắng lợi c. Kết quả, tính chất và ý nghĩa lịch sử. Trang 2 ( CHÂU TIẾN LỘC chất là một cuộc cách mạng tư sản. Câu 11. Nước Mĩ được thành lập như thế nào ? Vì sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản ? Câu 12. Trình bày nội dung của Hiến pháp năm 1787 của Mĩ và bản chất giai cấp của hiến pháp. Qua đó, hãy vẽ sơ đồ biểu thị tổ chức chính quyền của Mĩ theo hiến pháp này. Theo em, cơ cấu quyền lực đó đến nay có sự thay đổi cơ bản gì không ? Câu 13. Quan sát lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ : Anh (chị) hãy xác định vị trí của các thuộc địa : Rốt Ai-len, Con-nếch-bi-cớt, Niu Giơ-xi, Mê-ri-len, Niu Hăm-Sai, Ma-xa-chu-xét, Niu-oóc, Pen-xin-va-ni-a, Viếc-gi-ni-a, Ca-rô-un-na Bắc, Ca-rô-un-na Nam, Gioóc-gi-a, Đơ-la-oa, qua việc điền tên các thuộc địa đó tương ứng với các số thứ tự (1,2, ,12,13) trên lược đồ dưới đây. Trang 3 ( CHÂU TIẾN LỘC Trang 4 ( CHÂU TIẾN LỘC Cách mạng tư sản Pháp Câu 15. Tìm hiểu về nguyên nhân cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII : Trang 5 ( CHÂU TIẾN LỘC 3. CÁCH MẠNG nổ ra vào cuối thế kỉ - Giôrê cho rằng : “Cách mạng nổ ra từ sự phồn vinh”. Trang 6 ( CHÂU TIẾN LỘC TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII XVIII là cuộc cách mạng xã hội sâu rộng, đã xoá bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp và có ảnh hưởng lớn đến cuộc cách mạng đấu tranh dân tộc, dân chủ ở châu Âu. - Còn Misêlê lại cho rằng : “ Cách mạng nổ ra từ sự khốn cùng”. Anh (chị) hãy bình luận hai ý kiến trên. Câu 16. Phân tích những các điều kiện đẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Vai trò của quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng ? (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2004) Câu 17. Trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp thế kỉ XVIII. Vì sao những quan điểm này có ý nghĩa chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới ? Câu 18. Qua các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đã học, anh (chị) hãy giải thích thế nào là một cuộc cách mạng tư sản ? Cách mạng tư sản Pháp phát triển qua mấy giai đoạn (mốc thời gian và tên từng từng giai đoạn)? Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp. Câu 19. Hãy giải thích ý nghĩa bức tranh biếm hoạ “Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng” ? Trang 7 ( CHÂU TIẾN LỘC Trang 8 ( CHÂU TIẾN LỘC Vẽ sơ đồ minh hoạ sự phân chia đẳng cấp ở nước Pháp trước 1789 và qua đó phân biệt hai khái niệm “đẳng cấp” và “giai cấp” ? Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Trang 9 ( CHÂU TIẾN LỘC  BÀI TẬP TỔNG HỢP : Câu 29. Từ Hội nghị ba đẳng cấp đến thời kì phái tư sản công thương năm quyền. Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã trải qua những cơ quan quyền lực cùng các phái cầm quyền tương ứng nào, đồng thời đã đạt được những thắng lợi gì và còn hạn chế nào ? Câu 30. Từ Cách mạng tư sản Anh năm 1640 đến năm 1874 mối quan hệ giữa tư sản và vô sản đã diễn ra như thế nào ở Tây Âu ? Dùng các sự kiện lịch sử ở Anh và Pháp để chứng minh ? Câu 31. So sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII về nguyên nhân, nhiệm vụ – mục tiêu, giai cấp lãnh đạo, hình thức đấu tranh, tính chất, kết quả. (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009) Câu 32. Phân tích những điểm giống và khác nhau cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII). Câu 33. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa.”(Hồ Chí Minh). Với kiến thức lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hiểu câu nói trên như thế nào? Câu 34. 1. Các cuộc cách mạng tư sản trong những thế kỉ XVII–XVIII đã được diễn ra dưới những hình thức nào ? 2. Lập bảng so sánh về sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo các mục sau: Lãnh đạo Động lực Tính chất Kết quả Cách mạng tư sản Cách mạng vô sản (Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 1998) Câu 35. Trong các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII), giai cấp tư sản đã cho ra đời hai bản tuyên ngôn : a. “Tuyên ngôn độc lập” của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ngày 4 – 7 – 1776). b. “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp (tháng 8 – 1789). Anh (chị) hãy nêu và phân tích nội dung cơ bản của hai bản tuyên ngôn và rút ra những mặt tiến bộ và hạn chế của nó ? (Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001) Câu 36. - Lập bảng so sánh “Tuyên ngôn độc lập” của nước Mĩ và “Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền” cuả nước Pháp về thời gian ra đời, tên người soạn thảo, nội dung cơ bản, mặt tích cực và hạn chế của hai bản Tuyên ngôn. Trang 10 [...]... cấp vô sản ? (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 1998) Câu 85 Vẽ sơ đồ bộ máy Công xã Pari và giải thích nguyên tắc tổ chức nhà nước theo sơ đồ Công xã Câu 86 Phân tích nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pari Từ Công xã Pari, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam ? Câu 87 Đánh giá về Công xã, Sách giáo khoa lịch sử 11 viết : “Đây... (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2004) Câu 134 Nêu diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 1999) Câu 135 Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc : Hoàn cảnh bùng nổ, những biến chính và ý nghĩa lịch sử (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thi n Huế, năm 2000) Câu 136 Những nhiệm vụ đặt ra cho Cách mạng Tân Hợi (1911) và. .. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI Câu 181 Đánh dấu những mốc thời gian gắn liền với những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại vào đường trục thời gian cho dưới đây : Câu 182 Nguyên nhân sâu xa và tóm lược diễn biến chính của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại Đánh giá vai trò của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của các nước tư bản Âu – Mĩ Câu. .. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại có những điểm chung và điểm gì khác biệt gì ? Đánh giá mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản và chủ nghĩa tư bản Câu 184 Hãy cho biết những sự kiện lịch sử sau đây diễn ra ở nước nào trong thời kỳ thứ nhất của lịch sử thế giới cận đại Đánh dấu (X) vào cột có tên nước đó (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thi n Huế, năm 2005) Câu 185 Phân tích những mâu thuẫn... Hai và Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội công nhân đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời kì mới trong lịch sử nước Nga và lịch sử thế giới Câu 197 Trình bày những tiền đề dẫn tới cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917 Câu 198 Cách mạng tháng Mười Nga 1917 bùng nổ có phải là một tất yếu lịch sử không ? Vì sao ? Câu. .. (“Làm gì” trong V.I.Lênin toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội 1969, tập 2, trang 162) Bằng những sự kiện lịch sử đã học của bài Cách mạng Nga trong những năm 1917 – 1920, hãy chứng minh câu nói trên Câu 211 Nêu nhiệm vụ và tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 (Đề thi HSG Quốc gia, năm 2008) Câu 212 Lập bảng so sánh Cách mạng tháng Mười Nga với cách mạng tư sản thời cận đại về các mặt: mục tiêu, nhiệm... hiện cải cách đất nước như thế nào ? Cho biết kết quả (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2000) Câu 110 Vì sao trong hoàn cảnh lịch sử châu Á, Nhật thoát khỏi số phận một nước thuộc địa và trở thành một nước đế quốc ? Liên hệ với tình hình Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? (Đề thi Olympic 30/4, khối 11, năm 2004 và năm 2008) Câu 111 Cuộc Duy Tân Minh Trị được xem là một cuộc cách... hội khoa học (Mác – Ănghen) với chủ nghĩa xã hội không tưởng (Xanh Ximông, Phuritê và Ôoen) ? Chủ nghĩa xã hội không tưởng không đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đấu tranh cuả giai cấp công nhân Phong trào công nhân phát triển, đòi hỏi một lí luận khoa học cách mạng mới Trong điều kiện ấy, chủ nghĩa xã hội khoa Câu 72 Trình bày sơ lược tiểu sử và những nét chính về buổi đầu hoạt động của C.Mác và Ph.Ănghen... vụ của Trung Quốc Đồng minh hội thì nhiệm vụ nào là cống hiến vĩ đại của Đồng minh hội và Tôn Trung Sơn đối với lịch sử Trung Quốc ? Vì sao ? Câu 139 Trên cơ sở trình bày những hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn, hãy nhận xét vai trò của ông đối với lịch sử Cách mạng Trung Quốc ( CHÂU TIẾN LỘC Trang 21 Câu 140 Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là... XIX – đầu Câu 178 Những thành tựu văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX – đến đầu thế kỉ XX và tác dụng của nó ? thế kỉ XX đã tác động Câu 179 Trình bày những hiểu biết về những trào lưu tư tưởng tiến bộ thời cận đại và sự ra đời chủ nghĩa xã mạnh mẽ đến tình hình hội khoa học văn hoá Nhiều thành Câu 180 Lập bảng hệ thống kiến thức về thành tựu của văn hoá thời cận đại (với các nhà văn hoá và trào lưu . cấp” ? Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu 20. Câu. TIẾN LỘC Tuyển tập Câu hỏi và Bài tập Luyện thi Đại học, Cao đẳng và học sinh giỏi THPT MÔN LỊCH SỬ LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1918) 1. CÁCH MẠNG HÀ LAN & CÁCH MẠNG. giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo các mục sau: Lãnh đạo Động lực Tính chất Kết quả Cách mạng tư sản Cách mạng vô sản (Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 1998) Câu 35. Trong các cuộc cách

Ngày đăng: 01/05/2015, 13:17

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. CÁCH MẠNG HÀ LAN &

 • CÁCH MẠNG ANH

 • Mặt trận Dân chủ Đông Dương

 • Giai đoạn 1946 – 1950

  • Chính trị

  • Kinh tế

  • Văn hóa, xã hội

   • Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan