Chuyên đề BD HSG hóa học 9

46 3.8K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 14:22

1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. Công thức tổng quát: RxOy Ví dụ: Na2O, CaO, SO2, CO2...2. Phân loại: a. Oxit bazơ: Là oxit của kim loại, tương ứng với một bazơ.Chú ý: Chỉ có kim loại mới tạo thành oxit bazơ, tuy nhiên một số oxit bậc cao của kim loại như CrO3, Mn2O7... lại là oxit axit. Ví dụ: Na2O, CaO, MgO, Fe2O3... b. Oxit axit: Thường là oxit của phi kim, tương ứng với một axit. Ví dụ: CO2, SO2, SO3, P2O5... c. Oxit lưỡng tính: Là oxit của các kim loại tạo thành muối khi tác dụng với cả axit và bazơ (hoặc với oxit axit và oxit bazơ). Chuyên đề 1. CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ A. PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Chất Đơn chất Hợp chất Kim loại Phi kim Hợp chất vô cơ Hợp chất hữu cơ Oxit Axit Bazơ Muối B. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ I. OXIT 1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. - Công thức tổng quát: R x O y - Ví dụ: Na 2 O, CaO, SO 2 , CO 2 2. Phân loại: a. Oxit bazơ: Là oxit của kim loại, tương ứng với một bazơ. Chú ý: Chỉ có kim loại mới tạo thành oxit bazơ, tuy nhiên một số oxit bậc cao của kim loại như CrO 3 , Mn 2 O 7 lại là oxit axit. Ví dụ: Na 2 O, CaO, MgO, Fe 2 O 3 b. Oxit axit: Thường là oxit của phi kim, tương ứng với một axit. Ví dụ: CO 2 , SO 2 , SO 3 , P 2 O 5 c. Oxit lưỡng tính: Là oxit của các kim loại tạo thành muối khi tác dụng với cả axit và bazơ (hoặc với oxit axit và oxit bazơ). Ví dụ: ZnO, Al 2 O 3 , SnO d. Oxit không tạo muối (oxit trung tính): CO, NO e. Oxit hỗn tạp (oxit kép): Ví dụ: Fe 3 O 4 , Mn 3 O 4 , Pb 2 O 3 Chúng cũng có thể coi là các muối: Fe 3 O 4 = Fe(FeO 2 ) 2 sắt (II) ferit Pb 2 O 3 = PbPbO 3 chì (II) metaplombat 1 oxit bazơ oxit axit axit không có oxi axit có oxi Bazơ tan Bazơ không tan Muối trung hoà Muối axit 3. Cách gọi tên: II. AXIT 1. Định nghĩa Là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. - Công thức tổng quát: H n R (n: bằng hoá trị của gốc axit, R: gốc axit). - Ví dụ: HCl, H 2 S, H 2 SO 4 , H 2 SO 3 , HNO 3 Một số gốc axit thông thường Kí hiệu Tên gọi Hoá trị - Cl Clorua I = S Sunfua II - NO 3 Nitrat I = SO 4 Sunfat II = SO 3 Sunfit II - HSO 4 Hidrosunfat I - HSO 3 Hidrosunfit I = CO 3 Cacbonat II - HCO 3 Hidrocacbonat I ≡ PO 4 Photphat III = HPO 4 Hidrophotphat II - H 2 PO 4 Đihidropphotphat I - OOCCH 3 Axetat I - AlO 2 Aluminat I 2. Phân loại - Axit không có oxi: HCl, HBr, H 2 S, HI - Axit có oxi: H 2 CO 3 , H 2 SO 3 , H 2 SO 4 , HNO 2 , HNO 3 3. Tên gọi * Axit không có oxi: - Tên axit: axit + tên phi kim + hidric. - Ví dụ: HCl axit clohidric H 2 S axit sunfuhidric HBr axit bromhidric * Axit có oxi: - Tên axit: axit + tên phi kim + ic (ơ). - Ví dụ: H 2 SO 4 axit sunfuric H 2 SO 3 axit sunfurơ HNO 3 axit nitric 2 HNO 2 axit nitrơ III. BAZƠ (HIDROXIT) 1. Định nghĩa Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại (hay nhóm -NH 4 ) liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH). - Công thức tổng quát: M(OH) n M: kim loại (hoặc nhóm -NH 4 ). n: bằng hoá trị của kim loại. - Ví dụ: Fe(OH) 3 , Zn(OH) 2 , NaOH, KOH 2. Phân loại - Bazơ tan (kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 - Bazơ không tan: Cu(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 3. Tên gọi IV. MUỐI 1. Định nghĩa Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại (hoặc nhóm - NH 4 ) liên kết với gốc axit. - Công thức tổng quát: M n R m (n: hoá trị gốc axit, m: hoá trị kim loại). - Ví dụ: Na 2 SO 4 , NaHSO 4 , CaCl 2 , KNO 3 , KNO 2 2. Phân loại Theo thành phần muối được phân thành hai loại: - Muối trung hoà: là muối mà trong thành phần gốc axit không có nguyên tử hidro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Ví dụ: Na 2 SO 4 , K 2 CO 3 , Ca 3 (PO 4 ) 2 - Muối axit: là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaHSO 4 , KHCO 3 , CaHPO 4 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 3. Tên gọi Tên muối: tên KL (kèm theo hoá trị nếu KL có nhiều hoá trị) + tên gốc axit. Ví dụ: Na 2 SO 4 natri sunfat NaHSO 4 natri hidrosunfat KNO 3 kali nitrat KNO 2 kali nitrit Ca(H 2 PO 4 ) 2 canxi dihidrophotphat 3 Chuyên đề 2: TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ I. OXIT 1. Oxit axit a. Tác dụng với nước: CO 2 + H 2 O -> H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O -> H 2 SO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 NO 2 + H 2 O → HNO 3 + NO NO 2 + H 2 O + O 2 → HNO 3 N 2 O 5 + H 2 O → HNO 3 P 2 O 5 + H 2 O → H 3 PO 4 b. Tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm): Chú ý: tuỳ tỉ lệ số mol oxit axit và số mol kiềm sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay xảy ra cả hai phản ứng. CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O (1) CO 2 + NaOH → NaHCO 3 (2) 2 NaOH CO n 2 n ≥ ⇒ xảy ra phản ứng (1) 2 NaOH CO n 1 n ≤ ⇒ xảy ra phản ứng (2) 2 NaOH CO n 1 2 n 〈 〈 ⇒ xảy ra cả hai phản ứng CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O (1) 2CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO 3 ) 2 (2) 2 2 CO Ca(OH) n 2 n ≥ ⇒ xảy ra phản ứng (2) 2 2 CO Ca(OH) n 1 n ≤ ⇒ xảy ra phản ứng (1) 2 2 CO Ca(OH) n 1 2 n 〈 〈 ⇒ xảy ra cả hai phản ứng 4 SO 2 + NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O SO 2 + NaOH → NaHSO 3 SO 3 + NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O NO 2 + NaOH → NaNO 3 + NaNO 2 + H 2 O c. Tác dụng với oxit bazơ: Oxit bazơ phải tương ứng với bazơ tan: CO 2 + CaO → CaCO 3 CO 2 + Na 2 O → Na 2 CO 3 SO 3 + K 2 O → K 2 SO 4 SO 2 + BaO → BaSO 3 2. Oxit bazơ a. Tác dụng với nước: Oxit nào mà hidroxit tương ứng tan trong nước thì phản ứng với nước. Na 2 O + H 2 O → 2NaOH CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 b. Tác dụng với axit: Na 2 O + HCl → NaCl + H 2 O CuO + HCl → CuCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O Fe 3 O 4 + HCl → FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 O Chú ý: Những oxit của kim loại có nhiềuhoá trị khi phản ứng với axit mạnh sẽ được đưa tới kim loại có hoá trị cao nhất. FeO + H 2 SO 4 (đặc) → 0 t Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O Cu 2 O + HNO 3 → 0 t Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O c. Tác dụng với oxit axit: Xem phần oxit axit d. Bị khử bởi các chất khử mạnh: Trừ oxit của kim loại mạnh (từ K → Al). Fe 2 O 3 + CO → 0 t Fe 3 O 4 + CO 2 Fe 3 O 4 + CO → 0 t FeO + CO 2 FeO + CO → 0 t Fe + CO 2 Chú ý: Khi Fe 2 O 3 đang bị khử mà CO bị thiếu thì chất rắn tạo thành có 4 chất sau: Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO. Fe (Vì các phản ứng xảy ra đồng thời). 3. Oxit lưỡng tính (Al 2 O 3 , ZnO) a. Tác dụng với axit: Al 2 O 3 + HCl → AlCl 3 + H 2 O ZnO + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 O b. Tác dụng với kiềm: 5 Al 2 O 3 + NaOH → NaAlO 2 + H 2 O ZnO + NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 O 4. Oxit không tạo muối (CO, N 2 O NO ) - N 2 O không tham gia phản ứng. - CO tham gia: + Phản ứng cháy trong oxi + Khử oxit kim loại + Tác dụng thuận nghịch với hemoglobin có trong máu, gây độc. II. AXIT 1. Dung dịch axit làm đổi màu chất chỉ thị: Quì tím → đỏ. 2. Tác dụng với bazơ: HCl + Cu(OH) 2 → CuCl 2 + H 2 O H 2 SO 4 + NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O H 2 SO 4 + NaOH → NaHSO 4 + H 2 O 3. Tác dụng với oxit bazơ, oxit lưỡng tính: HCl + CaO → CaCl 2 + H 2 O HCl + CuO → CuCl 2 + H 2 O HNO 3 + MgO → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O HCl + Al 2 O 3 → AlCl 3 + H 2 O 4. Tác dụng với muối: HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + HCl HCl + Na 2 CO 3 → NaCl + H 2 O + CO 2 ↑ HCl + NaCH 3 COO → CH 3 COOH + NaCl (axit yếu) H 2 SO 4(đậm đặc) + NaCl (rắn) → NaHSO 4 + HCl (khí) Chú ý: Sản phẩm phải tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc chất bay hơi hay tạo ra axit yếu. 5. Tác dụng với kim loại: (kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá học). HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 H 2 SO 4(loãng) + Zn → ZnSO 4 + H 2 Chú ý: - H 2 SO 4 đặc và HNO 3 đặc ở nhiệt độ thường không phản ứng với Al và Fe (tính chất thụ động hoá). 6 - Axit HNO 3 phản ứng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt), không giải phóng hidro. - Axit H 2 SO 4 đặc, nóng có khả năng phản ứng với nhiều kim loại, không giải phóng hidro. Cu + 2H 2 SO 4 (đặc,nóng) → CuSO 4 + SO 2 ↑ + H 2 O Fe + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O III. BAZƠ (HIDROXIT) 1. Bazơ tan (kiềm) a. Dung dịch kiềm làm thay đổi màu một số chất chỉ thị: - Quỳ tím → xanh. - Dung dịch phenolphtalein không màu → hồng. b. Tác dụng với axit: 2KOH + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2H 2 O (1) KOH + H 2 SO 4 → KHSO 4 + H 2 O (2) Chú ý: tuỳ tỉ lệ số mol axit và số mol bazơ sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay xảy ra cả phản ứng. c. Tác dụng với oxit axit, oxit lưỡng tính: Xem phần oxit axit, oxit lưỡng tính. d. Tác dụng với hidroxit lưỡng tính (Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 ) NaOH + Al(OH) 3 → NaAlO 2 + H 2 O NaOH + Zn(OH) 2 → Na 2 ZnO 2 + H 2 O e. Tác dụng với dung dịch muối KOH + MgSO 4 → Mg(OH) 2 ↓ + K 2 SO 4 Ba(OH) 2 + Na 2 CO 3 → BaCO 3 ↓ + 2NaOH Chú ý: Sản phẩm phản ứng ít nhất phải có một chất không tan (kết tủa). 2. Bazơ không tan a. Tác dụng với axit: Mg(OH) 2 + HCl → MgCl 2 + H 2 O Al(OH) 3 + HCl → AlCl 3 + H 2 O Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O b. Bị nhiệt phân tich: Fe(OH) 2 → 0 t FeO + H 2 O Fe(OH) 2 + O 2 + H 2 O → 0 t Fe(OH) 3 Fe(OH) 3 → 0 t Fe 2 O 3 + H 2 O Al(OH) 3 → 0 t Al 2 O 3 + H 2 O 7 Zn(OH) 2 → 0 t ZnO + H 2 O Cu(OH) 2 → 0 t CuO + H 2 O 3. Hidroxit lưỡng tính a.Tác dụng với axit: Xem phần axit. b. Tác dụng với kiềm: Xem phần kiềm. c. Bị nhiệt phân tích: Xem phần bazơ không tan. IV. MUỐI 1. Tác dụng với dung dịch axit: AgNO 3 + HCl → AgCl ↓ + HNO 3 Na 2 S + HCl → NaCl + H 2 S ↑ NaHSO 3 + HCl → NaCl + SO 2 ↑ + H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 + HNO 3 → Ba(NO 3 ) 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Na 2 HPO 4 + HCl → NaCl + H 3 PO 4 2. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch bazơ: Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + NaOH FeCl 3 + KOH → KCl + Fe(OH) 3 ↓ Chú ý: Muối axit tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hoà và nước. NaHCO 3 + NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O NaHCO 3 + KOH → Na 2 CO 3 + K 2 CO 3 + H 2 O KHCO 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + KOH + H 2 O NaHSO 4 + Ba(OH) 2 → BaSO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O 3. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối: Na 2 CO 3 + CaCl 2 → CaCO 3 ↓ + NaCl BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + NaCl Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 + NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 + ZnCl 2 → BaCl 2 + Zn(OH) 2 + CO 2 Ba(HCO 3 ) 2 + NaHSO 4 → BaSO 4 + Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O Chú ý: - Các muối axit tác dụng với các muối có tính bazơ hoặc lưỡng tính thì phản ứng xảy ra theo chiều axit bazơ: Na 2 SO 4 + Na 2 CO 3 → Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 - Trong dung dịch chứa muối nitrat và một axit thường thì dung dịch này được coi là một axit nitric loãng: Cu + NaNO 3 + HCl → Cu(NO 3 ) 2 + NaCl + NO + H 2 O * Khái niệm phản ứng trao đổi: 8 Những phản ứng giữa muối và axit, muối và bazơ, muối và muối xảy ra trong dung dịch được gọi là phản ứng trao đổi. Trong các phản ứng này các thành phần kim loại hoặc hidro đổi chỗ cho nhau, các thành phần gốc axit đổi chỗ cho nhau. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: - Phản ứng phải xảy ra trong dung dịch. - Tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc chất bay hơi hay tạo ra nước, axit yếu, bazơ yếu. Ví dụ: + Tạo chất kết tủa: BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + NaCl + Tạo chất dễ bay hơi: Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 ↑ K 2 S + HCl → KCl + H 2 S ↑ + Tạo ra nước hay axit yếu, bazơ yếu: NaOH + HNO 3 → NaNO 3 + H 2 O NaCH 3 COO + HCl → CH 3 COOH + NaCl (axit yếu) NH 4 Cl + NaOH → NH 4 OH + NaCl (bazơ yếu) 4. Dung dịch muối tác dụng với kim loại: Ví dụ: AgNO 3 + Cu → Cu(NO 3 ) 2 + Ag ↓ CuSO 4 + Zn → ZnSO 4 + Cu ↓ Chú ý: không lựa chọn kim loại có khả năng phản ứng với nước ở điều kiện thường như K, Na, Ca, Ba 5. Tác dụng với phi kim: Xem phần phi kim. 6. Một số muối bị nhiệt phân: a. Nhiệt phân tích các muối CO 3 , SO 3 : 2M(HCO 3 ) n 0 t → M 2 (CO 3 ) n + nCO 2 + nH 2 O M 2 (CO 3 ) n 0 t → M 2 O n + nCO 2 b. Nhiệt phân muối nitrat: K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au M(NO 3 ) n 0 t → M(NO 2 ) n + n 2 O 2 M(NO 3 ) n 0 t → M 2 O n + 2nNO 2 + n 2 O 2 M(NO 3 ) n 0 t → M + nNO 2 + n 2 O 2 KNO 3 0 t → KNO 2 + O 2 9 Fe(NO 3 ) 2 0 t → Fe + NO 2 + O 2 AgNO 3 0 t → Ag + NO 2 + O 2 c. Một số tính chất riêng: 2FeCl 3 + Fe → 3FeCl 2 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 → CuSO 4 + 2FeSO 4 Chuyên đề 3 KIM LOẠI VÀ PHI KIM A. KIM LOẠI I. Đặc điểm của kim loại Có ánh kim, tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt tốt. II. Dãy hoạt động hoá của các kim loại Căn cứ vào mức độ hoạt động hoá của các kim loại ta có thể xếp các kim loại trong một dãy gọi là "Dãy hoạt động hoá của kim loại: K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. * Ý nghĩa dãy hoạt động hoá của các kim loại: - Theo chiều từ K đến Au: Mức độ hoạt động của các kim loại giảm dần. - Kim loại đứng trước H đẩy được H 2 ra khỏi dung dịch axit. - Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối (trừ kim loại có khả năng phản ứng với nước ở điều kiện thường,sẽ phản ứng với nước của dung dịch). - Theo mức độ hoạt động của kim loại có thể chia kim loại thành 3 loại: + Kim loại mạnh: từ K đến Al. + Kim loại trung bình: từ Zn đến Pb. + Kim loại yếu: những kim loại xếp sau H. III. Tính chất hoá học 1. Tác dụng với phi kim a. Với oxi: Hầu hết các kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit (trừ Ag, Pt, Au). K + O 2 → K 2 O 10 [...]... +I +L  K  H + BaSO 4 ↓ → → X + C (4) (8) (9) +M +G → X → H X+D (10) (11) Câu 19 Chọn các chất A, B, C biết rằng chúng đều là hợp chất của sắt Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hố theo sơ đồ (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) (5) (6) B (4) (2) (1) (7) (8)  → Fe  Fe2 (SO 4 )3 ¬  A  C  Fe → → → (3) Câu 20 Viết phương trình hố học thực hiện dãy biến hố theo sơ đồ sau(ghi... HCl, O2 Nêu phương pháp hố học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ 6 Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 đều là chất bột trắng 7 5 chất bột Cu, Al, Fe, S, Ag Hãy nêu phương pháp phân biệt chúng 8 5 chất bột: MgO, P2O5, BaO, Na2SO4, Al2O3 Hãy dùng pp đơn giản để phân biệt các chất này 9 Trình bày phương pháp phân biệt 5 dd: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3 10 Nêu phương pháp hố học để nhận biết các lọ... CuO ở thể rắn b Hỗn hợp gồm Cl2, H2, CO2 c Hỗn hợp 3 muối rắn AlCl3, ZnCl2, CuCl2 9 Tách riêng từng chất ngun chất từ hỗn hợp: đá vơi, vơi sống và muối ăn 10 Tách từng kim loại ngun chất ra khỏi hỗn hợp gồm MgCO 3, K2CO3, BaCO3 Chun đề 4 MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÍNH TỐN A BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HỐ HỌC I Tính theo cơng thức hố học 1 Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi ngun tố trong hợp chất Giả... MgSO4 , FeSO4 ,NH4Cl ,Hg(NO3)2 9 a.Phõn biệt cỏc chất sau chỉ dựng một thuốc thử (NH4)2SO4 , Ca(H2PO4)2 ,KCl b.Phõn biệt K2SO4 ,K2CO3 ,HCl, BaCl2 chỉ bằng một kim loại hoặc khụng dựng chất thử nào 10 Chỉ được dựng thờm quỡ tớm và cỏc ống nghiệm, hóy chỉ rừ phương phỏp nhận ra cỏc dung dịch bị mất nhón: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S 11 Trỡnh bày hai phương pháp hóa học để phân biệt khí SO 2 và CO2... trỡnh húa học 12 Chỉ có nước và khí CO2 hãy trình bày cách phân biệt 5 chất bột màu trắng sau: NaCl , Na2CO3 , Na2SO4 , BaCO3 , BaSO4 13 Cú 3 gúi bột màu trắng khụng ghi nhón, mỗi gúi chứa riờng rẽ hỗn hợp 2 chất sau: Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; MgSO4 và BaCl2 Bằng phương pháp hố học, làm thế nào để phân biệt 3 gói bột trên nếu chỉ dùng nước và các ống nghiệm Viết các phương trỡnh hoỏ học III NHẬN...  K  F  P → → → → +C, to cao (5) (6) E  C 2 H 2 → Biết P, Q, K, F, E đều là hợp chất của Ca Q là vật liệu quan trọng trong xây dựng Câu 21 Có những chất Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hố học Viết các PTHH cho dãy chuyển đổi hố học trên 22 II Điền chất và hồn thành phương trình phản ứng 1 Điền chất thích... 28 4 Từ lượng ngun tố này tính lượng ngun tố kia Ví dụ: Trong supephotphat kép Ca(H2PO4)2 có bao nhiêu kg canxi ứng với 49, 6 kg photpho MCa( H PO 2 4 )2 = 40 + 4 + (31.2) + (16.8) = 234 gam Cứ 40 gam canxi thì ứng với62 gam photpho Vậy số kg canxi ứng với 49, 6 kg photpho là: mCa = 49, 6.40 = 32kg 62 1 a Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam oxi trong sắt(III) sunfat ứng với 14 gam sắt trong đó b Tính lượng... 26 Có 4 kim loại A, B, C, D trong dãy hoạt động hố học Biết rằng: chỉ có B, C, D tác dụng được với dung dịch HCl giải phóng khí H 2 C tác dụng được với nước 18 ở điều kiện thường giải phóng khí H2, D tác dụng được với dung dịch muối của B giải phóng B, tác dụng được với NaOH giải phóng H2 Hãy giải thích và sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hố học tăng dần Lấy ví dụ các kim loại cụ thể và viết... giải thích và sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hố học tăng dần Lấy ví dụ các kim loại cụ thể và viết PTHH minh hoạ 27 Trình bày những hiện tượng có thể xẩy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học giải thích cho từng trường hợp sau đây: a Cho natri kim loại vào dd AlCl3 b Nhỏ dần từng giọt dd KOH lỗng vào dd Al2(SO4)3 c Nhỏ đần từng giọt dd Al2(SO4)3 vào dd KOH lỗng DẠNG 2: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ... → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 CuO Câu 6 Cu CuCl2 Cu(OH)2 Câu 7 Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al → AlCl3 Al2O3 → Al2(SO4)3 Na AlO2 Câu 8 Al Al(OH)3 AlCl3 → Al(NO3)3 Al2O3 19 ZnO → Na2ZnO2 Câu 9 Zn → Zn(NO3)2 → ZnCO3 CO2 → KHCO3 → CaCO3 Câu 10 Tìm chất thích hợp điền vào A, B, C và hồn thành sơ đồ bằng phản ứng 1 FeS2 → A → B → C → CuSO4 2 CuSO4 → B → C → D → Cu A 3 Fe2O3 FeCl2 B . HClO 15 Chuyên đề 4 MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP LÝ THUYẾT DẠNG 1: CÂU HỎI TRÌNH BÀY, SO SÁNH, GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 1. Cho nhóm các chất hoá học có công thức. theo chiều hoạt động hoá học tăng dần. Lấy ví dụ các kim loại cụ thể và viết PTHH minh hoạ 27. Trình bày những hiện tượng có thể xẩy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học giải thích cho từng. riêng: 2FeCl 3 + Fe → 3FeCl 2 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 → CuSO 4 + 2FeSO 4 Chuyên đề 3 KIM LOẠI VÀ PHI KIM A. KIM LOẠI I. Đặc điểm của kim loại Có ánh kim, tính dẻo, tính dẫn

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan