0

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

11 1,365 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 17:20

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 367/555 Hình 1.25: Tạo Resource record A. Tạo RR CNAME. Trong trường hợp ta muốn máy chủ DNS Server vừa có tên server.csc.com vừa có tên ftp.csc.com để phản ánh đúng chức năng là một DNS Server, FTP server,…Để tạo RR Alias ta thực hiện như sau: - Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Alias (CNAME) (tham khảo Hình 1.26), sau đó ta cung cấp một số thông tin về: - Alias Name: Chỉ định tên Alias (ví dụ ftp). - Full qualified domain name(FQDN) for target host: chỉ định tên host muốn tạo Alias(ta có thể gõ tên host vào mục này hoặc ta chọn nút Browse sau đó chọn tên host). Hình 1.26: Tạo RR CNAME Tạo RR MX (Mail Exchanger). Trong trường hợp ta tổ chức máy chủ Mail hỗ trợ việc cung cấp hệ thống thư điện tử cho miền cục bộ, ta phải chỉ định rõ địa chỉ của Mail Server cho tất cả các miền bên ngoài biết được địa chỉ này thông qua việc khai báo RR MX. Mục đích chính của RR này là giúp cho hệ thống bên ngoài có thể chuyển thư vào bên trong miền nội bộ. Để tạo RR này ta thực hiện như sau: - Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Mail Exchanger (MX) … (tham khảo hình 3), sau đó ta cung cấp một số thông tin về: - Host or child domain: Chỉ định tên máy hoặc địa chỉ miền con mà Mail Server quản lý, thông thường nếu ta tạo MX cho miền hiện tại thì ta không sử dụng thông số này. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 368/555 - Full qualified domain name(FQDN) of mail server: Chỉ định tên của máy chủ Mail Server quản lý mail cho miền nội bộ hoặc miền con. - Mail server priority: Chỉ định độ ưu tiên của Mail Server (Chỉ định máy nào ưu tiên xử lý mail trước máy nào). - Trong Hình 1.27 ta tạo một RR MX để khai báo máy chủ mailsvr.csc.com là máy chủ quản lý mail cho miền csc.com. Hình 1.27: Tạo RR MX Thay đổi thông tin về RR SOA và NS. Hai RR NS và SOA được tạo mặc định khi ta tạo mới một Zone, nếu như ta cài đặt DNS cùng với Active Directory thì ta thường không thay đổi thông tin về hai RR này, tuy nhiên khi ta cấu hình DNS Server trên stand-alone server thì ta phải thay đổi một số thông tin về hai RR này để đảm bảo tính đúng đắn, không bị lỗi. Để thay đổi thông tin này ta thực hiện như sau: - Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click vào tên zone sẽ hiển thị danh sách các RR, Click đôi vào RR SOA (tham khảo Hình 1.28). - Serial number: Chỉ định chỉ số thay đổi thao cú pháp (năm_tháng_ngày_sốlầnthayđổitrongngày) - Primary server: Chỉ định tên FQDN cho máy chủ Name Server(ta có thể click và nút Browse… để chỉ định tên của Name Server tồn tại sẳn trong zone). - Responsible person: Chỉ định địa chỉ email của người quản trị hệ thống DNS. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 369/555 Hình 1.28: Thay đổi thông tin về RR SOA. - Từ hộp thoại (ở Hình 1.28) ta chọn Tab Name Servers | Edit để thay đổi thông tin về RR NS (Tham khảo Hình 1.29). - Server Full qualified domain name(FQDN): Chỉ định tên đầy đủ của Name Server, ta có thể chọn nút Browser để chọn tên của Name Server tồn tại trong zone file(khi đó ta không cần cung cấp thông tin về địa chỉ IP cho server này). - IP address: Chỉ định địa chỉ IP của máy chủ Name Server, sau đó chọn nút Add. Hình 1.29: Thay đổi thông tin về RR NS - Thay đổi thông tin về RR SOA và NS trong zone nghịch (Reverse Lookup Zone) ta thực hiện tương tự như ta đã làm trong zone nghịch. VII.2.4 Kiểm tra hoạt động dịch vụ DNS. Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo zone thuận, zone nghịch, và mô tả một số RR cần thiết (tham khảo Hình 1.30). Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 370/555 Hình 1.30: Một số cơ sở dữ liệu cơ bản của dịch vụ DNS. Muốn kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS ta thực hiện các bước sau: Khai báo Resolver: - Để chỉ định rõ cho DNS Client biết địa chỉ máy chủ DNS Server hỗ trợ việc phân giải tên miền. - Để thực hiện khai báo Resolver ta chọn Start | Settings | Network Connections | Chọn Properties của Local Area Connection | Chọn Properties của Internet Control (TCP/IP) (ta tham khảo Hình 1.31), sau đó chỉ định hai thông số . - Referenced DNS server: Địa chỉ của máy chủ Primary DNS Server. - Alternate DNS server: Địa chỉ của máy chủ DNS dự phòng hoặc máy chủ DNS thứ hai. Hình 1.31: Khai báo Resolver cho máy trạm. Kiểm tra hoạt động. Ta có thể dùng công cụ nslookup để kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS, phân giải resource record hoặc phân giải tên miền. để sử dụng được công cụ nslookup ta vào Start | Run | nslookup. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 371/555 Hình 1.32: Kiểm tra DNS. Cần tìm hiểu một vài tập lệnh của công cụ nslookup. >set type=<RR_Type> Trong đó <RR_Type> là loại RR mà ta muốn kiểm tra, sau đó gõ tên của RR hoặc tên miền cần kiểm tra >set type=any: Để xem mọi thông tin về RR trong miền, sau đó ta gõ <domain name> để xem thông tin về các RR như A, NS, SOA, MX của miền này. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 372/555 Hình 1.33: Ví dụ về nslookup. Hình 1.34: Xem RR MX. Hình 1.35: Xem địa chỉ IP của một hostname. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 373/555 Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác. VII.2.5 Tạo miền con(Subdomain). Trong miền có thể có nhiều miền con, việc tạo miền con giúp cho người quản trị cung cấp tên miền cho các tổ chức, các bộ phận con trong miền của mình thông qua đó nó cho phép người quản trị có thể phân loại và tổ chức hệ thống dễ dàng hơn. Để tạo miền con ta chọn Forward Lookup Zone, sau đó ta click chuột phải vào tên Zone chọn New Domain…(tham khảo Hình 1.38) Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 374/555 Hình 1.38: Tạo miền con. VII.2.6 Ủy quyền cho miền con. Giả sử ta ủy quyền tên miền subdomain hbc.csc.com cho server serverhbc có địa chỉ 172.29.14.150 quản lý, ta thực hiện các thao tác sau: - Tạo resource record A cho serverhbc trong miền csc.com(tham khảo trong phần tạo RR A). - Chọn Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone chọn New delegation… | Next (tham khảo Hình 1.39),. Hình 1.39: delegation domain. - Add Name Server quản lý cơ cở dữ liệu cho miền con hbc.csc.com trong hộp thoại Name Server (tham khảo Hình 1.40). Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 375/555 Hình 1.40: Add Name Server. - Sau khi add xong Name Server ở bước trên ta chọn Next | Finish để hoàn tất. VII.2.7 Tạo Secondary Zone. Thông thường trong một domain ta có thể tổ chức một Primary Name Server(PNS) và một Secondary Name Server(SNS), SNS đóng vai trò là máy dự phòng, nó lưu trữ bảng sao dữ liệu từ máy PNS, một khi PNS bị sự cố thì ta có thể sử dụng SNS thay cho máy PNS. Sau đây ta sử dụng máy chủ server1 có địa chỉ 172.29.14.151 làm máy chủ dự phòng (SNS) cho miền csc.edu từ Server chính (PNS) có địa chỉ 172.29.14.149. - Click chuột phải vào tên Name Server trong giao diện DNS management console chọn New Zone | Next | Secondary Zone (tham khảo Hình 1.41) - Secondary Zone : Khi ta muốn sao chép dự phòng cơ sở dữ liệu DNS từ Name Server khác, SNS hỗ trợ cơ chế chứng thực, cân bằng tải với máy PNS, cung cấp cơ chế dung lỗi tốt. - Stub Zone: Khi ta muốn sao chép cơ sở dữ liệu chỉ từ PNS, Stub Zone sẽ chỉ chứa một số RR cần thiết như NS, SOA, A hỗ trợ cơ chế phân giải được hiệu quả hơn. Hình 1.41: Tạo Secondary Zone - Chọn Forward Lookup Zone nếu ta muốn tạo sao chép Zone thuận, chọn Reverse Lookup Zone nếu ta muốn sao chép Zone nghịch. Trong trường hợp này ta chọn Forward Lookup Zone | Next. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 376/555 - Chỉ định Zone Name mà ta muốn sao chép (ví dụ csc.edu), tiếp theo ta chọn Next. - Chỉ định địa chỉ của máy chủ Master Name Server(còn gọi là Primary Name Server), sao đó chọn Add | Next (tham khảo Hình 1.42). Hình 1.42: Tạo Secondary Zone - Chọn Finish để hoàn tất quá trình. ta kiểm tra xem trong Zone csc.edu mới tạo sẽ có cơ sở dữ liệu được sao chép từ PNS, ngược lại trong zone csc.edu không có cơ sở dữ liệu thì ta hiệu chỉ lại thông số Zone Transfer trên máy Master Name Server để cho phép máy SNS được sao chép cơ sở dữ liệu, ta thực hiện điều này bằng cách Click chuột phải vào Zone csc.edu trên máy Master Name Server, chọn Properties | chọn Tab Zone Transfer (Tham khảo Hình 1.43). Hình 1.43: Allow Zone Transfer. - Sau khi ta hiệu chỉ xong thông tin Zone Transfer ta Reload cơ sở dữ liệu từ máy SNS để cho máy SNS sao chép lại cơ sở dữ liệu từ PNS (Tham khảo hình 1.44) [...]... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 372/555 Hình 1.33: Ví dụ về nslookup. Hình 1.34: Xem RR MX. Hình 1.35: Xem địa chỉ IP của một hostname. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 370/555 Hình 1.30: Một số cơ sở dữ liệu cơ bản của dịch vụ DNS. Muốn kiểm tra quá trình hoạt động của... biết địa chỉ máy chủ DNS Server hỗ trợ việc phân giải tên miền. - Để thực hiện khai báo Resolver ta chọn Start | Settings | Network Connections | Chọn Properties của Local Area Connection | Chọn Properties của Internet Control (TCP/IP) (ta tham khảo Hình 1.31), sau đó chỉ định hai thơng số . - Referenced DNS server: Địa chỉ của máy chủ Primary DNS Server. - Alternate DNS server: Địa chỉ của máy... Referenced DNS server: Địa chỉ của máy chủ Primary DNS Server. - Alternate DNS server: Địa chỉ của máy chủ DNS dự phịng hoặc máy chủ DNS thứ hai. Hình 1.31: Khai báo Resolver cho máy trạm. Kiểm tra hoạt động. Ta có thể dùng cơng cụ nslookup để kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS, phân giải resource record hoặc phân giải tên miền. để sử dụng được công cụ nslookup ta vào Start | Run | nslookup. . Trang 373/555 Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác. VII.2.5. Trang 372/555 Hình 1.33: Ví dụ về nslookup. Hình 1.34: Xem RR MX. Hình 1.35: Xem địa chỉ IP của một hostname. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server, Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.25: Tạo Resource record A. Tạo RR CNAME.  - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.25.

Tạo Resource record A. Tạo RR CNAME. Xem tại trang 1 của tài liệu.
(tham khảo Hình 1.26), sau đó ta cung cấp một số thông tin về: -Alias Name:Chỉ định tên Alias (ví dụ ftp) - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

tham.

khảo Hình 1.26), sau đó ta cung cấp một số thông tin về: -Alias Name:Chỉ định tên Alias (ví dụ ftp) Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Trong Hình 1.27 ta tạo một RR MX để khai báo máy chủ mailsvr.csc.com là máy chủ quản lý - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

rong.

Hình 1.27 ta tạo một RR MX để khai báo máy chủ mailsvr.csc.com là máy chủ quản lý Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 1.28: Thayđổi thông tin về RR SOA. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.28.

Thayđổi thông tin về RR SOA Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Từ hộp thoại (ở Hình 1.28) ta chọn Tab Name Servers | Edit để thayđổi thông tin về RR NS - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

h.

ộp thoại (ở Hình 1.28) ta chọn Tab Name Servers | Edit để thayđổi thông tin về RR NS Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1.30: Một số cơ sở dữ liệu cơ bản của dịch vụ DNS. Muốn kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS  ta thực hiện các bước sau:    Khai báo Resolver:  - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.30.

Một số cơ sở dữ liệu cơ bản của dịch vụ DNS. Muốn kiểm tra quá trình hoạt động của dịch vụ DNS ta thực hiện các bước sau: Khai báo Resolver: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1.31: Khai báo Resolver cho máy trạm. Kiểm tra hoạt động.  - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.31.

Khai báo Resolver cho máy trạm. Kiểm tra hoạt động. Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1.32: Kiểm tra DNS. Cần tìm hiểu một vài tập lệnh của công cụ  nslookup .  - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.32.

Kiểm tra DNS. Cần tìm hiểu một vài tập lệnh của công cụ nslookup . Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1.34: Xem RR MX. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.34.

Xem RR MX Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.33: Ví dụ về nslookup. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.33.

Ví dụ về nslookup Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho  DNS Client :  - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.36.

Kiểm tra phân giải ngược. Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client : Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.37.

Một số thông tin cấu hình khác Xem tại trang 7 của tài liệu.
Next (tham khảo Hình 1.39),. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

ext.

(tham khảo Hình 1.39), Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.38: Tạo miền con. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.38.

Tạo miền con Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.40: Add Name Server. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.40.

Add Name Server Xem tại trang 9 của tài liệu.
Secondary Name Server(SNS), SNS đóng vai trò là máy dự phòng, nó lưu trữ bảng sao dữ liệu từ máy PNS, một khi PNS bị sự cố thì ta có thể sử dụng SNS thay cho máy PNS - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

econdary.

Name Server(SNS), SNS đóng vai trò là máy dự phòng, nó lưu trữ bảng sao dữ liệu từ máy PNS, một khi PNS bị sự cố thì ta có thể sử dụng SNS thay cho máy PNS Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 1.42: Tạo Secondary Zone - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.42.

Tạo Secondary Zone Xem tại trang 10 của tài liệu.
Master Name Server, chọn Properties | chọn Tab Zone Transfer (Tham khảo Hình 1.43). - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

aster.

Name Server, chọn Properties | chọn Tab Zone Transfer (Tham khảo Hình 1.43) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trong Hình 1.45 này ta tham khảo cơ sở dữ liệu của DNS quản lý tên miền csc.com được tích hợp chung với Active Directory - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

rong.

Hình 1.45 này ta tham khảo cơ sở dữ liệu của DNS quản lý tên miền csc.com được tích hợp chung với Active Directory Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 1.44: Reload Secondary Zone. - Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Hình 1.44.

Reload Secondary Zone Xem tại trang 11 của tài liệu.