Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố pot

3 590 0
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố pot

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cách thức thực hiện: Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật: và lệ phí, kiểm soát giết mổ động vật: Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. 2. Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực cá quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, người tham gia giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. 3. Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giết mổ. 4. Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện quy trình giết mổ, sơ chế; các quy định về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phâm rđộng vật: + Kiểm tra vệ sinh đối với thân thịt, phủ tạng, các sản phẩm khác của động vật; + Đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y đối với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; 5. Nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì kiểm dịch Tên bước Mô tả bước viên k cấp giấy chứng nhận kiểm dich sản phẩm động vật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật 2. Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố Thông tin Lĩnh. thì kiểm dịch Tên bước Mô tả bước viên k cấp giấy chứng nhận kiểm dich sản phẩm động vật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật 2. Giấy chứng nhận tiêm. dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. 2. Kiểm dịch viên kiểm tra

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan