0

Xây dựng website bán đồ công nghệ unimart

87 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ CÔNG NGHỆ UNIMART Sinh viên thực Ngày sinh Lớp Khoa Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn : : : : : : Nguyễn Ngọc Hiếu 10/12/1999 DCCNTT8.10 Công Nghệ Thông Tin 1752480201014 Th.S Đặng Trần Long Bắc Ninh T4 - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á NGUYỄN NGỌC HIẾU TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ CÔNG NGHỆ UNIMART Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đặng Trần Long Bắc Ninh T4 - 2022 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT MỤC LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CÁM ƠN 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 11 1.1 Giới thiệu đề tài 11 1.2 Mục đích đề tài 11 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.4 Ý nghĩa đề tài 12 1.5 Cơ sở lý thuyết 13 1.5.1 XAMPP 13 1.5.2 PHP Framework Laravel 13 1.5.3 Cơ sở liệu MySQL 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 2.1 Phân tích nghiệp vụ hệ thống 24 2.1.1 Đặc tả Actor 24 2.1.1.1 Khách hàng 24 2.1.1.2 Quản trị viên 24 2.2 Biểu đồ luồng liệu 25 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh 25 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 25 2.2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 26 2.3 Biểu đồ phân rã chức 28 2.4 Biểu đồ Use Case mô tả kịch ca sử dụng 31 2.5 Biểu đồ 37 2.6 Phân tích sở liệu 40 2.7 Biểu ERD hệ thống 48 CHƯƠNG ỨNG DỤNG SẢN PHẨM 53 3.1 Trang khách hàng 53 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT 3.2 Trang quản trị 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN 84 4.1 Kết luận 84 4.2 Hướng phát triển 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT LỜI NÓI ĐẦU Hiện phát triển không ngừng xã hội, việc ứng dụng công nghệ thơng tin việc tin học hóa đại hóa xem thành phần định, tất yếu hoạt động phủ tổ chức doanh nghiệp, đoàn thể, đóng vai trị vơ quan trọng, tạo bước đột phá, cải tiến rõ rệt, vơ mạnh mẽ hoạt động Vì việc sở hữu riêng cho trang Web xem chiến lược quảng cáo, cạnh tranh doanh nghiệp, cơng ty, đơn vị, đồn thể việc tiếp thị, giới thiệu, quảng bá sản phẩm kinh doanh sản phẩm, khả mở rộng hoạt động kinh doanh tăng lên Thông qua Website, thông tin doanh nghiệp, công ty, đơn vị, đoàn thể dịch vụ mới, sản phẩm mới… đến với người quan tâm, đến với khách hàng họ cách nhanh chóng dễ dàng Nắm bắt nhu cầu với việc chọn thực đề tài “Xây dựng Website bán đồ công nghệ Unimart”, với mong muốn xây dựng Website nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin sản phẩm cách linh hoạt tới tay người tiêu dùng cải thiện doanh số kinh doanh cho đơn vị, doanh nghiệp, cơng ty, đồn thể với khả quản lý dễ dàng việc quản lý cập nhật thông tin Website Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tới giảng viên hướng dẫn, thầy Đặng Trần Long tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á giảng dạy, giúp đỡ em thời gian vừa qua Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt HTTP Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn MVC Model – View - Controller Mẫu kiến trúc phần mềm PHP PHP Hypertext Preprocessor Ngơn ngữ lập trình kịch SQL Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn URL Uniform Resource Location XML Extensible Markup Language Một loại mã nhận dạng tài nguyên thống Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT DANH MỤC HÌNH ẢNH Số hiệu Tên Trang 1.1 Mơ hình MVC 15 1.2 Sơ đồ hoạt động Laravel theo mơ hình MVC 18 1.3 Cấu trúc thư mục dự án Laravel 19 2.1 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh 25 2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 25 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức quản 26 lý bán hàng 2.4 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức quản 26 lý user 2.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức quản 27 lý sản phẩm 2.6 Biểu đồ phân rã chức hệ thống 28 2.7 Biểu đồ Use Case 31 2.8 Biểu đồ xem sản phẩm 37 2.9 Biểu đồ tìm kiếm sản phẩm 37 2.10 Biểu đồ thêm giỏ hàng 38 2.11 Biểu đồ xóa giỏ hàng 38 2.12 Biểu đồ toán 39 2.13 Biểu đồ đăng nhập admin 39 2.14 Biểu đồ duyệt đơn hàng 40 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT 2.15 Biểu đồ lớp 47 2.16 Biểu đồ ERD 52 3.1 Trang chủ Website 53 3.2 Sản phẩm bật 54 3.3 Sản phẩm bán chạy 55 3.4 Sản phẩm theo danh mục 56 3.5 Chi tiết sản phẩm 57 3.6 Sản phẩm danh mục 58 3.7 Trang giỏ hàng 59 3.8 Trang toán 60 3.9 Trang theo dõi đơn hàng 61 3.10 Trang tin tức 62 3.11 Trang giới thiệu 63 3.12 Trang liên hệ 64 3.13 Đăng nhập trang quản trị 65 3.14 Bảng điều khiển trang quản trị 66 3.15 Quản lý sản phẩm 67 3.16 Quản lý thêm sản phẩm 68 3.17 Quản lý danh mục sản phẩm 69 3.18 Quản lý slider 70 3.19 Quản lý viết 71 3.20 Quản lý thêm viết 72 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT 3.21 Quản lý danh mục viết 73 3.22 Quản lý tài khoản quản trị viên 74 3.23 Quản lý đơn hàng 75 3.24 Trang chi tiết đơn hàng 76 3.25 Quản lý danh sách trang 77 3.26 Danh sách khách hàng 78 3.27 Trang thông tin khách hàng 79 3.28 Thơng báo điện thoại có đơn hàng 80 3.29 Quản lý quyền admin 81 3.30 Danh sách vai trò 82 3.31 Thêm vai trò 83 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên Trang 1.1 Cấu trúc thư mục Laravel 20 2.1 Mô tả kịch xem sản phẩm 32 2.2 Mơ tả kịch tìm kiếm sản phẩm 32 2.3 Mô tả kịch xem viết tin tức 33 2.4 Mô tả kịch đặt hàng 33 2.5 Mô tả kịch theo dõi đơn hàng 34 2.6 Mô tả kịch quản lý viết tin tức 34 2.7 Mô tả kịch quản lý sản phẩm 35 2.8 Mô tả kịch quản lý slider 36 2.9 Mô tả kịch quản lý đơn hàng 36 2.10 Bảng danh mục viết 40 2.11 Bảng viết 40 2.12 Bảng danh mục sản phẩm 41 2.13 Bảng sản phẩm 41 2.14 Bảng ảnh liên quan sản phẩm 42 2.15 Bảng slider 42 2.16 Bảng tài khoản quản trị viên 42 2.17 Bảng đơn hàng 43 2.18 Bảng chi tiết đơn hàng 43 2.19 Bảng khách hàng 44 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.19: Quản lý viết Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thông tin danh sách viết Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách viết Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành chọn thao tác cập nhật trạng thái viết, xóa nhiều viết lúc Và người dùng dùng từ khóa để tìm kiếm viết 71 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.20: Quản lý thêm viết Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng thêm viết Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang thêm viết Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành điền đầy đủ thơng tin viết sau tiến hành thêm 72 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.21: Quản lý danh mục viết Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng thêm danh mục viết Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang thêm danh mục viết Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành điền đầy đủ thông tin danh mục sau tiến hành thêm 73 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.22: Quản lý tài khoản quản trị viên Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thông tin danh sách tài khoản quản trị Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách quản trị viên Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành chọn thao tác cập nhật trạng thái tài khoản quản trị, xóa nhiều tài khoản quản trị lúc Và người dùng dùng từ khóa để tìm kiếm tài khoản 74 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.23: Quản lý đơn hàng Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thông tin danh sách đơn hàng Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách đơn hàng Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành chọn thao tác cập nhật trạng thái đơn hàng, xóa nhiều đơn hàng lúc Và người dùng có từ khóa để tìm kiếm đơn hàng 75 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.24: Trang chi tiết đơn hàng Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng cập nhật chi tiết đơn hàng Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang chi tiết đơn hàng Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành cập nhật thông tin đơn hàng 76 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.25: Quản lý danh sách trang Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thông tin danh sách trang Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách trang Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành chọn thao tác cập nhật trạng thái trang, xóa nhiều trang lúc 77 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.26: Danh sách khách hàng Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thơng tin danh sách khách hàng Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách khách hàng Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành xóa khách hàng, tìm kiếm khách hàng 78 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.27: Trang thơng tin khách hàng Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thơng tin khách hàng Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang chi tiết khách hàng Mô tả chức năng: Người dùng tiến hành cập nhật thông tin khách hàng 79 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.28: Thơng báo điện thoại có đơn hàng Mục đích: Thơng báo cho người quản trị biết có đơn hàng thông qua ứng dụng slack điện thoại 80 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.29: Quản lý quyền admin Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem thông tin quyền admin bao gồm thêm, sửa, xoá quyền Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang quản lý quyền Mô tả chức năng: Người dùng quản lý thêm sửa xoá quyền 81 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.30: Danh sách vai trò Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng xem danh sách vai trò Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang danh sách vai trò Mô tả chức năng: Người dùng xem danh sách vai trị 82 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT Hình 3.31: Thêm vai trò Ràng buộc: Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống tài khoản quản trị viên có quyền Mục đích: Trang cho phép người dùng thêm vai trò Phạm vi: Trong giao diện quản trị, trang thêm vai trị Mơ tả chức năng: Người dùng thêm vai trò 83 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT CHƯƠNG KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Với việc xây dựng Website đồ cơng nghệ Unimart giúp ích nhiều cho chủ cửa hàng, điện máy vừa nhỏ quản lý sản phẩm thống kê giao dịch, công việc rút ngắn xuống Có thể quảng bá thương hiệu cách rộng rãi hơn, giúp người tiêu dùng tiếp cận trang thiết bị mà không cần phải đến trực tiếp Người tiêu dùng gửi phản ánh thắc mắc sản phẩm cho chủ cửa hàng biết Chức Website chia thành module giúp dễ dàng chỉnh sửa, nâng cấp Chức đăng sản phẩm tin tức dễ dàng cho người quản lý Website - Chức xem chi tiết sản phẩm, sản phẩm loại - Chức xem tin tức - Chức tìm kiếm sản phẩm - Chức theo dõi đơn hàng - Chức giỏ hàng 4.2 Hướng phát triển - Xây dựng thêm nhiều tiêu chí tìm kiếm - Cải tiến giao diện Website để tối ưu trải nghiệm người dùng - Thêm chức hỗ trợ ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ - Cấu hình khối giao diện động, admin thêm khối giao diện lên trang người dùng cách tùy biến - Tích hợp tốn online VNPAY - Hồn thiện chức phân quyền 84 Năm 2022 Nguyễn Ngọc Hiếu Khoa: CNTT TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trọng Đại, Thương mại điện tử ứng dụng thương mại điện tử việt nam, trường Đại học bách khoa Hà Nội, 2016 [2] Trịnh Thế Tiến, Giáo trình học nhanh sql server, nhà phát hành Nhân Văn, 2008 [3] Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Tài liệu xây dựng Website thương mại điện tử, Trường cao đẳng công nghệ thông tin, hữu nghị Việt - Hàn, 2010 [4] http:-/vi.wikipedia.org/ [5] http://www.php.net [6] http://www mysql.com [7] http://www.w3school.com [8] https://laravel.com/docs/7.x [9] https://hocwebchuan.com/ 85
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán đồ công nghệ unimart,