0

43 Câu Hỏi Và Đáp Án Đề Cương Ôn Tập Triết Học .Docx

16 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:21

1 Hãy tìm các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về mối liên hệ phổ biến Trả lời; Môi hở, răng lạnh Máu chảy, ruột mềm Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 2 Lấy ví dụ về s[.] 1 Hãy tìm câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói mối liên hệ phổ biến Trả lời; - Môi hở, lạnh - Máu chảy, ruột mềm - Gần mực đen, gần đèn sáng - Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ… Lấy ví dụ phát triển thể ngành Dược VN? Trả lời - Sáng tạo nhiều hoạt chất - Bào chế nhiều loại thuốc mới, hiệu cao - Giảm giá thành loại thuốc chữa bệnh để đáp ứng tốt nhu cầu người - Liên doanh, hợp tác với nước để phát triển ngành Dược… Vì vận dụng quan điểm phát triển cần kết hợp với quan điểm lịch sử cụ thể? Trả lời: Vì: - Phát triển khuynh hướng chung vật, tượng song vật, tượng, lĩnh vực thực lại có q trình phát triển khơng hồn tồn giống Tồn khơng gian, thời gian khác phát triển khác - Mặt khác đường phát triển q trình biện chứng, bao hàm tính thuận nghịch, đầy mâu thn, địi hỏi phải nhận thức tính quanh co, phức tạp phát triển 4.Bạn nêu vài ví dụ mối liên hệ phổ biến ? Trả lơì: + cơng ty sản xuất hàng hóa, muốn khảo sát thị trường tiêu dùng (cái chung) họ cần khảo sát mặt hàng cụ thể ( riêng) ng tiêu dùng lựa chọn + viết văn hình thức gồm phần mở, thân kết cịn nội dung mở dẫn dắt vấn đề Thân triển khai vấn đề, kết kết luận lại vấn đề + quy luật di truyền menden Đó xuất tất nhiên tiến trình lịch sử, khơng có ơng có ng khác nghiên cứu Sự thực vậy, đến ơng năm 1900 có nhà khoa học phát quy luật di truyền sau phát menden nghiên cứu trc Nói chung, quy luật di truyền thứ tất nhiên menden ng ngẫu hiên nghiên cứu thơi + khả theo tốn học ta gieo mặt đồng xu đồng thời có khả xảy mặt úp mặt ngửa cịn thực tế khả nang xảy mặt úp mặt ngửa ko thể đồng xu nửa úp nửa ngửa khả thực 5.Vì Lenin cho : “ Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ quan hệ gián tiếp vật đó” Trả lời: Bất vật tượng cấu trúc hệ thống bao gồm nhữngyếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, hệ thống mở, có tương tác, liên hệ với hệ thống khác Vì xem xét vật tượng, để hiểu thực cần phải nghiên cứu tồn diện tất mặt từ cấu thành, liên hệ yếu tố bên mối liên hệ, tương tác với vật tượng bên 6.Lấy ví dụ thực tiễn tính chất mối liên hệ? Trả lời: Tính khách quan Mối liên hệ độ tan đường phụ thuộc vào nhiệt độ Nó tồn độc lập khách quan, người nhận thức vận dụng mlh vào hđ thực tiễn (muốn tăng độ tan tăng nhiệt độ) Tính phổ biến Bất tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đối lẫn Con người hệ thống, hệ thống quan tương tác với để thực hoạt động sống, đồng thời tương tác với môi trường bên ngồi Tính đa dạng, phong phú Các vật, tượng, trình mối liên hệ cụ thể giữ vị trí, vai trị với tồn phát triển nó, mặt khác điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác lại có tính chất vai trò khác Xét pư: Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu Trong phản ứng Cu giữ vai trò sản phầm, chất ức chế,, làm giảm tốc độ phản ứng bám bề mặt Fe Lấy ví dụ phát triển đời sống xã hội Trả lời: Trong đời sống nhân dân: + Cuộc sống ngày cải thiện nâng cao vật chất lẫn tinh thần (vd: hầu hết gia đình có ti vi, tủ lạnh, ; trẻ em đến trường; có hoạt động giải trí, ) + Trình độ dân trí nâng cao (vd: ngày có nhiều tri thức trẻ & tài Ngô Bảo Châu, ) + Ý thức người dân thay đổi (vd: tỉ lệ sinh giảm, ) Một đơn vị hành nghiệp thực tinh giản biên chế đảm bảo hồn thành nhiệm vụ giao có coi phát triển không? Khi ấy, phát triển có coi vận động từ đơn giản đến phức tạp? Trả lời: Đơn vị hành nghiệp hoàn toàn coi phát triển Bởi lẽ, số lượng cơng chức giảm hồn thành nhiệm vụ giao Hơn nữa, phát triển không nên hiểu đơn giản tăng lên số lượng Cũng không nên hiểu giản đơn phát triển vận động từ đơn giản đến phức tạp Thực tế cho thấy có thứ đơn giản chứng tỏ phát triển Ví dụ, thủ tục hành gọn nhẹ, đơn giản chứng tỏ hành quốc gia phát triển Theo bạn ý kiến sau thể tính chất phát triểm :" Trên giới sinh lớn lên lớn lên giống nhau, có người béo, có người gầy,có ngườ da trắng ,da đen A) Tính phong phú đa dạng B)Tính phổ biến C) Tính kế thừa D) Tính khách quan Lựa chọn giải thích ngắn Trả lời: Đáp án A Trong XH có nhiều người sinh ra,nhưng họ có hồn cảnh,điều kiện sống,tố chất di truyền khác nhau…nên người riêng cộng đồng xã hội, khác hình thái bên ngồi (trắng,đen,béo,gầy) khác nhân cách(năng lực,trí tuệ,sở thích,cá tính) 10 Thế quan điểm chiết trung? Trả lời: Quan điểm chiết trung tỏ ý nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật tượng; xem xét bình qn khơng rút mối liên hệ bản; theo đó, lại kết hợp cách vô nguyên tắc mối liên hệ không chất vật Vậy thực tiễn nhận thức cần tránh khắc phục quan điểm chiết trung 11.Tại sinh vật, tượng có mối quan hệ với nhau? Trả lời: Các vật tồn mơi trường có ảnh hưởng qua lai lẫn Sự thay đổi vật,hiện tượng dẫn đến thay đổi kéo theo vật,hiện tượng khác Trong giới tự nhiên khơng có vật,hiện tượng tồn cacsh độc lập Ví dụ: Sâu hại phá hoại mùa màng xuất loài chim ăn sâu để kiểm soát sâu bệnh Nếu số lượng chim bị giảm săn bắt người sâu bệnh tăng lên nhanh chóng,phá hoại mùa màng,tác động trực tiếp lên đời sống người 12 Liệu phát triển có độc lập với ý chí chủ quan người? Trả lời: Theo góc nhìn DVBC, điều Dưới góc nhìn chủ quan người, vật diễn ra, phát triển theo tự có Tức ý chí, hay nói đơn giản ý muốn người ko ảnh hưởng đến trình phát triển vật, tượng 13 Theo vật biện chứng, sở mối liên hệ vât tượng gì? Trả lời Những người theo quan điểm vật biện chứng khẳng định tính thống vật chất giới sở mối liên hệ vât tượng Các vật, tượng tạo thành giới dù có đa dạng, phong phú, có khác bao nhiêu, song chúng dều dạng khác giới nhất, thống nhất- giới vật chất Nhờ có tính thống đó, chúng tồn biệt lập tách rời mà tồn tác động qua lại chuyển hoá lẫn theo quan hệ xác định 14 Trình bày u cầu Quan điểm tồn diện hoạt động nhận thức thực tiễn Trả lời: -Trong hoạt động nhận thức chủ thể phải khách quan +Tìm hiểu phát nhiều tốt mối quan hệ chi phối đối tượng nhận thức +Phân loại xác định mối Trình bày u cầu Quan điểm tồn diện hoạt động nhận thức thực tiễn -Trong hoạt động nhận thức chủ liên hệ +Xây dựng hình ảnh chỉnh thể đối tượng từ suy chất đối tượng nhận thức -Trong hoạt động thực tiễn:khi biến đổi chủ thể phải +Chú trọng mối quan hệ,đánh giá vai trò vị tri mối liên hệ đến đối tượng +Thông qua hoat động thực tiễn sử sụng nhiều biện pháp phương tiện để biến đổi +Nắm vững chuyển hóa liên hệ để kịp thời đưa biện pháp bổ sung 15 Háy áp dụng ý nghĩa ppl mối liên hệ phổ biến vào đời sống thực tiễn? Trả lời -Quan điểm tồn diện địi hỏi xem xét vật tượng phải xem xét tất mối liên hệ,những phận yếu tố câu thành chung.Trái ngược với quan điểm phiến diện Vi dụ: Khi mua sách ta chọn giá hình thức nội dung tac giả -Quan điểm lịch sử cụ thể,đòi hỏi phải xem xét vật không gian thời gian xác định,trong tât mối quan hệ mảng nó.Ta phải xem xét mối liên hệ liên quan đến vận động học sinh co rât nhiều mối liên hệ nhu học tập vui chơi nghỉ ăn ,…nhưng cần xác định vai trò quan trọng cần thiết sinh viên 16 Nêu khác biết giưã phát triển tăng trưởng Trả lời: Tăng trưởng dùng để trình biến đổi theo chiều hướng tăng lên đơn lượng vật, khơng phản ánh q trình biến đổi theo chiều hướng nâng cao chất vật Phát triển biến đổi chất theo hướng ngày hồn thiện vật trình độ ngày cao 17 Trong phép biện chứng bạn cố gắng kết cũ thêm bạn có phải phát triển k? Tại sao? Trả lời: Đầu tiên ta hiểu vật không thấy đổi lượng thay đổi chất kinh nghiệm mà họ nhận sau lần thất bại Vậy nên theo quan điểm siêu hình khơng xem phát triển Cịn theo phép biện chứng xem phát triển 18.Tại khơng thể đồng tính chất vị trí,vai trị cụ thể mối liên hệ khác vật,hiện tượng,nhất định,trong điều kiện xác định/ Trả lời: Do tính đa dạng,phong phú mối liên hệ thể chỗ: vật,hiện tượng hay q trình có mối liên hệ cụ thể khác nhau,giữ vị trí,vai trị khác tồn phát triển Mặt khác, mối liên hệ định vật,hiện tượng điều kiện cụ thể khác nhau,trong giai đoạn khác trình vận động vật,hiện tượng có tính chất vai trị khác 19.Tại ngun lý mlh phổ biến khái quát toàn cảnh gioiwstrong mlh chằng chịt vật,hiện tượng Trả lời: Mối liên hệ phổ biến nói mối liên hệ vật,hiện tượng giới.Là mlh mặt đối lập,lượng chất,khẳng định phủ định,cái chung riêng vật.Nói chung,mlh phổ biến nói khái quát nhất,cơ vật,hiện tượng nên khái qt tồn cảnh mlh chằng chịt 20.Nguyên lý phát triển theo quan điểm siêu hình Trả lời: Theo quan điểm siêu hình: phát triển tăng giảm túy lượng, khơng có thay đổi chất vật, tượng; đồng thời phát triển trình tiến lên liên tục, khơng trải qua bước quanh có phức tạp 21 Tại mối quan hệ khác dẫn tới tính chất, vai trị khác Trả lời: Điều biểu thị cho quy luật, mối quan hệ “Nguyên nhân- kết quả” Nguyên nhân thay đổi dẫn tới kết tương ứng Từ rút tính độc lập vai trị, tính chất, quy luật q trình vận động 1)Lồi vật có nhận thức khơng ? Giải thích ? Về quan điểm cá nhân riêng tơi nhận thức có nhiều cấp bậc từ thấp đến cao, khơng có giới hạn rõ rệt Nhưng, nói theo quan điểm triết học Mac Lênin ngược lại đấy: Hoạt động nhận thức có động vật cấp cao người Nhận thức hiểu theo triết học bao gồm hai trình: 1, Thu nhận, chụp để phản ánh hình ảnh vận động giới khách quan bên vào bên não người; 2, Xử lý thơng tin, tìm )"Nhận thức trình ý thức phản ánh đối tượng sinh ra".Quan niệm trường phái triết học nào? Đúng hay sai? Tại sao? Quan niệm trường phái triết học tâm chủ quan.Sai cho đối tượng nhận thức ý thức sinh Phủ nhận tồn khách quan vật ,hiêjn tượng thực )Ví dụ minh họa đường biện chứng trình nhận thức? Con đường biện chứng nhận thức: nhận trừ trực quan sinh động đến tư trường tượng đến thực tiễn Ví dụ: Như đưa tay vào lửa thấy nóng => Nhận thức nóng => lần sau khơng đưa Ví dụ: Mình chơi với bạn mượn tiền vài lần không trả => Nhận thức người không tốt=> Lần sau không cho mượn Như đường biện chứng cho nhận thức qua ví dụ đúc kết là: Từ thực tế => Hình thành nên tư duy, nhận thức => Từ tư duy, nhận thức có hành động tương ứng thực tế lại xảy 4) So sánh cảm giác tri giác + giống nhau: - Chúng trình tâm lý ,tức có gđ : Mở đầu ,diễn biến ,kết thúc - Đều phản ánh bề vật tượng trực tiếp tác đọng vào giác quan -CÓ mối quan hệ chặt chẽ với trình nhận thức ng : + cảm giác sở ,nguyên liệu cho trình tri giác ngược lại ,tri giác phát triển cao qtrinh nhận thức khac xa chất so vs cảm giác,giúp cho cảm giác hiệu + Khác nhau: Cảm giác Tri giác Cảm giác phản ánh mottj cách riêng lẻ thuộc tính sv htuong Tri giác phản anh sv ht cách tròn vẹn Vd: qsat chai nước,cảm giác cho ta biết chai nước có màu gì? Hình dạng ntn… Vd qsat chai nước tri giác cho ta biết chai nước Cảm giác hình thức phản ánh trình độ thấp Tri giác p/ánh sv ht theo cấu trúc định.Cấu trúc tổng số cảm giác mà hthuc p/ánh trình độ cao ,hiệu Vd: Khi quan sát hình cảm giác pánh đường cong đường thẳng giao Cảm giác mang tính thụ động ,cứ có kích thích có cảm giác Vd: kim châm vào chân ta có cảm giác đau 5).Ví dụ hình thức phán đốn nhận thức lý tính? Đơn : Cu dẫn điện Đặc thù: Cu kim loại Phổ biến: Kim loại dẫn điện 6) Ví dụ quan hệ nhận thức cảm tính nhận thức lý tính? Khi học Tiếng Anh, gặp từ phải tra từ điển để biết phiên âm nghĩa từ ( nhận thức lý tính phụ thuộc vào nhận thức cảm tính ) Nhờ việc tra từ điển đó, từ lần sau, cần nhìn thấy từ nhớ phiên âm nghĩa (nhận thức lý tính chi phối nhận thức cảm tính) 7) Nhận thức cảm tính người đâu, cho ví dụ? Nhận thức cảm tính người bắt nguồn từ cảm giác, cảm giác định hướng người với môi trường xung quanh Cảm giác gồm có : cảm giác nhìn, cảm giác nghe, cảm giác ngửi, cảm giác nếm, cảm giác da… Những cảm giác nảy sinh tác động vật tượng vào giác quan người Ví dụ: kích thích nhiệt học tác động lên da gây cảm giác nóng, ánh sáng tác động lên mắt làm người nhận biết màu sắc, hay sờ vào bề mặt vật cho ta cảm giác vật gồ ghề, nhẵn, phẳng,… 8)Tri giác có phải tổng số cảm giác riêng lẻ hay không? Tri giác tổng hợp cảm giác tổng số cảm giác riêng lẻ mà trình nhận thức cao hơn, phức tạp VD: nhìn rổ xồi ta cần nhìn mắt mà khơng cần dùng mũi, miệng , tay,… tri giác nhận biết vật )Câu nói lên nin: “ quan điểm đời sống, thực tiễn phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” nhấn mạnh điều gì? - Câu nói nhấn mạnh thực tiền điểm xuất phát nhận thức, yếu tố đóng vai trị định hình thành phát triển nhận thức mà cịn nơi nhận thức phải ln ln hướng tới để thể nghiệm tính đắn 10) Giai đoạn nhận thức cảm tính có hình thức nêu ví dụ thể hình thức đó? +Giai đoạn nhận thức cảm tính có ba hình thức: Cảm giác Tri giác Biểu tượng +Ví dụ hình thức giai đoạn cảm tính : ta thấy bơng hoa hồng -Cảm giác: nhìn bơng hoa, cảm giác nhìn cho ta thấy màu sắc hoa, cảm giác ngửi cho ta thấy mùi thơm bơng hoa -Tri giác: qua cảm giác cho cảm giác riêng rẽ màu sắc nhìn => tri giác cho ta hình ảnh trọn vẹn hoa hồng với màu sắc , hình ảnh hương vị -Biểu tượng: khách quan phản ánh cảm giác tri giác tái não trở thành kinh nghiệm Câu 11 Nêu ví dụ biểu tượng? Biểu tượng ngành dược hình ảnh rắn quấn quanh cốc Biển số xe dân màu trắng Xe quân màu đỏ 12) Ví dụ câu ca dao tục ngữ thể nhận thức cảm tính: Chớp đơng nhay nháy, gà gáy mưa Cái răng, tóc vóc người Chuồn chuồn bay thấp mưa Bay cao nắng Bay vừa râm 13)So sánh giống khác nhận thức cảm tính nhận thức lý tính? Giống nhau: Đều trình tâm lí nên có mở đầu, diễn biến kết thúc cách tương đối rõ ràng Phản ánh thực khách quan cách trực tiếp Mục tiêu tìm hiểu vật, tượng, nắm tính chất chúng Đều nhận thức người Khác nhau: Nhận thức cảm tính: Dùng giác quan để nhận thức vật, tượng mang tính ước lượng, khơng xác, khơng nắm rõ vật, tượng Nhận thức lý tính: Qua nghiên cứu, thực nghiệm, so sánh, phân tích dựa kiến thức khoa học Mang tính xác cao, tìm chất vật tượng 14) Cảm giác có giúp nhận thức vật tượng cách trọn vẹn không? Tại sao? Cho ví dụ Cảm giác đóng vai trò quan trọng hoạt động nhận thức cảm giác phản ánh thuộc tính riêng lẻ đơn vật tượng, thuộc tính chưa liên kết với Từ thuộc tính riêng lẻ người nhận biết phần vật tượng chưa thể có hình ảnh cụ thể đầy đủ vật *Ví dụ: nhìn bơng hoa hồng, cảm giác nhìn cho ta thấy màu sắc bơng hồng, cảm giác ngửi cho ta thấy mùi thơm hồng Nhưng cảm giác nhìn, ngửi chưa thể cho ta hình ảnh bơng hồng 15).Nhận thức cảm tính nhận thức lí tính có mối quan hệ ntn? Nhận thức cảm tính sở cho nhận thức lý tính Nhận thức cảm tính phong phú đa dạng nhận thức lý tính sâu sắc Nhận thức lý tính sâu sắc nhận thức cảm tính nhạy bén - Đây hai giai đoạn khác trình nhận thức chúng thống với hoạt động nhận thức + Nhận thức cảm tính đem lại cho người tri thức phong phú, đa dạng, sinh động, trực tiếp, cụ thể vật Khơng có nhận thức cảm tính khơng thể có nhận thức lý tính Nhận thức cảm tính sở, tiền đề cho nhận thức lý tính + Nhận thức lý tính giúp cho nhận thức người hiểu sâu sắc vật hơn, hiểu vật đầy đủ hơn, đắn chất vật Do vậy, cần phải chống chủ nghĩa cảm (tuyệt đối hố nhận thức cảm tính) tuyệt đối hoá chủ nghĩa lý (tuyệt đối hoá nhận thức lý tính) 16)Tìm câu ca dao tục ngữ thể vai trò thực tiễn với nhận thức Đi ngày đàng, học sàng khôn - Lên non biết non cao Lội sông biết sông cạn sâu - Học đôi với hành 17)Lấy VD vai trò thực tiễn nhận thức ngành Y Dược TL: - Thực tiễn sở nhận thức VD: Từ quan sát đặc điểm người bị bệnh tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh mà ta có tri thức bệnh -Thực tiễn động lực, mục đích nhận thức VD: Phát sinh bệnh đặt yêu cầu phải nghiên cứu tìm thuốc phịng điều trị, tìm nhận thức bệnh nâng cao Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý VD: Tìm thuốc phải tiến đến thử nghiệm thực tế tác dụng thuốc, hiệu suất thuốc 18) Nêu ưu điểm, nhược điểm nhận thức cảm tính nhận thức lý tính Ưu điểm Nhận thức cảm tính Nhận thức lý tính Phản ánh trực tiếp vật tượng, có tính chất cụ thể với biểu phong phú Phản ánh gián tiếp, mang tính trìu tượng Hiểu biết chất, quy luật vận động phát triển vật tượng Nhược điểm Nhận biết bề ngoài, chưa sâu sắc Chưa thể biết tri thức có thật xác khơng 20) Cho vd quan điểm lênin “Cảm giác mối liên hệ trực tiếp ý thức giới bên ngồi, chuyển hố lượng kích thích bên ngồi thành tượng ý thức” Khi thời tiết nắng nóng nhờ có cảm giác mà ta nhận thấy thể ta nóng lên thể tự điều tiết tốt mồ để giảm nhiệt độ thể 21) Thực tế gì? Có khác thực tiễn khơng? Thực tế tất tồn thực, bao gồm rộng vật vật chất, tinh thần, v.v Thực tiễn:Toàn hoạt động vật chất có tính chất lịch sử xã hội người làm biến đổi tự nhiên xã hội.Nó nằm phạm trù vật chất Như vậy, thực tế khác thực tiễn chỗ: thực tế rộng thực tiễn Câu 22 : Phân biệt biểu tượng với nghĩa hình thức giai đoạn nhận thức cảm tính với biểu tượng thơng thường TL: - Biểu tượng (thơng thường) hình ảnh, kí tự, hay đại diện cho ý tưởng, thực thể vật chất trình, nhằm truyền thơng điệp ý nghĩa cách nhanh chóng, dễ dàng, ngắn gọn, đơn giản Biểu tượng theo triết học Mác-Leenin tái hình ảnh mang tính chất biểu trưng vật, tượng khách quan vốn phản ánh cảm giác tri giác VD: tháp đồng hồ BigBen- biểu tượng nước Anh chữ thập đỏ- biểu tượng y tế - Biểu tượng ( hình thức giai đoạn nhận thức cảm tính) tái hình ảnh vật, tượng khách quan (trong não bộ), bắt đầu có tính chất trìu tượng hóa vật tượng VD: nhắc đến bóng đá ta nghĩ đến hình ảnh vật hình cầu, màu đen trắng, có tính đàn hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: 43 Câu Hỏi Và Đáp Án Đề Cương Ôn Tập Triết Học .Docx,