0

Báo cáo khoa học Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và một số nước trong hoạt động các khu vực kinh tế dưới gốc độ so sánh

80 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2023, 21:12

Microsoft Word e3ce e74c b90a 45d9 doc ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT & BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC (NCS) ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TR[.] ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT & - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC (NCS) ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC KHU KINH TẾ - DƯỚI GỐC ĐỘ SO SÁNH Mã số: ĐHL2018-NCS-01 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Sơn Hà Thời giàn thực hiện: Từ 01/2018-12/2019 THỪA THIÊN HUẾ, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực trạng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khơng chép, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học công bố Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Sơn Hà MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 11 Phương pháp nghiên cứu đề tài 12 Kết cấu đề tài 13 B PHẦN NỘI DUNG 14 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU KINH TẾ 14 1.1 Những vấn đề lý luận khu kinh tế 14 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò khu kinh tế 14 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển khu kinh tế 17 1.1.3 Khái quát tình hình thành lập khu kinh tế Việt nam số nước giới thời gian qua 20 1.2 Khái quát pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu kinh tế 23 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trị pháp luật bảo vệ mơi trường hoạt động khu kinh tế 23 1.2.2 Nội dung pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu kinh tế Việt Nam 29 Kết luận chương 32 Chương PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC KHU KINH TẾ CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC 33 2.1 Pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu kinh tế Việt Nam số nước 33 2.1.1 Quy định bảo vệ môi trường việc lập quy hoạch xây dựng khu kinh tế 33 2.1.2 Các quy định bảo vệ môi trường thiết kế, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế 35 2.2 Pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai thi công xây dựng khu kinh tế Việt Nam số nước 40 2.3 Pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động khu kinh tế Việt Nam số nước 43 2.3.1 Quy định thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn 43 2.3.2 Quy định quan trắc mơi trường ứng phó với cố môi trường hoạt động khu kinh tế 50 2.4 Trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường khu kinh tế Việt Nam số nước 53 Kết luận Chương 60 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC 61 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu kinh tế Việt Nam 61 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động khu kinh tế phải đảm bảo phát triển bền vững 61 3.1.2 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường khu kinh tế phải đảm bảo đồng hệ thống pháp luật môitrường 63 3.1.3 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường khu kinh tế phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường 63 3.1.4 Khảo cứu kinh nghiệm số nước giới việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường khu kinh tế 64 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường hoạt động Khu kinh tế Việt Nam 64 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng khu kinh tế 64 3.2.2 Hồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường giai đoạn triển khai thi công xây dựng khu kinh tế 66 3.2.3 Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động khu kinh tế 66 3.2.4 Hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường khu kinh tế 68 Kết luận Chương 71 C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KKT Khu Kinh tế KKTCK Khu kinh tế cửa KKTVB Khu kinh tế ven biển KCN Khu công nghiệp KCNC Khu công nghệ cao KCX Khu chế xuất KTMTD Khu thương mại tự BVMT B ảo vệ môi trường A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong nghiên cứu Chỉ số hiệu suất môi trường Đại học Yale (Mỹ) Việt Nam 10 quốc gia nhiễm khơng khí giới Cịn theo đánh giá Ngân hàng giới, Việt Nam phải chịu tổn thất ô nhiễm môi trường lên tới 5,5% GDP hàng năm Mỗi năm Việt Nam thiệt hại 780 triệu USD lĩnh vực sức khỏe cộng đồng nhiễm mơi trường Đây số thông tin đáng báo động tình trạng nhiễm mơi trường Việt Nam Có lẽ người dân Việt Nam cịn nhớ in ngày tháng năm 2016, ngày mà tượng thủy sản chết lan diện rộng, vùng ven biển Hà Tĩnh lan tiếp dọc ven biển tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Sự cố gây thiệt hại nặng nề kinh tế, xã hội môi trường Nguyên nhân gây cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt ven biển tỉnh miền Trung xác định công ty Formosa gây trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy, có vi phạm để xảy cố nước thải có chứa độc tố phenol, xyanua chưa xử lý đạt chuẩn xả môi trường Như vậy, bên cạnh đóng góp tích cực đem lại diện mạo kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, q trình phát triển cơng nghiệp nói chung hệ thống KKT nói riêng Việt Nam đặt nhiều thách thức cho việc bảo vệ mơi trường Hiện nay, nước có 21 KKTCK 16 KKTVB, KKT khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho nhà đầu tư Mục tiêu quan trọng việc xây dựng KKT Việt Nam để thử nghiệm mơ hình, thể chế sách nhằm tạo động lực phát triển có tính đột phá, nhờ đem lại sức sống, nâng cao lực cạnh tranh đẩy mạnh xuất cho toàn kinh tế, gắn liền với chuyển dịch cấu kinh tế không địa phương mà vùng nước Việc phát triển KKT nước chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt phát triển KKT phải dựa nguyên tắc phát triển bền vững Tại KKT, yêu cầu bảo vệ môi trường thường đặt khắt khe, địi hỏi tính tổ chức cao so với sở sản xuất nhỏ lẻ, với quy mơ hoạt động KKT có tác động lớn tới môi trường Để quản lý, bảo vệ môi trường hoạt động KKT, nhiều văn pháp luật quan có thẩm quyền ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định KCN, KCX KKT; Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ quy định KCN, KCX KKT; Thông tư 35/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; Có thể khẳng định, hệ thống văn pháp luật bảo vệ mơi trường có liên quan đến hoạt động Khu kinh tế Việt Nam ban hành tương đối đầy đủ, tạo sở pháp lý cần thiết cho việc quản lý BVMT Tuy nhiên, hệ thống văn cịn chưa hồn thiện, thiếu đồng bộ, tính ổn định không cao thiếu quy định phù hợp với quản lý môi trường đặc thù KKT, số quy định chồng chéo thẩm quyền quản lý, điều hành Việc đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra công tác BVMT KKT chưa thực thường xun, thiếu tính dự phịng dẫn đến tình trạng xảy cố ô nhiễm môi trường phát xử lý, cịn chủ thể phát thường người dân Một số KKT chưa tuân thủ quy định BVMT trình hoạt động, như: khơng có khu xử lý nước thải tập trung có hiệu hoạt động hạn chế; thiết bị phục vụ công tác xử lý chất thải sơ sài, đơn giản, chưa giảm thiểu triệt để ảnh hưởng chất thải gây mơi trường xung quanh; chưa có doanh nghiệp thu gom, xử lý chất thải nguy hại cho doanh nghiệp thứ cấp KKT Mặt khác, việc đầu tư cho công tác mơi trường làm tăng chi phí hoạt động doanh nghiệp KKT, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận đạt nên nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm Như vậy, BVMT hoạt động KKT Việt Nam nhiệm vụ cấp thiết Đây vấn đề quan trọng cần có nghiên cứu đánh giá, so sánh đối chiếu với quy định BVMT nước giới từ đưa rút học kinh nghiệm để hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật BVMT hoạt động KKT Việt Nam Xuất phát từ lý trên, Tôi định chọn đề tài: “Pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam số nước hoạt động khu kinh tế Dưới gốc độ so sánh” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam năm qua vấn đề sách pháp luật BVMT hoạt động người nói chung KCN, KKT nói riêng tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều gốc độ khác Cụ thể có cơng trình điển hình sau đây: Thứ nhất, sách chuyên khảo: Qua khảo sát người nghiên cứu nhận thấy có cơng trình nghiên cứu liên quan, điển hình sau đây: Cuốn “Bình luận khoa học định hướng giải số vụ tranh chấp mơi trường điển hình”, Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh, Nguyễn Văn Phương xuất năm 2010 Cuốn sách xây dựng tình giả định sở tổng hợp thông tin số vụ tranh chấp mơi trường điển hình thực tiễn giải tranh chấp Việt Nam thời gian qua; Cuốn “Quản lý chất thải rắn (tập 1)” Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái, xuất năm 2011 Cuốn sách tập trung nghiên cứu biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị; phương pháp tận thu chất thải từ hoạt động cơng nghiệp Ngồi ra, tác giả sách rõ cơng cụ pháp lý sách quản lý chất thải rắn Việt Nam; Cuốn “Cơ chế giải bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường” tác giả Vũ Thu Hạnh, xuất năm 2012 Cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu sở lý luận, thực trạng kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật chế giải bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường Việt Nam Thứ hai, đề tài nghiên cứu khoa học cấp: Vấn đề bảo vệ môi trường Việt Nam số nước hoạt động Khu kinh tế thu hút nhiều đề tài nghiên cứu liên quan: Đề tài “Tuân thủ - cưỡng chế - giám sát kiểm sốt nhiễm mơi trường”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường chủ nhiệm Vũ Thu Hạnh thực năm 2010 Đây cơng trình nghiên cứu chuyên sâu sở lý luận kiểm sốt nhiễm mơi trường dựa ba nguyên tắc tuân thủ, cưỡng chế giảm sát Trên sở phân tích thực trạng thực thi pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường thơng qua vụ việc vi phạm xử lý hành vi làm nhiễm mơi trường mà điển hình vụ việc Cơng ty Vedan Việt Nam, cơng trình đề xuất giải pháp để kiểm sốt nhiễm mơi trường dựa ba nguyên tắc tuân thủ, cưỡng chế giảm sát; Đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học vùng biển KKT Dung Quất, đề xuất giải pháp giảm thiểu tác hại môi trường đến đa dạng sinh học” đề tài thuộc Viện Nghiên cứu quản lý biển hải đảo chủ nhiệm Vũ Thanh Ca thực năm 2013 Đề tài khoa học phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và một số nước trong hoạt động các khu vực kinh tế dưới gốc độ so sánh,