0

Trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 unit 9 the body có đáp án vndoc com

4 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 19:26

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body có đáp án VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ ht tps //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 61[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí BÀI TẬP MƠN TIẾNG ANH LỚP THEO UNIT UNIT 9: THE BODY CÓ ĐÁP ÁN Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA SMALL a long b big c blue d old TALL a short b orange c quite d full FAT a oval b white c thin d noisy LIGHT a yellow b round c careful d heavy WEAK a beautiful b strong c dangerous d brown Bài 2: Chọn đáp án để hoàn th ành câu sau Helifts weights as a sport He's a a gymnst b engineer c farmer d weight lifter It's a beautiful day The sky is a black b blue Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí c gray d green her lips full or thin? a Are b Is c Do d Does color are her eyes? a Who b What c How d Where 10 He is between his sister and his brother a sit b sits c siting d sitting Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài 3: Tìm lỗi sai 11 She (A) washes (B) her (C) long (D) hair now 12 He is brushing (A) his (B) teeth (C) every morning (D) 13 He (A) works (B) on (C) Monday to (D) Friday 14 How (A) many books (B) (C) he have (D)? 15 She (A) goes (B) to (C) London by a plane (D) Bài 4: Chọn đáp án để hoàn th ành đoạn hội thoại sau Nam: (16) is that? Lien: That's Chi She is my (17) Nam: What does she do? Lien: She is a gymnast Nam: She is (18) Is she (19) ? Lien: No, she (20) She's strong 16 a Who b What c Which d How 17 a brother b sister c engineer d farmer 18 a tall, thin b tall and thin c tall or thin d tall but thin 19 a beautiful b good c old d weak Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 20 a isn't b doesn't c is d not Đáp án tập tiếng Anh Unit The body Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA - b; - a; - c; - d; - b; Bài 2: Chọn đáp án để hoàn th ành câu sau - d; - b; - a; - b; 10 - d; Bài 3: Tìm lỗi sai 11 - b; 12 - a; 13 - c; 14 - c; 15 - d; Bài 4: Chọn đáp án để hoàn th ành đoạn hội thoại sau 16 - a; 17 - b; 18 - b; 19 - c; 20 - a; Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anhlop-6 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 8 ... b; 19 - c; 20 - a; Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng -anh- lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thong-lop -6. .. https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thong-lop -6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng-anhlop -6 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com. .. / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 20 a isn''t b doesn''t c is d not Đáp án tập tiếng Anh Unit The body Bài 1: Tìm từ trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 unit 9 the body có đáp án vndoc com,