0

Giải sbt i learn smart start 3 unit 7 lesson 4 vndoc com

4 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 16:11

Giải SBT i Learn Smart Start 3 Unit 7 Lesson 4 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Giải[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải SBT i-Learn Smart Start Unit Lesson Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại A Unscramble, write, and draw lines (Sắp xếp, viết vẽ đường) Gợi ý đáp án reading shopping eating fishing B Look at the pictures and complete the words (Hãy nhìn tranh hoành thành từ) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án eating fishing market campsite shopping reading C Read, follow, and write (Đọc, theo sát, viết) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án What’s he doing? - He’s fishing at the lake What’s she doing? - She’s shopping at the market What’s he doing? He’s reading at the park D Trace and write (Tô đậm viết) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án What’s she doing? She’s shopping at the market What’s he doing? He’s fishing at the lake What’s she doing? She’s eating at the campsite Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp sách i-Learn Smart Start hay miễn phí tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-i-learn-smart-start3 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... She’s eating at the campsite M? ?i bạn tham khảo thêm nhiều t? ?i liệu Tiếng Anh lớp sách i- Learn Smart Start hay miễn phí t? ?i: https:/ /vndoc. com/ giai-bai-tap -i- learn- smart- start3 Trang chủ: h t t p... m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - T? ?i liệu học tập miễn phí G? ?i ý đáp án What’s he doing? - He’s fishing at the lake What’s she doing? - She’s...Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - T? ?i liệu học tập miễn phí G? ?i ý đáp án eating fishing market campsite shopping reading C Read, follow, and write (Đọc, theo sát, viết) Trang chủ: h
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải sbt i learn smart start 3 unit 7 lesson 4 vndoc com,