0

Từ vựng ngữ pháp unit 20 lớp 4 what are you going to do this summer? vndoc com

5 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 08:27

Từ vựng Ngữ pháp Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer? VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotli[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP THEO TỪNG UNIT UNIT 20: WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER? I Từ vựng tiếng Anh lớp unit 20: What are you going to this summer? Từ Phân loại, Phiên âm Định nghĩa, ví dụ vịnh bay (n) [bei] Ex: We visit Ha Long Bay Chúng tham quan vịnh Hạ Long xây dựng build (v) [bild] Ex: We build some sandcastles Chúng ta xây vài lâu đài cát ngon delicious (adj) [di'liʃəs] Ex: We had some delicious food Chúng tơi có vài đồ ăn ngon đắt expensive (adj) [iks'pensiv] Ex: They stay in an expensive hotel Họ khách sạn giá cao Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí khách sạn hotel (n) [hou'tel] Ex: They stay at three stars hotel Họ khách sạn chuẩn bị prepare (v) [pri'per] Ex: They prepare to travel Họ chuẩn bị để du lịch lâu đài cát sandcastle (n) /ˈsændkɑːsl/ Ex: There’s a sandcastle building contest this morning Có thi xây lâu đài cát vào sáng biển sea (n) [si:] Ex: The front windows look to the sea Những cửa sổ phía trước nhìn biển đồ biển, hải sản seafood (n) [’ si: fud] Ex: Do you like seafood? Bạn có thích hải sản khơng? ở, lại 10 stay (v) [stei] Ex: I stay at home on Sunday Tôi nhà vào Chủ nhật Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí mùa hè 11 summer (n) [‘sʌmə] Ex: I go to a summer camp in my school Tơi đến trại hè trường tơi kì nghỉ hè 12 summer holidays (n) [‘sʌmə ‘hɔlədi] Ex: My summer holidays in hometown Kì nghỉ hè tơi quê nhà (du lịch) 13 travel (v) [‘træveil] Ex: My father is going to travel by train tomorrow Bố du lịch tàu lửa vào ngày mai chuyến 14 trip (n) [trip] Ex: Their trip is very great Chuyến họ thật tuyệt II Ngữ pháp tiếng Anh lớp unit 20 What are you going to this summer? Hỏi đáp có kế hoạch/ dự định làm Hỏi: What is she (he/ it/ danh từ số it) going to do? Cơ (cậu ấy/ nó/ danh từ số ít) làm gì? (1) She (he/ it/ danh từ số ít) + is + going to + V Cơ (cậu ấy/ nó/ danh từ số ít) Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí (2) She (he/ it/ danh từ số ít) + is + going to take/ buy Cơ (cậu ấy/ nó/ danh từ số ít) mang/ mua Hỏi: Đối với danh từ số nhiều dùng: What are you (we/ they/ danh từ số nhiều) going to do? Bạn (chúng ta/ họ/ danh từ nhiều) (1) You (we/ they/ danh từ số nhiều) + are + going to + V Bạn (chúng ta/ họ/ danh từ số nhiều) mang/ mua (2) You (we/ they/ danh từ số nhiều) + are + going to take/ buy Bạn (chúng ta/ họ/ danh từ số nhiều) mang/ mua Ex: What are you going to do? Bạn làm gì? I'm going to take a camera Tơi mang theo máy chụp hình Hỏi đáp có kế hoạch/ dự định đâu Hỏi: Khi muốn hỏi có kế hoạch đâu vào thời điểm tương lai gần ta dùng cấu trúc Where sau: Where’s he/ she going + this summer? Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Cậu ấy/ Cơ đâu mùa hè này? Đáp: He/ She is + going to + nơi đến Cậu ấy/ Cô … Ex: Where is he going this summer? Cậu đâu mùa hè này? He is going to Nha Trang Cậu Nha Trang Where are you/ they + going to + V + trạng ngữ thời gian? Bạn/ họ dự định (sẽ) đâu? Đáp: I’m/ They’re + going to + nơi chốn/ địa điểm Ex: Where are you going to have breakfast tomorrow? Ngày mai bạn dự định ăn sáng đâu? I am going to have breakfast in a hotel Tôi ăn sáng khách sạn Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4 Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 ... tuyệt II Ngữ pháp tiếng Anh lớp unit 20 What are you going to this summer? Hỏi đáp có kế hoạch/ dự định làm Hỏi: What is she (he/ it/ danh từ số it) going to do? Cơ (cậu ấy/ nó/ danh từ số ít)... (he/ it/ danh từ số ít) + is + going to take/ buy Cơ (cậu ấy/ nó/ danh từ số ít) mang/ mua Hỏi: Đối với danh từ số nhiều dùng: What are you (we/ they/ danh từ số nhiều) going to do? Bạn (chúng... ta/ họ/ danh từ nhiều) (1) You (we/ they/ danh từ số nhiều) + are + going to + V Bạn (chúng ta/ họ/ danh từ số nhiều) mang/ mua (2) You (we/ they/ danh từ số nhiều) + are + going to take/ buy
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng ngữ pháp unit 20 lớp 4 what are you going to do this summer? vndoc com,