0

de vndoc com

4 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 08:27

de VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started Bản quyền thu[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Tiếng Anh Unit 12 Getting Started Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Listen and read (Nghe đọc.) a Put a word/phrase from the box under each picture (Đặt từ/ cụm khung tranh.) Gợi ý đáp án lodging manager event planner customer service staff housekeeper tour guide biologist Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí b Find a word/phrase in the conversation that means (Tìm từ/ cụm từ đối thoại có nghĩa là) Gợi ý đáp án GCSE vocational subjects academic subjects applied approach tourism leisure c Tick (√) true (T), false (F), or not given (NG) (Đánh dấu (√) vào (T), sai (F), khơng có thơng tin (NG).) Gợi ý đáp án T F F NG T Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 F Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí a Look at the phrases and cross out any noun/noun phrase that doesn't go the verb (Nhìn vào cụm từ gạch bỏ danh từ/ cụm danh từ không với động từ.) Gợi ý đáp án a job leisure time a job a living 2b Complete each of the following sentences with a collocation in 2a Note that one is not used You may have to change the forms of the collocations to fit the sentences (Hoàn thành câu sau với cụm từ hòa hợp phàn 2a Chú ý có từ khơng dùng Bạn phải thay đổi dạng cụm từ để phù hợp với câu.) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án take/ (an English) doing a nine-to-five job course work flexitime earns money/ earns a did a course/ took a work overtime living course GAME: WHAT'S MY JOB? (Trị chơi: Cơng việc tơi gì?) In groups, take turns to think of a job The others can ask Yes/No questions to find out what that job is (Trong nhóm, thay phiên nghĩ công việc Những bạn khác hỏi câu hỏi Yes/ No để tìm cơng việc ) Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop9 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-pho-thong-lop9 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 ... từ để phù hợp với câu.) Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Gợi ý đáp án... Gợi ý đáp án T F F NG T Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 F Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí a Look at the
- Xem thêm -

Xem thêm: de vndoc com,