0

Đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2 phonics smart 1 vndoc com

4 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 17:39

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics Smart 1 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 ĐỀ T[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí ĐỀ THI HỌC KÌ LỚP MƠN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN SÁCH PHONICS-SMART I Read and Match oat mouth M rass G um ba II Reorder it/ I/ like/ / that/ Who/ is/ ?/ pen/ I/ got/ have/ a/ / Lion/ zoo/ is/ the/ in/ / grass/ Goat/ eating/ is/ / III Fill the blanks Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí z ; k ; l ; d ; i; I have got a _emon I have got two _ites It is an _nkpot I love _olls The hippo is in the _oo IV Choose the correct answers A He’s seeing TV B He’s watching TV A I can see a garden B I can see a lake A I can see no water B I can see water A Jame is washing her hands B Jame washing her hands Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí A I can see a car B I can see a truck ĐÁP ÁN I Read and Match - Goat; - Mouth; - Grass; - Mum; - bag; II Reorder - I like it - Who is that? - I have got a pen - Lion is in the zoo - Goat is eating grass III Fill the blanks I have got a _l_emon Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí I have got two _k_ites It is an _i_nkpot I love _d_olls The hippo is in the _z_oo IV Choose the correct answers B A B A B Hướng dẫn dịch B Anh xem ti-vi A Tôi thấy khu vườn A Tơi nhìn thấy nước B Jame rửa tay B Tơi thấy xe tải Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-1 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-1 Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 ... https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -1 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https:/ /vndoc. com/ test/tieng -anh- lop -1 Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22. .. chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí I have got two _k_ites It is an _i_nkpot I... chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí A I can see a car B I can see a truck ĐÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2 phonics smart 1 vndoc com,