0

Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

61 1 0
  • Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:12

Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiện trụ dài kém cứng vững dùng giá đỡ di động; Tiện trụ dài cứng vững dùng giá đỡ cố định; Tiện chi tiết gá trên ke; Tiện chi tiết gá trên bàn xe dao;... Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: TIỆN CHI TIẾT CĨ GÁ LẮP PHỨC TẠP NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mơđun Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp xây dựng biên soạn sở chương trình khung đào tạo nghề Cắt gọt kim loại Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp phê duyệt dựa vào lực thực người kỹ thuật viên trình độ lành nghề Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp xây dựng biên soạn sở chương trình khung đào tạo nghề Cắt gọt kim loại Giáo trình biên soạn theo nguyên tắc: Tính định hướng thị trường lao động; Tính hệ thống khoa học; Tính ổn định khoa học; Tính đại sát thực với sản xuất Ban giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp tập thể giảng viên trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp biên soạn Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn trường bạn doanh nghiệp cộng tác, tạo điều kiện giúp đỡ việc biên soạn giáo trình Trong trình thực hiện, ban biên soạn nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khoa học trách nhiệm nhiều chuyên gia, mặt khác lần biên soạn giáo trình dựa lực thực hiện, nên khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp để giáo trình hồn thiện hơn, đáp ứng u cầu thực tế sản xuất doanh nghiệp tương lai Đồng Tháp, ngày … tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC Trang Lời tuyên bố……………………………………………………………… Lời giới thiệu:…………………………………………………………… Mục lục………………………………………………………………… Giới thiệu mô đun………………………………………………… Bài 1: Tiện trụ dài cứng vững dùng giá đỡ di động………………… Bài 2: Tiện trụ dài cứng vững dùng giá đỡ cố định …………………… 22 Bài3:Tiện chi tiết gá ke…………………………………………… 39 Bài4:Tiện chi tiết gá bàn xe dao…………………………………… 62 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………… 71 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: Tiện Chi Tiết Có gá lắp phức tạp Mã mơ đun: MĐ 34 I Vị trí tính chất cơng việc: - Vị trí: + Mơ đun tiện có gá lắp phức tạp bố trí sau sinh viên học xong tất MH07, MH09, MH10, MH11, MH12, MH15, MĐ22; MĐ23 - Tính chất: + Là mơ-đun chun môn nghề thuộc môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn + Là mô-đun đào tạo kỹ nâng cao nghề cắt gọt kim loại II Mục tiêu mơ đun: - Kiến thức: - Trình bày phương pháp tiện có gá lắp phức tạp - Nhân biết dạng sai hỏng bguyeen nhan đề phòng tiện chi tiết gá lắp phức tạp - Kỹ năng: - Gá lắp phôi giá đỡ động, cố định, ke có cân máy, xa dao đạt yêu cầu - Vận hành thành thạo máy tiện quy trình, quy phạm để tiện trục dài cứng vững dùng giá đỡ di động, tiện trục dài cứng vững dùng giá đỡ cố định, tiện chi tiết gá ke, tiện chi tiết gá xa dao đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn - Xác định dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện, uốn nắn từ đầu để hình thành thói quen, tác phong công nghiệp IV Điều kiện thực mô đun 1.Phịng học chun mơn hóa/ nhà xưởng: phịng học tích hợp lý thuyết, thực hành 2.Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, TV, máy tính, bảng phấn 3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo, thiết bị, vật tư thực tập 4.Các điều kiện khác: phiếu đánh giá dành cho người học V Nội dung phƣơng pháp đánh giá 1.Nội dung: - Kiến thức: - Trình bày nguyên lý cấu tạo, công dụng điều chỉnh giá đỡ di động cố định - Trình bày đặc điểm trục cứng vững - Chỉ phương pháp rà gá chi tiết cứng vững - Trình bày yêu cầu kỹ thuật tiện trụ dài cứng vững máy tiện vạn - Kỹ năng: - Lập đươc quy trình hợp lý cho chi tiết cứng vững gia công máy tiện vạn - Lựa chọn dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá phù hợp - Gá lắp phơi trình tự, đảo bảo độ cứng vững trình tiện - Vận hành thành thạo máy tiện vạn tiện trụ dài cứng vững qui trình qui phạm -Năng lực tự chủ trách nhiệm: + Rèn luyện tính cẩn trọng thao tác, thái độ học tập nghiêm túc 2.Phƣơng pháp - Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhiều hình thức: Trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận - Kỹ năng: Đánh giá thông qua thao tác sinh viên sau trình thực tập đồng thời kết hợp với kiểm tra kết thúc mô đun - Năng lực tự chủ trách nhiệm: Rèn luyện, uốn nắn từ đầu để hình thành thói quen, tác phong cơng nghiệp VI Hƣớng dẫn thực mô đun Phạm vi áp dụng mơ đun Chương trình mơ đun sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Hƣớng dẫn phƣơng pháp giảng dạy, học tập mô đun - Đối với giáo viên, giảng viên: + Trước giảng dạy, giáo viên cần vào nội dung học để chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy + Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ + Khi hướng dẫn thực hành Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu sửa sai chổ cho sinh viên - Đối với người học: + Xem trước nội dung kiến thức để tiếp thu tốt + Thực đàm thoại với giáo viên để tăng khả tiếp thu nhớ + Thường xuyên luyện tập nội dung xưởng thực hành - Thực đầy đủ biện pháp an toàn Nội dung mơ đun Ghi chú: Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp học sau hồn thành mơn học sở, kỹ thuật an tồn bảo hộ lao động, nhập nghề, nguội bản, tiện bản, tiện trụ dài không dùng giá đỡ, tiện lỗ, tiện côn, tiện ren tam giác, tiện ren truyền chuyển động, tiện định hình Mọi học sinh học đạt kết chấp nhận kiểm tra đánh giá thi kết thúc đặt chương trình đào tạo Những học sinh qua kiểm tra thi mà không đạt yêu cầu phải học lại phần chưa đạt phải đạt điểm chuẩn cấp chứng hồn thành mơ đun học tiếp mô đun/ môn học để cấp trình độ lành nghề Các hình thức học tập mô đun A Học lớp - Các phương pháp tiện mặt trục cứng vững có dùng giá đỡ cố định giá đỡ di động, tiện chi tiết lệch tâm - Các phương pháp kiểm tra độ đồng tâm, độ côn, độ lệch tâm chi tiết lệch tâm - Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháop khắc phục - Các biện pháp an tồn gia cơng B Thảo luận nhóm - Xác định kích thước chi tiết lệch tâm - Xác định phương pháp gá lắp - Lập trình tự bước tiện trục cứng vững, chi tiết lệch tâm kiểm tra kỹ thuật chi tiết - Các biện pháp an toàn tiện với gá lắp phức tạp C Thực hành Xem trình diển mẫu: Quan sát thao tác mẫu giáo viên, quan sát thao tác bạn Học sinh làm thử, nhận xét, đánh giá sau học sinh đƣợc chọn làm thử Thực hành tiện theo phiếu hướng dẫn: a Chuẩn bị cơng việc b Chuẩn bị vị trí làm việc c Thực theo quy trình d Thực biện pháp an tồn Các kiến thức hình vẽ liên quan đến loại đồ gá phụ tùng hỗ trợ, kích thước trục cứng vững, chi tiết lệch tâm, loại dụng cụ cắt, chế độ cắt, đánh giá chất lượng bề mặt gia công, phương pháp gia cơng u cầu đánh giá hồn thành mơ đun Kiến thức: Nội dung đánh giá - Trình bày đặc điểm trục cứng vững, chi tiết lệch tâm - Trình bày đầy đủ cơng dụng, cấu tạo cách sử dụng giá đỡ di động, giá đỡ cố định - Chỉ phương pháp rà gá kẹp chặt tiện chi tiết lệch tâm - Chỉ dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục tiện trụ dài, chi tiết lệch tâm Phương pháp đánh giá Đánh giá kết qua câu hỏi miệng, kiểm tra viết với câu tự luận trắc nghiệm Kỹ năng: Nội dung đánh giá - Lập quy trình hợp lý cho chi tiết - Gá lắp phôi trình tự, đảm bảo độ cứng vững trình tiện - Sử dụng bảo quản loại dụng cụ đo, kiểm kỹ thuật - Tiện trục dài, chi tiết lệch tâm quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn Phương pháp đánh giá Được đánh giá quan sát kèm bảng kiểm Thái độ: Nội dung đánh giá - Tính nghiêm túc học tập - Có trách nhiệm với dụng cụ, thiết bị - Tuân thủ quy trình đề phòng tai nạn - Chấp hành giấc học tập - Có tinh thần tập thể Phương pháp đánh giá Được đánh giá quan sát với chất lượng sản phẩm BÀI TIỆN TRỤ DÀI KÉM CỨNG VỮNG DÙNG GIÁ ĐỠ DI ĐỘNG Mã MĐ 34-01 Mục tiêu thực hiện: - Trình bày cấu tạo, công dụng điều chỉnh giá đỡ di động - Tiện trục cứng vững quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn Nội dung chính: 10 Bản vẽ gia cơng u cầu kỹ thuật: - Độ khơng vng góc đường tâm < 0.05mm Độ không song song mặt đáy A với đường sinh ử40 < 0.05mm - Các kích thước cịn lại gia cơng ( tiện lỗ Ø40 gối đỡ) Nội dung bước Chỉ dẫn thực Đọc vẽ - Xác định yêu cầu kỹ thuật ghi vẽ: độ khơng đồng tâm cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,