0

CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN

49 8 0
  • CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 01:58

Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN – TIN Sinh viên thực hiện: Lê Văn Ngọt MSSV:0021440597 Trần Văn Toàn MSSV:0021440422 Phan Thị Diễm Trang MSSV:0021440434 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TỒN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH Lớp: ĐHCNTT21-L2 Khóa: DH2021-KCQ Giảng viên giảng dạy: NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Đồng Tháp, tháng 11 năm 2021 LỜI CẢM ƠN/ LỜI GIỚI THIỆU Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung *** Ngày máy tính trở thành phương tiện quan trọng ứng dụng lĩnh vực, ứng dụng quản lý Trong đó, PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) hệ quản trị sở liệu dùng để tạo xử lý liệu, cho phép quản lý liệu cách có tổ chức thống nhất, liên kết liệu rời rạc thành hệ thống hoàn chỉnh, thay cho việc quản lý liệu cách thủ công Lập trình sở liệu nâng cao môn học hay, ứng dụng cao mà chúng em khoa Khoa SP Tốn – Tin Trường Đại học Đồng Tháp giảng dạy Vì lý đó, nhóm em chọn Đề tài xây dựng CSDL “ Quản lý kinh doanh thiết bị CNTT Hiệp Toàn” làm đề tài báo cáo với mục đích ứng dụng kiến thức học Mặc dù cố gắng kiến thức nhóm em cịn nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót q trình thưc đề tài Vì vậy, nhóm em mong có đóng góp ý kiến để chương trình nhóm em hồn thiện Nhóm em xin chân thành cảm ơn giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Mỹ Dung trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ nhóm em thời gian học Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2021 Báo cáo môn CSDL MỤC LỤC Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung *** CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN I Giới thiệu Giới thiệu lược đồ quan hệ sơ đồ lớp (Class – Object) Xây dựng liệu mẫu II Mô tả phương thức cho lớp (class – Object) CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CSDL HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN I Cài đặt class phương thức Cài đặt class phương thức (Khách hàng) Cài đặt class phương thức (Thiết bị) … Cài đặt class phương thức (Nhập) … Cài đặt class phương thức (Xuất) … II Truy vấn liệu hướng đối tượng Thực thi phương thức cho class kết Thực thi phương thức cho class kết Thực thi phương thức cho class kết 40 Thực thi phương thức cho class kết PHẦN KẾT LUẬN I Kết đạt II Hướng phát triển Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNNT HIỆP TOÀN I Giới thiệu Giới thiệu lược đồ quan hệ sơ đồ lớp (Class – Object) Xây dựng liệu mẫu - Bảng Khách hàng: - Bảng Thiết bị: - Bảng Nhập: Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung - Bảng Xuất: II Mô tả phương thức cho lớp (class – Object) Khách hàng 1.1 Định nghĩa Phương thức cho khách hàng Nhập mã khách hàng vào để trả TÊN KHÁCH HÀNG | NGÀY SINH | ĐỊA CHỈ | SỐ ĐIỆN THOẠI 1.2 Định nghĩa phương thức cho khách hàng Thể danh sách tất khách hàng với nội dung: MÃ KHÁCH HÀNG | TÊN KHÁCH HÀNG | NGÀY SINH | ĐỊA CHỈ KHÁCH HÀNG | SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁCH HÀNG 1.3 Định nghĩa phương thức cho khách hàng Đếm TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG có 1.4 Định nghĩa phương thức cho khách hàng Thêm khách hàng với thông tin nhập vào: MÃ KHÁCH HÀNG, TÊN KHÁCH HÀNG, NGÀY SINH(dd-mm-yyyy), ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 1.5 Định nghĩa phương thức cho khách hàng Cập nhật thông tin khách hàng với thông tin nhập vào: MÃ KHÁCH HÀNG (tiến hành cập nhật), TÊN KHÁCH HÀNG MỚI, NGÀY SINH MỚI, ĐỊA CHỈ MỚI, SỐ ĐIỆN THOẠI MỚI 1.6 Định nghĩa phương thức cho khách hàng Xóa khách hàng, nhập MÃ KHÁCH HÀNG tiến hành xóa Thiết bị 2.1 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Nhập mã khách hàng vào để trả TÊN THIẾT BỊ | LOẠI THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH 2.2 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Thể danh sách tất khách hàng với nội dung: MÃ THIẾT BỊ | TÊN THIẾT BỊ | LOẠI THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH 2.3 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Đếm TỔNG SỐ THIẾT BỊ có 2.4 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Thêm thông tin thiết bị với thông tin nhập vào: MÃ THIẾT BỊ, TÊN THIẾT BỊ, LOẠI THIẾT BỊ, ĐƠN VỊ TÍNH 2.5 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Cập nhật thông tin thiết bị với thông tin nhập vào: MÃ THIẾT BỊ (tiến hành cập nhật), TÊN THIẾT BỊ MỚI, LOẠI THIẾT BỊ MỚI, ĐƠN VỊ TÍNH MỚI 2.6 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Xóa thiết bị, nhập MÃ THIẾT BỊ tiến hành xóa Nhập 3.1 Định nghĩa phương thức cho Nhập Liên kết lấy thông tin từ bảng KHÁCH HÀNG 3.2 Định nghĩa phương thức cho Nhập Liên kết lấy thông tin bảng THIẾT BỊ 3.3 Định nghĩa phương thức cho Nhập Lấy thông tin KHÁCH HÀNG theo MÃ THIẾT BỊ 3.4 Định nghĩa Phuong thức cho Nhập Lấy thông tin THIẾT BỊ theo MÃ KHÁCH HÀNG 3.5 Định nghĩa phương thức cho Nhập Thêm thông tin vào bảng NHẬP với thông tin nhập vào: MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ THIẾT BỊ, NGÀY NHẬP, SỐ LƯỢNG NHẬP, ĐƠN GIÁ NHẬP, NỘI DUNG NHẬP Xuất 4.1 Định nghĩa phương thức cho Xuất Liên kết lấy thông tin từ bảng KHÁCH HÀNG 4.2 Định nghĩa phương thức cho Xuất Liên kết lấy thông tin từ bảng THIẾT BỊ 4.3 Định nghĩa phương thức cho Xuất Láy thông tin KHÁCH HÀNG theo MÃ THIẾT BỊ Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 4.4 Định nghĩa phương thức cho Xuất Lấy thông tin THIẾT BỊ theo MÃ KHÁCH HÀNG 4.5 Định nghĩa phương thức cho Xuất Thêm thông tin vào bảng XUẤT với thông tin nhập vào: MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ THIẾT BỊ, NGÀY XUẤT, SỐ LƯỢNG XUẤT, ĐƠN GIÁ XUẤT, NỘI DUNG XUẤT CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CSDL HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN I Cài đặt class phương thức Cài đặt class phương thức (Khách hàng) 1.1 Tạo đối tượng khách hàng: CREATE OR REPLACE TYPE KHACHHANG_TYPE AS OBJECT ( MAKH CHAR(5), TENKH VARCHAR2(40), NGSINH DATE, DIACHI VARCHAR2 (100), SODT CHAR(10), STATIC PROCEDURE SHOW_TENKH (MA CHAR), STATIC PROCEDURE DS_KH, STATIC FUNCTION GET_SOKH RETURN NUMBER, STATIC PROCEDURE THEMKH (MA CHAR, TEN VARCHAR2, NS DATE, DC VARCHAR2, SDT CHAR), STATIC PROCEDURE SUAKH (MA CHAR, TENMOI VARCHAR2, NSMOI DATE, DCMOI VARCHAR2, SDTMOI CHAR), STATIC PROCEDURE XOAKH (MA CHAR) ); 1.2 Tạo bảng khách hàng: Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung CREATE TABLE KHACHHANG OF KHACHHANG_TYPE ( PRIMARY KEY(MAKH) ); 1.3 Định nghĩa phương thức cho khách hang CREATE OR REPLACE TYPE BODY KHACHHANG_TYPE AS Định nghĩa phương thức cho KHACHHANG STATIC PROCEDURE SHOW_TENKH (MA CHAR) IS CURSOR C_KH (MA CHAR) IS SELECT TENKH, NGSINH, DIACHI, SODT FROM KHACHHANG WHERE MAKH = MA; B_KH C_KH%ROWTYPE; BEGIN FOR B_KH IN C_KH(MA) LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (MA || ' TEN LA: ' || B_KH.TENKH || ', NGAY SINH: '|| B_KH.NGSINH || ', DIA CHI: ' || B_KH.DIACHI || ', SO DIEN THOAI: ' || B_KH.SODT); END LOOP; END; Định nghĩa phương thức cho KHACHHANG STATIC PROCEDURE DS_KH IS CURSOR C_KH IS SELECT MAKH, TENKH, NGSINH, DIACHI, SODT Báo cáo môn CSDL Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung FROM KHACHHANG; B_KH C_KH%ROWTYPE; BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('MA KHACH HANG | TEN KHACH HANG | NGAY SINH | DIA CHI KHACH HANG | SO DIEN THOAI KHACH HANG'); FOR B_KH IN C_KH LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (B_KH.MAKH || ' | ' || B_KH.TENKH || ' | ' || B_KH.NGSINH || ' | ' || B_KH.DIACHI || ' | ' || B_KH.SODT); END LOOP; END; Định nghĩa phương thức cho KHACHHANG STATIC FUNCTION GET_SOKH RETURN NUMBER IS TSKH NUMBER; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO TSKH FROM KHACHHANG; RETURN TSKH; END; Định nghĩa phương thức cho KHACHHANG STATIC PROCEDURE THEMKH (MA CHAR, TEN VARCHAR2, NS DATE, DC VARCHAR2, SDT CHAR) IS DEM INT; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO DEM FROM KHACHHANG WHERE MAKH = MA; Báo cáo môn CSDL IF (DEM = 1) THEN Trang Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TRUNG MA SO KHACH HANG'); ELSE INSERT INTO KHACHHANG VALUES (MA, TEN, NS, DC, SDT); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DA THEM KHACH HANG'); END IF; END; Định nghĩa phương thức KHACHHANG STATIC PROCEDURE SUAKH (MA CHAR, TENMOI VARCHAR2, NSMOI DATE, DCMOI VARCHAR2, SDTMOI CHAR) IS DEM INT; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO DEM FROM KHACHHANG WHERE MAKH = MA; IF (DEM = 1) THEN UPDATE KHACHHANG SET TENKH = TENMOI, NGSINH = NSMOI, DIACHI = DCMOI, SODT = SDTMOI WHERE MAKH = MA; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SUA KHACH HANG THANH CONG'); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('MA SO KHACH HANG NAY KHONG CO'); END IF; END; Định nghĩa phương thức cho KHACHHANG Báo cáo môn CSDL Trang 10 Trường Đại Học Đồng Tháp Báo cáo môn CSDL GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Trang 35 Trường Đại Học Đồng Tháp Báo cáo môn CSDL GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Trang 36 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 2.5 Chỉnh sửa thông tin thiết bị bảng thiết bị: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE MA THIETBI.MATB%TYPE := '&MA'; TENMOI THIETBI.TENTB%TYPE := '&TENMOI'; LOAIMOI THIETBI.LOAITB%TYPE := '&LOAIMOI'; DVTMOI THIETBI.DVTTB%TYPE := '&DVTMOI'; BEGIN MA := UPPER(MA); THIETBI_TYPE.SUATB (MA, TENMOI, LOAIMOI, DVTMOI); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 37 Trường Đại Học Đồng Tháp Báo cáo môn CSDL GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Trang 38 Trường Đại Học Đồng Tháp Báo cáo môn CSDL GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Trang 39 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 2.6 Xóa thiết bị bảng thiết bị: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE MA THIETBI.MATB%TYPE := '&MA'; BEGIN MA := UPPER(MA); THIETBI_TYPE.XOATB(MA); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 40 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung Thực thi phương thức cho class kết 3.1 Hiện danh sách khách hàng với đầu đủ thông tin NHAP: SELECT N.GET_KHACHHANG().MAKH AS MA, N.GET_KHACHHANG().TENKH AS HOTEN, N.GET_KHACHHANG().NGSINH AS NGAYSINH, N.GET_KHACHHANG().DIACHI AS DIACHI, N.GET_KHACHHANG().SODT AS DIENTHOAI, N AS NGAYNHAP, N.SLNHAP AS SOLUONGNHAP, N.DGNHAP AS DONGIANHAP, N.NDNHAP AS NOIDUNGNHAP Báo cáo môn CSDL Trang 41 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung FROM NHAP N; * Kết quả: 3.2 Hiện danh sách thiết bị với đầy đủ thông tin thiết bị NHAP: SELECT N.GET_THIETBI().MATB AS MA, N.GET_THIETBI().TENTB AS THIETBI, N.GET_THIETBI().LOAITB AS LOAI, N.GET_THIETBI().DVTTB AS DONVITINH, N.NGNHAP AS NGAYNHAPT, N.SLNHAP AS SOLUONGNHAP, N.DGNHAP AS DONGIANHAP, N.NDNHAP AS NOIDUNGNHAP FROM NHAP N; * Kết quả: 3.3 Tìm khách hàng nhập theo MÃ THIẾT BỊ: SET SERVEROUTPUT ON; Báo cáo môn CSDL Trang 42 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung DECLARE MA THIETBI.MATB%TYPE := '&MA'; BEGIN MA := UPPER(MA); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nhap Thiet bi ma so : '|| MA || ' tu Khach hang : ' || NHAP_TYPE.GET_KHNHAPTB(MA).MAKH || ' : ' || NHAP_TYPE.GET_KHNHAPTB(MA).TENKH || ' - Ngay sinh : ' || NHAP_TYPE.GET_KHNHAPTB(MA).NGSINH || ' - Dia chi : ' || NHAP_TYPE.GET_KHNHAPTB(MA).DIACHI || ' - So dien thoai : ' || NHAP_TYPE.GET_KHNHAPTB(MA).SODT); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 43 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 3.4 Tìm thiết bị nhập theo MÃ KHÁCH HÀNG: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE MA KHACHHANG.MAKH%TYPE := '&MA'; BEGIN MA := UPPER(MA); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Khach hang co ma so : '|| MA || ' nhap Thiet bi : ' || NHAP_TYPE.GET_TBNHAPKH(MA).MATB || ' : ' || NHAP_TYPE.GET_TBNHAPKH(MA).TENTB || ' - Loai : ' || NHAP_TYPE.GET_TBNHAPKH(MA).LOAITB); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 44 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 3.5 Nhập trực tiếp SET SERVEROUTPUT ON; BEGIN NHAP_TYPE.THEM_NHAP('KH003','TB007', '01-08-2010', 5, 100, 'Hang nhap khong dung yeu cau'); END; * Kết quả: Thực thi phương thức cho class kết 4.1 Hiển thị danh sách khách hàng với thông tin XUAT: SELECT X.GET_KHACHHANG().MAKH AS MA, X.GET_KHACHHANG().TENKH AS HOTEN, X.GET_KHACHHANG().NGSINH AS NGAYSINH, X.GET_KHACHHANG().DIACHI AS DIACHI, X.GET_KHACHHANG().SODT AS DIENTHOAI, X.NGXUAT AS NGAYXUAT, Báo cáo môn CSDL Trang 45 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung X.SLXUAT AS SOLUONGXUAT, X.DGXUAT AS DONGIAXUAT, X.NDXUAT AS NOIDUNGXUAT FROM XUAT X; * Kết quả: 4.2 Hiển thị danh sách thiết bị với thông tin XUAT: SELECT X.GET_THIETBI().MATB AS MA, X.GET_THIETBI().TENTB AS THIETBI, X.GET_THIETBI().LOAITB AS LOAI, X.GET_THIETBI().DVTTB AS DONVITINH, X.NGXUAT AS NGAYXUAT, X.SLXUAT AS SOLUONGXUAT, X.DGXUAT AS DONGIAXUAT, X.NDXUAT AS NOIDUNGXUAT FROM XUAT X; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 46 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 4.3 Tìm khách hàng xuất theo MÃ THIẾT BỊ: SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE MA THIETBI.MATB%TYPE := '&MA'; BEGIN MA := UPPER(MA); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Xuat Thiet bi ma so : '|| MA || ' cho Khach hang : ' || XUAT_TYPE.GET_KHXUATTB(MA).MAKH || ' : ' || XUAT_TYPE.GET_KHXUATTB(MA).TENKH || ' - Ngay sinh : ' || XUAT_TYPE.GET_KHXUATTB(MA).NGSINH || ' - Dia chi : ' || XUAT_TYPE.GET_KHXUATTB(MA).DIACHI || ' - So dien thoai : ' || XUAT_TYPE.GET_KHXUATTB(MA).SODT); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 47 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 4.4 Tìm thiết bị xuất theo MÃ KHÁCH HÀNG SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE MA KHACHHANG.MAKH%TYPE := '&MA'; BEGIN MA := UPPER(MA); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Khach hang co ma so : '|| MA || ' mua Thiet bi : ' || XUAT_TYPE.GET_TBXUATKH(MA).MATB || ' : ' || XUAT_TYPE.GET_TBXUATKH(MA).TENTB || ' - Loai : ' || XUAT_TYPE.GET_TBXUATKH(MA).LOAITB); END; * Kết quả: Báo cáo môn CSDL Trang 48 Trường Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung 4.5 Xuất trực tiếp SET SERVEROUTPUT ON; BEGIN XUAT_TYPE.THEM_XUAT('KH008','TB008', '01-01-2019', 5, 1000, 'Xuat hang dat yeu cau'); END; * Kết quả: PHẦN KẾT LUẬN I Kết đạt Liên kết giữ liệu bảng với Nhập liệu xuất thông tin bảng Tạo đối tượng cho bảng Chạy truy vấn phương thức đối tượng II Hướng phát triển Kết nối với giao diện để chạy hoàn chỉnh Cần thêm bảng liên kết với cho đầy đủ thông tin phần mềm quản lý kinh doanh thực thụ Cần hướng dẫn thầy để hồn chỉnh Báo cáo mơn CSDL Trang 49 ... Đại Học Đồng Tháp GVHD: Nguyễn Thị Mỹ Dung *** CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN I Giới thiệu Giới thiệu... Mỹ Dung CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNNT HIỆP TOÀN I Giới thiệu Giới thiệu lược đồ quan hệ sơ đồ lớp (Class – Object) Xây dựng liệu mẫu - Bảng Khách... dung: MÃ THIẾT BỊ | TÊN THIẾT BỊ | LOẠI THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH 2.3 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Đếm TỔNG SỐ THIẾT BỊ có 2.4 Định nghĩa phương thức cho thiết bị Thêm thông tin thiết bị với
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH THIẾT BỊ CNTT HIỆP TOÀN,

Từ khóa liên quan