0

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG đạo đức CÁCH MẠNG VÀ ý NGHĨA CỦA NÓ đối VỚI SINH VIÊN

23 4 0
  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG đạo đức CÁCH MẠNG VÀ ý NGHĨA CỦA NÓ đối VỚI SINH VIÊN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA: CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT TIỂU LUẬN MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SINH VIÊN” Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Thị Ngọc Lệ Sinh viên thực STT Họ tên Trần Đức Anh Lê Thị Hoàng Yến Phạm Thanh Tuấn Võ Ngọc Uyển My Lê Thị Mỹ Hạnh MSSV 20131089 21116285 19145504 20140015 19109114 TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 202 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA: CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT TIỂU LUẬN MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SINH VIÊN” Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Thị Ngọc Lệ Sinh viên thực STT Họ tên Trần Đức Anh Lê Thị Hoàng Yến Phạm Thanh Tuấn Võ Ngọc Uyển My Lê Thị Mỹ Hạnh MSSV 20131089 21116285 19145504 20140015 19109114 TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 202 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NỘP TIỂU LUẬN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 Nhóm: 08 (Lớp 212LLCT120205) Tên đề tài: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MSSV % HOÀN THÀNH Trần Đức Anh 20131089 100% Lê Thị Hoàng Yến 21116285 100% Phạm Thanh Tuấn 19145504 100% Võ Ngọc Uyển My 20140015 100% Lê Thị Mỹ Hạnh 19109114 100% Ghi chú: - Tỉ lệ %: Mức độ phần trăm sinh viên tham gia - Trưởng nhóm: Trần Đức Anh _ LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ĐIỂM Ngày 27 tháng năm 2022 GIẢNG VIÊN KÝ TÊN Mục lục A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu tiểu luận B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1 Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 1.1.1 Khái niệm “Đạo đức cách mạng” 1.1.2 Vai trò “Đạo đức cách mạng” 1.1.3 Xây dựng “Đạo đức cách mạng” 1.2 Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng .7 1.2.1 Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức 1.2.2 Xây đôi với chống 1.2.3 Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN 11 2.1.Thực trạng viê …c xây dựng đạo đức cách mạng sinh viên hiê …n 11 2.2 Ý ngh†a nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng sinh viên 12 2.3 Nguyên nhân giải pháp 13 2.3.1 Nguyên nhân 13 2.3.2 Giải pháp 14 C PHẦN KẾT LUẬN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO .18 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh gương mẫu mực thực hành đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhân dân Thống kê di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 tác phẩm bàn vấn đề đạo đức, “Đạo đức cách mạng", "Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tố” Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức tảng sức mạnh tồn dân, coi gốc cây, nguồn sông nước Việc chọn đề tài nghiên cứu vấn đề: “tư tưởng hồ chí minh nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng ý nghĩa sinh viên” việc quan trọng Đó lý em chọn đề tài này, qua đề tài ta hiểu rõ quan điểm Bác nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng ý nghĩa sinh viên,từ ta học hỏi tiếp thu học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức lịch sử phát triển, vai trò, chuẩn mực quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức -Nắm bắt, hiểu rõ ý nghĩa, thực trạng nguyên nhân tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Hiểu rõ tầm quan trọng nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng công xây dựng đất nước Qua củng cố niềm tin vào cán nhà nước đồng thời góp phần cơng phịng chống suy đồi đạo đức cách mạng chủ nghĩa cá nhân Thơng qua liên hệ thân để học tập làm theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh, rèn luyện phấn đấu trở thành công dân tốt Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng, kết hợp chặt chẽ phương pháp như: phương pháp logic, phương pháp lịch sử; phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, … Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung đề tài kết cấu thành chương, bao gồm: CHƯƠNG I: Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng CHƯƠNG II: Ý nghĩa tư tưởng hồ chí minh sinh viên B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1 Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 1.1.1 Lịch sử khái niệm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đạo đức người cách mạng từ sớm Năm 1924, viết “Lênin dân tộc phương Đông”, Người viết “đạo đức vĩ đại cao đẹp người thầy” “vĩ đại cao đẹp đó” “là tính coi khinh xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư sáng, nếp sống giản dị” V.I.Lênin Đây lần Hồ Chí Minh viết đạo đức người cách mạng qua biểu tượng V.I.Lênin Ngày nay, hiểu 23 điều Hồ Chí Minh viết Tư cách người cách mệnh phần đầu sách Đường Cách mệnh thể nội hàm đạo đức cách mạng coi sách Hồ Chí Minh viết chuẩn đạo đức cách mạng Tra cứu Hồ Chí Minh Tồn tập, khái niệm đạo đức cách mạng sử dụng nhiều lần 79 viết, nói Người Hồ Chí Minh nêu lên lần đầu viết Cán đời sống đăng báo Sự thật số 88, ngày 2-9-1947, vào ngày kỷ niệm tròn hai năm Cách mạng Tháng Tám thành công Lần cuối Người sử dụng khái niệm Bài nói chuyện với đồng chí lãnh đạo Tổng cơng đồn lao động Việt Nam vào ngày 18-7-1969, trước Người vào cõi vĩnh Như vậy, nói, “Tư cách người cách mạng” xem khái niệm xuất phát khái niệm đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đề cập từ năm 1927 Sự xuất khái niệm yêu cầu khách quan tiến trình vận động thành lập Đảng ta tồn suốt thời kỳ vận động cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng Tháng Tám thành cơng Khi tồn Đảng, tồn dân bước vào xây dựng xã hội mới, tiến hành kháng chiến kiến quốc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, sở nội hàm xác định khái niệm tư cách người cách mạng, Hồ Chí Minh nêu lên khái niệm thay biểu thị thành ngôn ngữ đạo đức cách mạng - đạo đức cán bộ, đảng viên phân biệt với quan niệm chung đạo đức người Việt Nam Trên thực tế, từ năm 1947 đến 1969, nói tới đạo đức cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh dùng khái niệm đạo đức cách mạng Ngày nay, nói tới đạo đức cách mạng đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng ta 1.1.2 Vai trò “Đạo đức cách mạng” Vai trò đạo đức cách mạng to lớn, Hồ Chí Minh coi đạo đức tảng người cách mạng, giống gốc cây, nguồn sông, suối Như người, sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng hồn thành nhiệm vụ cách mạng Bởi lẽ đường đến độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội đường dài, địi hỏi phấn đấu khơng ngừng người, hệ nhiều hệ nối tiếp Chăm lo gốc, nguồn, tảng công việc thường xuyên tồn Đảng, tồn dân, gia đình người xã hội ta Đạo đức gốc, tảng liên quan tới Đảng cầm quyền Nguy đảng cầm quyền sai lầm đường lối, suy thoái đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên Đảng cầm quyền lãnh đạo xã hội, cán đảng viên không tu dưỡng đạo đức mặt trái quyền lực làm tha hố người Vì thế, Hồ Chí Minh cho “Đảng đạo đức, văn minh” Vai trò đạo đức thể lòng cao thượng người Mỗi người có cơng việc, tài năng, vị trí khác nhau… giữ đạo đức cách mạng người cao thượng – Các hệ người Việt Nam phấn đấu cho độc lập dân tộc đến với Hồ Chí Minh trước hết đến với tư tưởng đạo đức Người “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” hiệu chung người Việt Nam – Tư tưởng đạo đức thân đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh đạo đức dân tộc, nhân loại Hồ Chí Minh điểm rực sáng đạo đức giới Việt Nam Bác nói: “Đối với phương Đơng gương sống cịn có giá trị 100 diễn văn tuyên truyền” Theo Lênin, “đạo đức góp phần phá huỷ xã hội cũ bọn bóc lột góp phần đồn kết tất người lao động chung quanh giai cấp vô sản sáng tạo xã hội người cộng sản.” Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng “là đạo đức, văn minh”, hồn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm dân tộc thời đại Trí tuệ hiểu biết đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tri thức loại, thực tiễn Việt Nam giới, quy luật phát triển cách mạng Việt Nam, hiểu biết để đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Đạo đức phẩm chất mà người cần có để tham gia vào đấu tranh cho độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Muốn làm cách mạng người cần có tâm sáng, đạo đức cao đẹp giai cấp công nhân, nhân dân lao động, với dân tộc Cái tâm phải thể mối quan hệ xã hội ngày với dân, với nước, với đồng chí, đồng nghiệp, với người chung quanh Phải có tâm, có đức giữ chủ nghĩa Mác - Lênin đưa chủ nghĩa Mác- Lênin vào sống 1.1.3 Xây dựng “Đạo đức cách mạng” - Trung với nước, với Đảng; hiếu với dân Đây chuẩn mực đạo đức tảng, điều chỉnh hành vi cá nhân với cộng đồng Trung, hiếu khái niệm đạo đức truyền thống, Hồ Chí Minh sử dụng đưa vào nội dung Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” sau: “Đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân Đặt lợi ích Đảng nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng cá nhân Hết lịng phục vụ nhân dân Vì Đảng, dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu việc” + Trung với nước, với Đảng: yêu nước, gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội ; trung thành với lý tưởng Đảng, đường cách mạng mà đất nước, dân tộc lựa chọn; có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước; phải biết đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết trước hết; tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng, suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực tốt đường lối, sách Đảng Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Người rõ: “Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: Đảng ta đội ngũ tiên tiến tổ chức chặt chẽ giai cấp công nhân, người lãnh đạo giai cấp công nhân nhân dân lao động Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đứng vững lập trường giai cấp công nhân, để hết lòng đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, cho giai cấp công nhân cho toàn thể nhân dân lao động… Đạo đức cách mạng vơ luận hồn cảnh nào, người đảng viên phải đặt lợi ích Đảng lên hết Nếu lợi ích Đảng lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích Đảng” + Hiếu với dân: thương dân, quý dân, tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân, lấy dân làm gốc; chăm lo mặt đời sống nhân dân cách tự giác; đấu tranh giải phóng quần chúng nhân dân để dân trở thành người chủ làm chủ Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Hồ Chí Minh viết: “Những sách nghị Đảng lợi ích nhân dân Vì vậy, đạo đức cách mạng người đảng viên khó khǎn đến mức kiên làm sách nghị Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngǎn ngừa kiên chống lại chủ nghĩa cá nhân” Đồng thời, Người nhấn mạnh: “Đạo đức cách mạng hồ với quần chúng thành khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng Do lời nói việc làm, đảng viên, đoàn viên cán làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền động viên quần chúng hǎng hái thực sách nghị Đảng” - Thương yêu người Yêu thương tất người, trước hết người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, người dễ bị tổn thương xã hội: trẻ em, người già, phụ nữ; yêu thương người lập trường giai cấp công nhân; chăm lo mặt đời sống người để người thỏa mãn nhu cầu, lợi ích, có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân Hồ Chí Minh u thương người với tình cảm vừa bao la, vừa gần gũi thân thương Người quan tâm đến tư tưởng, công tác, đời sống người Tình thương ln gắn liền với hành động cụ thể, phấn đấu tự do, hạnh phúc cho người - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư + Cần: Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, biết phân công, tổ chức hoạt động hợp lý, lao động với suất, chất lượng, hiệu cao + Kiệm: Tiết kiệm, khơng hoang phí, tiêu dùng hợp lý; khơng tiết kiệm cá nhân mà cịn tiết kiệm cơng; tiết kiệm toàn diện: tiền của, nguyên vật liệu, thời gian, sức lao động + Liêm: Liêm khiết, sạch, khơng tham tiền tài, địa vị, danh vọng + Chính: Chính trực, thẳng, thật mình, người, việc + Chí cơng vơ tư: Đặt lợi ích Đảng, nhân dân lên hết, trước hết, hy sinh lợi ích cá nhân lợi ích chung, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Các tiêu chuẩn đạo đức có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho Hồ Chí Minh xác định cần, kiệm, liêm, bốn đức tính cần thiết người, thước đo trình độ văn minh, tiến dân tộc - Tinh thần quốc tế sáng, thủy chung Nội dung chủ nghĩa quốc tế tư tưởng Hồ Chí Minh thương u tơn trọng tất dân tộc, nhân dân nước, chống bất bình đẳng dân tộc phân biệt chủng tộc Tôn trọng, thương yêu dân tộc; ủng hộ, giúp đỡ dân tộc nghiệp đấu tranh giải phóng; xây dựng khối đồn kết quốc tế sở có lợi, có lý, có tình Chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi ứng xử người quan hệ quốc gia, dân tộc; có sở từ chất quốc tế giai cấp công nhân chế độ xã hội chủ nghĩa 1.2 Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng 1.2.1 Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức Nói đơi với làm ngun tắc quan trọng việc xây dựng đạo đức đặc trưng chất đạo đức cách mạng, thể thống lí luận thực tiễn, tư tưởng hành động, nhận thức việc làm Đối với người để thực việc thống lời nói với việc làm phải có nhận thức tâm vượt qua thính Nói đơi với làm biểu gương mẫu, trung thực, sáng cán bộ, đảng viên công chức, nêu gương trước nhân dân Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức: nguyên tắc quan trọng hàng đầu xây dựng đạo đức Nói biểu cụ thể suy nghĩ ý chí; Làm hành động Nói mà khơng làm nói sng, lãnh đạo nói mà khơng làm gương khơng nghe Ngược lại làm mà khơng nói khơng hiểu, người lãnh đạo quần chúng đơn sắn tay áo làm việc quần chúng hiểu mà làm theo; làm mà khơng nói tức hành động mà khơng nêu suy nghĩ chủ trương, từ dẫn đến nhận thức sai lầm từ quần chúng nhân dân Ví dụ như: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Hũ gạo cứu đói” thời điểm khó khăn nước ta sau độc lập Đầu tiên Người phát động, sau Người làm gương: ngày bớt gạo cho hũ gạo cứu đói Vì nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, giải tạm thời nạn đói trước mắt Giả sử, Hồ Chí Minh kêu gọi mà khơng làm có hưởng ứng mạnh mẽ khơng? Hay Hồ Chí Minh ngày bớt gạo bỏ vào thùng có hiểu mục đích Người khơng? Vì thế, ta khẳng định để xây dựng đạo đức nguyên tắc nói đơi với làm Hồ Chí Minh trọng việc nêu gương: Người cho nhân dân “ gương sống cịn giá trị trăm diễn văn tuyên truyền’’ Người trọng: “Lấy gương người tốt việc tốt ngày giáo dục lẫn nhau’’ Hồ Chí Minh gương lớn xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng Nói phải đơi với chủ trương, sách Đảng Nhà nước,khơng xun tạc, nói sai Cán bộ, Đảng viên phải nắm vững đưòng lối cách mạng Đảng tồn tiến trình cách mạng cụ thể hóa giai đoạn Nắm vững đường lối cách mạng để thực cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho Phải rèn luyện lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng Đảng, dù trải qua tình phức tạp, bước ngoặt hiểm nghèo, trung thành với Đảng, với nghiệp cách mạng, bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng xã hội tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân 1.2.2 Xây đôi với chống Muốn xây dựng đạo đức , muốn bồi dưỡng phảm chất đạo đức cách mạng cho hàng triệu đảng viên, hàng triệu người - cán bộ, đảng viên, công dân giai tầng khác nhau, với việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, thiết phải chống xấu xa, trái với yêu cầu đạo đức Trong đời sống ngày tượng tốt - xấu, - sai, thiện - ác, đạo đức vô đạo đức thường đan xen, hòa trộn với Để xây dựng đạo đức mới, cần phải kết hợp chặt chẽ xây chống "xây" giáo dục phẩm chất đạo đức mới, đạo đức Cánh mạng cho người Việt Nam, "Chống" chống biểu hành vi vô đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, cường quyền, hách dịch "Xây đôi với chống" nghĩa đồng thời với việc giáo dục, xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải đôi với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống hành vi phi đạo đức Xây phải đôi với chống, loại bỏ sai, xấu vô đạo đức ngày Hồ Chí Minh cho rằng, đường tới tiến cách mạng, đạo đức xây dựng thành cơng cở sở kiên trì mục tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, chống thói quen, tập quán lạc hậu loại trừ chủ nghĩa cá nhân Đây thực “một chiến đấu khổng lồ” tiến lạc hậu, cách mạng phản cách mạng Để giành thắng lợi chiến đấu này, điều quan trọng phải phát sớm, phải tuyên truyền, vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho lành mạnh, đạo đức 1.2.3 Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Theo Hồ Chí Minh, Người nhiều lần rõ: “Mỗi người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức việc rửa mặt ngày công việc phải kiên trì bền bỉ suốt dời, khơng người chủ quan tự mãn” Một đạo đức xây dựng sở tự giác tu dưỡng đạo đức người Hồ Chí Minh rằng, phải làm để người tự nhận thấy việc trau dồi cách mạng việc “sung sướng vẻ vang đời” Người nhắc lại luận điểm Khổng Tử “ Chính tâm, tu thân…” rõ: “Chính tâm tu thân tức cải tạo Cải tạo trường kỳ gian khổ, cách mạng thân người Bồi dưỡng tư tưởng để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với người cũ để trở thành người không dễ dàng Dù khó khăn gian khổ muốn cải tạo định thành công” Đạo đức cách mạng đạo đức dẫn thân, đạo đức hành động độc lập, tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân Chỉ có hành động, đạo đức cách mạng bộc lộ rõ giá trị Do vậy, đạo đức cách mạng đòi hỏi người phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn, công việc, mối quan hệ mình, phải nhìn thẳng vào mình, khơng tự lừa dối, huyễn hoặc; phải thấy rõ hay, thiện để phát huy thấy rõ xấu, dở, ác phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời cơng việc “rửa mặt ngày” Hồ Chí Minh đưa lời khuyên dễ hiểu: “Đạo đức cách mạng khơng phải trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Nếu không thường xun rèn luyện lúc khó khăn vượt qua, có cơng với cách mạng, đến an nhàn lại sa vào chủ nghĩa cá nhân trở thành người ngăn cản cách mạng, hại dân, hại nước Cũng lẽ mà tu dưỡng đạo đức phải gắn với thực tiễn bền bỉ lúc nơi, hồn cảnh, có phân biệt đạo đức mơi khác với đạo đức cũ Theo quan điểm Hồ Chí Minh người có tốt, xấu vấn đề khơng tự lừa dối mà nhìn thẳng vào thấy rõ tốt, thiện để phát huy, thấy xấu, ác để khắc phục Vì vậy, việc tu dưỡng rèn luyện phải thực hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh gương suốt đời tự rèn luyện trở thành gương tuyệt vời người Những đức tính quý báu người khơng phải bẩm sinh có mà trình tu dưỡng rèn luyện học tập, bước hấp thụ tinh hoa đạo đức dân tộc nhân loại mà trở thành tư tưởng 10 CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN 2.1.Thực trạng viê …c xây dựng đạo đức cách mạng sinh viên hiên… Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức cách mạng cho niên, đáp ứng với địi hỏi tình hình cách mạng đặt giai đoạn, thời kỳ khác Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, lớp lớp niên không quản hy sinh, chiến đấu giành độc lập, tự cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân; khơng ngại khó khăn, vất vả nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong giai đoạn phát triển đất nước, cấp ủy đảng người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối tăng cường lãnh đạo Đảng với công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; triển khai nhiều chương trình, dự án, Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện xã nghèo tham gia phát triển nông thôn, miền núi… Qua đó, nhiều niên trở thành nguồn cán có chất lượng; doanh nhân trẻ thành đạt, gương điển hình tiên tiến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh cịn số hạn chế: số cấp ủy người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương chưa thật trọng đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho niên; nặng hình thức, chưa trọng đến nội dung, sâu vào vấn đề đặt cần tập trung giáo dục cho niên, như: ý chí, khát vọng vươn lên cơng việc, sống, tình u thương với quê hương, đất nước; kỹ sống; hoạt động thực tiễn; khả chịu đựng khó khăn, vất vả vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới niên chưa nhiều, chủ yếu chọn nơi sinh sống, làm việc có nhiều thuận lợi, điều kiện sở vật chất, kinh tế; số niên thiếu tu dưỡng phấn đấu rèn luyện, học tập, sống buông thả, thờ ơ, bàng quan với thân, gia đình xã hội; chí có nhiều niên vi phạm pháp luật 11 2.2 Ý ngh†a nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng sinh viên Hồ Chí Minh cho rằng, dân tộc phương Đơng giàu tình cảm, trọng đạo lý, việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, người có vai trị vơ quan trọng Riêng với hệ trẻ, việc tu dưỡng quan trọng hơn, họ "người chủ tương lai nước nhà"; cầu nối hệ - "người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai" Chính vậy, việc giáo dục đạo đức chăm lo cho việc rèn luyện đạo đức sinh viên Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm Nói chuyện với sinh viên, Người khẳng định: "Thanh niên phải có đức, có tài Có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế tài giỏi lại đến thụt két khơng làm ích lợi cho xã hội mà cịn có hại cho xã hội Nếu có đức mà khơng có tài ví ơng Bụt khơng làm hại gì, khơng lợi cho lồi người" Người rõ việc thực hành tốt đạo đức cách mạng đời sống hàng ngày cá nhân khơng có tác dụng tơn vinh, nâng cao giá trị họ mà cịn tạo sức mạnh nội sinh, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách Người viết: "có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không sợ sệt, rụt rè, lùi bước gặp thuận lợi thành công giữ vững tinh thần gian khổ, chất phát, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"; lo hồn thành nhiệm vụ cho tốt khơng kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thuần, không quan liêu, khơng kiêu ngạo, khơng hủ hóa" Cũng với cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân khác, tầng lớp sinh viên, niên trí thức, Hồ Chí Minh sớm xác định phẩm chất đạo đức cần thiết để họ có phương hướng phấn đấu rèn luyện: trung thành, tận tụy, thật trực, phải xác định rõ nhiệm vụ Trong học tập, rèn luyện, phải kết hợp lý luận với thực hành, học tập với lao động; phải chống biểu chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng hám danh, hám lợi "Chống tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc Chống thói xem khinh lao động, lao động chân tay Chống lười biếng, xa xỉ Chống cách sinh hoạt ủy mị Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang" Phải trả lời câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Phải xác định rõ tốt, 12 xấu? Ai bạn, thù? Người rõ: "Đối với người, làm lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc ta tức kẻ thù Đối với mình, tư tưởng hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào bạn Những tư tưởng hành động có hại cho Tổ quốc đồng bào kẻ thù Điều phải, phải cố làm cho kỳ được, dù việc nhỏ Điều trái, tránh, dù điều trái nhỏ" Đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế đạo đức hình thành với cơng đổi Đảng, nguồn động lực quan trọng công phát triển đất nước Đó đạo đức vừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc như: yêu nước, thương người, sống nghĩa tình trọn vẹn, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư với yêu cầu nội dung đòi hỏi dân tộc thời đại Nhờ phần lớn sinh viên, niên trí thức giữ lối sống tình nghĩa, sạch, lành mạnh: khiêm tốn, cần cù sáng tạo học tập: sống có lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, động, nhạy bén, dám đổi mặt với khó khăn thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười; ln gắn bó với nhân dân, đồng hành dân tộc phấn đấu cho nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công văn minh 2.3 Nguyên nhân giải pháp 2.3.1 Nguyên nhân: Giới trẻ ngày sống thời đại bùng nổ thông tin, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, giao lưu quốc tế ngày mở rộng Giới trẻ chịu ảnh hưởng mặt tích cực mặt tiêu cực từ môi trường kinh tế, xã hội Do ảnh hưởng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế bùng phát lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý dẫn đến tiêu cực xã hội ngày phổ biến Những biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội chưa khắc phục, chống phá lực phản động quốc tế nhằm thực âm mưu "diễn biến hịa bình" tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu sinh viên, niên tri thức Hậu có phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, trí lập thân, lập nghiệp: chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ với gia đình xã hội, sa vào nghiện ngập, hút xách: 13 thiếu trung thực, gian lận thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua cấp Đâv biểu coi thường Hội nghị Trung Ương khóa XII “một biểu suy thoái đạo đức, lối sống tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao để thao túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực Giới trẻ hành xử trước “tấm gương” người lớn vậy, họ không trang bị kỹ sống đắn?” Sự thiếu gương mẫu, thiếu trung thực, “nói khơng đơi với làm”, “nói đằng, làm nẻo”, “nói nhiều làm ít” có ảnh hưởng xấu giới trẻ Bởi giới trẻ lấy người lớn làm mẫu mực để hướng tới hành động Hiện tượng nói tục chửi bậy giới trẻ xuất phát từ việc xúc với giả dối, thói nịnh bợ, tâng bốc trước mặt, nói xấu sau lưng số người lớn Văn hóa ứng xử giới trẻ ngày bị suy giảm trầm trọng Có thể thấy, việc suy thối đạo đức, lối sống ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử người, đặc biệt giới trẻ 2.3.2 Giải pháp: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, cấp ủy, tổ chức đoàn thể học viện, nhà trường cần thực số nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, quản lý cấp hệ thống nhà trường, học viện, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp phòng công tác sinh viên với khoa, môn giảng dạy lý luận trị, cố vấn học tập Phải coi công tác đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch phận bản, thiếu tài liệu, giáo trình, giảng lý luận trị Đồng thời, phối hợp, chủ động tổ chức hội thảo, buổi giao lưu, trao đổi, tọa đàm đạo đức cách mạng giáo dục lý luận trị với tham gia chun gia có uy tín lĩnh vực này, nhằm tăng cường lĩnh trị, lực đấu tranh sinh viên quan điểm sai trái, phản động 14 Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Với đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy môn lý luận trị, tư tưởng cần trau dồi kỹ năng, kiến thức để khơi dậy, kích thích nhu cầu nhận thức, tiếp nhận thơng tin, hứng thú, ham thích, say mê nhận thức đặc biệt vận dụng kiến thức trị tư tưởng học vào thực tiễn sống Đối với giảng viên, giảng dạy, truyền đạt kiến thức, cần định hướng giá trị sống có lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí vươn lên học tập sống; điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giảm thuyết trình, tăng cường trao đổi, gợi mở vấn đề cho sinh viên thảo luận tăng cường khả tự nghiên cứu Giảng viên cần giới thiệu vấn đề bản, mang tính nguyên lý Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng Nhà nước; áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực để định hướng sinh viên biết tìm đọc tài liệu tham khảo, tự học, tự nghiên cứu để thu nhận mở mang tri thức Bên cạnh cần đa dạng hóa phương pháp đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trị chơi có liên quan đến nội dung học tập, tạo nên khơng khí học tập sơi hấp dẫn sinh viên Ba là, bước đổi nội dung, chương trình mơn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam phương pháp giáo dục trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, để nội dung chương trình thật sát với đời sống sinh viên, để sinh viên học, vận dụng nhằm trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, lĩnh trị vào thực tiễn đời sống xã hội Ngoài ra, trình giảng dạy, trao đổi, giảng viên cần nêu bật vai trị ý nghĩa việc tìm hiểu học tập tư tưởng trị, tạo cho sinh viên niềm tự hào truyền thống kiên cường bất khuất hệ cha anh lãnh đạo Đảng Củng cố niềm tin cho sinh viên công đổi đất nước Đảng khởi xướng lãnh đạo thông qua giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước cho sinh viên Bốn là, tăng cường vai trò cố vấn học tập, phịng cơng tác sinh viên, Đồn Thanh niên việc nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên Cố vấn học tập người gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng sinh viên, người tư vấn chương trình học tập, bồi dưỡng sinh viên sinh viên ngồi ghế 15 nhà trường Đa dạng hóa hình thức giáo dục ngoại khóa nói chuyện chun đề, báo cáo thời sự, giới thiệu nghị quyết, tham quan, nghiên cứu thực tế, hình thức văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu lý luận trị, tư tưởng Phát triển hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi, trị chơi hoạt động mang tính trị nhân kỷ niệm ngày lễ Năm là, sinh viên cần nhận thức khơng khác, chủ nhân tương lai đất nước, đất nước trông chờ nhiều việc học tập rèn luyện sinh viên Việc học tập môn chuyên ngành điều cần thiết, song có kiến thức chuyên ngành sinh viên bị lạc hậu mặt lý luận, việc học tập mơn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp họ nắm bắt kiến thức bản, kết hợp với việc liên hệ thực tiễn, từ có tư độc lập, đắn, hành động phù hợp sống, qua sinh viên có phương pháp tiếp cận, nắm bắt thông tin, kiến thức cách hiệu 16 C PHẦN KẾT LUẬN Bác nói: “Học tốt khó, ví người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc lên đến đỉnh Học xấu dễ, đỉnh núi trượt chân nhào xuống vực sâu” Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức ngày nay, giữ nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng nhân dân ta hoàn thành nghiệp vẻ vang, xây dựng đạo đức Việt Nam ngang tầm với yêu cầu giai đoạn cách mạng Đứng trước bối cảnh ấy, sinh viên bao người khác bước đường xây dựng đất nước tiến lên Xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ lớn đặt thưc theo lời dạy Bác: “Thanh niên hệ vẻ vang, nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng để xứng đáng với nhiệm vụ Tức niên phải có đức, có tài ” 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Phạm Hồng Chương, 06/06/2019, Về khái niệm 'đạo đức cách mạng' việc nghiên cứu, học tập đạo đức đảng nay: https://by.com.vn/nYGhpO Nguyễn Văn Biết, 29/06/2021, Những đặc điểm biến đổi đạo đức, lối sống Việt Nam nay: https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/nhung-dac-diem-moi-cua-su-bien-doi-ve-dao-ducloi-song-o-viet-nam-hien-nay-134104 Song Lan, 12/02/2019, Xây dựng đạo đức cách mạng qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” Hồ Chí Minh: https://sgddt.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?%2Fxay-dung-ao-uc-cach-mang-qua-tacpham-ao-uc-cach-mang-cua-ho-chi-minh%2F11354876&fbclid=IwAR2PsoE4Mj1cYRHGP2nb_R6nmsGAPXYzqWHTWZ7QpxJONxtEy1dS9RCOLk Nguyễn Linh An, 24/06/2021, Sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh: https://hoatieu.vn/sinh-vien-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-tam-guong-dao-duc-ho-chiminh-122499 Nguyễn Minh Phúc, 2016, Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên - cần chung tay gia đình, nhà trường, xã hội https://svhttdl.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/content/content/giao-ducao-uc-loi-song-cho-thanh-thieu-nien-can-su-chung-tay-cua-gia-inh-nha-truong-xahoi/pop_up?_101_INSTANCE_content_viewMode=print&Print=true ThS Vũ Văn Huân, 26/02/2021, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cách mạng cho niên giai đoạn nay: https://snv.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tintuc/-/asset_publisher/aRIn3er4plGA/content/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giaoduc-ao-uc-cach-mang-cho-thanh-nien-trong-giai-oan-hien-nay Công thông tin điện tử Quảng Bình, 17/11/2021, Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-sinh-vientheo-tu-tuong-ho-chi-minh.htm 18 ... An, 24/06/2021, Sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh: https://hoatieu.vn /sinh- vien-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-tam-guong-dao-duc-ho-chiminh-122499 Nguyễn Minh Phúc, 2016,... gồm: CHƯƠNG I: Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng CHƯƠNG II: Ý nghĩa tư tưởng hồ chí minh sinh viên B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY... giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên Cố vấn học tập người gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng sinh viên, người tư vấn chương trình học tập, bồi dưỡng sinh viên sinh viên ngồi ghế 15 nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG đạo đức CÁCH MẠNG VÀ ý NGHĨA CỦA NÓ đối VỚI SINH VIÊN ,