0

Trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án trường đại học mở HN

48 6 0
  • Trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án   trường đại học mở HN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 05:13

EG13: Kinh tế Vi mơ Câu 1: Hàng hóa cấp thấp hàng hóa có mức: Trả lời: Sai: Tiêu dùng giữ nguyên giá thay đổi Sai: Tiêu dùng tăng giá giảm Đúng: Tiêu dùng giảm thu nhập tăng Sai: Tiêu dùng tăng Sai: Tiêu dùng tăng Câu 2: Ảnh hưởng thu nh Trả lời: Sai: Họ làm nhiều Sai: Giá hàng hóa s Đúng: Cầu n Sai: Thu nhập tăng l Sai: Tất Câu 3: Ảnh hưởng thu nhập Trả lời: Sai: Trừ ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay Sai: Thường lấn át ảnh hưởng thay Đúng: Cộng ảnh hưởng thay thành ảnh hưởng giá Sai: Thường lấn át ảnh hưởng giá Sai: Cộng với ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay Câu 4: Bộ phận kinh tế học nghiên cứu định hãng hộ gia đình gọi Trả lời: Sai: Kinh tế gia đình Đúng: Kinh tế vi mô Sai: Kinh tế thực chứng Sai: Kinh tế vĩ mô Sai: Kinh tế chuẩn tắc Câu 5: Các vấn đề kinh tế thị trường Trả lời: Đúng: Thị trường q Sai: Doanh nghiệp q Sai: Chính phủ quyế Sai: Hộ gia đình quy Câu 6: Cân phận Trả lời: Sai: Cầu hàng h Sai: Cung hàng Sai: Giá tất t Sai: Không điều Đúng: Cung cầu Câu 7: Cản trở cản trở tự nhiên hãng muốn xâm nhập thị trường Trả lời: Sai: Quy định phủ Đúng: Tính kinh tế quy mơ Sai: Bản quyền Sai: Bằng phát minh Sai: Tất điều Câu 8: Câu sau thể công thức tổng chi phí TC? Trả lời: Sai: TC = AVC + FC Đúng: TC = VC + FC Sai: TC = VC + AFC Sai: TC = AVC + AFC Câu 9: Chi phí cố định hóng 100 triệu đồng Nếu tổng chi phí để sản xuất sản phẩm 120 triệu đồng hai s ằng: Trả lời: Đúng: 30 triệu đồng Sai: 20 triệu đồng Sai: 120 triệu đồng Sai: 150 triệu đồng Sai: 21 triệu đồng Câu 10: Chi phí cận biên Trả lời: Sai: Chi phí cố định Sai: Chi phí cố định Sai: Tổng chi phí tăng tăng thêm đơn vị đầu vào lao động Sai: Chi phí biến đổi tăng thuê thêm đơn vị đầu vào lao động Đúng: Tổng chi phí tăng sản xuất thêm đơn vị sản phẩm Câu 11: Chi phí đầu vào để sản xuất hàng hoá X tăng lên làm cho: Trả lời: Sai: Đường cung dịch chuyển xuống Đúng: Đường cung dịch chuyển lên Sai: Đường cầu dịch chuyển lên Sai: Cả đường cung cầu dịch chuyển lên Sai: Chi phí đầu vào để sản xuất hàng hoá X tăng lên làm cho: Câu 12: Chi phí hội người cắt tóc 10.000 đồng Trả lời: Sai: Giá trị 10.000 đồng người thợ cắt tóc Sai: Việc sử dụng tốt lượng thời gian cắt tóc vào việc khác Sai: Việc sử dụng tốt 10.000 đồng người vào việc khác Sai: Giá trị thời gian cắt tóc người thợ Đúng: Việc sử dụng Câu 13: Chi phí c Trả lời: Sai: Khơng câu Sai: Chi phí biến đổ Sai: Tổng chi phí tru Đúng: Chi phí cố đị Sai: Chi phí cận biên Câu 14: Chi phí hội Trả lời: Sai: Giá trị 120.000 đồng tiền vé xem phim Đúng: Việc sử dụng tốt thời gian 120000 đồng người Sai: Việc sử dụng tốt lượng thời gian xem phim vào việc khác Sai: Việc sử dụng tốt 120.000 đồng người vào việc khác Câu 15: Chính phủ cung cấp hàng hóa cơng cộng t an ninh quốc gia Trả lời: Sai: Ngành có lợi nhuận lớn Sai: Chính phủ hiệu tư nhân việc cung cấp hàng hóa Sai: Tất Đúng: Vấn đề tiêu dùng tự xuất Sai: Mọi người khơng đánh giá cao hàng hóa Câu 16: Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu Trả lời: Sai: Tăng giá sản lượng nhà độc quyền Sai: Tất Sai: Tăng lợi nhuận Đúng: Giảm giá Sai: Giảm giá giả Câu 17: Chính phủ đánh th Trả lời: Sai: Đường cung la Sai: Đường cầu lao Sai: Đường cung la Đúng: Đường cầu l Câu 18: Chính phủ đánh thuế ô nhiễm nhằm Trả lời: Sai: Giảm giá giảm sản lượng nhà độc quyền Sai: Phân phối thu nhập Sai: Cung cấp hàng hóa cơng cộng Đúng: Hạn chế ngoại ứng tiêu cực Câu 19: Cho hàm cầu: P = 100 - 4Q, hàm cung là: P = 40 + 2Q, giá lượng cân là: Trả lời: Sai: P = 40, Q = Sai: P = 20, Q = 20 Sai: Không câu Đúng: P = 60, Q = 10 Sai: P = 10, Q = Câu 20: Cho hàm cầu: P = 85 - Q, hàm cung là: P = 15 + Q, doanh thu giá lượng cân là: Trả lời: Sai: 1500 Sai: 1250 Sai: 2250 Đúng: 1750 Câu 21: Cho hàm cầu: P = Trả lời: Sai: P = 20, Q = 25 Sai: P = 35, Q = 10 : P = 35, Q = 50 : P = 35, Q = 25 Câu 22: Cung hàng hoá thay đổi khi: Trả lời: Sai: Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi Đúng: Công nghệ sản xuất thay đổi Sai: Sự xuất người tiêu dùng Sai: Khơng phải điều Sai: Cầu hàng hố thay đổi Sai: Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi Sai: Thu nhập người tiêu dùng tăng à: Sai: Giá hàng hóa liên quan Đúng: Chi phí sản xuất thay đổi Câu 23: Điều không làm dịch chuyển đường cầu thịt bò: Trả lời: Sai: Các nhà sản xuất thịt lợn quảng cáo cho sản phẩm họ Sai: Giá hàng hoá thay cho thịt bò tăng lên Sai: Thu nhập người tiêu dùng tăng lên Sai: Thị hiếu thịt bò thay đổi Đúng: Giá thịt bò gi Câu 24: Điều Trả lời: Đúng: Tiền thuê nhà Sai: Chính phủ cần k Sai: Các chủ nhà nê Sai: Tiền thuê nhà q Sai: Lãi suất cao Đúng: Các đánh giá Sai: Các ý muốn chủ Sai: Luôn Sai: Các khuyến nghị Câu 25: Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Trả lời: Đúng: Sản phẩm khác Sai: Đường cầu hoàn toàn co giãn hãng Sai: Mỗi hãng tự định sản lượng Sai: Rất nhiều hãng, hãng bán phần nhỏ Sai: Đường cầu thị trường dốc xuống Câu 26: Điều với độc quyền giá, cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo Trả lời: Sai: Sản phẩm đồng Sai: Lợi nhuận kinh tế không dài hạn Đúng: Tối đa hóa lợi nhuận mức sản lượng có MR=MC Sai: Không điều Sai: Dễ dàng xâm nhập rút khỏi thị trường Câu 27: Điều Trả lời: Sai: Doanh thu cận b Sai: Không điều Sai: Sản phẩm doan ếu tố Sai: Tất điều Đúng: Doanh thu cậ Câu 28: Điều tranh hoàn hảo Trả lời: Sai: Hãng bá Sai: Hãng người chấp nhận giá Sai: Khơng điều Đúng: Chi phí cận biên nhỏ doanh thu bình quân Sai: Hãng tối đa hóa lợi nhuận việc cho doanh thu cận biên chi phí cận biên Câu 29: Điều khơng coi phận chi phí hội việc học đại học Trả lời: Sai: Thu nhập lẽ kiếm không học Sai: Tất điều Đúng: Chi phí ăn uống Sai: Chi phí mua sách Sai: Học phí Câu 30: Điều chắn gây gia tăng giá cân bằng: Trả lời: Sai: Sự giảm xuống cầu kết hợp với tăng lên cung Sai: Cả cung cầu giảm Sai: Cả cung cầu tăng Sai: Khơng có điều Đúng: Sự tăng lên c Câu 31: Điều gây g Trả lời: Sai: Cầu giảm Sai: Cung tăng Đúng: Cầu tăng Sai: Cung giảm Câu 32: Điều Trả lời: Sai: Khó xâm nhập rút khỏi thị trường Đúng: Tối đa hóa lợi nhuận mức sản lượng có MR=MC Sai: Lợi nhuận kinh tế không dài hạn Sai: Sản phẩm đồng Câu 33: Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh độc quyền: Trả lời: Sai: Sản phẩm khác Sai: Mỗi hãng tự định sản lượng Đúng: Đường cầu nằm ngang Sai: Đường cầu thị trường dốc xuống Câu 34: Điều sau khơng tính vào chi phí hội việc học là: Trả lời: Sai: Tiền mua sách Đúng: Tiền ăn uống Sai: Tiền thuê nhà Sai: Học phí Câu 35: Điều Trả lời: Sai: Doanh thu cận b Sai: Doanh thu cận b Đúng: Doanh thu cậ Sai: Doanh thu cận b Câu 36: Độ dốc đường Trả lời: Sai: Không điều Sai: Số lượng người tiêu dùng Đúng: Giá hàng hóa Sai: Thị hiếu người tiêu dùng Sai: Số lượng người sản xuất Câu 37: Độ dốc đường ngân sách không phụ thuộc vào: Trả lời: Đúng: Thị hiếu người tiêu dùng Nếu hãng cạnh tranh hồn hảo ngắn hạn bù đắp chi phí biến đổi phần chi phí cố định hoạt động phần đường chi phí cận biên mà Trả lời: Đúng: Nằm điểm đóng cửa điểm hịa vốn Sai: Nằm điểm hồ vốn Sai: Nằm điểm hịa vốn Sai: Nằm điểm đóng cửa Sai: Nằm điểm đóng cửa Câu 114: Nếu hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn sản phẩm Trả lời: Sai: Hãng tăng g Sai: Hãng giảm g Sai: Hãng kiếm Sai: Hãng không ph Đúng: Doanh thu cậ Câu 115: Nếu A B hai h A giảm xuống, g n xuất hàng hố Trả lời: Sai: Cả A B Đúng: A giảm Sai: A tăng B giảm Sai: A giảm cịn B khơng đổi Sai: Cả A B giảm Câu 116: Nếu nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng chi phí cận biên lớn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên Trả lời: Sai: Không điều Sai: Giữ nguyên mức sản lượng Sai: Tăng giá giảm sản lượng Sai: Giảm giá giảm sản lượng Đúng: Giảm giá tăng sản lượng Câu 117: Nếu tất yếu tố đầu vào tăng lần sản lượng đầu tăng nhỏ lần Đây phải trường hợp Trả lời: Sai: Đường chi phí bình qn dài hạn có độ dốc âm Sai: Hiệu suất tăng theo qui mô Sai: Tổng chi phí bình qn khơng đổi Đúng: Hiệu suất giả Sai: Tổng chi phí bìn Câu 118: Nếu ATC giảm thỡ Trả lời: Sai: Lớn ATC Sai: Tăng Đúng: Nhỏ ATC Sai: Giảm Sai: Bằng ATC Câu 119: Nếu cung tăng cầu giảm, giá thị trường sẽ: Trả lời: Sai: Không thay đổi Sai: Tất đáp án Đúng: Giảm Sai: Tăng Câu 120: Nếu ATC tăng MC phải: Trả lời: Sai: ATCmin Sai: Bằng ATC Đúng: Nhỏ ATC Sai: Lớn ATC Câu 121: Nếu tất yếu tố đầu vào tăng h lần sản lượng đầu tăng h lần (h>1) Đây phải trường hợp Trả lời: Đúng: Hiệu suất không đổi theo qui mô Sai: Hiệu suất hoạt đ Sai: Hiệu suất giảm Sai: Hiệu suất tăng t Câu 122: Nếu đường chi ph lên điều hi sản lượng tăng Trả lời: Sai: Chi phí cố định Sai: Tổng chi phí tru : Tổng chi phí trung b Sai: Chi phí cố định Câu 123: Nguyên tắc phân bổ ngân sách người tiêu dùng là: Trả lời: Sai: Không câu Sai: Lợi ích cận biên hàng hóa phải vơ Đúng: Lợi ích cận biên hàng hóa chia cho giá hàng hóa phải Sai: Lợi ích cận biên hàng hóa nhân với giá phải Sai: Lợi ích cận biên hàng hóa phải khơng Câu 124: Người tiêu dùng đạt lợi ích lớn khi: Trả lời: Sai: MU2/P1 = MU2/P2 Đúng: MU1/P1 = MU2/P2 Sai: TU1/P2= TU2/P2 Sai: P1 = P2 Câu 125: Nhà độc quyền không đặt giá cao cho sản phẩm vì: Trả lời: Đúng: Nó khơng Sai: Tất Sai: Nó muốn tối đa Sai: Chi phí sản xuấ Sai: Nó muốn phục v Câu 126: Nhà độc quyền đặ Trả lời: Sai: Chi phí tối thiểu Sai: Lợi nhuận tối đa Sai: Doanh thu cận b Đúng: Doanh thu cậ Câu 127: Nhận định sau không hãng cạnh tranh hồn hảo: Trả lời: Sai: Chi phí biến đổi bình qn tối thiểu cắt chi phí cận biện Sai: Chi phí cận biên giá giá lớn chi phí biến đổi bình qn tối thiểu Sai: Tổng chi phí bình qn tối thiểu cắt chi phí cận biện Đúng: Cạnh tranh hồn hảo tối đa hóa lợi nhuận tổng doanh thu tối đa Câu 128: Nhận định sau đúng? Trả lời: Sai: ATC = AFC+AVC Sai: TC = AFC+AVC Sai: AFC = AVC+ATC Đúng: AVC = AFC+ATC Câu 129: Phát biểu sau khơng xác: Trả lời: Sai: MC = AC mọ Sai: MC thấp A Sai: ATC thấp M Sai: AC giảm tức Đúng: MC tăng tức Câu 130: Phát biểu sau Trả lời: Sai: AVC thấp M Sai: MC thấp hơ Sai: MC cao hơ Đúng: AVC thấp hơ Câu 131: Qui mô tối ưu hàng hóa cơng cộng xuất Trả lời: Sai: Lợi ích ròng lớn Sai: Lợi ích cận biên lớn Đúng: Lợi ích cận biên chi phí cận biên Sai: Chi phí cận biên lớn Câu 132: Sản phẩm cận biên đầu vào là: Trả lời: Sai: Chi phí việc sản xuất thêm đơn vị sản phẩm Sai: Sản lượng chia cho số đầu vào sử dụng trình sản xuất Sai: Chi phí cần thiết để thuê thêm đơn vị đầu vào Đúng: Sản phẩm bổ sung tạo từ việc thuê thêm đơn vị đầu vào Câu 133: Sản phẩm bình quân lao động là: Trả lời: Sai: Không điều Sai: Độ dốc đư Sai: Bằng phần tăng Sai: Độ dốc đư Đúng: Tổng sản phẩ Câu 134: Sự lựa chọn n Trả lời: Sai: Công nghệ sản Sai: Không câu Đúng: Đường ngân Sai: Kỳ vọng họ Sai: Thị hiếu họ Sai: Thu nhập họ Sai: Số lượng người tiêu dùng Đúng: Thu nhập giá hàng hóa tiêu dùng Câu 135: Sự khan bị loại trừ Trả lời: Sai: Cạnh tranh Sai: Cơ chế thị trường Sai: Cơ chế mệnh lệnh Sai: Sự hợp tác Đúng: Không điều Câu 136: Sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng thu nhập thay đổi gọi là: Trả lời: Sai: Ảnh hưởng thông thường Sai: Không câu Đúng: Ảnh hưởng t Sai: Ảnh hưởng thay Sai: Ảnh hưởng thứ Câu 137: Sự cải tiến công n Trả lời: Sai: Đường cầu lao Đúng: Đường cầu l Sai: Không câu Sai: Đường cung la Sai: Đường cung la Câu 138: Sự tăng cung yếu tố sản xuất Trả lời: Đúng: Giảm thu nhập yếu tố độ co giãn cầu yếu tố nhỏ Sai: Tăng thu nhập yếu tố độ co giãn cung yếu tố nhỏ Sai: Luôn làm giảm thu nhập yếu tố Sai: Tăng thu nhập yếu tố độ co giãn cầu yếu tố nhỏ Sai: Tăng thu nhập yếu tố độ co giãn cầu yếu tố nhỏ Sai: Luôn làm giảm thu nhập yếu tố n Câu 139: Tại điểm cân người tiêu dùng, lựa chọn sản lượng Q1 Q2 hai hàng hóa là: Trả lời: Sai: MU1 = MU2 Sai: MU1/Q1 = MU2/Q2 Sai: Không câu Sai: P1 = P2 Đúng: MU1/P1 = MU2/P2 Câu 140: Tất điều sau Trả lời: Đúng: Tài kinh Sai: Tăng trưởng Sai: Công Sai: Hiệu Sai: Ổn định Câu 141: Tất điều sau Trả lời: Đúng: Chính phủ Sai: Tài kinh doanh Sai: Đất đai Sai: Các công cụ Sai: Các tài nguyên thiên nhiên Câu 142: Tất vấn đề thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ Trả lời: Đúng: Sự khác biệt thu nhập quốc gia Sai: Sản xuất Sai: Tiêu dùng Sai: Tiền công thu nhập Sai: Sự thay đổi công nghệ Câu 143: Thị trường có xu hướng tạo lượng hàng hóa cơng cộng Trả lời: Sai: mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội Sai: Bằng mức tối ưu với xã hội Sai: Nhiều mức tối ưu với xã hội Đúng: mức tố Sai: Tất Câu 144: Thông thường điề Trả lời: Đúng: Chi phí kinh t Sai: Chi phí kinh tế n án Sai: Chi phí kinh tế l án Sai: Chi phí kinh tế n ốn Sai: Lợi nhuận kinh Câu 145: Thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa Trả lời: Sai: Làm tăng cầu lúa Sai: Làm giảm cung lúa Sai: Làm tăng chi phí sản xuất lúa Sai: Làm giảm cầu lúa Đúng: Làm tăng cung lúa Câu 146: Thu nhập yếu tố đường cung co giãn bao gồm Trả lời: Sai: Chỉ tô kinh tế Đúng: Tô kinh tế nhiều thu nhập chuyển giao Sai: Chỉ thu nhập chuyển giao Sai: Lượng thu nhập chuyển giao tô kinh tế Sai: Thu nhập chuyển giao nhiều tô kinh tế Câu 147: Thuế sản phẩm hàng hoá X tăng lên làm cho: Trả lời: Sai: Đường cầu dịc Đúng: Đường cung Sai: Đường cung dị Sai: Đường cầu dịc Câu 148: Thực tiễn nhu cầu vấn đề: Trả lời: Sai: Kinh tế chuẩn tắ Sai: Chi phí hội Sai: Ai tiêu dùng Đúng: Khan Sai: Sản xuất Câu 149: Tô kinh tế Trả lời: Đúng: Phần thu nhập nhận lớn lượng đòi hỏi để cung cấp lượng yếu tố Sai: Giá trả cho việc sử dụng vốn Sai: Giá trả cho việc sử dụng đất đai Sai: Thu nhập chuyển giao cho yếu tố Sai: Thu nhập địi hỏi để lượng yếu tố sản xuất cung cấp có gọi Câu 150: Tổng lợi ích ln ln Trả lời: Sai: Nhỏ lợi ích cận biên Sai: Giảm lợi ích cận biên tăng Đúng: Tăng lợi ích cận biên dương Sai: Giảm lợi ích cận biên giảm Sai: Lớn lợi ích cận biên Câu 151: Tổng lợi ích Trả lời: Sai: Độ dốc đư Sai: Lợi ích cận biên Sai: Phần diện tích d Sai: Khơng câu Đúng: Tổng lợi ích c Câu 152: Trong phân tích đư hơng đúng: Trả lời: Sai: Đường bàng qu dùng hàng hóa Y phải bớt để giữ ng Đúng: Tất điểm đường ngân sách có độ thỏa dụng Sai: Tất điểm đường bàng quan có độ thỏa dụng Sai: Mỗi điểm đường ngân sách kết hợp khác hai hàng hóa Sai: Mỗi điểm đường bàng quan kết hợp khác hai hàng hóa Sai: Đường bàng quan hàng hóa X tiêu dùng nhiều lên lượng tiêu dùng hàng hóa Y phải bớt để giữ nguyên độ thỏa dụng Đúng: Đường bảng quan cắt xác định trạng thái tối ưu Câu 153: Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sản xuất mức sản lượng giá Trả lời: Sai: Chi phí cận biên Sai: Doanh thu cận biên Đúng: Tổng chi phí bình qn Sai: Chi phí biến đổi bình quân Câu 154: Trong sơ đồ cung cầu điển hình, điều xảy cầu giảm Trả lời: Sai: Giá tăng lượng cầu giảm Sai: Giá giảm lượ Sai: Giá lượng cầ Sai: Giá lượng cu Đúng: Giá lượng Câu 155: Trong dài hạn, hãn Trả lời: Sai: Sản xuất lư Sai: Sản xuất lư Đúng: Sản xuất mộ Sai: Thu lợi nh Sai: Đối mặt với đư Câu 156: Trong kinh tế thị trường, giá cân xác định Trả lời: Sai: Cầu hàng hoá Sai: Cung hàng hố Sai: Chi phí sản xuất hàng hóa Đúng: Tương tác cung cầu Sai: Chính phủ Câu 157: Trong kinh tế học, ngắn hạn thời kỳ sản xuất Trả lời: Sai: Nhỏ năm Sai: Tất yếu tố đầu vào cố định Sai: Tất yếu tố đầu vào thay đổi Sai: Tất đầu vào biến đổi trừ công nghệ cố định Đúng: Có đầu vào cố định đầu vào biến đổi Câu 158: Trong dài hạn: Trả lời: Sai: Tất đầu vào Sai: Tất Sai: Không điều Đúng: Tất đầu Sai: Chỉ qui mô nhà Câu 159: Trong điều kiện nà Trả lời: Sai: MR>AVC Sai: ATC>AR Sai: ATC>MC Sai: AR>AVC Đúng: MR>ATC Câu 160: Trong ngắn hạn, hãng đối diện với đường cung vốn Trả lời: Sai: Vịng phía sau Sai: Dốc xuống nhuận kinh tế Đúng: Hồn tồn khơng co giãn Sai: Dốc lên Sai: Hoàn toàn co giãn Câu 161: Trong nghịch lý người tù, hai tốt Trả lời: Sai: Không điều Đúng: Cả hai nhận tội Sai: Cả hai chối tội Sai: Người thứ Sai: Người thứ Câu 162: Tuyên bố thực Trả lời: Đúng: Có thể đánh Sai: Về điều cần ph Sai: Luôn Sai: Về Câu 163: Tun bố thực Trả lời: Sai: Chắc chắn không xảy Sai: Các khuyến nghị : Vấn đề khách quan Sai: Chắc chắn xảy Câu 164: Tỷ lệ lãi suất 10%/năm Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng vào cơng việc kinh doanh kiếm lợi nhuận tính tốn 40 triệu đồng sau năm Giả định yếu tố khác không đổi lợi nhuận kinh tế bạn thu là: Trả lời: Sai: triệu đồng Sai: triệu đồng Sai: 20 triệu đồng Đúng: 25 triệu đồng Sai: 35 triệu đồng Câu 165: Tỷ lệ thay cận biên là: Trả lời: Đúng: Lượng Y mà người tiêu dùng sẵn sàng thay cho X để đạt lợi ích cũ Sai: Số lượng hàng Sai: Độ dốc đường Sai: Không câu Sai: Tỷ số giá X Y Câu 166: Vấn đề khan Trả lời: Sai: Chỉ n Sai: Chỉ ngư Sai: Hiện Sai: Chỉ n Đúng: Trong tất ...Trả lời: Sai: Kinh tế gia đình Đúng: Kinh tế vi mô Sai: Kinh tế thực chứng Sai: Kinh tế vĩ mô Sai: Kinh tế chuẩn tắc Câu 5: Các vấn đề kinh tế thị trường Trả lời: Đúng: Thị trường q Sai: Doanh... điề Trả lời: Đúng: Chi phí kinh t Sai: Chi phí kinh tế n án Sai: Chi phí kinh tế l án Sai: Chi phí kinh tế n oán Sai: Lợi nhuận kinh Câu 145: Thời tiết thuận lợi cho vi? ??c trồng lúa Trả lời: Sai:... đánh thuế t=10/sản phầm là: Trả lời: Sai: MC= 10 Đúng: MR= MC +10 Sai: MR = 10 Sai: MR+ 10 = MC Câu 107: Nền kinh tế Vi? ??t Nam Trả lời: Sai: Nền kinh tế khô Đúng: Nền kinh tế h Sai: Nền kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án trường đại học mở HN ,