0

Vận hành và khắc phục sự cố màng RO

37 6 0
  • Vận hành và khắc phục sự cố màng RO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:15

Trouble Shooting Khắc Phục sự cố Chemical Technical Seminar INDEX Membrane Trouble Trouble Shooting Guide (Sự cố màng) (Hướng dẫn khắc phục sự cố) Membrane Trouble (Sự cố màng) • Loss of salt rejection Loss of permeate flow Increase of pressure drop ( Giảm khử muối Giảm lưu lượng thu hồi Tăng độ ch. 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar L/O/G/O Trouble Shooting Khắc Phục cố INDEX 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Membrane Trouble (Sự cố màng) Trouble Shooting Guide (Hướng dẫn khắc phục cố) L.O.G.O 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar L/O/G/O Membrane Trouble (Sự cố màng) 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Problems during Membrane Operation (Các vấn đề hoạt động màng) L/O/G/O • Loss of salt rejection / Loss of permeate flow / Increase of pressure drop ( Giảm khử muối / Giảm lưu lượng thu hồi / Tăng độ chênh áp Cause • Charged (+, -) and/ or Non Charge Foulants (hạt mang điện khơng mang điện tích) • Organic / Colloidal Matters (chất hữu / chất keo • Oxidizer / Debris (chất oxi hóa / vơi) • Hydraulic Shock (shock nước) Common problems • Loss in Flowrate (Giảm lưu lượng) • Loss in Salt Rejection (Giảm khử muối) • Increase in differential pressure (Tăng độ chênh áp) 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Problems during Membrane Operation (Các vấn đề vận hành màng) Case P1 ≥ P2 (Fouling) Case P1 ≤ P2 (Scaling) P1: Differential Pressure in 1st stage (chênh áp giai đoạn 1) P2: Differential Pressure in 2nd stage (chênh áp giai đoạn 2) 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Problems during Membrane Operation (Các vấn đề vận hành màng) 1st Bank Feed Permeate 2nd P Bank P2 Concentrate P P1 ≥ P2 Poor Pretreatment (Fouling) P increase of cartridge P1 ≤ P2 Scale 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Fouling (tắt nghẽn)  Coagulation • • • • • Use of unsuitable polymer Over feeding or shortage of coagulant Shortage of reaction time Existence of interfering substance Carry-over of Al by poor pH control Sử dụng polyme không phù hợp Nước đầu vào vượt mức thiếu chất keo tụ Thiếu thời gian cho phản ứng Tồn TạI chất khó xử lý Mang theo hơm việc kiểm sốt  Media • • • • Shortage of media Mud ball Air trapped Unsuitable grain size Thiếu vật liệu lọc Hạt bùn Chứa loại hiếu khí Kích thước hạt lọc khơng phù hợp  Corrosion of system (sự ăn mịn hệ thống) • Corrosion of piping • Carry-over of piping coating matter Ăn mịn đường ống Lớp phủ bảo vệ đường ống bị bào mòn 2013 Woongjin Chemical Technical Seminar Fouling (tắt nghẽn)  Water Quality Guidelines to minimize RO membrane fouling (Bảng tiêu chất lượng nước để giảm tắc nghẽn màng RO Species Measure Value Suspended Solids Turbidity < NTU Colloids SDI
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận hành và khắc phục sự cố màng RO,