0

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHOAN LÕI VÀ NÉN MẪU KHOAN LÕI CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG ĐẠI TRÀ

21 3 0
  • BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHOAN LÕI VÀ NÉN MẪU KHOAN LÕI CỌC XI MĂNG ĐẤT  THI CÔNG ĐẠI TRÀ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:24

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHOAN LÕI VÀ NÉN MẪU KHOAN LÕI CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG ĐẠI TRÀ Dự án : Sunshine City Sài Gòn Hạng mục: Thi công cọc xi măng đất I NỘI DUNG: Căn Biện pháp thi công Ban quản lý phê duyệt Tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, đề cương thí nghiệm duyệt, Nhà thầu SCG tiến hành khoan lõi cọc đại trà 28 ngày tuổi cho nhà thầu Nam Công, Phú Sỹ Đồng Thắng khu S7, S8, S9 (đến ngày 29-05-2020) II NỘI DUNG BÁO CÁO: II.1 Khoan lấy lõi: II.1.1 Nhà thầu Nam Cơng - Tịa S7: Hình II.1a - Máy khoan lõi Hình II.1b: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.1c: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu không tốt II.1.2 Nhà thầu Phú Sỹ: Hình II.2a - Máy khoan lõi Tịa S7: Hình II.2b: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.2c: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu khơng tốt Tịa S9: Hình II.2d: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.2e: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu không tốt II.1.3 Nhà thầu Đồng Thắng: Hình II.3a - Máy khoan lõi Tịa S7: Hình II.3b: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.3c: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu khơng tốt Tịa S7 - Khoan bù: Hình II.2d: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.2e: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu khơng tốt Tịa S8: Hình II.2f: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.2g: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu không tốt II.2 Tổng hợp nhật kí khoan lõi: (Đến ngày 29-05-2020) TỔNG HỢP NHẬT KÝ KHOAN LÕI CỌC CDM ĐƠN VỊ THI CƠNG TỒ SỐ CỌC ĐÃ KHOAN STT Tên Cọc Độ sâu khoan 14.6m - 16.2m mẫu mềm, mẫu cứng, mẫu rời rạc (L=1,05m) mẫu cứng, mẫu mềm, mẫu rời rạc (L=l,l m) mẫu mềm, mẫu cứng, lại rời rạc (L=1,52m) Mẫu bùn chảy, khơng có mẫu (L=l,0 m) mẫu mềm, mẫu cứng, lại rời rạc (L=1,65m) mẫu mềm, mẫu cứng , lại rời rạc 12.6m - 13.6m đoạn mẫu cứng, mẫu rời rạc (L=0,8m) 13.6m - 14.6m 10.2m - 12.2m mẫu cứng, mẫu mềm (L=0,48m) mẫu rời rạc, mẫu sét dẻo dài 0.9m (L=l,25m) đoạn mẫu cứng, mẫu rời rạc (L=l,5m) 12.2m - 14.2m mẫu cứng (L=0,2m) 14.2m - 15.3m mẫu cứng , mẫu mềm (L=l,lm) 15.3m - 17.3m Mẫu mềm (L= 1,1 m) 10.2m - 12.2m mẫu cứng,còn lại rời rạc (L=l,5m) 12.6m - 14.0m B2.1033 14.0m - 16.2m B2.1032 12.8m - 14.6m 14.6m - 16.4m NAM CÔNG S7 B2.952 724 B2.954 12.6m - 14.6m 14.6m - 16.1m B0.146 B0.145 Mô tả mẫu khoan chiều dài thực tế mẫu lấy lên Ghi Đã nén Đã nén Đã nén Đã nén Đã nén Đã nén B0.101 B2.968 L1 B2.968 L2 12.2m - 14.2m mẫu cứng lại rời rạc(L=l,35m) 14.2m - 17.3m mẫu cứng, mẫu mềm (L=l,0m) 10.4m - 12.6m mẫu cứng, lại rời rạc(L=l,4m) 12.6m - 14.4m 10 mẫu cứng (L=l,4m) 14.4m - 17.2m mẫu cứng, lại rời rạc (L=l,27m) 14.6m - 16,6m Khơng có mẫu (L=0m) 16,6m - 18.1m mẫu mềm (L=1.45m), khơng có mẫu nén 14.6m - 16,4m mẫu cứng, L = 1,5m,có mẫu nén 16.4m - 18,1m Mẫu mềm, xấu, khơng có mẫu để nén mẫu cứng (L=0.68m) lại mẫu mềm (L=0.83m),có mẫu nén mẫu cứng, cịn lại rời rạc (L=0.83m), có mẫu nén mẫu cứng, cịn lại rời rạc L=1,56m, có mẫu nén mẫu cứng tốt, L=0,84m, có mẫu nén mẫu cứng L=1,2m, mẫu mềm cịn lại rời rạc , có mẫu nén mẫu mền sét dẻo (L=1.3m), khơng có mẫu nén mẫu cứng, tốt L=1,42m, cịn lại mẫu mềm, có mẫu nén mẫu cứng, tốt L=0,34m, cịn lại mềm,xấu, có mẫu nén đoạn mẫu cứng mẫu không đồng (L=1.96m), có nhiều mẫu nén đoạn mẫu cứng (L=0.57m), cịn lại rời rạc, có mẫu nén 14.6m - 16,6m B2.1305 L1 16,6m - 18.1m B2.1305 L2 PHÚ SỸ S7 14.6m - 16,6m 16,6m - 18.1m 392 14.6m - 16,6m B2.1049 L1 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,6m B2.1049 L2 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,6m B2.999 L1 16,6m - 18.1m Đã nén B2.999 L2 S9 392 2496 3214 14.6m - 16,6m Mẫu rời rạc, L = 0,43m, khơng có mẫu nén 16,6m - 18.1m Mẫu mềm, rời rạc, khơng có mẫu nén 14.6m - 18.1m Mẫu xấu, mềm, khơng có mẫu nén 14.6m - 16,74m Mẫu cứng, tốt L=2,14m, có mẫu nén 16,74m - 18.1m 14.6m - 16,6m Khơng có mẫu nén, mẫu mềm, xấu Mẫu cứng, tốt L=1,64, cịn lại mẫu mềm, có mẫu nén mẫu cứng nhỏ L= 0,45m, mẫu không đủ chiều dài để nén Có mẫu cứng, tốt L=1,96m, có mẫu nén Mẫu mềm, xấu, bùn, có đoạn mẫu 0,3m nén Bùn dẻo (L=1.75m) 16,6m - 18.1m Đất sét (L=1.5m) 14.6m - 16,6m Mẫu mềm,dẻo, khơng có mẫu nén 16,6m - 18.1m Mẫu mềm,dẻo, khơng có mẫu nén Mẫu rời rạc, vỡ, khơng có mẫu nén (L=0.68m) Mẫu vỡ rời rạc khơng có mẫu nén (L=0.4m) 14.6m - 16,6m 2236 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,6m 3766 B2.335 L1 B2.335 L2 ĐỒNG THẮNG S7 488 B2.252 L1 294 14.6m - 16,3m 16,3m - 18.1m B2.252 L2 S7 BÙ 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,2m 16,2m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt B2.272 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt B2.372 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt B2.405 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 54 L1 14.6m - 16,6m mẫu mềm (L=1.91m) 16,6m - 18.1m Khơng có mẫu 54 L2 163 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt B1S.37 14.6m - 18.1m Đạt 16,63m - 18.1m Mẫu nén đạt mẫu mềm, cịn lại rời rạc (L=1,45m), khơng có mẫu nén mẫu mền (L=1.27m), khơng có mẫu nén 14.6m - 16,84m Khơng có mẫu (L=0m), khơng có mẫu nén 16,84m - 18.1m Bùn dẻo (L=1.1m), khơng có mẫu nén 1333( L1) 1333( L2) 1540 L1 1540 L2 S8 16,6m - 18.1m Mẫu bị khuyêt, không đủ tiết diện để nén L=1,85m Khơng có mẫu 14.6m - 16,6m 14.6m - 16,63m 14.6m - 16,785m mẫu mềm (L=1,65m), khơng có mẫu nén 16,785m - 18.1m mẫu mền (L=0.64m), khơng có mẫu nén 14.6m - 16,6 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,6m Mẫu mềm, bùn đất, mẫu nén mẫu cứng (L=0.55m), cịn lại rời rạc, có mẫu nén mẫu cứng (L=0,87m), cịn lại rời rạc, có mẫu nén đoạn mẫu cứng, tốt đủ nén 16,6m - 18.1m Mẫu L=0,15m, khơng có mẫu nén 14.6m - 16,6m 2076 1678 L1 16,6m - 18.1m 1678 L2 Mẫu mềm, bùn đất, khơng có mẫu nén Có thể tiến hành nén 1639 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 1638 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 1334 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 723 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 725 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 1044 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 10 1045 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 11 A.085 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 12 A.086 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 13 767 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 14 1191 14.6m - 18.1m Mẫu nén đạt Đạt 15 856 Mẫu nén đạt Đạt 16 651 Mẫu nén đạt Đạt 17 510 Mẫu nén đạt Đạt 18 341 Mẫu nén đạt Đạt 19 134 Mẫu nén đạt Đạt 20 50 * Nhật kí lấy mẫu tham khảo phụ lục 14.6m - 16,73m 16,73m - 18.1m 14.6m - 16,6m 16,6m - 18.1m 14.6m - 16,68m 16,8m - 18.1m 14.6m - 16,7m 16,7m - 18.1m 14.6m - 16,71m 16,71m - 18.1m 14.6m - 15,20m mẫu rời rạc, L=0,30m 15,20m - 18.1m Bùn dẻo, L=1,2m III KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: - Nhà thầu SCG tiến hành thí nghiệm nén mẫu số mẫu nhà thầu Kết sau: (Đến ngày 29-05-2020) Bảng tổng hợp kết thí nghiệm cọc đại trà Cọc Mẫu Độ sâu m Cường độ nén lớn qu (Mpa) Mô đun biến dạng E50 E50 (Mpa) Kết luận Nam Công B2-779 S7 M1 M2 M3 -12.6 => -13.6 -13.6 => -14.6 -14.6 => -16.1 2.93 2.45 3.36 121.01 126.07 129.37 Đạt Đạt Đạt B2-780 M1 M2 -12.6 => -13.6 -13.6 => -14.6 5.03 0.97 182.29 38.56 Đạt Không đạt B2.645 M1 M2 -12.6 => -13.6 -13.6 => -14.6 0.73 1.31 28.69 70.85 Không đạt Đạt B2.646 M1 M2 M3 -12.6 => -13.6 -13.6 => -14.6 -14.6 => -16.1 0.29 0.35 0.40 12.01 17.53 21.44 Không đạt Không đạt Không đạt B0-77 M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 M1-6 M2-1 M2-2 M3-1 M3-2 M4-1 M4-2 M5-1 M5-2 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4 -12.4 -12.4 -13.4 -13.4 -14.4 -14.4 -15.4 -15.4 1.39 0.87 1.49 1.08 0.07 0.78 1.49 2.07 1.54 1.54 1.44 1.85 1.71 4.36 56.50 25.30 141.60 23.10 14.40 43.90 93.00 169.10 99.40 77.60 83.30 211.20 121.70 156.80 Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt => -12.4 => -12.4 => -12.4 => -12.4 => -12.4 => -12.4 => -13.4 => -13.4 => -14.4 => -14.4 => -15.4 => -15.4 => -17.5 => -17.5 B0-75 M1-1 M1-2 M2-1 M2-2 M3-1 M3-2 M4-1 M4-2 M5-1 M5-2 -10.4 -10.4 -11.4 -11.4 -13.4 -13.4 -14.4 -14.4 -15.6 -15.6 => -11.4 => -11.4 => -13.4 => -13.4 => -14.4 => -14.4 => -15.6 => -15.6 => -17.6 => -17.6 1.75 0.54 0.92 0.80 1.71 1.20 1.19 2.85 1.91 2.18 49.20 54.60 33.10 54.00 107.90 112.00 158.60 209.40 231.00 194.00 Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt B0-146 M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M2-1 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -12.2 => -12.2 => -12.2 => -12.2 => -12.2 => -14.2 1.05 0.63 1.49 2.13 4.97 106.10 167.30 146.10 474.10 518.90 Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt B0-145 M1-1 M1-2 M1-3 M2-1 M2-2 M3-1 M3-2 M3-3 M3-4 M4-1 M4-2 M4-3 M4-4 M5-1 M5-2 M6-1 M6-2 M6-3 -10.2 -10.2 -10.2 -11.2 -11.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2 -14.2 -14.2 -15.2 -15.2 -15.2 => -11.2 => -11.2 => -11.2 => -12.2 => -12.2 => -13.2 => -13.2 => -13.2 => -13.2 => -14.2 => -14.2 => -14.2 => -14.2 => -15.2 => -15.2 => -17.3 => -17.3 => -17.3 0.60 3.09 1.02 0.14 0.96 1.24 1.26 1.24 1.05 0.72 1.87 0.71 1.68 1.01 2.60 3.24 2.45 1.76 99.80 93.90 175.40 131.20 71.60 167.30 127.20 168.10 98.50 33.80 94.20 28.20 173.40 100.90 109.30 138.80 222.00 57.30 Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt B2-1033 M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 -12.6 => -14.0 => -14.0 => -14.0 => -14.0 => -14.0 0.62 0.91 1.02 0.85 0.88 31.20 346.80 190.00 86.40 126.50 Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt B2-1032 M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 M2-1 M2-2 M2-3 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8 -13.6 -13.6 -13.6 => -13.6 => -13.6 => -13.6 => -13.6 => -13.6 => -14.6 => -14.6 => -14.6 1.31 1.29 0.70 0.76 0.99 0.90 1.31 0.77 80.00 128.00 107.50 112.30 120.20 246.50 123.80 141.40 Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt B0-101 M1-1 M1-2 M1-3 M2-1 M3-1 M3-2 M3-3 M4.1 M4.2 M5-1 M6-1 -10.4 -10.4 -10.4 -11.4 -12.6 -12.6 -12.6 -13.6 -13.6 -14.9 -15.9 => -11.4 => -11.4 => -11.4 => -12.6 => -13.6 => -13.6 => -13.6 => -14.9 => -14.9 => -15.9 => -17.2 2.53 3.14 2.34 1.78 1.06 2.86 3.13 1.85 3.02 3.15 3.45 216.30 233.20 425.70 158.50 179.10 442.90 296.30 66.30 155.30 361.90 585.70 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt B2-952 M1-1 M1-2 M2-1 M2-2 M2-3 -12.6 -12.6 -13.6 -13.6 -13.6 => -13.6 => -13.6 => -14.6 => -14.6 => -14.6 0.60 0.50 0.95 0.96 0.45 147.10 50.10 217.00 187.30 51.60 Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt B2-954 M1-1 M1-2 M1-3 M2-1 M2-2 -12.6 -12.6 -12.6 -13.6 -13.6 => -13.6 => -13.6 => -13.6 => -14.6 => -14.6 0.98 1.32 0.46 0.41 0.78 64.90 141.60 43.30 213.90 51.50 Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đồng Thắng B2.252 S7 M1 M2 M3 -14.26 => -15.26 -15.26 => -16.26 -16.26 => -18.10 2.92 3.26 4.88 947.30 1695.50 1134.50 Đạt Đạt Đạt B2.272 M1 M2 -14,6 => -15,6 -15,6 => -16,6 3.10 2.96 677.00 815.40 Đạt Đạt M3 -16,6 => -17,6 4.13 939.10 Đạt B2.372 M1 M2 M3 -14,64 => -15,64 -15,64 => -16,64 -16,64 => -17,64 2.83 3.23 3.68 1485.30 1802.60 1369.70 Đạt Đạt Đạt B2.405 M1 M2 M3 -14,6 => -15,6 -15,6 => -16,6 -16,6 => -17,6 1.93 2.42 1.98 627.50 892.20 1649.80 Đạt Đạt Đạt -14,178 => 15,178 -15,178 => 16,178 -16,178 => 17,178 3.15 3.88 2.62 499.40 350.00 308.10 Đạt Đạt Đạt Đồng Thắng 163 S7 BÙ M1 M2 M3 B1S.37 M1 M2 M3 -16,12 => -17,12 -17,12 => -18,12 -18,12 => -19,12 3.41 3.52 2.21 564.70 1035.80 746.00 Đạt Đạt Đạt Đồng Thắng 723 S8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 -14.6 => -15.6 -14.6 => -15.6 -14.6 => -15.6 -15.6 => -16.6 -15.6 => -16.6 -15.6 => -16.6 -16.6 => -18.1 -16.6 => -18.1 -16.6 => -18.1 2.93 2.88 2.97 1.36 5.78 5.95 5.80 6.20 2.59 1246.40 2160.30 1787.90 2109.30 2018.20 675.70 1328.40 2694.00 1769.70 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 725 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 -14.6 => -15.6 -14.6 => -15.6 -14.6 => -15.6 -15.6 => -16.6 -15.6 => -16.6 -15.6 => -16.6 -16.6 => -18.1 -16.6 => -18.1 -16.6 => -18.1 6.53 4.81 5.88 4.64 4.64 5.33 3.54 5.21 2.65 1315.80 1781.80 2383.10 2005.40 2005.40 1584.60 1592.20 1658.40 713.50 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt A085 M1 -12.15 => -13.15 3.87 1349.10 Đạt M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 -13.15 => -14.11 -14.11=> -15.11 -15.11 => -16.11 -16.11 => -17.11 -17.11 => -17.91 -17.91 => -18.91 -18.91 => -19.79 -16.11 => -17.11 6.53 5.84 4.14 2.60 7.85 3.73 2.39 5.50 1315.80 1218.40 2883.10 2459.20 1299.20 2625.40 2562.40 1438.80 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt A086 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 -12.3 => -13.3 -13.3 => -14.3 -14.3 => -15.3 -15.3 => -16.3 -16.3 => -17.3 -17.3 => -18.1 -18.1 => -19.1 -19.1 => -19.6 -15.3 => -16.3 3.53 5.72 3.02 1.78 6.36 6.85 5.40 3.97 3.69 2419.80 2359.60 2218.20 986.20 1558.20 3547.90 2279.80 978.70 1736.90 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 1045 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 -14.53 => -16.33 -14.53 => -16.33 -14.53 => -16.33 -16.33 => -18.33 -16.33 => -18.33 -16.33 => -18.33 -14.53 => -16.33 -14.53 => -16.33 -14.53 => -16.33 4.02 3.97 2.20 3.61 2.80 3.39 3.96 4.50 4.42 1969.10 1230.70 2599.40 841.10 1228.00 1240.50 2151.70 1946.20 1067.40 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 1044 M1 M2 M3 -14.6 => -15.6 -15.6 => -16.6 -16.6 => -17.6 3.98 3.95 3.70 1580.40 1260.50 2179.20 Đạt Đạt Đạt 1334 M1 M2 M3 -14.61 => -15.61 -15.61 => -16.61 -16.61 => -17.61 4.32 4.57 5.95 1649.40 1258.70 1514.50 Đạt Đạt Đạt 1638 M1 M2 M3 -14.53 => -15.53 -15.53 => -16.53 -16.6 => -17.6 4.70 4.19 4.33 983.50 1341.90 1090.30 Đạt Đạt Đạt 1639 M1 M2 M3 -14.59 => -15.59 -15.59 => -16.59 -16.59 => -17.59 4.81 5.51 3.81 1781.80 1093.80 2037.00 Đạt Đạt Đạt 134 M1 M2 M3 -14.70 => -15.70 -15.70 => -16.70 -16.70 => -18.10 4.28 5.97 4.21 1511.30 976.10 1429.00 Đạt Đạt Đạt 341 M1 M2 M3 -14.70 => -15.70 -15.70 => -16.70 -16.70 => -18.10 4.22 4.05 3.85 751.50 614.80 557.80 Đạt Đạt Đạt 510 M1 M2 M3 -14.60 => -15.60 -15.60 => -16.60 -16.60 => -18.10 3.50 5.48 5.61 846.50 1323.80 1194.80 Đạt Đạt Đạt 651 M1 M2 M3 -14.60 => -15.60 -15.60 => -16.60 -16.60 => -18.10 4.86 2.56 3.86 1430.60 553.20 1993.20 Đạt Đạt Đạt 865 M1 M2 M3 -14.60 => -15.60 -15.60 => -16.60 -16.60 => -18.10 4.19 3.40 4.67 1363.00 727.20 1134.60 Đạt Đạt Đạt 767 M1 M2 M3 -14,6 => -15,6 -15,6 => -16,6 -16,6 => -17,6 5.15 5.40 2.79 1486.10 885.10 384.90 Đạt Đạt Đạt 1191 M1 M2 M3 -14,6 => -15,6 -15,6 => -16,6 -16,6 => -17,6 4.80 4.65 4.82 872.50 3345.90 1767.60 Đạt Đạt Đạt * Kết thí nghiệm tham khảo phụ lục * Kết thí nghiệm cho thấy: + Nhà thầu Nam Công: - Khu S7: Đã nén 13/13 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt khoảng 61% tổng số mẫu nén (56/91 mẫu) + Nhà thầu Đồng Thắng: - Khu S7: nén 4/5 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (15/15 mẫu) - Khu S7 bù: nén 2/3 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (6/6 mẫu) - Khu S8: nén 16/20 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (78/78 mẫu) + Nhà thầu Phú Sỹ: - Khu S7: Chưa nén mẫu khoan lõi cọc - Khu S9: Chưa nén mẫu khoan lõi cọc IV KẾT LUẬN: - Chất lượng thi công nhà thầu Đồng Thắng tốt - Có mẫu khoan lõi chưa đạt mũi khoan lõi chưa khoan trúng thân cọc V NỘI DUNG ĐỀ XUẤT - Nhà thầu SCG đề xuất B.QLDA cho khoan lại cọc có mẫu khoan chưa đạt với phương án xăm thử trước bán kính 400mm từ tim cọc Nếu khơng lấy mẫu khoan tiến hành khoan tiếp cọc khác khu vực để đánh giá tình hình cọc CDM khu vực Chân thành cảm ơn! BCH/CT E3 ... S7: nén 4/5 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (15/15 mẫu) - Khu S7 bù: nén 2/3 cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (6/6 mẫu) - Khu S8: nén 16/20 cọc. .. cọc khoan lõi, Phần trăm mẫu nén đạt 100% tổng số mẫu nén (78/78 mẫu) + Nhà thầu Phú Sỹ: - Khu S7: Chưa nén mẫu khoan lõi cọc - Khu S9: Chưa nén mẫu khoan lõi cọc IV KẾT LUẬN: - Chất lượng thi công. .. khoan lõi Tịa S7: Hình II.3b: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.3c: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu khơng tốt Tịa S7 - Khoan bù: Hình II.2d: Mẫu thí nghiệm trường - Mẫu tốt Hình II.2e: Mẫu thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHOAN LÕI VÀ NÉN MẪU KHOAN LÕI CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG ĐẠI TRÀ, BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KHOAN LÕI VÀ NÉN MẪU KHOAN LÕI CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG ĐẠI TRÀ

Từ khóa liên quan