0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)

BỘ đề KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 7 cả năm (có đáp án)

BỘ đề KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 7 cả năm (có đáp án)

... VÀNG Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C THƯ VIỆN SEN VÀNG 7/ C Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp ... doesn't Lan goes fishing with her father THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is ... ………………………………………………………………………………… - END - THƯ VIỆN SEN VÀNG 24 Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh - Lớp I/ (2,5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời theo...
 • 26
 • 8,388
 • 20
BỘ đề KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 7 cả năm (có đáp án)

BỘ đề KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 7 cả năm (có đáp án)

... Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C 7/ C Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án 2/ ... school No, she doesn't Lan goes fishing with her father Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is ... I took ………………………………………………………………………………… - END - 24 Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh - Lớp I/ (2,5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời theo...
 • 26
 • 1,700
 • 0
Bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 cả năm có đáp án

Bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 cả nămđáp án

... 1 18 TEST 1 18 TEST 121 TEST 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 TEST 1 28 Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp ... day but how much you know about 18 Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp năm it? The telephone was invented by Alexander Bell in 187 6 Bell was born in Scotland in 184 7 But later he went to live in ... 16 Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp năm V Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it Alexander Graham Bell was born in 184 7...
 • 163
 • 4,528
 • 3
TỔNG hợp bài tập và đề THI TIẾNG ANH lớp 8 cả năm có đáp án

TỔNG hợp bài tập và đề THI TIẾNG ANH lớp 8 cả nămđáp án

... II 6c 7a 8d 9a 10c lib 12a 13a 14a 15a III 16c 17b 18d 19b 20a IV 21a 22c 23c 24a 25d V 26c 27b 28c 29c 30d Test I 1d 2d 3a 4a 5b II 6b 7b 8a 9b 10c 11c 12b 13c 14c 15a III 16c 17b 18d 19d 20a ... 28a 29d 30c 31c TEST I 1c 2c 3d 4a 5b II 6a 7b 8b 9c 10a 11c 12b 13b 14a 15b III l6c 17c 18d 19c 20c IV 21d 22b 23b 24b 25a 26a 27c 28c V 29c 30a 31a 32c 33d Test I lb 2c 3b 4c 5c II 6b 7b 8a ... 27d 28c 29d 30d 31c TEST I 1b 2c 3c 4a 5c II 6b 7a 8b 9b 10b 11a 12c l3a 14c 15a III 16b 17c 18d 19b 20b IV 21b 22b 23a 24b 25a 26d V 27c 28d 29d 30a 31d 26 TEST I 1d 2c 3d 4d 5a II 6a 7d 8b 9b...
 • 174
 • 1,269
 • 3
SƯU TẦM TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN

SƯU TẦM TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂMĐÁP ÁN

... STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 100 1DETHI.COM Page 41 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 100 1DETHI.COM Page 42 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ... LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 100 1DETHI.COM Page 45 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 100 1DETHI.COM Page 46 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN ... TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 100 1DETHI.COM Page 43 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN 17 100 1DETHI.COM Page 44 STARTERS-MOVERS-FLYER.COM 10 ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP...
 • 158
 • 631
 • 1
TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂMĐÁP ÁN

... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, ý thiên về, khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... hướng nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinh viên năm thứ hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác - junior (n.): sinh viên đại học học lớp liền lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
 • 123
 • 6,030
 • 24
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 10 cả năm có đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 10 cả nămđáp án

... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, ý thiên về, khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... as both a creative and a destructive (10) _ New vocabulary: - to be derived from: nguồn gốc từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical (adj.): thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
 • 123
 • 2,651
 • 7
Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)

... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 20 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
 • 78
 • 6,410
 • 38
BÀI TẬP TIẾNG ANH lớp 6 cả năm có đáp án

BÀI TẬP TIẾNG ANH lớp 6 cả nămđáp án

... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English and Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... there by motorbike On Sundays, my sister and I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
 • 19
 • 9,843
 • 6
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 7 cả năm có đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 7 cả nămđáp án

... d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... as you like provided you show them to .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII TEST I Choose the correct answer: (3m) Would you like tennis, Nam? ... interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog and …………… a Nam is ,too b is Nam ,too c.So does Nam d a & c are correct 78 .The doctor...
 • 15
 • 4,838
 • 18
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 8 cả năm có đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 8 cả nămđáp án

... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked Hanh if many tourists ... Quang Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng cho 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu cho ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8. a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult to learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...
 • 75
 • 15,027
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 11 test 2đề kiểm tra cuối tuần môn toán lớp 4bộ đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 4đề kiểm tra hsg môn tiếng anh lớp 4đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 11 chương 1 có đáp ánđề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cấp huyện có đáp áncac de kiem tra 1 tiet lan 3 lop 12 hk ii co dap anđề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 10 chương 5 có đáp án40 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh 1240 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh 11tài liệu bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh chứng chỉ a b c test 17 pptđề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 10đề kiểm tra số 3 tiếng anh lớp 9đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7 lần 1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ