0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh ngữ phổ thông >

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng B pot

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

... Trang 1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NGHỆ AN < /b> NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> 12 < /b> THPT – B NG B Thời gian làm b i:180 phútSECTION A: ... late.A B C D23. It was so bad weather that we couldn’t go out.A B C DTrang 3C. The deaf and mute can use an < /b> oral form of communicationD. Ideas and thoughts can be transmitted by body language49. ... than oral speech would be the most commonly used among blind people?A. Picture signs B. Braille C. Body language D. Signal flags50. Sign language is said to be very picturesque and exact and...
 • 3
 • 1,103
 • 6
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng A doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng A doc

... Trang 1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NGHỆ AN < /b> NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> 12 < /b> THPT – B NG AThời gian làm b i:180 phútSECTION A: ... thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> 12 < /b> THPT – B NG AĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH < /b> 12 < /b> B NG ASECTION A: PHONETICSI. (1p for 1 correct answer X 5 = 5 points)1. B 2. D3. A4. C5. B II. (1p for 1 correct answer ... remarkable like his father.28. They didn’t seem to take any notice of that the teacher said.Trang 4SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NGHỆ AN < /b> NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn < /b> thi:< /b> ...
 • 4
 • 1,117
 • 10
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng B pot

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng B pot

... Nghệ < /b> An < /b> – Kỳ thi < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> năm học < /b> 2009-2010 < /b> Môn < /b> tiếng < /b> Anh < /b> Page 1 of 5SỞ GD& ĐT NGHỆ AN< /b> KỲ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> - THPT B NG B Thời ... language?A. would be/ spoke B. is/ spoke C. were/ speak D. is/ will speak Đề thi < /b> chính thức (Đề thi < /b> gồm 05 trang)Sở GD & ĐT Nghệ < /b> An < /b> – Kỳ thi < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> năm học < /b> 2009-2010 < /b> Môn < /b> tiếng < /b> ... Nghệ < /b> An < /b> – Kỳ thi < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> năm học < /b> 2009-2010 < /b> Môn < /b> tiếng < /b> Anh < /b> Page 3 of 533. The noise (LESS)______ as the plane got farther away.34. He lost in the election because he was a weak and...
 • 5
 • 802
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng A ppsx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng A ppsx

... ĐT Nghệ < /b> An < /b> – Kỳ thi < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> năm học < /b> 2009-2010 < /b> Môn < /b> tiếng < /b> Anh < /b> Page 1 of 10SỞ GD& ĐT NGHỆ AN< /b> KỲ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> - THPT B NG ... GD& ĐT NGHỆ AN< /b> KỲ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NĂM HỌC 2009 - 2010HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH < /b> - THPT B NG A(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 03 trang)SECTION ... unavoidable43. disagreementSở GD & ĐT Nghệ < /b> An < /b> – Kỳ thi < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> năm học < /b> 2009-2010 < /b> Môn < /b> tiếng < /b> Anh < /b> Page 4 of 10II. Read the following passage and decide which answer (A, B, C, or D) best...
 • 10
 • 1,920
 • 18
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Thanh Hóa 2006-2007 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Thanh Hóa 2006-2007 doc

... THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12 < /b> THPTTHANH HOÁ NĂM HỌC 2006 - 2007 Môn < /b> thi:< /b> Tiếng < /b> Anh < /b> Lớp < /b> 12 < /b> THPTNgày thi:< /b> 28 tháng 3 năm 2007HƯỚNG DẪN CHẤMQuestion: I.a. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. D b. ... CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12 < /b> THPTTHANH HOÁ NĂM HỌC 2006 - 2007 Môn < /b> thi:< /b> Tiếng < /b> Anh < /b> Lớp < /b> 12 < /b> THPTNgày thi:< /b> 28 tháng 3 năm 2007Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)< /b> Question: I (10 ... cured B. killed C. waved D. washed2. A. though B. thing C. thought D. through3. stays B. states C. answers D. leaves4. dew B. knew C. sew D. few5. garland B. garlic C. garden D. garage b. Pick...
 • 4
 • 1,159
 • 12
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Thái bình 2009-2010 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Thái bình 2009-2010 doc

... can save about US$ 7 to US$ 21 per bulb doing so.1S GIO DC O TO THI < /b> B NHKì THI < /b> CHọN < /b> HọC < /b> SINH < /b> GiỏI < /b> KhốI 12< /b> Nm hc : 2009-2010 < /b> Môn < /b> thi:< /b> Tiếng < /b> Anh< /b> Thời gian: 90phút (không kể thời gian giao đề)< /b> ... Transporting C. Manufacturing D. Burning65. It can be inferred that highly resistant compounds ….A. cannot yet be effectively treated by bioremediation. B. will eventually make bioremediation obsolete.C. ... spoken.52. A baby (A) learns the meanings of words as it is (B) spoken by others (C) and later usesthem (D) in sentences.53. Thunder can be listened (A) from a maximum (B) distance of about ten...
 • 9
 • 1,363
 • 18
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Bến Tre 2009-2010 - Đề số 3 docx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Bến Tre 2009-2010 - Đề số 3 docx

... GIA LỚP 12 < /b> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010 < /b> Môn:< /b> TIẾNG ANH < /b> Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)< /b> Lưu ý: - Đề thi < /b> gồm 15 trang - Thí sinh < /b> làm b i trực tiếp vào đề < /b> thi,< /b> - Thí sinh < /b> ... HỌC SINH < /b> VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI < /b> HỌC SINH < /b> GIỎI CẤP QUỐC GIA LỚP 12 < /b> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010 < /b> Môn:< /b> TIẾNG ANH < /b> Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)< /b> ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ... creating his own identity. 22 115 C 123< /b> C 116 D 124< /b> B 117 C 125< /b> B 118 B 126< /b> D 119 A 127< /b> A 120< /b> D 128< /b> B 121< /b> B 129< /b> A 122< /b> A IV- PART IV: WRITING (4.5đ) ...
 • 23
 • 934
 • 3
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Bến Tre 2009-2010 - Đề số 2 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Bến Tre 2009-2010 - Đề số 2 doc

... 117. 121< /b> . 125< /b> . 129< /b> . 118. 122< /b> . 126< /b> . PART 4: WRITING (4.5pts) 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B N TRE ĐỀ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI < /b> HỌC SINH < /b> GIỎI CẤP QUỐC GIA LỚP 12 < /b> ... 12 < /b> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010 < /b> Môn:< /b> TIẾNG ANH < /b> Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)< /b> Lưu ý: - Đề thi < /b> gồm 15 trang - Thí sinh < /b> làm b i trực tiếp vào đề < /b> thi,< /b> - Thí sinh < /b> viết ... 122< /b> A. loads B. packs C. crowds D. pots 123< /b> A. succeed B. enable C. manage D. arrive 124< /b> A. top B. best C. ideal D. perfect 125< /b> A. spot B. centre C. heart D. middle 126< /b> A. fact B. reality C....
 • 23
 • 710
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

... ngang, như hình 1. Trong đó AB là dây dài vô hạn mang dòng điện không đổi I khá lớn, CD và MN là hai thanh kim loại cùng đặt song với AB, dây AB cách thanh CD một khoảng x0. PQ là thanh ... A D P B C L M N K x0 I E 3 tốc của thanh PQ theo i và dtdi trong mạch và biểu thức lực từ tác dụng lên thanh PQ tại thời điểm t. B qua mọi ma sát. Cho biết nghiệm ... K đóng: Thanh PQ được duy trì với vận tốc không đổi v hướng sang trái. Xác định độ lớn và chiều cường độ dòng điện chạy qua thanh PQ. 2. Khóa K mở: Ngắt dòng điện trên dây AB, thi< /b> t lập...
 • 6
 • 759
 • 5
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

... vào b nh là f = 60%. Biết rằng ở nhiệt độ đã cho có η = 4% phân tử hơi nước đập vào mặt nước và được chuyển sang thể lỏng. Xác định thời gian để toàn b nước trong b nh b bay hơi hết. Cho biết ... đặt nằm ngang, chứa nước tới một nửa (hình 3), có hệ thống đưa không khí vào và ra khỏi b nh. B m không khí vào b nh với tốc độ nhỏ và không đổi. Nhiệt độ của không khí và nước b ng 200C. ... đặt tại các nút mạng của khối hộp. B n kính các iôn này xấp xỉ b ng nhau. Trong b i toán này được coi như những quả cầu cứng, cách điện, tích điện đều, có b n kính giống nhau và đặt sát nhau....
 • 4
 • 600
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 hải phòng năm 2009 2010dap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anhtuyển tập các đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh 8 tham khảo bồi dưỡngbến lức đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh 9ề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh quang ninh năm 2013 2014đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 năm học 2012 2013bộ đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12tr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 có đáp ánđề thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 tinh vinh long 20082009Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ