0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

ĐỀ ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC 2 - CÓ ĐÁP ÁN ( KHÁ HAY)

ĐỀ ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC 2 - CÓ ĐÁP ÁN ( KHÁ HAY)

ĐỀ ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC 2 - ĐÁP ÁN ( KHÁ HAY)

... tUu. Biết mạch tính cảm kháng, biểu thức của dòng điện qua mạch là A. ) 2 cos(1 22 22 0πωωω++= tCLUiB. ) 2 cos(1 22 22 0πωωω+=tCLUiC. )6cos(10πωωω−−= ... chiều ) )( 2 100cos (2 1 00 Vtuππ+= thì dòng điện qua mạch chậm pha 3π so với điện áp hai đầu mạch. Thay vôn kế (V) bằng ampe kế điện trở không đáng kể thì dòng điện qua mạch giá trị ... R0 = 20 0Ω B. R0 = 0 C. C2 2 1L2 2 URo−=D. fCfLRππ 2 1 2 0−=Câu 18: Một đoạn mạch AB chỉ chứa 2 trong 3 linh kiện: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. đặt vào 2 đầu...
 • 4
 • 506
 • 2
Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án

... − ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2. 1 . 11n nnxet x xx+ − =−Bai 4. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0nnn n n nC C C C+++ + + +− + − + − =Xét ( ) ( ) ( ) 2 1 2 ... 9Giải 9=1 +2+ 6 =2+ 3+4 =2+ 2+5=1+3+5=1+4+4=3+3+3 (1 ,2, 6) 3! ,(1 ,3,5) 3! (2 , 3,4) 3! ,(1 ,4,4) 3 (2 , 2,5) 3 (3 ,3,3) 1 Vậy ( )6 6 6 3 3 1 25 & 6.6.6 21 6 25 0,1157 21 6AAP AΩ ... 0 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 n nn n n n n nC C C C C C−+ + + = + + + ( ) 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 21 nn nn n n nx C C x C x C x+ = + + + +Cho x =-1 Bài 5. Chứng minh rằng 20 04 0 20 03 1 20 03...
 • 21
 • 949
 • 7
Chuyên đề Nhị thức Newton ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Chuyên đề Nhị thức Newton ôn thi đại học 2009 (có đáp án

... 4 .2 12 ) 1( 53 21 0+=+++nnnCCCCnnnnnndxxInn) 1( 2 10=[ ]) 12 (5 .3 2 4 .2 ) 12 (5 .3 2 4 .2 3 2 12 )1 (2 12 2 12 2) (2 ) 1() 1 (2 1) 1() 1 (2 ) 1 (2 ) 1( 10011 12 10 2 10 22 10 2 1 2 1010 2 +=+=+=+===+=nndxnnInnnnInnIIIndxxdxxxndxxxndxxxnxxInnnnnnnnnTrong ... 1, 12 6 2 1311 12 12 12 1 12 <><kCCCCkkkk 2 1311 2 1311 12 12 12 1 12 ><<<>kkCCCCkkkk83 2 31+83 2 31+kkCCttkkkkkkkk)9 (2 3 2 313 2 311918881==61)9 (2 11<>>kkkttkk61)9 (2 11<<<kkkttkk 21 8717 92 3 2 31 62 68=CkkkkkkkxCxC 2) 2( 12 12 0 12 12 0===hkkC3 2 3188e: Ta kkkkCkkkkkkCC 20 01 20 01 20 022 0 02 20 02 ) !20 0 1(! !20 02! 20 02 ) !20 0 1( ) !20 0 2( .) !20 0 2( ! !20 02 ===Từ ... (l)7) 1 2( 21)!1 1(! ) 1( ! 122 )! 1 2( !! 12 2 2 11 12 1kkkkkkCCaakknkkkk+=+==+++3 23 1) 1 2( 2111>>+>+kkkaakk3 23 1) 1 2( 2111<<+<+kkkaakknnxnx ) 2( 51)5 2 5 ( +=+n51knkknnkxC= 2 0 12 2 25 11 2 1 2 21 2 22 22 7898789877889988=>>>>>>nnCCCCCCCCCCCCnnnnnnnnnnnnnx)3 2 21 ( +n 2 128 5 27 011556416 128 59) 1(1 6341 2 128 594 2 1 2 3 2 21 2 1)39 ( 94 2 13 2 21 2 1)3 2 21 ( 2 2 2 110 2 2 2 110====++=++++++++=+nnnnnCCCxCxCxCCxnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkxCx...
 • 19
 • 2,349
 • 141
De thi thu dai học 2009 co dap an

De thi thu dai học 2009 co dap an

... NH 2 -CH 2 -COOH (1 ) ; ClH3N-CH 2 -COOH (2 ) ; NH 2 -CH 2 -COONa (3 ) ; NH 2 -( CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (4 ) ; HOOC-(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (5 ). Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:A. (3 ) B. (2 ) ... NH 2 -CH 2 -COOH (1 ) ; ClH3N-CH 2 -COOH (2 ) ; NH 2 -CH 2 -COONa (3 ) ; NH 2 -( CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (4 ) ; HOOC-(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (5 ). Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:A. (3 ) B. (2 ) C. (2 ) , (5 ) ... NH 2 -CH 2 -COONa (3 ) ; NH 2 -( CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (4 ) ; HOOC-(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (5 ). Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:A. (3 ) B. (2 ) C. (2 ) , (5 ) D. (1 ), (4 ).Câu 29 : Để nhận biết dung...
 • 54
 • 1,132
 • 7
Đề ôn thi đại học 2008- số8 + Đáp án

Đề ôn thi đại học 2008- số8 + Đáp án

... 1,5.10 - 12 m b.*1,3.10 - 12 m c. 1,3.10 -1 0 m d. 1,3.10 -1 1 m 36. Với các qui ước thông thường hệ thức nào sau đây là SAI: a. n1 = C/v1 b. n 2 = C/v 2 c. n 12 = v 2 /v1 d.*n 12 ... chất lỏng với hai nguồn S1 S 2 giống nhau. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại hay 2 điểm đứng yên trên đoạn S1S 2 là: a. kλ b .(2 k + 1) λ c.*k λ 2 d .(2 k + 1) λ 2 19. Trong quang phổ vạch ... cách nhau 4 cm. Bước sóng là 2 mm. Vận tốc truyền sóng không đổi nhưng tần số của nguồn tăng lên p lần. Số các gợn sóng là bao nhiêu? a. 20 p – 1 b . 2( 20p - 1) c .20 p + 1 d.*40p – 1 16. Một...
 • 3
 • 326
 • 0
đề thi thử đại học 2009 có đáp án

đề thi thử đại học 2009 đáp án

... NH 2 -CH 2 -COOH (1 ) ; ClH3N-CH 2 -COOH (2 ) ; NH 2 -CH 2 -COONa (3 ) ; NH 2 -( CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (4 ) ; HOOC-(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (5 ). Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:A. (3 ) B. (2 ) ... NH 2 -CH 2 -COONa (3 ) ; NH 2 -( CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (4 ) ; HOOC-(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH (5 ). Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:A. (3 ) B. (2 ) C. (2 ) , (5 ) D. (1 ), (4 ).Câu 29 : Để nhận biết dung ... CH 2 Cl-CH 2 COOH (1 ), CH3COOH (2 ) , HCOOH (3 ), CH3-CHCl-COOH (4 ) A. (3 ) > (2 ) > (1 ) > (4 ) B. (4 ) > (2 ) > (1 ) > (3 ) C. (4 ) > (1 ) > (3 ). > (2 ) D. Kết quả khác...
 • 54
 • 679
 • 5
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 (có đáp án đầy đủ)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 (có đáp án đầy đủ)

... điểm t 2 (t 2 >t1 ) được xác định bằng công thức nào sau đây?A. 2 2 2 21ttγωϕ+= . B. 2 )( 2 12 11ttt−+=γωϕ .C. 2 )( )( 2 12 121 tttt−+−=γωϕ . D. 2 )( 2 2 121 tttγωϕ+−= ... Một bánh đà mô men quán tính 2, 5 kgm 2 , động năng quay bằng 9,9.107 J .Mô men động lượng của bánh đà đối với trục quay làA. 22 249 kgm 2 /s . B. 24 7500 kgm 2 /s . C. 9,9.107 kgm 2 /s ... trong khoảng thời gian 12 ttt−=∆?A. 2 )( 21 t∆+=∆ωωϕ . B. 2 21tt∆+∆=∆γωϕ .C. γωωϕ 2 21 2 2−=∆ . D. t∆−=∆ )( 12 ωωϕ.Câu 10: Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình...
 • 4
 • 689
 • 3
Đề thi thử đại học 2009 (có đáp án)

Đề thi thử đại học 2009 (có đáp án)

... 2. a. ( ), ,M x y z∀ sao cho 2 25MA MB− = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 5 2 2 7 0x y z x y zx y⇔ − + − + − − − − − − =⇔ − − =Vậy quỹ tích các điểm M là mặt phẳng ... trình 2 2 7 0x y− − =.b. ( ) ( ), ; ; ; ;2 2 2 2 1 1 1OA OB = − = − uuur uuur ( ): 0OAB x y z⇒ + − =. ( ): 0Oxy z =. ( ); ;N x y z cách đều ( )OAB và ( )Oxy ( ) ( ) ( ) ( ... ×. 2 ñaùy3 2 aS =,63ah =.33 2 aV=> =Câu V:mxxx=++−− 122 13 23 2 ( Rm∈).Đặt ( ) 2 3 2 3 1 2 2 1f x x x x= − − + +, suy ra ( )f x xác định và liên tục trên đoạn ;11 2 ...
 • 5
 • 586
 • 1
30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 CÓ ĐÁP ÁN

30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 ĐÁP ÁN

... sau: (a) HOCH 2 -CH 2 OH; (b)HOCH 2 CH 2 CH 2 OH; (c)HOCH 2 -CH(OH)-CH 2 OH; (d)CH3CH(OH)CH 2 OH; (e) CH3-CH 2 OH; (f) CH3-O-CH 2 CH3.Các chất đều tác dụng được với Na và Cu(OH) 2 là:A. ... X+, Y 2+ ,Z - ,T 2- và nguyên tử M đều cấu hình e là 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p6 ?A. K+, Ca 2+ , Cl - , S 2- , Ar. B. K+, Ca 2+ , F - , O 2- , Ne. C. Na+, Ca 2+ , Cl - , O 2- , Ar. ... propen, but-1-en, but -2 - en, penta-1, 4- đien, penta-1, 3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans ?A. but -2 - en, penta-1, 3- đien. B. propen, but -2 - enC. penta-1,4-dien, but-1-en D....
 • 118
 • 843
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học hóa có đáp ánđề thi thử đại học 2012 có đáp ánbộ đề thi thử đại học 2012 co dap anđề thi thử đại học hóa có đáp án violetde thi thu dai hoc toan co dap anđề thi thử đại học hóa có đáp án chi tiếtđề thi thử đại học 2014 có đáp ánđề thi thử đại học 2013 có đáp ánđề thi thử đại học lý có đáp ánđề thi thử toán đại học 2012 có đáp ánđề thi thử hóa đại học 2013 có đáp ánđề thi thử lý đại học 2013 có đáp ánđề thi thử toán đại học 2013 có đáp ánđề thi thử hóa đại học 2012 có đáp ánđề thi thử toán đại học 2014 có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ