0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÊ BAO BỜ BAO NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NHẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

nghiên cứuđề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

... KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM MÃ SỐ ĐỀ TÀI: ... chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Đánh giá kết quả và định hướng nghiên cứu 3 * Báo cáo hội thảo khoa học Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối ... khoa học: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam” - Kết quả nghiên cứu xác định các giải pháp kinh tế thị trường phát...
 • 316
 • 963
 • 9
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần

... o. Ddng sdng: Bao gdm lii, bvm cat, ngudn nude b. bdng bien: Bao gim sdng, nude dang do gid, bao, nude biin dang, ddng ven, thuj' triiu, ddng triiu li. Bd biin: Bao gom dja htoh, ... Vj Thanh My Thanh Rach Gii Tan Hiep XeoRd CaMau Ghenh Hie Phudc Long Nim Cin Nha Be Cao Linh Hung Thanh Long Xuyen Chp Mdi Vim Nao Song Vim Cd Ddng Sii Gdn Vim Cd Tay Cl ... chu yiu d xa Ip BiSn Hda, Lien tmh Ip 15, quoc Ip 15 khu quan sir cua My nhu kho Long Bmh, khu Long Thanh, khu Nha B^, edng Sai Gon b. Ngo^i 4 h$ thong moc tren cdn c6 3 h$ thong...
 • 68
 • 829
 • 1
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên

... hd" alt="" BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NlTdC KC 08/06-10 Dfe TAI: 'Nghien cuu cff sd khoa hpc vd di xudt cdc giaiphdp khoa hpc cong nghi bao dam sfr ... trinh dinh de thilt kl chong gio bao cap 10, van toe gio u = 28,4m/s; - Ket cau bao ve mai dam bao chong gio bao cap 12, u = 36,9m/s 3.2. TINH TOAN XAC BpjH CAO TRINH BINH BE Theo 14TCN-130-2002 ... nude dang do bao ling vdi tan suit 20%, npi suy xac dinh dugc Hndp=20%^ 1,35 m. 3. Gio va di gid thiet ke: a. Toe do gio: Theo quy dinh cip gid bao ciia Trung tfim dyt bao khi tupng...
 • 25
 • 709
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi

... sau: - Van chuyen thiet bi khoan - Dinh vi khoan: 18 diSm - Khoan khao sat 18 h6 khoan vdi tdng do sau 300m - Lay mau thi nghiem cac chi tieu co ly 19 mau. Bao cao dia chjt cong ... (18) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHUOfNG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cuu cer sa khoa hoc va de xuat cdc giaiphdp khoa hQc cong ngh^ bao dam sir ... alt="" BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRJtNH KHCN CAP NHA NlTOfC KC 08/06-10 Bfe TAI: "Nghiin citu ca sd khoa h^c va de xuat cdc giaiphdp khoa hgc cong nghe bao dam stf...
 • 22
 • 661
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

... tdm lat mai se tang len, mflc dp an toan bao ve mai d6 khi cd bao va tridu cucmg se tang len. V6 mat kinh t6 mui neo lihua va day neo nhua dam bao dd b6n chdng xam thuc va gia thanh ... va hinh 5 (12) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRiNH KHCN CAP NHA NUOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cwu cff s& khoa hoc va de xuat cdc giai phap khoa hoc cong nghf ... w0 h6" alt="" BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NU'6c KC 08/06-10 06 TAI: 'Nghien cieu ca s& khoa hoc vd de xuat cdc gidi phap khoa hoc cong nghe...
 • 28
 • 712
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

... gid, bao trong qua trinh thi cSng va dam bdo tinh xa h^i. - Chpn ldp gia co bao vS mai: Qua th\rc t^ tir bao s6 2, sd 7 nam 2005 ed thS khang dinh cac cau kien be tdng bao ... c6 cac dang kit ciu bao ve kha da d?ng, t$p trung vao m$t s6 dang sau: 3 1.2.2. Ket cau bao vf mdi di 1.2.1.1. Hi£n trang Trudc day, hiu hit mil dS chi bao v$ bing trong cd, ... eon bao s6 7 nim 2005 la tran bao ldn, do bp vao dit lien trimg thdi diim myc nude triiu cao da lam vo, hu hdng nhiiu doan de biin. Tap trung vao cac nguySn nhan sau: - Ket cau ke bao...
 • 77
 • 643
 • 0
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá

Nghiên cứu cơ sở khoa họcđề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá

... 17 (10) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHlTONG TRINH KHCN CAP NHA NUdC KC 08/06-10 D6 TAI: 'Nghien cii-u cas& ;khoa hpc va di xuit cic giai phdp khoa hpc cong nghf bao dam s(r ... If cd h6 thing. Thilt kl phai kl din mot khoang chi6u cao sdng va chu ky thich hgp k6t hgp vdi sir thay ddi muc nude bao gdm trieu, nude dinh do bao va sdng denh do gid. Mdt so cong trinh ... ddi vdi giai phap ket cau bao ve phu hgp nham tranh gay ra hu hdng cho cdng trinh (dac bi6t la mai phia trong de bien), dam bao cac chflc nang bao ve cfla cdng trinh ddi...
 • 49
 • 679
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ bảo vệ bờ khu vực cửa sông ven biển nam bộđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn thạc sĩ nghiên cứu marketingluận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungnghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thích hợp để bảo vệ hố móng trong quá trình thi công các công trình ven biển vùng trung trung bộnghiên cứu các biện pháp khoa học công nghệ khai thác và sử dụng nguyên liệu thức ăn cho một nền chăn nuôi chất lượng và hiệu quả caonghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngviện nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựngnghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kénthuc trang phat trien ben vung nong thon dong bang bac bo trong qua trinh xay dung phat trien kcnluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longluận văn thạc sĩ quản trị sản xuấtluận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất trà gạo lức – gừngluận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất enzyme celllulase từ nấm mốc chương2mẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ