0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 16 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 15 docx

Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 15 docx

... Approximately when did English begin to be used beyond England?A. in 1066 B. around 1350 C. before 160 0 D. after 160 063. According to the passage, all of the following contributed to the spread of English ... ___________ in the spring.A. mostly B. most C. especially D. specially 12. Are you looking for anything in ___________ ?A. special B. detail C. peculiar D. particular 13. Dress ___________ when ... of my ___________ , he married an Irish girl A. retention B. recall C. memory D. recollection 16. Every Sunday we ___________ go walking in the park. A. seldom B. usually C. rarely D. never17....
 • 5
 • 1,351
 • 43
Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 16 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 16 pptx

... wake24. People think that an apple ………… is good for you. A. in a day B. for a day C. for every day D. a day25. I'll never forget ………… you have told me. A. anything B. what C. anything that ... Đề 16 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1. A. cosmetics B. economics C. photography ... become burden (51)_____ the children and friends. Many of them find this (52)___ annoying orembarrassing. In addition to this, (53)_____, the fewer friends they seem to have because old friends...
 • 5
 • 980
 • 38
Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh - Đề số 17 ppt

Tài liệu Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh - Đề số 17 ppt

... number of tourists ___________ this year as a result of the good weather A. doubled B. doubles C. have doubled D. has doubled38. I wish Janet ___________ to the meeting this afternoon A. could come ... movies if we have enough time C. Nothing is more pleasant than going to the theaterD. When we dont want to read, we may go to the theater65. “In town everything seems to be made for the comfort ... comfort B. there are many facilities provided for townspeople C. town life makes everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Đọc kỹ đoạn văn sau...
 • 5
 • 900
 • 29
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 1 docx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 1 docx

... Luyện thi đại học ThS Trần Anh Trung Trang 1/4 - Mã đề thi DLT 1 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi ... chuyển động của vật rắn là A. quay đều. B. quay chậm dần đều. C. quay nhanh dần đều. D. quay biến đổi đều. Luyện thi đại học ThS Trần Anh Trung Trang 2/4 - Mã đề thi DLT 1 Câu 13: Trong thí nghiệm ... Một thi t bị điện xoay chiều có các giá trị định mức ghi trên thi t bị là 110V. Thi t bị đó phải chịu được hiệu điện thế tối đa là: A. 2110V. B. 110V. C. 220V. D. 2220 V. Luyện thi đại học...
 • 4
 • 837
 • 0
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 2 docx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 2 docx

... Luyện thi đại học ThS Trần Anh Trung 1 Trang 1/4 - Mã đề thi DLT2LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN Vật LýThời gian làm bài: 90 phút;(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi DLT2Họ, ... thuận vớiA. li độ. B. vận tốc ở vị trí cân bằng.C. tần số. D. bình phương biên độ. Luyện thi đại học ThS Trần Anh Trung 2 Trang 2/4 - Mã đề thi DLT2Câu 14: Con lắc đơn có độ dài l1, chu kỳ T1 ... khác nhau đối với mỗi loại ánh sáng nhất định thì có giá trị như nhau. Luyện thi đại học ThS Trần Anh Trung 3 Trang 3/4 - Mã đề thi DLT2C. Chùm sáng trắng khi qua lăng kính thì bị tách ra thành...
 • 4
 • 631
 • 0
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 3 pdf

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 3 pdf

... Anh Trung Trang 1/4 - Mã đề thi VL3LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN Vật LýThời gian làm bài: 0 phút;(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi VL3Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Chọn ... có pha biến thi n tuần hoàn theo thời gian.D. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thi n điều hoà theo thời gian.Câu 17: Một khung dây quay đều quanh trục trong một từ trường đềuB trục ... vận tốc bằng không.B. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại. C. Li độ cực đại khi lực hồi phục có giá trị lớn nhất.D. Vận tốc cực đại khi thế năng cực tiểu.Câu 10: Một con lắc đơn chu kỳ...
 • 4
 • 615
 • 0
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 4 pptx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 4 pptx

... ThS Trần Anh Trung Trang 1/4 - Mã đề thi DLT4LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN Vật LýThời gian làm bài: 90 phút;(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi DLT4Câu 1: Chọn câu đúng.A. Chuyển ... dài cực đại của lò xo là:A. 44cm. B. 42cm. C. 40,5cm. D. 44,5cm.Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Thế năng của con lắc biến thi n điều hòa theo thời gian với tần số làA. ... B giống nhau trên mặt nước và cách nhau 16cm. Tần số dao động 8Hz, vận tốc truyềnsóng 12cm/s. Trong khoảng giữa A và B số điểm dao động với biên độ cực đại là:A. 10 điểm. B. 21 điểm. C. 20 điểm....
 • 4
 • 552
 • 1
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 5 doc

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 5 doc

... Trn Anh Trung Trang 1/4 - Mã  thi DLT5 LUYN THI I HC  THI TRC NGHIM MÔN Vt Lý Thi gian làm bài: 90 phút; (50 câu trc nghim) Mã  thi DLT5 Câu 1: Momen quán tính ca ... Trang 3/4 - Mã  thi DLT5 Câu 26: Chn câu sai. A. Dao ng in t trong bt kì mch dao ng nào c)ng là dao ng tt dn. B. Mch dao ng h có th to ra in trng bi n thi n truyn i ... sóng dc truyn c trong mi cht rn, l"ng và khí. ThS Trn Anh Trung Trang 2/4 - Mã  thi DLT5 Câu 14: Mt sóng c hc lan truyn trên si dây àn hi, trong khong thi gian 6s sóng...
 • 4
 • 524
 • 0
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 6 docx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 6 docx

... ThS Trn Anh Trung 1 Luyn thi i hc Mã  DLT 6 Môn thi: Vt Lý Thi gian làm bài: 90 phút Trên ... C146 là 5570 nm. Tu'i ca mu g% này bng : A. 11140 nm B. 5570 nm C. 44560 nm D. 167 10 nm Trong mt thí nghim Young v giao thoa ánh ... h s# công sut 0,8. Cng  dòng in hiu dng qua ng c là: A. 5,5(A); B. 9,5(A); C. 16, 5(A); D. 28,5(A); Kt qu nào sau ây khi thí nghim...
 • 5
 • 569
 • 0
Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 7 pptx

Tài liệu ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 7 pptx

... D.Câu 50. D.Trang 1/4- Mã đề thi 124LUYỆN THI ĐẠI HỌC Đề thi thử (Đề thi 50 câu / 4 trang)ĐỀ THI ĐẠI HỌC SỐ 7 Môn thi: Vật LýThời gian làm bài: 90 phútMã đề thi 125Hãy khoanh tròn vào ... A.Câu 50. A.Trang 1/4- Mã đề thi 125LUYỆN THI ĐẠI HỌC Đề thi thử (Đề thi 50 câu / 4 trang)ĐỀ THI ĐẠI HỌC SỐ 7 Môn thi: Vật LýThời gian làm bài: 90 phútMã đề thi 126Hãy khoanh tròn vào ... B.Câu 50. D.Trang 1/4- Mã đề thi 123LUYỆN THI ĐẠI HỌC Đề thi thử (Đề thi 50 câu / 4 trang)ĐỀ THI ĐẠI HỌC SỐ 7 Môn thi: Vật LýThời gian làm bài: 90 phútMã đề thi 124Hãy khoanh tròn vào...
 • 20
 • 530
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn luyện thi đại học môn sinhtài liệu ôn luyện thi đại học môn toántài liệu ôn luyện thi đại học môn vật lýtài liệu ôn luyện thi đại học môn hóatải đề luyện thi đại học môn tiếng anhđề luyện thi đại học môn tiếng trung 2012đề luyện thi đại học môn tiếng pháp 2012đề luyện thi đại học môn tiếng đức 2012đề luyện thi đại học môn tiếng nga 2012đề luyện thi đại học môn tiếng anh 2012bộ đề luyện thi đại học môn tiếng anh 2012bộ đề luyện thi đại học môn tiếng anhcác bộ đề luyện thi đại học môn tiếng anhbộ đề luyện thi đại học môn tiếng anh 2013chuyên đề luyện thi đại học môn tiếng anhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ