0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Thiết bị cuối đƣờng quang OLT

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 53 -53 )

Bộ OLT là thiết bị khỏ đơn giản mạng truyền dẫn WDM , sơ đồ cấu trỳc chức năng đƣợc thể hiện trờn hỡnh 2.10, bao gồm 3 chức năng chớnh: chuyển đổi tớn hiệu transponder, ghộp bƣớc súng, và khuếch đại quang, tuy nhiờn chức năng này là tuỳ chọn đối với OLT.

M U X IP router SDH SDH O-E-O O-E-O Transponder Mux/Demux Phỏt 1 2 3 3 2 1, , Thu osc osc

Hình 2.10 Thiết bị cuối quang OLT

Chức năng chuyển đổi tớn hiệu bao gồm:

-Chuyển đổi tớn hiệu sang dạng kờnh quang cú bƣớc súng phự hợp, mức cụng suất quang và cỏc thụng số khỏc cho phự hợp với yờu cầu chung của lớp quang. Bộ chuyển đổi tớn hiệu thực hiện chuyển tớn hiệu quang sang điện rồi từ điện sang quang dựng cỏc bộ phỏt laser.

-Thờm vào hoặc trớch ra cỏc tớn hiệu mào đầu để cú thể quản lý tớn hiệu truyền đi ngay tại lớp kờnh quang.

-Giỏm sỏt BER của tớn hiệu truyền trong lớp khỏch hàng và tớn hiệu truyền trong lớp quang tại đầu vào và đầu ra của nú.

Hiện tại cũng cú xu hƣớng triển khai bộ chuyển đổi tớn hiệu tại cỏc thiết bị đầu cuối khỏch hàng. Điều này giỳp giảm chi phớ và thiết bị WDM cũng bớt phức tạp hơn. Tuy nhiờn, phớa giao diện đầu ra của bộ chuyển đổi vẫn chƣa đƣợc chuẩn

hoỏ và khỏc nhau đối với cỏc nhà cung cấp thiết bị WDM nờn xu hƣớng cụng nghệ này vẫn chƣa đƣợc triển khai rộng rói.

Chức năng ghộp bƣớc súng: Chức năng này cho phộp ghộp nhiều bƣớc súng vào cựng một mụi trƣờng truyền dẫn nhƣ đó trỡnh bày ở phần trờn.

Chức năng khuếch đại tớn hiệu: Đõy là lớp chức năng tựy chọn của OLT, chức năng này cú thể thực hiện nhờ việc sử dụng hai cấu hỡnh EDFA đú là EDFA khuếch đại cụng suất cho hƣớng phỏt và tiền khuếch đại cho hƣớng thu.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 53 -53 )

×