0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Phƣơng phỏp tớnh toỏn

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 124 -124 )

Những phõn tớch ở phần trờn đó cho thấy rằng cấu trỳc của một tuyến thụng tin quang trong mạng truyền tải quang khụng đơn thuần chỉ là thiết bị phỏt, thiết bị thu quang và sợi quang. Tuyến thụng tin quang trong trƣờng hợp này cú thể bao gồm nhiều chủng loại thiết bị mới mà chỳng chƣa đƣợc đƣa vào tớnh toỏn thiết kế trong những tuyến đơn giản trƣớc đõy. Khi hệ thống thụng tin quang trong mạng truyền tải OTN đƣợc thiết kế với tốc độ bit cao, nhiều ảnh hƣởng của cỏc hiệu ứng từ cỏc tham số hệ thống vốn trƣớc đõy cú thể bỏ qua thỡ nay lại trở thành cỏc tham số cú tỏc động lớn cần phải xột tớnh toỏn.

Trong mạng truyền tải quang bao gồm hệ thống sử dụng cụng nghệ WDM, vấn đề kết nối mạng là rất quan trọng và cần thiết. Do mạng phải đảm bảo cung cấp cỏc luồng tớn hiệu trong suốt với tốc độ bit cao, việc kết nối này thƣờng phải sử dụng cỏc thiết bị hoàn toàn quang (khụng cú chức năng biến đổi điện-quang). Tuy

nhiờn, vấn đề này cú tớnh phức tạp của nú. Mỗi một tuyến truyền dẫn sẽ phải mang cỏc luồng tớn hiệu quang tƣơng ứng với từng bƣớc súng đi qua nhiều thiết bị trong mạng. Luồng quang này cú thể đƣợc bảo toàn khi điqua một số thiết bị hay cũng cú thể bị thay đổi nhiều về năng lƣợng tớn hiệu và thậm trớ cả về bƣớc súng trong quỏ trỡnh định tuyến. Nhƣ vậy, việc tớnh toỏn quỹ cụng suất khi thiết kế sẽ cú nhiều khớa cạnh cần phải đƣợc giải quyết trong đú bao gồm việc xỏc định suy hao từ phớa phỏt tới phớa thu. Nếu trong hệ thống đơn kờnh, việc tớnh toỏn quỹ cụng suất tuyến đó đƣợc tiến hành khỏ thuần thục thỡ đối với tuyến WDM sử dụng cỏc thiết bị kết nối định tuyến lại cú những đặc thu riờng của nú.

Để thực hiện tớnh toỏn thiết kế tuyến ta cần phải tiến hành cỏc quỏ trỡnh sau: - Do cú nhiều luồng tớn hiệu quang đan xen truyền trong mạng cho nờn trƣớc hết phải quy luồng tớn hiệu quang về cấu hỡnh điểm-điểm.

- Do mạng phải truyền dẫn cỏc luồng tớn hiệu quang trong suốt qua nhiều thiết bị, do đú cần phải xỏc định giới hạn của chặng truyền dẫn từ giữa hai thiết bị cú biến đổi điện-quang.

- Xỏc định đƣợc giỏ trị cụng suất quang hay suy hao của tất cả cỏc thành phần thiết bị trờn chặng đó định bao gồm: suy hao của cỏc thiết bị ghộp kờnh quang MUX, cỏc thiết bị giải ghộp kờnh quang DEMUX; thiết bị xen rẽ kờnh quang OADM, kết nối chộo OXC trờn tuyến. Từ đú ta cú thể xỏc định đƣợc quỹ cụng suất tổng thể của mạng hay núi cỏch khỏc là xỏc định đƣợc chiều dài của tuyến.

- Suy khi tớnh toỏn đƣợc quỹ cụng suất của từng chặng (tuyến giữa hai thiết bị truyền dẫn đầu cuối cú biến đổi điện-quang), tuyến truyền dẫn tổng hợp sẽ là tổng hợp của cỏc chặng trờn.

Với cỏch tiếp cận vấn đề nhƣ ở trờn, cự ly truyền dẫn của tuyến (tƣơng đƣơng với một chặng) sẽ cú thể tớnh theo: f P EDFA D OXC OADM MU r in P L L L P G M P P L X max (4-1) trong đú:

Pin là cụng suất của thiết bị phỏt quang. Pr là độ nhạy thu của thiết bị thu quang

LMUX là suy hao của bộ MUX phụ thuộc vào số bƣớc súng thƣờng cú giỏ trị từ 3 đến 5dB.

LOADM là suy hao của bộ xen rẽ kờnh quang OADM, phụ thuộc vào số bƣớc súng cú giỏ trị bằng 2 lần suy hao của bộ MUX khoảng từ 7 đến 9dB.

PD là tổn hao cụng suất do tỏn sắc, đõy chớnh là cụng suất tƣơng đƣơng do năng lƣợng phổ của xung tớn hiệu bị dón ra ngoài khe thời gian đó định sinh ra [6]

LOX C là suy hao của bộ OXC phụ thuộc vào số bƣớc súng và số N đầu vào hoặc đầu ra của OXC.

M là dự phũng của tuyến truyền dẫn

Pp là đền bự cụng suất hệ thống, thƣờng cú giỏ trị bằng 1dB.

f là hệ số suy hao sợi quang

Với cỏc tham số nhƣ trờn, cự ly truyền dẫn lớn nhất LM AX cú thể tỡm đƣợc khi biết đƣợc suy hao của cỏc thiết bị.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 124 -124 )

×