0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

SỰ VẬN HAØNH CỦA HỆ THỐNG TÊN MIỀN ( DNS : DOMAIN NAME SYSTEM )

Một phần của tài liệu HUONG DAN CAI DAT BOOT ROOM 2 .DOC (Trang 27 -29 )

D. CẦU NỐI (BRIDGE)

SỰ VẬN HAØNH CỦA HỆ THỐNG TÊN MIỀN ( DNS : DOMAIN NAME SYSTEM )

Cơ sở của sự vận hành của internet làhệ thống tên miền (DNS), trong đó máy tính có thể tiếp xúc với nhau và thực hiện nhiều chức năng như trao đổi thư tín, hiện

thị các trang web . . .khi bạn kết nối internet và muốn tiếp xúc với một địa chỉ – chẳng hạn như website, bạn phải gõ địa chỉ website đo thì IP sử dụng thông tin địa chỉ internet và hệ thống tên niềm (DNS) để phân phối thư tín và thông tin từ máy tính này đến máy tính khác.

Hệ thống tên miền (DNS) đóng vai trò la ødịch các địa chỉ của các trang web từ chữ thành các số đẻ máy tính trên internet có thể hiểu được. Để thự hiện điều này một cách hiệu qủa, internet được tổ chưc thành các miền chính:

.com : chỉ về các lĩnh vực thương mại ( commercial) .edu : chỉ về các lĩnh vực giáo dục ( education) .org : chỉ về các tổ chức (organisation)

.gov : chỉ về các tổ chức chính phủ (government) .net : các tổ chức cung cấp dich vụ internet .mil : các tổ chức thuộc về quân đội (military)

.int :các tổ chức quốc tế (international organization)…

Nhưng do địa chỉ internet luôn phát triển không ngừng, hệ thống tên miền được được mở rộng và bổ sung thêm các miền mới. Một số tên miền đại diện cho quốc gia thường có hai ký tự:

.au : của nước Uùc

.vn : của nước Việt Nam .ca : của nước Canada .uk : của nước Anh .fr : của nước Pháp . . .

Các miền được tổ chức theo thứ bậc, dưới tên các miền chính là tên các miền phụ. Ví dụ :

www.spacelink.longhai.com

Trong đó miền lớn nhất là .com, miền phụ là cơ quan longhai, spacelink là máy tính chạy chương trình spacelink.

Hệ thống tên miền (DNS) thường xuyên theo dõi các thay đổi để khi địa chỉ IP thay đổi thì địa chỉ e-mail không thay đổi, e-mail vẫn được phân phối dúng theo địa chỉ. Các máy chủ được gọi là máy chủ hệ thống tên miền (DNS Server) chịu trách nhiệm theo dõi các thay đổi đó và diễn dịch địa chỉ IP và địa chỉ miền. Các máy chủ tên miền làm việc với hệ thống tên miền để đảm bảo thư tín đến đúng nơi người nhận đồng thời chịu trách nhiệm lưu thông trên internet. Các máy trên internet không thể hiểu các địa

chỉ theo ký tự, do đó các máy chủ tên miền phải diễn dịch địa chỉ đó ra IP. Các máy chủ tên miền luôn luôn có các bảng cập nhật tổng hợp giữa các địa chỉ internet và IP.

Chương 20

Một phần của tài liệu HUONG DAN CAI DAT BOOT ROOM 2 .DOC (Trang 27 -29 )

×