0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

Chương trình FTP client

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER VÀ MAILSERVER (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG - CAO ĐẲNG): PHẦN 1 - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC (Trang 71 -73 )

1 .Giao thức FTP

2. Chương trình FTP client

Mục tiêu: Giới thiệu cho người học các câu lệnh để cấu hình dịch vụ truyển file và môi trường truyền các dòng lệnh

Là chương trình giao tiếp với FTP Server, hầu hết các hệ điều hành đều hỗ trợ FTP Client, trên Linux hoặc Windows để mở kết nối tới FTP Server ta dùng lệnh #ftp <ftp_address>.

Để thiết lập một phiên giao dịch, ta cần phải có địa chỉ IP (hoặc tên máy tính), một tài khoản (username, password). Username mà FTP hỗ trợ sẵn cho người dùng để mở một giao dịch FTP có tên là anonymous với password rỗng.

Sau đây là một ví dụ về mở một phiên giao dịch đến FTP Server:

Hình 21.41 Sử dụng FTP Client. Một số tập lệnh của FTP Client:

Tên lệnh Cú pháp Ý nghĩa

? hoặc lệnh help

? [command] Hiển thị giúp đỡ về [command]. append append local-file [remote-

file]

Ghép một tập tin cục bộ với 1 tập tin trên Server.

ascii ASCII

Chỉ định kiểu truyền file là ascii

binary Binary

Chỉ định kiểu truyền file là

binary(đây là kiểu truyền mặc định).

Bye Bye Kết thúc ftp session.

Cd

cd remote-directory Thay đổi đường dẫn thư mục trên FTP Server.

delete delete remote-file Xóa file trên FTP Server. Dir dir remote-directory Liệt kê danh sách tập tin.

Get

get remote-file [local-file] Download tập tin từ FTP Server về

máy cục bộ.

Lcd lcd [directory] Thay đổi thư mục trên máy cục bộ. Ls ls [remote-directory]

[local-file]

Liệt kê các tập tin và thư mục. mdelete mdelete remote-files [ ...] Xóa nhiều tập tin.

Mget mget remote-files [ ...] Download nhiều tập tin.

Mkdir mkdir directory Tạo thư mục. Put put local-file [remote-file] Upload tập tin.

Mput mput local-files [ ...] Upload nhiều tập tin.

Open open computer [port] Kết nối tới ftp server.

prompt Prompt

Tắt cơ chế confirm sau mỗi lần

download tập tin.

disconnect Disconnect Hủy kết nối FTP.

Pwd Pwd Xem thư mục hiện tại.

Quit Quit Thoát khỏi ftp session.

Recv recv remote-file [local-file] Copy tập tin từ remote về local. Rename rename filename

newfilename

Thay đổi tên tập tin. Rmdir rmdir directory Xóa thư mục.

Send send local-file [remote- file]

Copy tập tin từ local đến remote. User user user-name [password] [account] Chuyển đổi user khác.

Ta có thể sử dụng chương trình Internet Explorer để kết nối với FTP Server

ftp://<username:password>@<Địa chỉ FTP_Server>

Hình 21.42 Sử dụng IE làm FTP Client.

Dùng Windows commander làm FTP Client để kết nối vào FTP Server, để thực hiện điều này ta mở chương trình Windows Commander | Command | FTP Connect…

Hình 21.43 Sử dụng Windows commander để kết nối vào FTP Server.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER VÀ MAILSERVER (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG - CAO ĐẲNG): PHẦN 1 - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC (Trang 71 -73 )

×