0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Hƣớng phát triển đề tà

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY CẮT LASER MINI 2 (Trang 39 -42 )

IV. Kết quả thực hiện và hƣớng phát triển đề tà

3. Hƣớng phát triển đề tà

Dù đã cố gắng hết sức nhƣng do chƣa có nhiều kinh nghiệm nên việc thực hiện đề tài còn gặp nhiều trở ngại. Sau đây là những hƣớng để phát triển đề tài:

- Thiết kế khung nhỏ gọn, đẹp mắt và hoạt động đơn giản.

- Sử dụng những bo điều khiển để thiết kế mạch điều khiển giao tiếp máy tính. - Thiết kế phần giao tiếp với máy tính tạo sự linh hoạt trong điều khiển.

- Sử dụng thêm LCD thể hiện quá trình thực hiện của máy.

54

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. http://toiden.men/san-pham-may-khac-laser-mini-cao-cap-best-mart-euro-1000mw- neje-dk-8-kz-i242897401-s310895732.html. 15h ngày 2/11/2018 [2]. http://maykhachinh.com/16900-may-khac-laser-mini-1520-v2.html 15h ngày 2/11/2018 [3]. http://maykhac.com.vn/may-khac-laser-3020.html. 23h30 ngày 7/11/2018 [4]. https://banlinhkien.vn/goods-8659-may-laze-mini-v4-b2125-500mw.html. 14:30 ngày 22/12/2018 [5]. https://iotmaker.vn/module-stepper-motor-a4988.html. 19h ngày 12/7/2020 [6]. http://www.3dmaker.vn/shop/mach-dieu-khien-dong-co-buoc-stepper-driver-pololu- a4988-cho-ramps-1-4/ 9h ngày 8/2/2020 [7]. https://hshop.vn/products/arduino-cnc-shield-2. 19h ngày 12/7/2020 [8]. https://vi.aliexpress.com/promotion/promotion_5w-laser-module-promotion.html. 19h ngày 12/7/2020 [9]. https://nshopvn.com/product/nguon-to-ong-12v-5a/ 19h ngày 12/7/2020 [10]. https://www.vimetco.com.vn/nhom-dinh-hinh-30x30/ 19h ngày 12/7/2020 [11]. http://www.atechvietnam.com.vn/ke-goc-nhom-30x30.html 19h ngày 12/7/2020 [12]. https://www.thegioiic.com/products/ke-goc-chim-l-nhom-dinh-hinh-30x30 19h ngày 12/7/2020 [13]. https://3dlinhkien.com/nhom-4040-10-con-dai-oc-chu-t-xoay-tan-xoay-cho-nhom- dinh-hinh-4040-m5-p18715389.html 19h ngày 12/7/2020

[14]. Nguyễn Hữu Lộc(2003), Cơ sở Thiết kế máy, NXB DHQGTPHCM.

[15]. Phạm Văn Nhuấn, Nguyễn Văn Tuấn - Sách bài tập VẼ KỸ THUẬT, hƣớng dẫn và bài giải có ứng dụng AUTOCAD -NXB Khoa Học và Kỹ Thuật -Xuất bản tháng 1/2007.

[16]. TS. Đƣờng Công Truyền - Truyền động và điều khiển máy CNC, DH Công nghiệp TPHCM.

55 [17]. Nguyễn Ngọc Cẩn (2002), Kỹ thuật điều khiển tự động 1&2, NXB DHQG Tp.HCM.

56

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM PHẦN III. PHẦN III.

1. Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 2. Thuyết minh đề tài đã đƣợc phê duyệt

3. Quyết định nghiệm thu

4. Hồ sơ nghiệm thu (biên bản họp, phiếu đánh giá, bảng tổng hợp điểm, bản giải trình, phiếu phản biện)

5. Sản phẩm nghiên cứu (bài báo, bản vẽ, mô hình...)

- [SP1] Mô hình phần cứng máy cắt Laser mini với kích thƣớc 610x500mm: bao gồm phần cứng khung cơ khí, các cơ cấu cơ khí – truyền động, các mạch điện tử, module laser, các cảm biến hành trình.

- [SP2] Giao diện điều khiển dễ sử dụng, nhận dạng đƣợc các file ảnh JPG, PNG. Bản vẽ kỹ thuật, gồm có những bản vẽ chi tiết và lắp ráp.

- [SP3] Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm, phần cứng bằng Tiếng Việt. - [SP4] Ứng dụng cho việc học tập và thực hiện mô hình của sinh viên.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY CẮT LASER MINI 2 (Trang 39 -42 )

×