0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Kinh nghiệm trong định hướng chiến lược:

Một phần của tài liệu BÁO CÁO VĂN HÓA KINH DOANH ĐỀ TÀI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL (Trang 37 -38 )

Chương 2 : NỘI DUNG

2.7. Văn hoá doanh nghiệp

2.7.3. Kinh nghiệm trong định hướng chiến lược:

- Làm gì cũng phải có triết lý: Bất kỳ một chiến lược hay chương trình hành động nào cũng cần phải có triết lý. Vì có triết lý thì mọi người sẽ hiểu giống nhau, cộng lực sẽ tốt hơn. Triết lý càng rõ ràng, tường minh thì mọi khả năng lan truyền sẽ tốt hơn, thấm vào mỗi người và trở thành động lực. Triết lý còn giúp chúng ta không bị lung lay, giúp chúng ta có điểm tựa để vượt qua những trục trặc, trắc trở mà trên con đường thực hiện các chiến lược và chương trình

hà nh độ n g c h ắc c hắ n s ẽ g ặ p phả i. C ó nhiề u l úc, c hú ng ta p h ải đ ứn g trư ớc n h i ề u l ự a c h ọ n , t r i ế t l ý đ ú n g s ẽ g i ú p c h ú n g t a đ ị n h h ư ớ n g đ ú n g , l ự a c h ọ n đúng, dẫn tới thành công. Trong sự thay đổi, triết lý là cái ít thay đổi nhất. Giữ

triết lý là giúp chúng ta duy trì, xuyên suốt giúp một tổ chức to đạt được tính thống nhất.

- Chiến lược dựa trên văn hóa: Một chiến lược mà không phù hợp về văn hóa thì rất khó triển khai. Nếu chúng ta xây dựng chiến lược dựa trên văn hóa của chính chúng ta thì chiến lược ấy sẽ rất khó để bắt chước.

- Sự xuyên suốt, quan trọng hơn cái gì: Chúng ta cứ nghĩ rằng, để xây dựng được một chiến lược của một công ty hay một tập đoàn là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng thực ra, sự xuyên suốt quan trọng hơn là cái gì. Hãy cứ chọn

1 chiến lược đi rồi thực hiện nó xuyên suốt trong mọi việc, mọi hoàn cảnh thì kiểu gì cũng thành công.

- Đã làm phải là Top 3: Những lĩnh vực liên quan đến lợi thế quy mô chỉ có 3

công ty lớn nhất có thể tổn tại. Đứng ở vị trí thứ tư tức là rủi ro thất bại rất lớn, khó có thể tồn tại trong dài hạn.

- Quên đi thành công: Cách thức thành công ngày hôm nay sẽ không còn phù

hợp với ngày mai. Không phải những gì đã tồn tại lâu thì đều đúng. Vì thị trường thay đổi liên tục, nhu cầu của con người cũng thay đổi liên tục. Hơn nữa, đằng sau những thành công sẽ có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Khi thành công, chúng ta thường luôn cho rằng mình đúng, do đó, rất khó thay đổi, ít lắng nghe người khác. Vì thế, ngay sau khi thành công là chúng ta phải quên

đi cách làm cũ, cách nghĩ cũ và không hài lòng với những gì mình đã có. Quên đi thành công ngày hôm nay mới có thành công ngày mai.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO VĂN HÓA KINH DOANH ĐỀ TÀI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL (Trang 37 -38 )

×