0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Các điều kiện để bắt đầu vận hành động cơ trên cửa sổ

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENGINE ANALYZER PRO V3 3 (Trang 36 -37 )

Hình 2.13: Các điều kiện để bắt đầu vận hành động cơ trên cửa sổ Caculate Performance Caculate Performance

Chú thích:

- Weather: Nhiệt độ môi trường

- Barometric Pressure, “Hg: Áp suất không khí tại nơi thử nghiệm động cơ, đơn vị

áp suất thủy ngân

- Intake Air Temp, def F: Nhiệt độ không khí nạp khi thử nghiệm động cơ, đơn vị

độ F

- Dew point, def F : Mức đô độ ẩm của không khí, đơn vị độ F

- Elevation, feet : Độ cao nơi thử nghiệm, đơn vị feet

- Cooling System : Hệ thống làm mát ( Liquid Cooled:chất lỏng làm mát)

- Coolant Temp, deg F :Nhiệt độ làm mát, đơn vị độ F

- Accel Rate, RPM/Sec : Thông số này mô tả sự tăng tốc số vòng quay của động cơ

tính từ số vòng quay bắt đầu khởi động - Starting RPM : Số vòng quay khởi động

- RPM Step Size :Bước nhảy mỗi lần của số vòng quay

- Type :Loại nhiên liệu của động cơ (Gasoline:xăng)

- Fuel octane (RM)/2 : Chỉ số octan của nhiên liệu

- Nitrous Oxide : Động cơ có trang bị Nitrous Oxide hay không (chọn “No Nitrous Oxide”)

- Spark curve Specs : Đặc tính dường cong đánh lửa của động cơ (Spark Giving

Best Power: chương trình sẽ tự tính toán thông số đánh lửa tốt nhất cho động cơ) - Do Chain Caculations : Có thực hiện các chuỗi thử nghiệm với các thông số

được thay đổi tăng dần so với giá trị đã nhập hay không (chọn “No”)

2.3.Bảng số liệu, đồ thị và mô phỏng hoạt động của piston và cylinder

2.3.1. Bảng số liệu

Để khởi động việc tính toán ta có thể làm các cách như sau:

 Nhấp chuột vào nút “Run/HP” trên màn hình chính của chương trình.

 Nhấn phím F2 trên bàn phím.

 Nhấp chuột vào nút “Clc HP” trên màn hình chính của chương trình.

Nhấp chuột vào nút “Calculate Performance” trên cửa sổ “Calculate Performance”

của chương trình.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENGINE ANALYZER PRO V3 3 (Trang 36 -37 )

×