0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

Các đề tài chính

Một phần của tài liệu NGỮ VĂN 11 HỌC KÌ I (Trang 47 -48 )

I. Vài nét về tiểu sử và con ngƣờ

2. Các đề tài chính

a. Trƣớc cách mạng: Nam Cao tập trung vào 2 đề tài chính: người tri thức nghèo và

người nông dân

Ngƣời tri thức nghèo

Nhà văn miêu tả tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức nghèo trong xã hội cũ Những tác phẩm tiêu biểu thuộc đề tài này có thể kể đến như là: Sống Mòn, Đời Thừa, Những Chuyện Không Muốn Viết, Giăng Sáng, Quên Điều Độ, Nước Mắt,.v.v.

48

Lê Văn Lân

Nội dung có thể khái quát như sau:

Khắc họa tấn bi kịch tinh thần của những người có tài năng, hoài bảo nhưng phải chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền

Tác giả khắc họa cuộc đấu tranh kiên trì của những người trí thứ trước cám dỗ của xã hội Miêu tả tình cảnh sống mòn của những nhà văn

=> Nam Cao đã lên tiếng phê phán xã hội phi nhân đạo đã tàn phá tâm hồn con người

Ngƣời nông dân

Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Chí Phèo, Một Bữa No, Tư Cách Mõ, Lang Rận, Lão Hạc, Dì Hảo, Nửa Đêm, Mua Danh, Trẻ Con Không Biết Ăn Thịt Chó,.v.v. Nội dung:

Khắc họa lên bức tranh hiện thực xã hội Việt Nam trước cách mạng, là một xã nghèo đói, xơ xác

Số phận của những người nông dân, là những người thấp cổ bé họng, nghèo đói và bị dồn đến bước đường cùng => Phải bị tha hóa, Chí Phèo chính là nhân vật tiêu biểu cho người nông dân bị tha hóa

Nam Cao còn phát hiện và khẳng định những phẩm chất, bản tính lương thiện của con người trong hoàn cảnh bị tha hóa

b. Sau cách mạng

Nam Cao là cây bút tiêu biểu của văn học giai đoạn kháng chiến chống Pháp với các tác phẩm như: Nhật Kí ở Rừng, Đôi Mắt, Tập Kí Sự Chuyện Biên Giới… Sau khi tham gia cách mạng thì Nam Cao có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống của những con người kháng chiến

Ông tham gia kháng chiến, tự nguyện làm anh tuyên truyền vô danh cho cách mạng. Các tác phẩm của ông thể hiện tình yêu nước và cách nhìn cuộc sống của giới văn nghệ sĩ với nhân dân và cuộc kháng chiến của dân tộc. Tác phẩm của ông luôn luôn là kim chỉ nam cho các văn nghệ sĩ cùng thời

Một phần của tài liệu NGỮ VĂN 11 HỌC KÌ I (Trang 47 -48 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×