0
Tải bản đầy đủ (.docx) (126 trang)

Bảng hỏi điều tra

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 50 -50 )

Bảng hỏi điều tra được thực hiện qua hai bước. Thứ nhất, dựa trên cơ sở lý thuyết và nhu cầu nghiên cứu, bảng câu hỏi sơ bộ được hình thành. Thứ hai, tác giả sẽ tổ chức phỏng vấn sơ bộ khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc phỏng vấn này giúp phát hiện những câu hỏi có nội dung trừu tượng hoặc chưa sát với thực tế, từ đó nghiên cứu tiến hành điều chỉnh bảng hỏi để có thể sử dụng phỏng vấn chính thức.

Nhằm mục đích thuận tiện cho việc phân tích sau đó, các nhân tố sẽ được mã hoá tương ứng với các mã câu hỏi và số lượng câu như sau:

STT 1 2 3 4 5 6 Bảng câu hỏi: Stt Mã câu hỏi 1. REL1 2. REL2 3. REL3 4. REL4 5. REL5 6. RES1 7. RES2 8. RES3 9. RES4 10. RES5

11. ASS1 12. ASS2 13. ASS3 14. ASS4 15. EMP1 16. EMP2 17. EMP3 18. EMP4 19. EMP5 20. TAN1 21. TAN2 22. TAN3 23. TAN4 24. TAN5 25. TAN6 26. HL1 27. HL2 28. HL3 Kích thước mẫu

Phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu này là kiểm định và đánh giá độ tin cậy của thang đo, ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đều đồng ý là phương pháp

này đòi hỏi phải có kích thước mẫu lớn vì nó dựa vào lý thuyết phân phối mẫu lớn (Raykov và Widaman, 1995). Để chọn kích thước mẫu nghiên cứu phù hợp, theo các nhà nghiên cứu Hair và các cộng sự (2010), đối với phân tích nhân tố khám phá (EFA) cỡ mẫu tối thiểu N≥5*x (x: tổng số biến quan sát). Đối với tác giả Tabachnick và Fidell (1996) để tiến hành phân tích hồi quy một cách tốt nhất, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính theo công thức N≥8m+50 (trong đó N là cỡ mẫu, m là số biến độc lập của mô hình). Trong nghiên cứu này tác giả chọn kích thước mẫu đủ lớn để thỏa mãn cả hai điều kiện theo đề nghị của phương pháp nghiên cứu nhân tố EFA và phương pháp hồi quy bội. N≥max (cỡ mẫu theo yêu cầu EFA; cỡ mẫu theo yêu cầu của hồi quy bội). Nghiên cứu dự kiến sẽ lấy mẫu với kích thước 300 mẫu cho 5 biến quan sát. Kích thước mẫu này sẽ là cơ sở để chuẩn bị số lượng 300 bảng câu hỏi sẽ phát đi.

Phương thức chọn mẫu

Đối tượng nghiên cứu chính là các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của các công ty chuyển phát nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đối tượng khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và các công ty vận tải logistics có hoạt động gửi hàng hóa/ chứng từ đi nước ngoài.

Phương pháp thu thập khảo sát thông qua bảng câu hỏi trực tiếp và bảng câu hỏi google forms được đăng vào các nhóm/ hội chuyển phát nhanh. Sau khi tiến hành khảo sát, nghiên cứu thu về được 47 bảng câu hỏi (bảng cứng) và 265 bảng mềm (từ goole forms). Tác giả tiến hành kiểm tra để loại bỏ những bảng trả lời không đạt yêu cầu:

- Lần 1: loại bỏ các bảng trả lời chưa hoàn chỉnh, tức là có những câu hỏi bị bỏ trống hoặc có nhiều hơn 1 kết quả lựa chọn. Kết quả, có 12 kết quả bị loại, còn lại 300 kết quả.

- Lần 2: loại bỏ các bảng trả lời không có tính nhất quán, ví dụ chọn 1 loại đáp án cho

tất cả 25 câu hỏi, hoặc trả lời cho có lệ (theo kiểu 5 đáp án số 1, 5 đáp án số 2, 5 đáp án số 3….). Kết quả có 28 kết quả bị loại, còn lại 272 kết quả hợp lệ được dùng để phân tích.

Thang đo trong nghiên cứu định lượng sơ bộ được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Cụ thể, những biến có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) lớn hơn 0,3 và những thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên là sử dụng được (Slater, 1995, dẫn từ Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Như vậy, các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 và thành phần thang đo có hệ số Croncbach’s Alpha nhỏ hơn 0,6 thì loại bỏ.

Sau khi kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha thì phân tích nhân tố khám phá sẽ được ứng dụng để tóm tắt các biến quan sát vào một nhân tố nhất định để đo lường các khía cạnh khác nhau của khái niệm nghiên cứu. Tiêu chuẩn áp dụng và chọn biến theo Hoàng Trọng và Mộng Ngọc (2008) hệ số Kaiser-Meyer-Lokin (KMO) đạt từ 0,5 trở lên là đủ điều kiện để phân tích nhân tố thích hợp, giá trị thống kê Barlett có ý nghĩa thống kê cao. Đồng thời, những nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 và tổng phương sai trích lớn hơn 50% thì chứng tỏ mô hình trên phù hợp với dữ liệu phân tích.

Kết luận chương 3

Ở chương này, tác giả mô tả chi tiết hơn về mô hình nghiên cứu cũng như các phương pháp nghiên cứu và tiến trình phân tích dữ liệu cũng như cách xây dựng thang đo và các bảng câu hỏi để phục vụ nghiên cứu. Phần nghiên cứu định lượng với kích thước mẫu gồm

300 bảng câu hỏi được phát ra tương ứng với 300 người được phỏng vấn, các đối tượng

được phỏng vấn là các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các công ty vận tải đã và đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thông qua các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhỏ và vừa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đã được trình bày ở chương 3. Trong chương 4 sẽ tập trung giải quyết các nội dung về thống kê mô tả dữ liệu được thu thập, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy và thảo luận kết quả nghiên cứu.

Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu ghi nhận 298 phản hồi từ mẫu khảo sát. Sau khi làm sạch dữ liệu, loại trừ các phiếu khảo sát thiếu dữ liệu, dữ liệu không đáng tin cậy…số lượng mẫu nghiên cứu còn lại là 272 dữ liệu đạt chuẩn và tiến hành các bước tiếp theo của quy trình nghiên cứu.

Bảng 4.1 Tổng hợp thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Từ 60 triệu trở lên

Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của tác giả

Qua bảng tổng hợp thống kê mô tả mẫu nghiên cứu có thể nấy tỷ lệ nữ giới chiếm đa số hơn so với tỷ lên nam giới trong việc sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. Điều này cũng dễ hình dung vì việc sử dụng vận chuyển hàng hóa quốc tế đòi hỏi sự cẩn thận, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ phù hợp, do đó công việc này tỷ lệ nữ giới tham gia thực hiện nhiều hơn nam giới.

Về cơ cấu kinh nghiệm cho thấy đa số người tham gia khảo sát có kinh nghiệm từ 10 năm trở lại (Chiếm tỷ lệ 82%). Trong đó, nhóm khách hàng có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm chiếm tỷ lệ 44,5%. Với tỷ lệ khách hàng có số năm kinh nghiệm cao cho điều này củng cố thêm các nhận định, đánh giá của khách hàng liên quan đến nội dung nghiên cứu. Vì khách hàng có nhiều trải nghiệm hơn.

Độ tuổi của mẫu khảo sát tập trung ở mức từ 25 đến 40 tuổi. Đây là nhóm khách hàng đã có sự trải nghiệm và trưởng thành trong công việc và cuộc sống. Do đó, những phản hồi của khách hàng sẽ mang tính chất chuẩn xác hơn so với nhóm độ tuổi còn trẻ. Tuy nhiên, việc cảm nhận dịch vụ phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của cá nhân. Do đó, yếu tố tuổi tác, kinh nghiệm chỉ là một trong những nội dung mang tính chất tham khảo. Để có luận cứ chính xác cần đi sâu vào phân tích nội dung phản hồi của đối tượng khảo sát.

Nhìn chung sau khi tổng hợp mô tả dữ liệu cho thấy, đối tượng khảo sát hoàn toàn phù hợp với định hướng của nghiên cứu. Đa số là những người có kinh nghiệm và đặc biệt đã sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. Điều này sẽ củng cố thêm các kết quả của nghiên cứu sau khi phân tích mô hình hồi quy.

Kiểm định độ tin cậy của thang đo 4.2.1. Kiểm định thang đo

Đầu tiên, các thang đo sẽ được kiểm định độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha. Hệ số này cho biết mức độ tương quan giữa các biến quan sát trong bảng câu hỏi và

được dùng để tính sự thay đổi của từng biến quan sát và mối tương quan giữa những biến. Cụ thể, các thang đo sẽ được chọn nếu hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 và các biến quan sát phải có hệ số tương quan với biến tổng từ 0,3 trở lên.

Bảng 4.2 Bảng tổng hợp kết quả kiểm định Cronbach's Alpha

TT Thang đo 1 Độ tin cậy 2 Sự phản hồi 3 Sự đảm bảo 4 Sự cảm thông 5 Sự hữu hình

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của tác giả

Với kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 1 cho thấy nhóm biến đại diện cho Sự phản hồi và sự cảm thông có hệ số tương quan với biến tổng thấp nhất đều nhỏ hơn 0,3. Do đó, nghiên cứu tiến hành bỏ các biến có hệ số tương quan với biến tổng nhỏ nhất và tiến hành kiểm định Cronbach’s Alpha lại.

Bảng 4.3 Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 2 sau khi loại các biến không đạt

TT Thang đo

1 Độ tin cậy

2 Sự phản hồi

5 Sự hữu hình TAN 6 0,782 0,422 Đạt

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của tác giả

Bảng 4.3 cung cấp kết quả tổng hợp sau khi loại các nhân tố có hệ số tương quan với biến tổng là thấp nhất. Cụ thể biến sự phản hồi được đại diện bởi 5 nhân tố, sau khi loại bỏ nhân tố RES3 thì hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,891>0,6 và hệ số tương quan với biến tổng thấp nhất là 0,369>0,3 nên đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá. Như vậy lúc này biến Sự phản hồi được đại diện bởi 4 nhân tố. Tương tự như vậy, biến sự cảm thông EMP sau khi loại biến EMP5 thì hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,782 và hệ số tương quan với biến tổng thấp nhất là 0,422>0,3 đủ điều kiện tiến hành phân tích nhân tố khám phá. Như vậy lúc đầu 5 biến được đại diện bởi 25 nhân tố, sau khi loại 2 nhân tố không đạt còn lại 23 nhân tố đại diện cho 5 biến đủ điều kiện tiến hành phân tích nhân tố khám phá.

4.2.2. Kiểm định độ tin cậy

Tương tự như tiêu chuẩn kiểm định của nhóm biến độc lập. Biến phụ thuộc cần thỏa mãn các điều kiện cần và đủ để có thể tiến hành các bước tiếp theo của nghiên cứu Bảng 4.4 Kiểm định độ tin cậy của thang đo sự hài lòng

TT Thang đo

1 Sự hài lòng

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu phân tích của tác giả

Kết qủa kiểm định cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo sự hài lòng bằng 0.822 >0.6 và hệ số tương quan với biến tổng thấp nhất bằng 0.648>0.3 vì thế thang đo sự hài lòng đủ cơ sơ để thực hiện các bước phân tích tiếp theo của mô hình.

Phân tích nhân tố khám phá

Sau khi thực hiện đánh giá độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA). EFA sẽ cho thấy cụ thể hơn các thang đo trên có tách thành nhân tố mới hoặc các nhân tố bị loại ra hay không. Điều này giúp đánh giá chính xác hơn thang đo, đồng thời loại bỏ các biến không đạt yêu cầu, mục đích làm cho các thang đo đảm bảo tính đồng nhất. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá đòi hỏi mô hình phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Theo Hair và cộng sự (2008) thì hệ số KMO phải nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1 và hệ số ý nghĩa của mô hình theo kiểm định Bartlett phải có ý nghĩa thống kê 5%. Hoặc theo Gerbing và Anderson (1988) thì các thang đo của mô hình chỉ được chấp nhận khi tổng phương sai trích lớn hơn 50%. Ngoài ra, theo Hair và cộng sự (1998, trang 111) thì các biến quan sát có hệ số tải phải đạt mức tối thiểu từ 0.30 trở lên; lớn hơn 0.40 được xem là biến quan trọng và lớn hơn 0.50 thì biến được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Bên cạnh đó, Hair và cộng sự (1998, p111) cũng đưa ra quy tắc kinh nghiệm để chọn trọng số tải theo cở mẫu như sau: Nếu trọng số tải > 0.3 thì cỡ mẫu ít nhất phải là 350, nếu cỡ mẫu khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn trọng số tải lớn hơn 0.55, nếu cỡ mẫu khoảng 50 thì Factor loading phải lớn hơn 0.75.

4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá nhóm biến liên quan đến chất lượng dịch

Căn cứ kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha đã loại các biến không đủ điều kiện. Nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố khám phá đối với 23 nhân tố đại diện cho 5 biến của mô hình.

Bảng 4.5 Bảng tổng hợp kết quả phân tích nhân tố khám phá

Nhân tố

EMP4 .839

Giá trị Eigen Phương sai trích Tổng phương sai trích

Bản phân tích nhân tố khám phá lần 1 cho thấy các nhóm nhân tố đại diện phân tán thành 6 biến quan sát khác nhau. Đồng thời, nhân tố ASS1 vừa đại diện cho biến số 5 vừa

đại diện cho biến số 1. Ma trận xoay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nghiên cứu. Do đó, nghiên cứu tiến hành loại bỏ biến không đạt yêu cầu và tiến hành EFA đến khi đạt được yêu cầu đảm bảo hệ số KMO >0,5, Giá trị Eigenvalue lớn hơn hoặc bằng 1, tổng phương sai trích lớn hơn hoặc bằng 50%. Sau EFA lần thứ 2 thì ma trận xoay của mô hình khám phá nhân tố đạt yêu cầu như sau:

ASS2 ASS3 Giá trị Eigen Phương sai trích Tổng phương sai trích

Kết quả EFA lần thứ 2 sau khi loại lần lượt các nhân tố: ASS1, TAN3, TAN4, RES1 cho thấy hệ số KMO bằng 0,731 và mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Bartlett’s là 0,000 cho thấy các biến này có tương quan với nhau và hoàn toàn phù hợp với EFA. Trong ma trận nhân tố sau khi xoay, sự tập trung của các biến quan sát theo từng nhân tố đã hiện rõ ràng, 19 biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 thể hiện độ kết dính cao. Đồng thời, tại mức trích eigen>1 ta có 5 nhân tố được trích ra từ 19 biến quan sát với tổng phương sai trích là 64.14%.

4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá yếu tố hài lòng của khách hàng khi sử dụngdịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Kết quả EFA 3 biến quan sát của thang đo yếu tố hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế có hệ số KMO bằng 0.702 và mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Bartlett’s là 0,000 cho thấy 3 biến này có tương quan với nhau và hoàn toàn phù hợp với EFA. Đồng thời, 3 biến quan sát này đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Tại mức trích eigen>1 ta có duy nhất một nhân tố được trích ra từ 3 biến quan sát với tổng phương sai trích là 73,79%, điều này cho thấy 3 biến này có độ kết dính cao và cùng phản ánh mức độ đánh giá về sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Bảng 4.7 Bảng phân tích EFA yếu tố hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế

1 HL1 HL2 HL3 Giá trị Eigen Phương sai trích (%) Tổng phương sai trích (%) 0.752 0.828 0.760 2.340 78% 78%

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích của tác giả

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha sau EFA

Sau khi EFA 23 biến quan sát của 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài khách hàng khi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 50 -50 )

×