0
Tải bản đầy đủ (.docx) (141 trang)

Đối với ngƣời tiêu dùng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 28 -29 )

- Giúp ngƣời tiêu dùng thực hiện các giao dịch hàng ngày một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn: Với tính năng và những chức năng chính, VĐT nhằm giúp khách hàng có một chiếc “ví đa năng” trong cuộc sống hàng ngày cũng nhƣ giúp cung cấp một hình thức thanh toán an toàn, thuận tiên và tiết kiệm thời gian trong thời đại con ngƣời ngày càng bận rộn với nhiều hoạt động. Ngoài ra, so với hình thức thanh bằng tiền mặt có một số rủi ro về sức khỏe khi thực hiện các giao dịch thanh toán trong thời gian diễn ra dịch bệnh nhƣ hiện nay, thanh toán qua VĐT nói riêng sẽ giúp ngƣời tiêu dùng giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh và đảm bảo sức khỏe của bản thân. Đồng thời, VĐT còn giúp ngƣời tiêu dùng còn có thể kiểm tra lại các lịch sử giao dịch mình đã thực hiện trong VĐT để kiểm tra tài chính rõ ràng

hơn so với hình thức thanh toán bằng tiền mặt vì đôi khi ngƣời tiêu dùng sẽ quên đã thanh toán cho những hoạt động nào bằng tiền mặt trong khi họ có thể kiểm tra lại trên ứng dụng điện tử của mình để xem lại đã thực hiện những hoạt động giao dịch nào thông qua thanh toán bằng VĐT.

- Hạn chế rủi ro mất thông tin tài khoản tài chính và thông tin cá nhân: So

với các phƣơng thức thanh toán thông qua Mobile Banking, thẻ tín dụng, Internet Banking, thẻ ghi nợ… khi bị kẻ gian lấy đƣợc thông tin quan trọng của chủ tài khoản thì mức thiệt hại đối với chủ tài khoản VĐT là nhỏ hơn so với những hình thức kia. Vì những hình thức thanh toán vừa đƣợc đề cập đều liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng và tài khoản có thể chứa một lƣợng tiền lớn. Trong khi đó, VĐT thƣờng lƣu trữ một số lƣợng tiền vừa phải để chủ tài khoản có thể thực hiện những giao dịch nhất định.

- Hạn chế bị lừa đảo khi mua sắm trực tuyến: Nếu khi thanh toán bằng VĐT,

ngƣời tiêu dùng sẽ đƣợc nhà cung ứng VĐT bảo vệ quyền lợi nhờ hình thức thanh toán thanh toán đảm bảo. Với phƣơng thức này, nhà cung cấp VĐT sẽ trừ tiền trong tài khoản VĐT của ngƣời mua khi đặt hàng và “tạm giữ” số tiền đó trong tài khoản của doanh nghiệp cung ứng VĐT và chỉ chuyển cho ngƣời bán khi ngƣời mua đã nhận đƣợc hàng hóa hay dịch vụ đúng nhƣ mô tả và ngƣời mua hài lòng với sản phẩm hay dịch vụ mà không có khiếu nại nào từ phía ngƣời mua và ngƣời bán.

- Giảm rủi ro thất thoát tiền: Khi thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, doanh nghiệp có thể đối mặt với rủi ro mất tiền vì kiểm, đếm sai hoặc nhận phải tiền giá, tiền rách. Trong khi đó, VĐT sẽ xử lý các giao dịch thanh toán một cách tự động và chính xác do đó sẽ ngƣời bán hàng có thể giảm rủi ro về thất thoát tiền khi thực hiện giao dịch.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 28 -29 )

×