0
Tải bản đầy đủ (.docx) (127 trang)

Mô hình các tiêu chí ảnh hƣởng quyết định mua laptop của sinh viên khoa

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 28 -30 )

6. Cấu trúc của luận văn

1.2.2. Mô hình các tiêu chí ảnh hƣởng quyết định mua laptop của sinh viên khoa

sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang

Đề tài nghiên cứu Các tiêu chí lựa chọn laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp - Đại học An Giang của Hồ Đình Thúy An đƣợc thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu chung là phân tích các tiêu chí ảnh hƣởng nhất đến quyết định mua laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang. Nghiên cứu đã cho ra kết quả có 5 yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp lần lƣợt là:

Cấu hình mạnh và chất lƣợng:

Cấu hình mạnh là một trong nhƣng yếu tố đƣợc các bạn sinh viên quan tâm hàng đầu với 64% các sinh viên chọn là yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố này chủ yếu tập trung vào các mục đích học tập, truy cập thông tin của các sinh viên. Laptop phải có chất lƣợng cao và tính năng mỏng – gọn nhằm thuận tiện trong quá trình di chuyển.

Đa số các sinh viên đều chọn thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ Apple - 28%, Dell - 20%, HP - 16%, Sony Vaio - 12%, Lenovo – 8%, Acer – 10% và Toshiba – 6% . Đây đều là những thƣơng hiệu quen thuộc với tất cả mọi ngƣời.

Mẫu mã

Đây là tiêu chí đƣợc quan tâm nhiều hơn cả giá. Đa số các sinh viên đều quan tâm đến mẫu mã khi mua laptop với mức độ “rất quan tâm” là 28% và “quan tâm” là 58% và không có sinh viên nào lựa chọn “hoàn toàn không quan tâm”.

Giá cả

Giả cá thích hợp với nhu cầu của sinh viên là từ 10-12 triệu. Chủ yếu các sinh viên tập trung vào dòng sản phẩm có giá trung bình. Từ những thông tin về giá cả, các nhà cung cấp có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với sinh viên.

Khuyến mãi

Đây là tiêu chí có ít sự ảnh hƣởng nhất trong 5 yếu tố đối với các bạn sinh viên vì hầu nhƣ các bạn không mua laptop vì có chƣơng trình khuyến mãi mà chủ yếu là do chức năng của máy. Theo nghiên cứu thì chỉ 3% sinh viên “chắc chắn mua” khi có chƣơng trình khuyến mãi bán trả góp trong khi có đến 12% là “không” và tỷ lệ “quyết định mua” và “xem xét lại” là tƣơng đối cao, lần lƣợt là 41% và 42%. Qua đó có thể thấy nếu có chƣơng trình khuyến mãi phù hợp thì họ nhất định sẽ mua.

Hình 1.5. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 28 -30 )

×