0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Mạng lƣới nhà cung cấp linh kiện cho Panasonic AVC Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 44 -45 )

1.4. Giới thiệu về Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam

1.4.6. Mạng lƣới nhà cung cấp linh kiện cho Panasonic AVC Việt Nam

Trong cơ chế thị trƣờng bất kỳ loại hoạt động kinh doanh nào cũng cần phải gắn với thị trƣờng. Sự tồn tại của doanh nghiệp gắn liền với sự nắm vững thị trƣờng. Đối với các doanh nghiệp làm công tác xuất nhập khẩu thì việc nghiên cứu thị trƣờng trong và ngoài nƣớc rất quan trọng và cần có đƣợc sự quan tâm thỏa đáng. Chủ thể kinh doanh nào hiểu đƣợc thị trƣờng của mình thì cũng có nghĩa đã nắm đƣợc chìa khóa cho sự phát triển của công ty.

Đối với công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam, hầu hết các nguyên liệu sản xuất của công ty đƣợc cung cấp bởi những nhà cung cấp truyền thống. Tuy thị trƣờng nhập khẩu của công ty chỉ bó hẹp trong phạm vi một vài nƣớc ở châu Á,

nhƣng không có nghĩa hiệu quả hoạt động nhập khẩu cũng bị bó hẹp. Thị trƣờng nhập khẩu linh kiện chủ yếu là từ các nhà cung cấp linh kiện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong đƣợc mô tả cụ thể ở sơ đồ sau:

Trung Quốc Nhật Bản Hong Kong Malaysia Thái Lan

Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Thành phần vỏ ngoài tivi và một số linh kiện cho bo mạch nguồn

Tụ điện

gốm, điện

trở

Panasonic AVC Việt Nam

Sơ đồ 1.2. Mạng lƣới cung cấp nguyên vật liệu cho PAVCV

Nguồn: Phòng mua hàng

Panasonic AVC Việt Nam nhập về những nguyên liệu phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của mình thông qua công ty mẹ ờ Nhập Bản và nhập từ những đối tác của công ty mẹ. Nguyên vật liệu đƣợc sử dụng cho sản xuất tại PAVCV chủ yếu nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Các linh kiện nhập khẩu là những thành phần chính để cấu tạo nên chiếc tivi gồm thành phần cấu tạo bo mạch nguồn nhƣ diode, transistor, mạch in, tụ điện, cọc cắm, … và thành phần vỏ ngoài của tivi nhƣ công tắc nguồn, tấm đèn nền, chân đế,…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 44 -45 )

×