0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Logistics và thuê phƣơng tiện vận tải

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 68 -69 )

2.2. Tổng quan về quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất mặt hàng

2.2.6. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Logistics và thuê phƣơng tiện vận tải

Cũng giống nhƣ bƣớc lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, khi thực hiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu, doanh nghiệp cũng sẽ tiến hành khảo sát và đánh nhà nhà cung cấp dịch vụ Logistics. Dựa trên báo giá dịch vụ, độ uy tín trong những năm hoạt động, thời gian hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ Logistics, theo từng thị trƣờng nhập khẩu mà phòng Logistics sẽ lựa chọn ra một nhà cung cấp vận tải phù hợp đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển hàng hóa. Việc đánh giá và lựa nhà nhà cung cấp dịch vụ Logistics sẽ đƣợc thực hiện hằng năm. Dựa vào kế hoạch mua nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất, số lƣợng nguyên vật liệu và thời gian vận chuyển để quyết định phƣơng tiện vận chuyển phù hợp để hàng hóa đến nơi đúng thời điểm, với đúng số lƣợng và chất lƣợng đã thỏa thuận ban đầu với chi phí thấp.

Trên thị trƣờng hiện nay, có rất nhiều công ty dịch vụ Logistics khác nhau. Mỗi công ty dịch vụ luôn tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng thông qua giá cả dịch vụ, mức độ đáp ứng uy cầu khách hàng, độ uy tín và chất lƣợng dịch vụ. Việc so sánh và đánh giá nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hằng năm giúp doanh nghiệp lựa chọn đƣợc nhà cung cấp vận tải phù hợp với chi phí thấp nhƣng dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên, việc cố định mỗi nhà cung cấp cho từng thị trƣờng nhập khẩu linh kiện sẽ gây trở ngại trong tiến độ nhập khẩu nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Logistics sẽ cung cấp một lịch tàu cố định cho từng thị trƣờng

nhập khẩu. Việc này dẫn đến doanh nghiệp khó có thể linh hoạt thay đổi lịch tàu khác để phù hợp với kế hoạch sản xuất. Hoặc trƣờng hợp nhà cung cấp dịch vụ Logistics không còn đáp ứng đƣợc nhu cầu, doanh nghiệp sẽ phải mất thời gian tìm kiếm và thay đổi nhà cung cấp vận tải mới.

Rủi ro tồn tại là mức độ tin cậy và sự uy tín của đơn vị dịch vụ không đƣợc đảm bảo và gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng hàng hóa. Thực tế, một số đơn hàng nhập khẩu nguyên vật liệu của doanh nghiệp đã gặp hƣ hỏng vì sơ suất của công ty dịch vụ Logistics, họ đã không tuân thủ theo nguyên tắc sắp xếp hàng trong container của công ty, những mặt hàng khác va chạm làm móp/ hƣ nguyên vật liệu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 68 -69 )

×