0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Nhóm giải pháp về thị trƣờng nhập khẩu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 84 -85 )

3.2. Định hƣớng giải pháp

3.2.1. Nhóm giải pháp về thị trƣờng nhập khẩu

Công ty cần có những biện pháp giúp đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng nhập khẩu nguyên vật liệu. Trong hơn hai năm hoạt động tại thị trƣờng Việt Nam, công ty vẫn nhập khẩu nguyên liệu đầu vào theo một cơ chế cũ, làm ăn với những bạn hàng truyền thống, thƣờng chỉ là những nƣớc, những công ty đã có quan hệ làm ăn với Panasonic. Do đó, không tạo đƣợc những cơ hội mới cho công ty về nguồn hàng, cũng nhƣ tiếp cận với thị trƣờng nhập khẩu mới, không tạo đƣợc tiền đề cho đầu ra của doanh nghiệp, vấn đề đặt ra cho công ty vào thời điểm này là phải tìm hiểu xem ngoài những thị trƣờng nhập khẩu truyền thống, còn có những thị trƣờng khác cung cấp những nguyên liệu làm đầu vào cho sản xuất của công ty hay không? Chất lƣợng những nguyên liệu ấy nhƣ thế nào? Giá cả phải chăng? Sau đó, công ty nên lập ra một bảng so sánh giữa những nhà cung cấp. Và chọn ra nhà cung cấp hiệu quả nhất. Liên hệ với nhà cung cấp đó. Có thể nhập khẩu song song từ các nhà cung cấp truyền thống và những nhà cung cấp mới.

Tiến hành đƣợc công việc này, giúp doanh nghiệp luôn duy trì sản xuất kinh doanh, chủ động đƣợc nguồn nguyên vật liệu... Hoạt động dƣới cơ chế thị trƣờng, nên bất kì loại hình kinh tế nào cũng đều gắn với thị trƣờng. Hiểu đƣợc thị trƣờng

thì doanh nghiệp sẽ duy trì đƣợc hiệu quả hoạt động cao nhất. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu thị trƣờng nhập khẩu nguyên vật liệu là rất cần thiết và cần có sự quan tâm thích đáng hơn nữa.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 84 -85 )

×