0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Đối với Nhà nƣớc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 26 -27 )

- Hoàn thiện và phát triển thƣơng mại điện tử: Với các tính năng linh hoạt và thuận lợi cũng nhƣ sự an toàn và bảo mật càng ngày càng đƣợc cải thiện của VĐT, ngƣời tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng quen thuộc và bị thu hút vào việc sử dụng VĐT cho các hoạt động thƣờng ngày một cách nhanh chóng và linh hoạt. Khi thực hiện thanh toán bằng VĐT, ngƣời tiêu dùng chỉ cần khai báo thông tin tài khoản VĐT đích mà ngƣời tiêu dùng muốn chuyển tiền đến. Bên cạnh đó, nhà cung ứng VĐT còn đảm bảo môi trƣờng giao dịch an toàn cho ngƣời mua và ngƣời bán khi thực hiện qua VĐT, tránh đƣợc tình trạng lừa đảo khi tham gia giao dịch thƣơng mại điện tử mà nhiều ngƣời vẫn còn hay lo sợ. VĐT giúp cho các hoạt động mua bán trực tuyến hay thƣơng mại điện tử ngày càng thuận lợi tiếp cận với đối tƣợng khách hàng, đồng thời ngƣời tiêu dùng cảm thấy việc mua sắm qua các hoạt động thƣơng mại điện tử cũng trở nên dễ dàng và an tâm hơn. Từ đó, VĐT góp phần hỗ trợ giúp ngành thƣơng mại điện tử phát triển thuận lợi.

- Giảm lƣợng tiền mặt lƣu thông trong nền kinh tế: Với đặc điểm và thói quen tiêu dùng vốn có, ngƣời dân Việt Nam vẫn còn hay dùng tiền mặt để thực hiện các hoạt động mua bán hay giao dịch khác hàng ngày. Do đó, VĐT có thể sẽ cung cấp cho ngƣời tiêu dùng có thêm một phƣơng thức thanh toán gọn nhẹ, tiện lợi và an toàn để mua sắm. Thay vì đi đâu ngƣời tiêu dùng cũng cần cầm theo một lƣợng tiền mặt để có thể mua sắm thì họ chỉ cần mang theo các thiết bị điện tử gọn nhẹ nhƣ điện thoại di động, máy tính bảng… mà họ vẫn hay luôn mang theo bên cạnh để thực hiện mua sắm. Do đó, VĐT sẽ giúp làm giảm lƣợng tiền mặt đƣợc sử dụng trong nền kinh tế.

- Giảm lƣợng tiền giả: VĐT lƣu giữ tiền trong tài khoản khách hàng dƣới dạng tiền số hóa và có giá trị tƣơng đƣơng với tiền thật đƣợc chuyển vào tài khoản ngân hàng đối ứng. Bởi vậy, cơ quan quản lý có thể thực hiện kiểm soát lƣợng tiền thật trong nền kinh tế một cách dễ dàng, đồng thời có thể hạn chế đƣợc hoạt động in và

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 26 -27 )

×