0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Kiến nghị đối với các nhà quản lý Nhà nƣớc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 89 -90 )

VĐT đang có xu hƣớng ngày càng phát triển cùng với những lợi ích to lớn cho nhiều đối tƣợng nhƣ ngƣời tiêu dùng, doanh nghiệp, ngân hàng… Do đó, một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và cụ thể để thể chế hóa chủ trƣơng cần đƣợc đặt ra và xây dựng vững chắc. Đồng thời, Chính phủ cũng kiểm soát chặt chẽ các đơn vị cung cấp dịch vụ, ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh và phòng ngừa rủi ro của một phƣơng thức mới trong loại hoạt động có tính nhạy cảm cao là lƣu thông tiền tệ để tạo nền tảng và cơ sở vững vàng cho dịch vụ VĐT có thể phát triển ổn định. Chính vì vậy, một khung pháp lý đủ sức mạnh là thực sự rất cần thiết.

-Xây dựng và thống nhất các quy định về thanh toán:

Ngân hàng Nhà nƣớc cần tổ chức và lãnh đạo thực hiện rà soát cũng nhƣ xem xét lại các quy định liên quan đến thanh toán để đánh giá sự phù hợp của khung pháp lý đối với những rủi ro của các hoạt động thanh toán, bao gồm cả phân tầng các công ty cung cấp dịch vụ để đảm bảo giám sát hiệu quả chuỗi giá trị tổng thể của hoạt động thanh toán. Đồng thời, việc nâng cao vai trò của việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và các công ty thanh toán và hạn chế tối đa sự phân mảnh cùng với các quy định phức tạp nhƣ ở một số nƣớc trên thế giới cần đƣợc xem xét và tiến hành để tạo cơ sở thống nhất và chặt chẽ.

-Ban hành các chính sách ưu đãi cho các giao dịch thanh toán trực tuyến:

Để khuyến khích việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho lƣợng tiền mặt có thể giảm trong nền kinh tế cũng nhƣ có thể quản lý rõ ràng các giao dịch hơn, Nhà nƣớc có thể xem xét đến việc ban hành các chính sách ƣu đãi khi ngƣời tiêu dùng thực hiện giao dịch thanh toán bằng các hình thức thanh toán trực tuyến chẳng hạn nhƣ miễn, giảm về thuế, phí cho các giao dịch này.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 89 -90 )

×