0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Nguồn nhân lực tại công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAM ĐĂNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (Trang 50 -51 )

Số lượng và cơ cấu nhân lực hiện nay tại công ty TNHH công nghệ Nam Đăng được thể hiện trong bảng bên dưới:

Bảng 3.2 Cơ cấu nhân sự của công ty NDT giai đoạn 2018-2021

Nguồn: Phòng Tổ chức lao động công ty

Bảng 3.2 cho thấy tổng số lượng lao động của công ty NDT trong giai đoạn 2018- 2020 luôn có xu hướng gia tăng. Chỉ riêng năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty buộc phải cắt giảm 100 nhân lực để giảm chi phí hoạt động. Năm

2018, tổng số lao động của công ty là 1174 người, đến năm 2020, con số này đã là 1215 người. Là một công ty sản xuất thiết bị điện gia dụng, 86% là mức tỷ lệ lao động trực tiếp trên tổng số lao động luôn duy trì quanh năm. Số lượng lao động nam cũng luôn chiếm trên 60% tổng lao động do đặc thù ngành sản xuất.

Điểm nổi bật trong lực lượng lao động của công ty NDT là đội ngũ lao động còn rất trẻ, thể hiện trong biểu đồ sau:

Biểu đồ 3.2: Cơ cấu theo độ tuổi của đội ngũ lao động Công ty NDT

Biểu đồ 3.2. cho thấy: Gần 80% tổng số lao động của công ty là lao động trẻ có độ tuổi dưới 30. Độ tuổi trên 45 qua hàng năm chỉ chiếm một tỷ lệ xung quanh 5%, rất nhỏ so với tổng số lao động. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển VHDN bởi lẽ những người trẻ tuổi sẽ thường yêu thích những điều mới mẻ, sáng tạo. Họ mạo hiểm, ưa thích và dễ dàng chấp nhận thách thức hơn hẳn sự an toàn, kín kẽ và bền vững của lực lượng lao động lớn tuổi.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAM ĐĂNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (Trang 50 -51 )

×