0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Một số dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 25 -25 )

4. Giảng viên hướng dẫn đề xuất cho điểm đánh giá về tinh thần thái độ của

2.1.2.3 Một số dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Về nguyêni tắc,i thựci chấti củai dịchi vụi Ngân hàngi i điệni tửi lài việcithiếti lậpi mộti

kênhi traoi đổii thôngi tini tàii chínhi giữai kháchi hàngi vài Ngâni hàngi nhằmi phụci vụi nhui

cầui sửi dụngi dịchi vụi Ngâni hàngi mộti cáchi thựci sựi nhanhi chóng,i thuậni tiện,i ani toàn.i

Hiệni nayi dịchi vụi Ngâni hàngi điệni tửi i đangi đượci cáci Ngâni hàngi thươngi mạii Việti

Nami cungi cấpi quai cáci hìnhi thứci chínhi saui đây:i Ngâni hàngi trêni mạngi Interneti

(Internet-banking),i Ngâni hàngi tựi độngi quai điệni thoạii (Phonei -banking),i Ngâni hàngi

tạii nhài (Home-banking),i Ngâni hàngi quai mạngi thôngi tini dii độngi (Mobile- banking)…

NgânihàngitrênimạngiInterneti(Internet-banking)

Internet-bankingi lài dịchi vụi cungi cấpi tựi độngi cáci thôngi tini dịchi vụi ngâni hàngi

thôngi quai đườngi truyềni Internet.i Đâyii mộti kênhi phâni phốii rộngi khắpi cáci sảni

phẩmii dịchi vụi ngâni hàngi tớii kháchi hàngii bấti cứi địai điểmi nàoii bấti cứi thờii

giani nào.i Vớii máyi tínhi kếti nốii mạng,i kháchi hàngi cói thểi truyi cậpi vàoi websitei ho ci

ứngi dụngi củai ngâni hàngiđểi đượci cungi cấpi cáci thôngi tini sảni phẩmi dịchi vụ,i hướngi

dẫni đầyi đủi cáci cáchi thứci giaoidịchi vớii Ngâni hàng.i Bêni cạnhi đó,ivớii mậti khẩuii

nhiềui tiệni íchi khác…Internet-bankingi còni lài mộti kênhiphảni hồii thôngi tini hiệui quải

giữai kháchi hàngi vài Ngâni hàng.

Cáci dịchi vụi Internet-bankingi cungi cấp:

 Xemi sối dưi tàii khoản,i cải tàii khoảni tiềni vayi tiềni gửi.

 Vấni tini lịchi sửi cáci giaoi dịch

 Xemi thôngi tini tỷi giá,i lãii suấti tiềni gửii tiếti kiệm

 Thanhi toáni hóai đơni nước,i điện,i bảoi hiểm,i điệni thoại,…

 Kháchi hàngii thểi gửii thắci mắc,i gópi ýi vềisảni phẩm,i dịchi vụi củai Ngâni

hàngii 24/7i vài đượci giảii quyếti nhanhi chóng

Ngânihàngitạiinhài(Home-banking)

Ứngi dụngi vài pháti triểni Home-bankingi đượci xemi lài bướci pháti triểni chiếni lượci

củai cáci NHTMi Việti Nami trướcisứci épi rấti lớni củai quái trìnhi hộii nhậpi toàni cầui vềi

dịchi vụi ngâni hàng.i Vớii phươngi châmi hướngi đếni kháchi hàng,i Home-bankingi đãi

mangi lạii nhữngi lợii íchi thiếti thựcinhưi tiếti kiệmi thờii gian,i chii phí,.i Ưui thếi lớni nhấti

củai ngâni hàngi tạii nhài soi vớii Ngâni hàngi truyềni thốngii thờii giani phụci vụi 24/7.i

Hiệni nayii Việti Nam,i dịchi vụi Home-bankingi đãi đượci nhiềui ngâni hàngi tạii Việti

Nami ứngi dụngii triểni khaii rộngi rãii như:i Ngâni hàngi Ái Châu,i Ngâni hàngi Tiêni

Phong,i ngâni hàngi Ngoạii thươngi Việti Nam,i ngâni hàngi Kỹi thương….

Dịchi vụi Ngâni hàngitạii nhàiđượci xâyi dựngitrêninềni tảng:i hệi thốngi cáci phầni

mềmi ứngi dụngi (Softwarei Base)i vài côngi nghệi Webi (Webi Base),i thôngi quai hệi thốngi

máyi chủ,i mạngi kếti nốii Internetii máyi tínhi cái nhânicủai kháchihàng,i thôngitini tàii

chínhi sẽi đượci thiếti lập,i mãi hóa,i traoi đổi,i vài xáci nhậni yêui cầui sửi dụngi dịchi vụ.i M ci

ii mộti sối điểmi kháci biệti giữai cáci ngâni hàng,inhưngi nhìni chung,i quyi trìnhi sửi

dụngi dịchi vụi Ngâni hàngi tạii nhài gồmi cáci bướci cơi bảni sau:

 Bướci 1:iThiếti lậpi kếti nối.i Kháchi hàngi kếti nốii máyi tínhi củai mìnhivớii hệi

thốngi máyi tínhi củai Ngâni hàngi quai mạngi Interneti (dial-up,i LAN,i Direct-cable,i

WAN…).i Saui đói kháchi hàngi truyi cậpi vàoi trangi Webi củai Ngâni hàngi phụci vụi mìnhi

kháchi hàngi sẽi đượci thiếti lậpi đườngi truyềni bảoi mậti (https)i vài đăngi nhậpi (login)i vàoi

mạngi máyi tínhi củai Ngâni hàng.

 Bướci 2:i Thựci hiệni yêui cầui dịchi vụ.i Kháchi hàngi cói thểi sửi dụngi rấti nhiềui

dịchi vụi Ngânihàngi điệni tửi trêni nềni tảngi nhưi truyi vấni thôngi tini tàii khoản,i chuyểni

tiền,i thanhi toáni điệni tử,i hủyi bỏi việci chii trải séc,i …ii rấtinhiềui dịchi vụi trựci tuyếni

khác.

 Bướci 3:i Xáci nhậni giaoi dịch,i kiểmi trai thôngi tin,ii kếti thúci giaoi dịchi

(thôngi quai chữi kýi điệni tử,i xáci nhậni điệni tử,i chứngi từi điệni tử…).i Saui khii giaoi dịchi

đượci hoàni tất,i kháchi hàngi kiểmi trai lạii giaoi dịchi vừai thựci hiệni vài thoáti khỏii mạng,i

nhữngi thôngi tini chứngi từi liêni quani sẽiđượci quảni lý,i lưui trữi vài gửii tớii kháchi hàngi

khii cói yêui cầu.

 Đốii vớii cáci Ngâni hàngi kháci nhau,i vềii bảni quyi trìnhi nghiệpi vụi cũngi

tươngi tựi cùngi vớii mộti vàii đ ci trưngi riêngi củai mỗii Ngâni hàng.

Ngânihàngiquaiđiệnithoạii(Phone-banking)

Tươngitựi nhưi PC-banking,idịchi vụi ngânihàngi sẽi đượci cungi cấpi quai mộti hệi

thốngi máyi chủii phầni mềmi chươngi trìnhi quảni lýi đ ti tạii ngâni hàng,i liêni kếti vớii

kháchi hàngi thôngi quaitổngiđàii củai dịchi vụ.iThôngi quaicáci phími chứci năngi đượci

qui ướci trước,ingâni hàngi sẽi phụci vụi kháchi hàngi mộti cáchi tựi độngi ho ci thôngi quai

nhâni viêni tổngi đài.

Khiiđăngii sửidụngi dịchi vụi Phone-banking,i mỗii kháchi hàngisẽiđượci cungi

cấpi mộtii tàii khoảni ho cii kháchi hàng,ii tùyi theoi dịchi vụi đăngi ký,i kháchi

hàngi cói thểi sửi dụngi nhiềui dịchi vụi kháci nhau.i Nhìni chung,i quyi trìnhisửi dụngi dịchi

vụi Phone-bankingi tạii cáci ngâni hàngi nhưi sau:

Đăngi kýi sửi dụngi dịchi vụ:i Kháchi hàngi sẽi phảii cungi cấpi cáci thôngi tini cầni thiếti

choi ngâni hàngi vài kýi hợpi đồngi sử dụngi i dịchi vụi Phone-banking.i Saui đó,i kháchi hàngi

sẽi đượci cungi cấpi 2i sối địnhi danhi (duyi nhất)i đói lài Mãi kháchi hàngi vàii khóai truyi

nhậpi hệi thống.i Ngoàii rai kháchi hàngi còni đượci cungi cấpi thêmi mộtii tàii khoảni

Xửii mộti giaoi dịch:i Khii kháchi hàngi gọii tớii tổngi đài,i khaii báoii kháchi i

hàngi vài khóai truy nhậpi i dịchi vụ,i dựaii theoi lờii nhắci trêni điệni thoại,i kháchi hàngi chọni

phími chứci năngi tươngi ứngi vớii dịchi vụi mìnhi cầni giaoi dịch.i Kháchi hàngi cói thểi thựci

hiệni thayi đổi,i chỉnhi sửai trướci khii xáci nhậni giaoi dịchi vớii Ngâni hàng,i chứngi từi giaoi

dịchi sẽi đượci ini rai gửii tớii kháchi hàngi khii giaoi dịchi đượci xửi lýi xong.

Cáci dịchivụiđượci cungi cấpi quai Ngânihàngi điệni thoại:i kháchi hàngii thểi sửi

dụngi rấti nhiềui dịchi vụi Ngâni hàngi như:i hướngi dẫni sửi dụngi dịchi vụ,i cungi cấpi thôngi

tini tàii khoảni vài bảngi kêi cáci giaoi dịch,i giớii thiệui thôngi tini vềi dịchi vụ,i báoi Nợi -i Có,i

cungi cấpi thôngi tini Ngâni hàngi nhưi lãii suất,i tỷi giái hốii đoái,i chuyểni tiền,i thanhi toáni

hóai đơn,i dịchi vụi hỗi trợi kháchi hàng…ii nhiềui dịchi vụi khác.i Tuyi nhiên,i tạii Việti

Nam,i cáci dịchi vụi mớii tạmi thờii cungi cấpi dịchi vụi trai cứui thôngi tini tàii khoảni vài cungi

cấpi thôngi tini tàii chínhi Ngâni hàng.

Ngânihàngiquaimạngidiiđộngi(Mobile-banking)

Bêni cạnhi vớii sựi pháti triểni củai mạngi thôngi tini dii động,i cáci NHTMi Việti Nami

cũngi đãi nhanhi chóngi ứngi dụngi cáci côngi nghệi mớii nàyi vàoi cáci dịchi vụi ngâni hàng.i

Vềinguyêni tắc,i thôngi tinibảoi mậti đượcii hóai traoi đổii giữai trungi tâmi xửi lýi củai

ngâni hàngi vài thiếti bịi dii độngi củai kháchi hàngi (Pocketi PC,i Palmi điệni thoạii dii động,i

…).i Dịchi vụi nàyi đãi đượci ngâni hàngi Ái Châui vài ngâni hàngi Kỹi thươngi triểni khaii từi

lâu,icáci ngâni hàngikháci cũngi đãi vài đangi bắtiđầui xâyidựngi hệi thốngi vài cungi ứngi

dịchi vụi Mobile-bankingi nhời tínhi chấti thuậni tiện,i nhanhi chóngi đ ci trưngi củai nó.

Callicenter

Calli centeri lài dịchi vụi Ngâni hàngi quai điệni thoạii vớii chứci năngi nhiệmi vụ:

 Cungicấpi choi kháchi hàngiđầyiđủi cáci thôngi tini vềi sảni phẩm,i dịchivụi củai

Ngâni hàng,i baoi gồm:i tiềni gửii thanhi toán,i tiếti kiệm,i choi vay,i chuyểni tiền,i ….

 Giớii thiệui quai điệni thoạii cáci sảni phẩmi thẻi hiệni cói củai Ngâni hàng.

 Đăngi kýi choi kháchi hàngi làmi thẻi quai điệni thoại.

 Đăngi ký,i hướngi dẫni thủi tụci vayi vốni choi kháchi hàngii nhâni quai điệni

 Thựci hiệni thanhi toáni hầui hếti cáci hóai đơni tiềni điện,i nước,i điệni thoại,i

Internet,i truyềni hìnhi cáp,i bảoi hiểm,…vài cáci hìnhi thứci thanhi toáni chuyểni tiềni khác.

 Tiếpi nhậni quai điệni thoạii cáci khiếui nại,i vướngi mắci củai kháchi hàngi khii sửi

dụngi sảni phẩm,i dịchi vụi củai Ngâni hàng.

 Kháchi hàngi sẽi đượci cungi cấpi thôngi tini vềi cáci sảni phẩm,i dịchi vụi củai

Ngâni hàngi mộti cách,i kịpi thờii đầyi đủ.

 Tưi vấni sửi dụngi thẻ,i thôngi báoi vềi sối dưi thẻ,i hướngi dẫni đăngi kýi thẻ.

 Dịchi vụi thanhi toáni cácihóai đơni nhưi điện,i nước,i điệni thoại,…i rấti ani toàni

i cáci dịchi vụi thanhi toáni nàyi đãi đượci kháchi hàngi đăngi kýi trướci vớii Ngâni hàng,i doi

đói sẽi khôngi cói sựi nhầmi lẫni trongi thanhi toán.

 Dịchi vụi chuyểni tiềni từi tàii khoảnii nhâni vàoi thẻi rấti phùi hợpi choi kháchi

hàngi đangi ởi xaikhôngi cóichii nhánhi củai Ngâni hàngi ho ci đangi côngi tác,i dui lịchii

nướci ngoàii cầni chuyểni tiềni vàoi thẻi đểi đápi ứngi kịpi thờii nhui cầui chii tiêu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 25 -25 )

×