0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Mô hình nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 41 -41 )

4. Giảng viên hướng dẫn đề xuất cho điểm đánh giá về tinh thần thái độ của

2.5 Mô hình nghiên cứu

2.5.1 Mô hình nghiên cứu trƣớc đây

 Mô hìnhi SERVQUALi củai Parasuramani (1988)

Lấyi ýi tưởngii thuyếti trongii hìnhi củai Gronroosi (1984),i Parasuramani

(1985)

đãi xâyi dựngi mộti côngi cụi đoi lườngi hỗni hợp,i gọii lài SERVQUAL,i dùngi đểi đoi lường chấti lượngi dịchi vụi cảmi nhận,i bội thangi đoi SERVQUALi chứai 22i c pi củai cáci khoản mụci đoi theoi thangi điểmi Likerti đểiđoi lườngi riêngi biệti nhữngi kỳi vọngi vài cảmi nhận thựci tếi củai kháchi hàngi vềi chấti lượngidịchi vụ.i Cụi thể:iChấtilượngidịchivụi=iMứci

độ

cảminhậni iGiái trịi kỳi vọng.i Đâyii mộti trongi nhữngii hìnhiđượcisửi dụngi khái

phổ

biếni đểi đánhi giái chấti lượngi dịchi vụi trongi nhiềui lĩnhi vựci kháci nhau.ii hình SERVQUALi gồmi 10i thànhi phần:i (1)i Phươngi tiệni hữui hình;i (2)i Tini cậy;i(3)i Đápi

ứng;i (4)i Năngi lựci phụci vụ;i (5)i Tiếpi cận;i (6)i Âni cần;i (7)i Thôngi tin;i (8)i Tíni nhiệm;i

(9)i Ani toàn;i (10)i Thấui hiểu

Đếni 1988i Parasuramani vài cáci cộngi sựi hiệui chỉnhi lạii còni 5i thànhi phầni đâyi là i hìnhi nghiêni cứui chấti lượngi dịchi vụi phổi biếni vài đượci ápi dụngi nhiềui nhấti trongi

cáci nghiêni cứui marketing.i Theoi Parasuraman,i chấti lượngi dịchi vụi khôngi thểi xáci

định

chungi chungi mài phụi thuộci vàoi cảmi nhậni củai kháchi hàngi đốii vớii dịchi vụi đói vài sự cảmi nhậni nàyi đượci xemi xéti trêni nhiềui yếui tố.ii hìnhi SERVQUALi đượci xâyi

dựngi dựai trêni quani điểmi chấti lượngi dịchi vụi cảmi nhậni lài sựi soi sánhi giữai cáci giái trịi

kỳi vọng/mongi đợii (expectations)ii cáci giái trịi kháchi hàngi cảmi nhậni đượci

tiêui chí:i i Sựi tini cậyi (reliability),i Tínhi đápi ứngi (responsiveness),i Sựi đảmi bảoi

(assurance),i Sựi đồngi cảmi (empathy),i Phươngi tiệni hữui hìnhi (tangibles)

 Sựi tini cậyi (reliability)

Sựi tini cậyi nóii lêni khải năngi cungi ứng/thựci hiệni dịchi vụi phùi hợp,i chínhi xác,i

đúngi giờii uyi tín,i đúngi vớii nhữngii đãi cami kết,i hứai h n.i Điềui nàyi đòii hỏii sựi

nhấti quáni trongi việci thựci hiệni dịchi vụii tôni trọngi cáci cami kếti cũngi nhưi giữilờii

hứai vớii kháchi hàng.i Tiêui chíi nàyi đượci đoi lườngi bởii cáci thangi đo:

 Ngâni hàngi thựci hiệni dịchi vụi đúngi ngayi từi lầni đầu.

 Ngâni hàngi cungi cấpi dịchi vụi tạii thờii điểmi mài họi đãi hứa.

 Ngâni hàngi thựci hiệni dịchi vụi chínhi xác,i khôngi cói saii sót.

 Nhâni viêni ngâni hàngi luôni sẵni sàngi phụci vụi kháchi hàng.

 Ngâni hàngi luôni cói nhâni viêni tưi vấni tạii bàni hướngi dẫni đểi giúpi đỡikháchi

hàng.

 Khii bạni g pi trởi ngại,i ngâni hàngi chứngi tỏi mốii quani tâmi thựci sựi muốni giảii

quyếti trởi ngạii đó

Tínhiđápiứngi(responsiveness)

Đâyii tiêui chíi đoi lườngi khải năngi giảii quyếti vấni đềi nhanhi chóng,i xửi lýi hiệu quải cáci khiếui nại,isẵni sàngi giúpi đỡi kháchi hàngi vài đápi ứngi cáci yêui cầui củai khách hàng.i Nóii cáchi kháci hiệui quải phụcivụi lài sựi phảni hồii từi phíai nhài cungi cấpi dịchi vụi

đốii vớii nhữngi gìi mài kháchi hàngi mongi muốni cụi thểi như:

 Nhâni viêni ngâni hàngi sẵni sàngi giúpi đỡi kháchi hàng

 Ngâni hàngi cungi cấpi dịchi vụi nhanhi chóng,i kịpi thời.

 Ngâni hàngi phúci đápi tíchi cựci cáci yêui cầui củai kháchi hàng.

 Ngâni hàngi cói đườngi dâyi nóngi phụci vụi kháchi hàngi 24/7.

 Ngâni hàngi khôngi baoi giời quái bậni đếni nỗii khôngi đápi ứngi yêui cầui củai bạn

Đâyiiyếuitối tạoi nêni sựi tíni nhiệm,i tini tưởngi choikháchi hàngi đượci cảmi nhận thôngi quai sựi phụci vụi chuyêni nghiệp,i kiếni thứci chuyêni môni giỏi,i phongi tháii lịchi

thiệpii khải năngi giaoi tiếpi tốt,i nhời đó,i kháchi hàngi cảmi thấyi ani tâmi mỗii khii sửi

dụngi dịchi vụi củai ngâni hàng:

 Nhâni viêni ngâni hàngi phụci vụi kháchi hàngi lịchi thiệp,i nhãi nh n

 Chứngi từi giaoi dịchi rõi ràngi vài dễi hiểu.

 Nhâni viêni luôni cungi cấpi cáci thôngi tini dịchi vụi cầni thiếti choi bạn.

 Nhâni viêni ngâni hàngi cói đủi hiểui biếti đểi trải lờii câui hỏii củai bạn

 Bạni cảmi thấyi ani toàni trongi khii giaoi dịchi vớii ngâni hàng

SựiđồngicảmiiEmpathy:

Sựi cảmi thôngi chínhii sựi quanitâm,i chămi sóci kháchi hàngi âni cần,i dànhi choi

kháchi hàngi sựi đốii xửichui đáoi tốti nhấti cói thể,i giúpi từngi kháchi hàngi cảmi thấyi luôni

đượci đóni tiếpi nồngi hậui mọii lúci mọii nơi.i Yếui tối coni ngườii lài phầni cốtilõii tạoi nêni

sựi thànhi côngi nàyii sựi quani tâmi củainhàicungi ứngi dịchivụi đốiivớii kháchi hàngi

càngi nhiềui thìi sựi cảmi thôngi sẽi càngi tăng:

 Nhâni viêni ngâni hàngi luôni chúi ýi đếni nhui cầui củai từngi kháchi hàng.

 Kháchi hàngi khôngi phảii xếpi hàngi lâui đểi đượci phụci vụ.

 Ngâni hàngilấyi lợii íchi củai bạni lài điềui tâmi niệmi phụci vụ.

 Nhâni viêni ngâni hàngi luôni đốii xửi âni cầni vớii kháchi hàng

SựihữuihìnhiiTangibles

Thểi hiệni quai ngoạii hình,i trangi phụci củai nhâni viêni phụcii cáci thiếti bịi

phươngi tiệni đểi thựci hiệni dịchi vụ,i cơi sởi vậti chấti củai nơii cungi cấpi dịchi vụ…Nhữngi

yếui tối kháchi hàngi cói thểi nhìni thấyi bằngi mắti khii sửi dụngi dịchi vụi đềui táci độngi đếni

yếui tối này.

 Ngâni hàngi cói cơ sởi i vậti chấti đầyi đủ.

 Nhâni viêni ngâni hàngi trôngi rấti chuyêni nghiệpi vài ăni m ci đ p.

 Ngâni hàngi sắpi xếpi cáci quầyi giaoi dịch,i cáci bảngi biểuii kệi tàii liệui rấti

khoai họci vài tiệni lợii choi kháchi hàng

 Môi hìnhi SERVPERFi củai Croninii Taylori (1992)

Trêni cơi sởii hìnhi SERVQUALi củai Parasuraman,i Cronini vài Taylori (1992)i

đã

khắci phụci vài choi rai đờii mô hìnhi i SERVPERF,i mộti biếni thểi củai SERVQUAL.i Theo ihìnhi SERVPERFithì:i Chấtilượngi dịchi vụi =iMựciđộicảminhận.i Kếti luậni nàyi

đã

nhậni đượci sựi đồngi tìnhi bởii cáci nghiêni cứui củai Leeii ctgi (2000),i Bradyii ctg (2002).iBội thangi đoi SERVPERFi cũngi sửi dụngi22i câui hỏii tươngi tưi nhưiphầni cảm nhậni củai kháchi hàngi trongi môi hìnhi SERVQUALi bỏi quai phầni hỏii vềi kỳi vọngi gồmi

05i thànhi phầni :

 Tini cậyi (reliability):i thểi hiệni khải năngi thựci hiệni đúngi ngayi từi lầni đầui

tiên.

 Đápi ứngi (responsiveness):i thểi hiệni quai sựi mongi muốn,i sẵni sàngi củai nhân viêni phụci vụi cungi cấpi dịchi vụi kịpi thờii choi kháchi hàng

 Năngilựciphụci vụi (assurance)i thểihiệni quai trìnhi đội chuyêni mônii cungi

cách

phụci vụi lịchi sự,i niềmi nởi vớii kháchi hàng.

 Sựi cảmi thôngi (empathy):i thểi hiệni sựi quani tâm,i chămi sóci kháchi hàng.

 Phươngi tiệni hữui hìnhi (tangibles):i thểi hiệni quai ngoạii hình,i trangi phụci của nhâni viên,i cáci trangi thiếti bịi phụci vụi choi dịchi vụ.

Doi cói xuấti xứi từi thangi đoi củai môi hìnhi SERVQUAL,i cáci thànhi phầni vài biến quani sáti củaii hìnhi SERVPERFi giốngi nhưi SERVQUAL.ii vậy,ii hìnhi đo lườngi nàyi còni đượci gọiiii hìnhi cảmi nhậni (Perceptioni Model).i Cải haii mô hìnhi SERVQUALii SERVPERFi đềui đượci nhữngi nghiêni cứui tiếpi saui sửi dụng rộngi rãii ởi nhiềui lĩnhi vựci kháci nhau

Nămi 1994,i chỉi sối thỏai mãni kháchi hàngi củai Mỹi cũngi đượci côngi bối -i

American

Customeri Satisfactioni Indexi (ACSI)i (Fornell,i 1996).ii hìnhi ACSIi đượci côngi bối

đãi đánhi dấui bướci pháti triểni củai hệi thốngi CSIi khii giớii thiệui cáci biếni sối nguyêni

nhâni củai sựi thỏai mãni kháchi hàng,i đói là sựi i mongi đợi,i chấti lượngi cảmi nhậni vài giái

trịi cảmi nhậni củai kháchi hàng.iKếtiquải củai việci nghiêni cứui sựi hàii lòngi kháchi hàngi

chínhii việci pháti hiệni lòngi trungi thànhi ho ci nhữngi phàni nàni củaihọi đốii vớii sảni

phẩmi nhằmi hoạchi địnhi nhữngi chiếni lượci thíchi hợp.

Trongi môi hìnhi chỉi sối hàii lòngi củai Mỹi (ACSI),i giái trịi cảmi nhậni chịui táci động bởii chấti lượngi cảmi nhậni vài sựi mongi đợii củai kháchi hàng.i Khii đó,i sựi mongi đợii của kháchi hàngi cói táci độngi trựci tiếpi đếni chấti lượngi cảmi nhận.i Trêni thựci tế,i khii mongi

đợii càngi cao,i cói thểi tiêui chuẩni vềi chấti lượngi cảmi nhậni củai kháchi hàngi đốii vớii sảni

phẩmi càngi caoi ho ci ngượci lại

Hình 2.1 mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ (ACSI)

 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng các quốc gia EU

Mô hình chỉ số hài lòng Châu Âu (ECSI) có một số khác biệt nhất định. So với ACSI, hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu có tác động trực tiếp đến sự mong đợi của

khách hàng. Khi đó, sự hài lòng của khách hàng là sự tác động tổng hòa của 04 Sự mong đợi (Expectations) Chất lượng cảm nhận (Perveived Quality) Giá trị cảm nhận (Perveived Value) Sự hài lòng của khách hàng (SI) Sự than phiền (Complaint) Sự trung thành (Loyaty)

nhân tố hình ảnh, giá trị cảm nhận, chất lượng cảm nhận về cả sản phẩm hữu hình

và vô hình.

Thông thường,i chỉi sối ACSIi thườngi ápi dụngi choi lĩnhi vựci côngi còni chỉi sối ECSIi

thườngi ứngi dụngi đoi lườngi cáci sảni phẩm,i cáci ngành

i ràng,i điểmi mạnhi củai cáchi tiếpi cậni nàyiii làmi dịchi chuyểni ngayi tứci

khắc

kinhi nghiệmi tiêui dùng,i tạoi điềui kiệni choi việci nghiêni cứui mốii quani hệi nhâni quải

giữai cáci yếuitối cấui thànhi sựi hàiilòngii sựi trungithànhi củai kháchi hàng.i Doi vậy,i

mụci tiêu

đầui tiêni củai việci tiếpi cậni theoi cấui trúci CSIii việci giảii thíchi sựi trungi thànhi củai

kháchi hàngi đốii vớii mộtisảni phẩmi nóii riêngi hayi mộti doanhi nghiệp,i mộti quốci giai

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 41 -41 )

×