0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Thiết kế bảng câu hỏi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 57 -57 )

4. Giảng viên hướng dẫn đề xuất cho điểm đánh giá về tinh thần thái độ của

3.2 Thiết kế bảng câu hỏi

3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ

Trước khii thựci hiệni nghiêni cứui địnhi lượngi chínhi thức,i táci giải thựci hiệni

nghiêni cứui địnhi tínhii bội nhằmi bổi sung,iđiềui chỉnhi biếni quani sáti choi thangi đo.i

Phươngi phápi nàyi thựci hiệni bằngi cáchi phỏngi vấni theoi nộii dungi chuẩni bịi trước.i Kếti

quải nghiêni cứuii bội nàyiii sởi xáci địnhi cáci yếui tối chínhi táci độngi đếni chấti

lượngi dịchi vụi củai ngâni hàngi báni lẻ,i từi đói xâyi dựngi bảngi câui hỏii choi khảoi sáti

chínhi thức.i Bảngi câui hỏii xâyidựngi xongi đượci thựci hiệni khảoi sáti thửi nhằmi đánhi

giái vềi nộii dungi vài từi ngữi cói phùi hợpi vớii đốii tượngi nghiêni cứu đểi i bổi sungi vài chỉnhi

sửai trướci khiinghiêni cứui địnhi lượngi chínhi thức.i Từi kếtiquải củai nghiêni cứuiibội

tácigiải đãi ghii nhậni đượcii nhiềui yếui tối ảnhi hưởngi đếni chấti lượngi dịchi vụi ngâni

hàngi điệni tử

Các bước nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua các buổi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia là nhân viên/lãnh đạo chi nhánh ngân hàng VietinBank Đồng Nai và 10 khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử. Từ đó hiệu chỉnh và hoàn tất bảng câu hỏi lần cuối, tiến hành gửi bảng câu hỏi chính thức

Bảng câu hỏi gồm 2 phần:

 Phần thứ nhất bảng câu hỏi được thiết kế để thu thập sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tư và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ này. Phần này được thiết kế với 24 câu hỏi, trong đó 21 câu tương ứng với 21 biến quan sát được dùng đo chất lượng dịch vụ, còn 3 câu còn lại tương ứng với ba biến quan sát tương ứng để đo sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ ngân hàng điện tử

 Phần thứ hai của bảng câu hỏi là phân loại đối tượng khách hàng được phỏng vấn. Xác định số lượng quan sát cần thiết và thang đo cho việc khảo sát

 Kích thước quan sát dự tính là n = 260. Tác giả thực hiện phỏng vấn trực tiếp các khách hàng đến giao dịch, cả nam và nữ, người lớn tuổi và trẻ tuổi, hướng đến các khách hàng có sử dụng dịch vụ NHĐT tại nhiều ngân hàng

 Sử dụng thang đo Likert. Nó bao gồm 5 cấp độ phổ biến từ 1 đến 5 để tìm hiểu mức độ đánh giá của người trả lời. Vì vậy, bảng câu hỏi đã được thiết kế từ 1 là “hoàntoàn không đồng ý” đến 5 là “hoàn toàn đồng ý”

3.3 Thu thập dữ liệu

3.3.1 Nguồn dữ liệu

 Gửi phiếu điều tra cho khách hàng và thu thập kết quả trả lời

 Xử lý dữ liệu thông qua việc sử dụng công cụ phân tích SPSS

Sau khi thu thập được số lượng mẫu thích hợp, tác giả sử dụng công cụ SPSS để phân tích dữ liệu với các thang đo được mã hóa

 Tiến độ thực hiện nghiên cứu:

 Nghiên cứu sơ bộ định tính: hình thức thảo luận và khảo sát thử thực hiện trong tháng 10/2021 tại Đồng Nai

 Nghiên cứu chính thức định lượng: khảo sát trực tiếp các khách hàng thực hiện trong tháng 11/2021 tại Đồng Nai

3.3.2 Chọn mẫu và làm sạch dữ liệu

Kích thước mẫu là một vấn đề đáng quan tâm đối với bất cứ cuộc khảo sát nào. Theo Tabachnick & Fidell (1991) để phân tích hồi quy đạt kết quả tốt nhất thì kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức

n >= 8p + 50 = 8*23+50 = 234

Trong đó:

 n là kích cỡ mẫu

 p số biến độc lập của mô hình

Ngoài ra,i theoi quyi tắci kinhi nghiệmi củai NguyễniĐìnhi Thọi (2011)i thìi sối quani

sáti lớni hơni(íti nhất)i5i lầni sối biến,i tốti nhấti gấpi 10i lần.i Nhưi vậy,i vớii 24i biếni quani

sát,i nghiêni cứui cầni khảoi sáti íti nhấti 230i mẫui đểi đạti kíchi thướci mẫui cầni choi phâni

tíchi EFA.iPhươngiphápi thui thậpi dữi liệui bằngi bảngi câui hỏi,i táci giải pháti 260i phiếui

khảoi sáti trựci tiếpi đếni kháchi hàngi vài thui lạii ngayi saui khii trải lời

Quai quái trìnhi thui thậpi thôngi tini đượci tiếni hành,i saui khii sàngi lọci cáci bảngi hỏii

khôngi phùi hợp,i nghiêni cứui tiếni hànhi nhậpi liệui vàoi phầni mềmi vài phâni tíchi dữi liệui

khảoi sáti đểi kếti luậni cáci giải thuyếtiii hìnhi nghiênicứu.i Kếti quải cuốiicùngi từi

SPSSi sẽi đượci phâni tích,i giảii thíchi vài trìnhi bàyi thànhi bảni báoi cáoi nghiêni cứu.

3.4 Phƣơng pháp xử lí dữ liệu

3.4.1 Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng kiểm định Cronbach's Alpha

Là kiểm định cho phép đánh giá mức độ tin cậy của việc thiết lập một biến tổng hợp trên cơ sở nhiều biến đơn.

Công thức của hệ số Cronbach’s alpha là:

α = Np/[1 + p(N – 1)]

Trong đói pii hệi sối tươngi quani trungi bìnhi giữai cáci mụci hỏi.ii tựi pi trongi

côngi thứci tượngi trưng choi i tươngi quani trungi bìnhi giữai tấti cải cáci c pi mụci hỏii đượci

kiểmi tra.i Theoi quyi ướci thìi mộti tậpi hợpi cáci mụci hỏii dùngi đểi đoi lườngi đượci đánhi

M ci dùi vậy,i nếuii mộti danhi mụci quáinhiềui cáci mụci hỏii(Nii sốimụci hỏi)i

thìi sẽii nhiềuii hộii đểii hệi sối αi cao.i Nhiềui nhài nghiêni cứui đồngi ýi rằngi

Cronbach’siAlphai từi 0,8i trởilêni đếni gầni thìi thangi đoi lườngii tốt,i từi 0,7i đếnigầni

0,8ii sửi dụngi được.i Theoi táci giải Nunallyii Burnsteini (1994)i điềui kiệni

Cronbach’si Alphai phảii từi 0,6i trởi lêni lài sửi dụngi được.i

Bêni cạnhi đói cầni loạii bỏi cáci biếni quani sáti cói mứci đội tươngi quani thấpi vớii cáci

mụci câui hỏii còni lạii trongi nhóm,i cụi thểi Correctedi Itemii Totali correlationi (hệi sối

tươngi quani vớii biếni tổng)i <i 0,3i thìi biếni sẽi bịi loạii rai khỏii nhómi nhâni tố.

i vậy,i đốii vớii nghiêni cứui nàyi thìi Cronbach’si Alphai từi 0,6i trởi lênii chấpi

nhậni được.i Tínhi toáni Cronbach’si alphai giúpi ngườii phâni tíchi loạii bỏi cáci biếni

khôngi phùi hợpi vài hạni chếi cáci biếni ráci trongi quái trìnhi nghiêni cứu.

3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA

Được sử dụng để kiểm định sự hội tụ của các biến thành phần về khái niệm. Các biến có hệ số tương quan đơn giữa biến và các nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại. Phương pháp trích nhân tố được sử dụng là Principal Axis Factoring được sử dụng kèm với phép quay không vuông gốc Promax2. Điểm dừng trích khi các yếu tố có “Initial Eigenvalues” > 1.

Phân tíchinhâni tối khámi phái (EFA)i lài kỹi thuậti chủiyếui đểi thui nhỏii tómitắti

dữi liệu.i Phâni tíchi nhâni tối khámi phái pháti huyi tínhi hữui íchitrongi việci xáciđịnhi cáci

tậpi biếni cầni thiếti choi vấni đềi nghiêni cứui cũngi nhưi rấti cầni thiếti trongiviệci tìmi mốii

quani hệi giữai cáci biếni vớii nhau.i Mứci đội thíchi hợpi củai tươngi quani nộii tạii giữaicáci

biếni quani sáti trongi cáci kháii niệmi nghiêni cứui đượci thểi hiệni bằngi hệi sối Kaiser- Myer-i Olkini (KMO)i đoi lườngi sựi thíchi hợpi củai mẫuii mứci ýi nghĩai đángi kểi củai

kiểmi địnhi Barlett.i KMOi cói giái trịi thíchi hợpi trongi khoảngi [0,5;1]

Sựi rúti tríchicáci nhâni tối đạii diệni bằngi cáci biếni quani sáti đượci thựcihiệni bằngi

phâni tíchi nhâni tối chínhi vớii phépi quayi (Promax).i Cáci thànhi phầni vớii giái trịi

Eigenvaluei lớni hơni 1i (Gerbingii Anderson,i 1998)i vài tổngi phươngi saii tríchi bằngi

Cuốii cùng,i đểi phâni tíchi nhâni tối cói ýi nghĩa,i tấti cải cáci hệi sối tảii nhâni tối (factori

loading)i phảii lớni hơni hệi sối quyi ướci 0,5i đểi cáci kháii niệmi nghiêni cứui đạti giái trịi hộii

tụi (Hairi &i ctg,i 2006).i Bêni cạnhi đó,i khácibiệti hệi sối tảii nhâni tối củai mộti biếni quani

sáti giữai cáci nhâni tối phảii lớni hơni ho ci bằngi 0,3i đểi tạoi giái trịi phâni biệti giữai cáci

nhâni tối (Jabnouni vài Al-Tamimi,i 2003).i Kỹi thuậti phâni tíchi nhâni tối (factori analysis)i

đãi đượci sửi dụngi trongi nghiêni cứui nàyi nhằmi rúti gọnii gomi cáciyếui tối thuộci tínhi

đói lạii thànhi mộti nhâni tối cói ýi nghĩai hơn,i íti hơni vềi sối lượng

Chúngi taii thểi chọni cáci quyềni sối hayi trọngi sốinhâni tối saoi choi nhâni tối thứi

nhấti giảii thíchi đượci phầni biếni thiêni nhiềui nhấti trongi toànibội biếnithiên.i Sauiđói tai

chọni tậpi hợpi cáci quyềni sối thứi haii saoi choi nhâni tối thứi haii giảii thíchi đượci phầni lớni

biếni thiêni còni lại,i vài khôngi cói tươngi quani vớii nhâni tối thứi nhất.

3.4.3 Phân tích tƣơng quan Pearson

Hệ số tương quan Pearson (Pearson correlation coefficient, ký hiệu r) là số liệu thống kê kiểm tra đo lường mối quan hệ thống kê ho c liên kết giữa các biến phụ thuộc với các biến liên tục

Tương quani pearsoni đượci biếti đếni nhưi lài phươngi phápi tốtinhấti đểi đoi lườngi

mốii liêni hệi giữaicáci biếni quani tâmi bởiiii dựai trêni phươngi phápi hiệpi phươngi

sai.i Nói cungi cấpi thôngi tini vềi mứci đội quani trọngicủai mốii liêni hệ,i ho ci mốii tươngi

quan,icũngi nhưi hướngi củai mốii quani hệ.i Ngoàii ra,i việci kiểmi trai hệi sối tươngi quani

pearsoni còni giúpi chúngi tai sớmi nhậni diễni đượci sựi xảyi rai củai vấni đềi đai cộngi tuyếni

khii cáci biếni độci lậpi cói sựi tươngi quani mạnhi vớii nhau

Ýinghĩaihệisốitƣơngiquanipearson

Hệi sối tươngi quani Pearsoni(r)i cói giái trịi giaoi độngi trongi khoảngi liêni tụci từi -1i

đếni +1:

 ri =i 0:i Haii biếni khôngi cói tươngi quani tuyếni tính

 ri =i 1;i ri =i -1:i Haii biếni cói mốii tươngi quani tuyếni tínhi tuyệti đối.i

 ri <i 0:i Hệi sối tươngi quani âm.i Nghĩaii giái trịi biếni xi tăngi thìi giái trịi biếni yi

 ri >i 0:i Hệi sối tươngi quani dương.i Nghĩai lài giái trịi biếni xi tăng thìi i giái trịi biếni yi

tăngi vài ngượci lại,i giái trịi biếni yi tăngi thìi giái trịi biếni xi cũngi tăng.i Lưui ý:

 Hệi sối tươngi quan pearsoni i (r)i chỉi cói ýi nghĩai khii vài chỉi khii mứci ýi nghĩai quani

sáti (sig.)i nhỏi hơni mứci ýi nghĩai αi =i 5%.

 Nếui ri nằmi trongi khoảngi từi 0,50i đếni ±i 1,i thìii đượci choii tươngi quani

mạnh.

 Nếui ri nằmi trongi khoảngi từi 0,30i đếni ±i 0,49,i thìi nói đượci gọii lài tươngi quani

trungi bình.

Nếui ri nằmi dướii ±ii .29,i thìii đượci gọiii mộti mốii tươngi quani yếu.

3.4.4 Phân tích hồi quy và kiểm định mô hình

Hồi quy đa biến là một phần mở rộng của hồi quy tuyến tính đơn giản. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự đoán giá trị của một biến dựa trên giá trị của

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (Trang 57 -57 )

×