0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Mô hình nghiên cứu những yếu tố ảnh hƣởng tới khách hàng trong việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 29 -33 )

6. Cấu trúc của luận văn

1.2.3. Mô hình nghiên cứu những yếu tố ảnh hƣởng tới khách hàng trong việc

trong việc mua Laptop của Tiến sĩ Ashhan Nair và cộng sự thuộc Trƣờng đại học Bogazici, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Một nghiên cứu về những yếu tố ảnh hƣởng tới việc mua Laptop của khách hàng đã đƣợc Tiến sĩ Ashhan Nair, Sema Yoruker, Gigen Gunes và Yeliz Ozdemir thuộc Trƣờng đại học Bogazici, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vào tháng 10/2006. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện với 2 mục tiêu là để xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc mua laptop của ngƣời tiêu dùng và các kết quả này sẽ tạo cơ sở cho việc nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem liệu có sự khác biệt giữa các nhóm ngƣời tiêu dùng của một công ty máy tính khi xét đến tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hƣởng đến việc mua laptop ngƣời tiêu dùng. Ngƣời tiêu dùng ở đây đƣợc chia làm ba nhóm ngƣời tiêu dùng là:

 Khách hàng thân thuộc: những ngƣời trung thành với thƣơng hiệu đã

 Khách hàng chuyển thƣơng hiệu hài lòng: những ngƣời chuyển đổi thƣơng hiệu vì các lý do khác hơn là sự không hài lòng)

 Khách hàng chuyển thƣơng hiệu không hài lòng: những ngƣời chuyển

đổi thƣơng hiệu vì họ không hài lòng với thƣơng hiệu đã và đang sử dụng trƣớc đó

Một bảng câu hỏi đã đƣợc thiết kế để tiến hành khảo sát thông qua mạng internet. Kết quả thu đƣợc 903 phản hồi, trong đó có 327 phản hồi phù hợp với yêu cầu đã đƣợc sử dụng để tiến hành phân tích nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng có 26 biến đƣợc chia thành 7 yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của ngƣời tiêu dùng. Những yếu tố này là: Tính năng kỹ thuật cốt lõi, Dịch vụ sau khi mua, Giá cả và điều kiện thanh toán, Thông số kỹ thuật thiết bị ngoại vi, Ngoại hình, Giá trị tính năng tăng cƣờng và Khả năng kết nối & di động.

Hình 1.6. Mô hình những yếu tố ảnh hƣởng tới việc mua Laptop của khách hàng trong ngiên cứu của Tiến sĩ Ashhan Nair và cộng sự

Mặt khác nghiên cứu cho thấy giữa các khách hàng thân thuộc, khách hàng chuyển thƣơng hiệu hài lòng và khách hàng chuyển thƣơng hiệu không hài lòng có một sự khác biệt đáng kể chỉ trong yếu tố “Giá cả và điều kiện thanh toán”. Kết quả cho thấy khi so sánh với các khách hàng thân thuộc và khách hàng chuyển thƣơng hiệu hài lòng thì những khách chuyển thƣơng hiệu không hài lòng ít quan trọng hơn tới các yếu tố liên quan đến “Giá cả và điều kiện thanh toán”.

Bảng 1.3. Bảng 26 chỉ báo thuộc 7 yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của khách hàng trong ngiên cứu của Tiến sĩ Ashhan Nair, Sema Yoruker, Gigen Gunes và Yeliz Ozdemir thuộc Trƣờng đại học Bogazici,

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vào tháng 10/2006

Yếu tố Chỉ báo F1: Tính năng kết nối và di động Kết nối TV/Audio Bluetooth Công nghệ hồng ngoại Mạng Internet không dây

F2: Giá trị Tính năng tăng cƣờng Bàn phím chống nuớc Dễ sử dụng Độ bền của khung Hình ảnh thƣơng hiệu Giải pháp an ninh

Độ đa dạng của phụ kiện

F3: Dịch vụ sau khi mua

Tầm phổ biến của mạng lƣới hỗ trợ kĩ thuật Bảo hành và sửa chữa

Bảo hành và điều kiện bảo hành Hỗ trợ kĩ thuật

F4: Thông số kỹ thuật thiết bị ngoại vi Thời lƣợng stand-by Modem/Ethernet Số lƣợng cổng USB Loa/khuyếch âm Đầu đọc DVD-CD

lõi Bộ nhớ và dung lƣợng ổ cứng Độ phân giải hiển thị

F6: Ngoại hình vật lý Trọng lƣợng và kích thuớc

Thiết kế và màu sắc

F7: Giá cả và điều kiện thanh tóan

Giá cả

Điều kiện thanh tóan và chiến dịch quản cáo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 29 -33 )

×