0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Ảnh hưởng của “Giá trị sức khỏe”

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM SẢN PHẨM CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 90 -92 )

Nhân tố giá trị sức khỏe có ảnh hưởng yếu nhất đến ý định và hành vi mua sắm các sản phẩm CSVSCN của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Người tiêu dùng nhận thức về giá trị sức khỏe càng cao sẽ càng có ý định mua sắm và thực hiện hành vi mua sắm các sản phẩm CSVSCN nhiều hơn. Sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân như nước rửa tay, gel rửa tay khô, nước súc miệng,…được cho rằng hỗ trợ gìn giữ vệ sinh cá nhân và góp phần giảm rủi ro lây lân của virus trong khi chờ đợi các giải pháp điều trị. Vì vậy, góp phần đảm bảo được sự an toàn và sức khỏe của người sử dụng. Trong các nghiên cứu trước, giá trị sức khỏe được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ đối với hành vi hoặc sản phẩm và từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe (Tudoran và cộng sự 2009; Brahmana và cộng sự 2018). Kết quả nghiên cứu này của Hidayat và cộng sự (2021) lại cho rằng chỉ có nhận thức về giá trị sức khỏe sẽ không

đủ để thúc đẩy thực hiện một hành vi nào đó, đặc biệt là hành vi mua sắm nước rửa tay, vì người tiêu dùng cần phải có thái độ tích cực đối với sản phẩm và tin rằng nó tốt cho sức khỏe trước thì mới hình thành được nhận thức về sức khỏe đối với sản phẩm hay hành vi đang đánh giá.

Tóm tắt chương 4

Trong chương 4, tác giả trình bày cụ thể các kết quả có được từ việc phân tích dữ liệu thu thập được từ 348 người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bằng phần mềm SPSS 22 và AMOS 20. Bước thứ nhất, mẫu khảo sát được phân tích thống kê mô tả nhằm làm rõ các đặc điểm về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và môi trường làm việc. Bước thứ hai, thang đo trong mô hình được kiểm định độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, kết quả có ba biến quan sát bị loại khỏi mô hình (CQ4, CX3, CX6) do không đạt yêu cầu về độ tin cậy. Các biến quan sát còn lại (34 biến) được phân tích nhân tố khám phá EFA rồi được phân tích nhân tố khẳng định CFA. Kết quả các kiểm định đều hợp lệ. Cuối cùng là phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy tất cả bảy giả thuyết từ H1 đến H7 đều được chấp nhận với độ tin cậy 95%. Như vậy các nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến ý định mua sắm và hành vi mua sắm các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh là: “Thái độ”, “Chuẩn chủ quan”, “Nhận thức kiểm soát hành vi”, “Nỗi sợ COVID-19” và “Giá trị sức khỏe sức khỏe”, trong đó các biến độc lập làm thay đổi được 43,3% sự biến thiên của biến phụ thuộc “Ý định mua sắm” và “Ý định mua sắm” thay đổi được 15,4% sự biến thiên của “Hành vi mua sắm”. Ngoài ra, tác giả cũng tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả nghiên cứu của luận văn với các công trình trước đây để làm cơ sở cho chương tiếp theo.

Chương 5 sẽ trình bày những nội dung của luận văn bao gồm kết luận, một số hàm ý quản trị, hạn chế của đề tài và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM SẢN PHẨM CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 90 -92 )

×