0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH (Trang 83 -88 )

5. Bố cục của luận văn

3.2.12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy

định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Trong hoạt động quản lý dịch vụ công về đất đai, thời kỳ thực hiện Luật Đất đai năm 2003, việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai gặp rất nhiều khó khăn do chưa có bộ phận chuyên trách trong tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, những năm gần đây, từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực, công tác này đã có những chuyển biến tích cực khi thành phố triển

khai thực cơ chế “một cửa”, đến hết tháng 11 năm 2015, Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí là một trong 4 địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện thí điểm xây dựng và đưa bộ phận "Tiếp nhận và chả kết quả hiện đại" tại 11/11 xã, phường vào hoạt động, để trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân theo hướng "công khai - minh bạch - đúng pháp luật - nhanh gọn - hiệu quả" cho người dân, tại đây người dân được hướng dẫn để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; tư vấn giải thích rõ mọi thắc mắc về luật đất đai. Các giao dịch về đất đai của các tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các hiện tượng gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân đã được nghiêm khắc xử lý. Uy tín của bộ máy quản lý nhà nước cũng như của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đã được nâng lên rõ rệt. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai như sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, lấn chiếm,... Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, khi mà giá trị đất đai ngày càng tăng lên, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích,... đang có chiều hướng tăng dần cần được ngăn chặn kịp thời, chính vì vậy việc giải quyết dứt điểm các tranh chấp, đơn thư khiếu nại, các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai là hết sức cần thiết, tạo tiền đề cho nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đã được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là các hoạt động về đất đai có liên quan đến tài chính. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, ngăn chặn các sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Điều này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai

cho người sử dụng đất, đưa đất đai vào sử dụng đúng mục đích, bền vững, có hiệu quả.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai trong giai đoạn 2014 – 2017:

- Từ năm 2014 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố được quan tâm thực hiện thường xuyên. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra việc thực hiện quy định về thu tiền sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và sử dụng đất của các đơn vị, dự án, cụ thể:

+) Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 19 dự án chậm tiến độ triển khai thực hiện;

+) Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ giao đất, cho thuê đất của một số đơn vị, dự án trên địa bàn thành phố;

- Năm 2015: Thanh tra 02 vụ việc có đơn khiếu kiện của người dân về quy trình thu hồi đất. Kết luận: 02/02 vụ việc đều thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về quy trình thu hồi đất, và kết luận nội dung khiếu kiện của người dân là sai. UBND Thành phố thành lập 02 đoàn Kiểm tra, thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai giai đoạn 2010 – 2015 tại 06/11 xã, phường; Các đoàn kiểm tra đã ban hành 06 Kết luận kiểm tra tại 06 xã, phường, đồng thời tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định truy thu số tiền vi phạm là 187 triệu đồng, do đền bù nhầm đối tượng thụ hưởng. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan quan xử lý kỷ luật đối với 03 cán bộ vi phạm theo quy định.

- Năm 2016: UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra nhà nước năm 2016, trong đó có thực hiện 01 cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai giai đoạn 2013 – 2015 tại 02 địa phường (Trưng Vương và Thanh Sơn). Sau thanh tra, đoàn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố

ban hành 02 Kết luận thanh tra, cơ bản đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại 02 địa phương là tốt, không có vi phạm nghiêm trọng phải xử lý. UBND Thành phố ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 19/01/2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, qua đó yêu cầu các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất đối với việc sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời rà soát lại tình hình sử dụng đất trên địa bàn… qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước được trên 400 triệu đồng trong năm 2016.

- Năm 2017: UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố tiến hành 06 cuộc thanh tra, trong đó: 05 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 và 01 cuộc thanh tra từ năm 2016 chuyển sang, gồm 05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm. Đã hoàn thành và tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành 05/05 kết luận thanh tra đối với 05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 01/01 Kết luận đối với cuộc thanh tra trách nhiệm.UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố chờ xử lý đối với các khoản sai phạm phải thu hồi với tổng số tiền là 203,265 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý và xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân sai phạm.

Nhìn chung, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, Thành phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm của một số xã, phường, đơn vị như: việc giao đất trái thẩm quyền, sai quy hoạch, sai đối tượng, thu tiền sử dụng đất sai quy định; đồng thời ra quyết định kỷ luật một số cán bộ có liên quan đến các sai phạm theo đúng quy định... Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất, phát hiện, lập biên bản và xử phạt 51 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai khác với tổng số tiền xử phạt hơn 790 triệu đồng, qua đó cho thấy công tác xử lý vi

phạm hành chính về đất đai được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện kiên quyết, nghiêm túc.

Bảng 10: Kết quả lấy ý kiến người dân về việc xử lý các hành vi vi phạm về đất đai của người sử dụng đất

STT Đối tượng

ghi phiếu

Số lượng phiếu

Ông/bà hãy cho biết về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của chính quyền địa phương từ cấp phường (xã) đến cấp Thành phố về lĩnh vực đất đai trong thời gian qua như thế nào?

Rất tốt Tốt Tr.Bình Kém Rất kém

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Cán bộ công chức 51 29 56,86 22 43,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Trưởng khu dân cư 27 7 25,93 14 51,85 6 22,22 0 0,00 0 0,00

3 Người dân 73 12 16,44 43 58,90 12 16,44 6 8,22 0 0,00

Tổng số phiếu 151 48 31,79 79 52,32 18 11,92 6 3,97 0 0,00

(Nguồn số liệu: Tổng hợp nội dung 6.6 - từ kết quả điều tra bằng phiếu đối với CBCC, Trưởng khu và người dân trên địa bàn thành phố Uông Bí về tình hình sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Uông Bí)

Biểu đồ 7: Thể hiện ý kiến về việc xử lý các hành vi vi phạm về đất đai của người sử dụng đất

Qua kết quả điều tra cho thấy công tác xử lý các hành vi vi phạm về luật đất đai trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã cơ bản đã được quan tâm chỉ đạo làm tốt. Thể hiện qua việc có 84,11% ý kiến cho rằng công tác xử lý

31.79 52.32 11.92 3.97 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 % % % % % Rất tốt Tốt Tr.Bình Kém Rất kém %

các hành vi vi phạm ở mức “Rất tốt” và “Tốt”; Chỉ có 11,92% ý kiến ở mức "Trung bình"; 3,97% ý kiến ở mức “Kém” và không có người dân nào đánh giá ở mức “Rất kém”.

Kết quả trên cho thấy dư luận đánh giá công tác xử lý vi phạm về luật đất đai trong thời gian qua đã được cải thiện và phát huy được rõ năng lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, thực hiện đảm bảo các quy định của Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ người dân đánh giá công tác quản lý còn kém, vẫn còn hiện tượng nể nang, buông lỏng, xử lý qua loa, chưa dứt điểm, làm suy giảm một phần nào đó lòng tin của nhân dân vào đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố tình trạng vi phạm luật đất đai còn diễn ra, có một số trường hợp cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử lý hành chính, song chưa kiên quyết trong việc yêu cầu người vi phạm thực hiện các hình phạt bổ sung mà chủ yếu là xử phạt xong rồi để tồn tại, dẫn đến chưa có tính răn đe trong xử lý, pháp luật không được tôn trọng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH (Trang 83 -88 )

×