0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Những ưu điểm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2​ (Trang 74 -75 )

4. Cấu trúc luận văn

3.3.1. Những ưu điểm

Với gần 12 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam. Công tác quản lý tài chính của công ty đã thu được những kết quả tích cực sau:

- Công tác quản lý tài chính của công ty đã bám sát và thực hiện khá nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách pháp luật, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước nói chung và các Bộ ban ngành nói riêng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển; thực hiện đúng chế độ, chuẩn mực kế toán. Hệ thống sổ sách rõ ràng và đầy đủ.

- Trong những năm qua, công ty đã có đóng góp cho nền kinh tế đó là cung cấp sản lượng điện không nhỏ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Công ty góp phần tạo việc làm, đóng góp ngân sách, tăng trưởng kinh tế.

- Trong công tác quản lý doanh thu và lợi nhuận: Doanh thu và lợi nhuận đều được theo dõi cụ thể qua từng năm, mỗi năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện đúng với quy định và cơ chế do Bộ tài chính đưa ra, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Đánh giá từng mặt quản lý tài chính của công ty như sau:

Quản lý và sử dụng vốn, tài sản

- Một là: ban lãnh đạo rất quan tâm đến công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản.

65

- Hai là: vốn và tài sản được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích. Định kỳ, công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản đầy đủ và kịp thời.

- Ba là: Hệ thống sổ sách kế toán theo dõi vốn và tài sản được thiết lập khoa học, ghi chép đầy đủ, trung thực và minh bạch.

Quản lý chi phí

- Một là: các khoản chi phí của công ty được phản ánh công khai, minh bạch, và đầy đủ kịp thời. Công ty có biện pháp quản lý nguồn nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu khí, khí thải cũng như các biện pháp tiết kiệm chi phí

- Hai là, về mức độ hiệu quả của báo cáo phân tích chi phí: Công ty cần có những đánh giá phân tích chi phí sâu hơn nữa để đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động tương lai.

Quản lý doanh thu và lợi nhuận

- Công ty đã có đánh giá về tình hình thị trường điện để có được kế hoạch cụ thể về hoạt động hiện tại cũng như trong tương lai

Đánh giá chất lượng đội ngũ quản lý

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty gồm Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, kế toán trưởng có những sự hiểu biết khá chuyên sâu về vấn đề tài chính và quản lý tài chính, giúp hoạt động tài chính đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu đề ra.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2​ (Trang 74 -75 )

×