0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Bộ trưởng Bộ

Một phần của tài liệu THONGTU_19_2016_TT_BTNMT (Trang 49 -50 )

III Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 1 Ban hành văn bản định hướng và các văn bả n khác

Bộ trưởng Bộ

ca B trưởng B Tài nguyên và Môi trường)

BÁO CÁO CÔNG TÁC BO V MÔI TRƯỜNG NĂM…

B……….…..

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

I. Gii thiu chung

Thông tin chung về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ (không quá 01 trang).

(không quá 01 trang).

II. Báo cáo công tác bo v môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trình bày theo nội dung sau:

1. Đánh giá chung về quy mô, tính chất và tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng từ ngành, lĩnh vực, hoạt động thuộc

môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng từ ngành, lĩnh vực, hoạt động thuộc

thẩm quyền quản lý (nếu có); các vấn đề môi trường chính.

2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ: cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn và

môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ: cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn và

nguồn lực bảo vệ môi trường; ban hành văn bản chính sách, pháp luật, quy chuẩn

về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ

môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 142, trách nhiệm được quy định trong các

điều khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

các nội dung khác.

3. Đánh giá chung, định hướng.

III. Đề xut, kiến ngh

IV. S liu báo cáo v môi trường

Số liệu báo cáo về môi trường được thu thập theo bảng 1 kèm theo phụ lục này.

(địa danh), ngày tháng năm 20...

B trưởng B

CÔNG BÁO/Số 1015 + 1016/Ngày 28-9-2016 51

Một phần của tài liệu THONGTU_19_2016_TT_BTNMT (Trang 49 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×